Mark - మార్కు సువార్త 7 | View All

1. యెరూషలేమునుండి వచ్చిన పరిసయ్యులును శాస్త్రులలో కొందరును ఆయనయొద్దకు కూడివచ్చి

2. ఆయన శిష్యులలో కొందరు అపవిత్రమైన చేతులతో, అనగా కడుగని చేతులతో భోజనము చేయుట చూచిరి.

3. పరి సయ్యులును యూదులందరును పెద్దల పారంపర్యాచారమునుబట్టి చేతులు కడుగుకొంటేనే గాని భోజనము చేయరు.

4. మరియు వారు సంతనుండి వచ్చినప్పుడు నీళ్లు చల్లుకొంటేనే గాని భోజనము చేయరు. ఇదియుగాక గిన్నెలను కుండలను ఇత్తడి పాత్రలను నీళ్లలో కడుగుట మొదలగు అనేకాచారములను వారనుసరించెడివారు.

5. అప్పుడు పరిసయ్యులును శాస్త్రులును నీ శిష్యులెందుకు పెద్దల పారంపర్యాచారముచొప్పున నడుచుకొనక, అపవిత్రమైన చేతులతో భోజనము చేయుదురని ఆయన నడి గిరి.

6. అందుకాయన వారితో ఈలాగు చెప్పెను ఈ ప్రజలు పెదవులతో నన్ను ఘనపరచుదురుగాని, వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉన్నది.
యెషయా 29:13

7. వారు, మానవులు కల్పించిన పద్ధతులు దేవోప దేశములని బోధించుచు నన్ను వ్యర్థముగా ఆరాధించుదురు అని వ్రాయబడినట్టు వేషధారులైన మిమ్మునుగూర్చి యెషయా ప్రవచించినది సరియే.
యెషయా 29:13

8. మీరు దేవుని ఆజ్ఞను విడిచిపెట్టి, మనుష్యుల పారంపర్యాచారమును గైకొను చున్నారు.

9. మరియు ఆయన మీరు మీ పారంపర్యా చారమును గైకొనుటకు దేవుని ఆజ్ఞను బొత్తిగా నిరాక రించుదురు.

10. నీ తలిదండ్రులను ఘనపరచవలెననియు, తండ్రినైనను తల్లినైనను దూషించువానికి మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెప్పెను గదా.
నిర్గమకాండము 20:12, నిర్గమకాండము 21:17, లేవీయకాండము 20:9, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:16

11. అయినను మీరు ఒకడు తన తండ్రినైనను తల్లినైనను చూచి నావలన నీకు ప్రయోజనమగునది ఏదో అది కొర్బాను, అనగా దేవార్పితమని చెప్పినయెడల,

12. తన తండ్రికైనను తల్లి కైనను వానిని ఏమియు చేయనియ్యక

13. మీరు నియ మించిన మీ పారంపర్యాచారమువలన దేవుని వాక్యమును నిరర్థకము చేయుదురు. ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెప్పెను.

14. అప్పుడాయన జనసమూహమును మరల తనయొద్దకు పిలిచిమీరందరు నా మాట విని గ్రహించుడి.

15. వలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుష్యుని అపవిత్రునిగా చేయగలుగునది ఏదియు లేదు గాని,

16. లోపలినుండి బయలు వెళ్లునవే మనుష్యుని అపవిత్రునిగా చేయుననెను.

17. ఆయన జనసమూహమును విడిచి యింటి లోనికి వచ్చినప్పుడు, ఆయన శిష్యులు ఈ ఉపమానమును గూర్చి ఆయన నడుగగా

18. ఆయన వారితో ఇట్లనెనుమీరును ఇంత అవివేకులై యున్నారా? వెలుపలినుండి మనుష్యుని లోపలికి పోవునదేదియు వాని నపవిత్రునిగా చేయజాలదని మీరు గ్రహింపకున్నారా?

19. అది వాని హృదయములో ప్రవేశింపక కడుపులోనే ప్రవేశించి బహిర్బూమిలో విడువబడును; ఇట్లు అది భోజనపదార్థము లన్ని టిని పవిత్రపరచును.

20. మనుష్యుని లోపలినుండి బయలు వెళ్లునది మనుష్యుని అపవిత్రపరచును.

21. లోపలినుండి, అనగా మనుష్యుల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును జారత్వములును దొంగతనములును

22. నరహత్యలును వ్యభి చారములును లోభములును చెడుతనములును కృత్రిమ మును కామవికారమును మత్సరమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచ్చును.

23. ఈ చెడ్డవన్నియు లోపలినుండియే బయలువెళ్లి, మనుష్యుని అపవిత్ర పరచునని ఆయన చెప్పెను.

24. ఆయన అక్కడనుండి లేచి, తూరు సీదోనుల ప్రాంత ములకు వెళ్లి, యొక ఇంట ప్రవేశించి, ఆ సంగతి ఎవనికిని తెలియకుండవలెనని కోరెను గాని ఆయన మరుగై యుండ లేక పోయెను.

25. అపవిత్రాత్మ పట్టిన చిన్నకుమార్తెగల యొక స్త్రీ ఆయననుగూర్చి విని, వెంటనే వచ్చి ఆయన పాదములమీద పడెను.

26. ఆ స్త్రీ సురోఫెనికయ వంశ మందు పుట్టిన గ్రీసు దేశస్థురాలు. ఆమె తన కుమార్తెలోనుండి ఆ దయ్యమును వెళ్లగొట్టుమని ఆయనను వేడు కొనెను.

27. ఆయన ఆమెను చూచిపిల్లలు మొదట తృప్తి పొందవలెను; పిల్లల రొట్టె తీసికొని కుక్కపిల్లలకు వేయుట యుక్తము కాదనెను.

28. అందుకామెనిజమే ప్రభువా, అయితే కుక్కపిల్లలు కూడ బల్లక్రింద ఉండి, పిల్లలు పడవేయు రొట్టెముక్కలు తినును గదా అని ఆయనతో చెప్పెను.

29. అందుకాయన ఈ మాట చెప్పినందున వెళ్లుము; దయ్యము నీ కుమార్తెను వదలిపోయినదని ఆమెతో చెప్పెను.

30. ఆమె యింటికి వచ్చి , తన కుమార్తె మంచముమీద పండుకొని యుండుటయు దయ్యము వదలి పోయి యుండుటయు చూచెను.

31. ఆయన మరల తూరు ప్రాంతములు విడిచి, సీదోను ద్వారా దెకపొలి ప్రాంతములమీదుగా గలిలయ సముద్రమునొద్దకు వచ్చెను.

32. అప్పుడు వారు చెవుడుగల నత్తి వాని ఒకని ఆయనయొద్దకు తోడుకొనివచ్చి, వానిమీద చెయ్యి యుంచుమని ఆయనను వేడుకొనిరి.

33. సమూహ ములోనుండి ఆయన వానిని ఏకాంతమునకు తోడుకొని పోయి, వాని చెవులలో తన వ్రేళ్లుపెట్టి, ఉమ్మివేసి, వాని నాలుక ముట్టి

34. ఆకాశమువైపు కన్నులెత్తి నిట్టూర్పు విడిచి ఎప్ఫతా అని వానితో చెప్పెను; ఆ మాటకు తెరవబడుమని అర్థము.

35. అంతట వాని చెవులు తెరవబడెను, వాని నాలుక నరము సడలి వాడు తేటగా మాటలాడుచుండెను.

36. అప్పుడాయన ఇది ఎవనితోను చెప్పవద్దని వారి కాజ్ఞా పించెను; అయితే ఆయన చెప్పవద్దని వారి కాజ్ఞాపించిన కొలది వారు మరి ఎక్కువగా దానిని ప్రసిద్ధిచేయుచు

37. ఈయన సమస్తమును బాగుగా చేసియున్నాడు; చెవిటి వారు వినునట్లుగాను మూగవారు మాటలాడునట్లుగాను చేయుచున్నాడని చెప్పుకొని అపరిమితముగా ఆశ్చర్యపడిరి.
యెషయా 35:5-6, యెషయా 52:14బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
7:1-23 మార్కు సువార్తలో యేసు చేసిన సుదీర్ఘమైన ఖండన ప్రసంగం ఇదే.

7:1 పరిసయ్యులు... శాస్త్రుల గురించి 1:21-22; 2:15-17; 3:22 నోట్సు చూడండి. 

7:2 "2:18,24 వచనాల్లో జరిగిన విధంగానే ఇక్కడ కూడా యేసు శిష్యుల చర్యలపై వివాదం చోటుచేసుకుంది. అపవిత్రమైన చేతులతో అంటే పరిశుభ్రత గురించి కాదు, శుద్ధీకరణ ఆచారం గురించినది. 

7:3-4 ఈ వచనాలు ఆనాటి యూదు నాయకుల ఆచారాలను వివరిస్తు న్నాయి. యూదులను గుంపుగా ఇక్కడ మాత్రమే మార్కు ప్రస్తావించాడు. పెద్దల పారంపర్యాచారము (వ.5,8-9,13 లతో పోల్చండి) అనేది లిఖితపూర్వకమైన ధర్మశాస్త్రం చుట్టూ అల్లుకుంటూ పెరిగిన మౌఖిక సాంప్రదాయాన్ని గురించి ప్రస్తావిస్తుంది. రబ్బీల యూదుమతంలో అలాంటి సాంప్రదాయాలు ముఖ్య భాగంగా మారిపోయాయి. పరిసయ్యులు సంతనుండి వచ్చినప్పుడు కేవలం తమ హస్తాలను శుభ్రం చేసుకోవడం కంటే ఎక్కువ చర్యలనే చేసేవారు. వాళ్లు చాలా నిష్ఠగా తమనుతాము శుద్ధి చేసుకునేవారు. 

7:5 పెద్దల పారంపర్యాచారము కేవలం మానవ సాంప్రదాయమని యేసు వ.8 లో చెప్పాడు. 

7:6-7 వేషధారులనే పదం ఒక ముసుగు వెనుక దాగి ఉన్న నటుణ్ణి సూచిస్తుంది. ఈ మాటకు అర్ధం "నటుడు” అని స్థిరపడింది. వేషధారి అంటే ఎవరో స్పష్టంగా నిర్వచించడానికి, మనుషుల ఆజ్ఞలకు దైవోపదేశములని బోధించిన వారిపైకి వచ్చే దేవుని శిక్ష విధిపై దృష్టి మరల్చడానికి యేసు యెషయా 29:13ను ఉటంకించాడు. 

7:8-9 మనుషుల పారంపర్యచారాన్ని పాటిస్తూ దేవుని ఆజ్ఞను తృణీకరిస్తున్న శాస్త్రులనూ పరిసయ్యులనూ యేసు నిందించాడు. మౌఖిక సాంప్రదాయాలను దేవుని ధర్మశాస్త్రం కంటే ఎక్కువ విలువైనవిగా వాళ్లు ఎంచారు. 

7:10 మార్కు 1:8-9 వచనాల్లో పరిసయ్యులపై, శాస్త్రులపై చేసిన నేరారోపణకు ప్రత్యేక ఉదాహరణగా యేసు 5వ ఆజ్ఞను పేర్కొన్నాడు (నిర్గమ 20:12; ద్వితీ 5:16; నిర్గమ 21:17, లేవీ 20:9). 

7:11-13 మీరు... చెప్పినయెడల అనే మాటలు, దేవుని వాక్యమును

నిరర్ధకము చేస్తున్న రబ్బీల బోధను ఎత్తి చూపిస్తూ గట్టిగా నొక్కిచెబుతున్న మాటలు. కొర్బాను (లేవీ 27:28; సంఖ్యా 18:14 నుంచి మార్పు చెందిన పదం) అనే రబ్బీల ఆచారం ఒక వ్యక్తి తనకున్న ఇహపరమైన వస్తువులన్నిటినీ ప్రభువుకు అర్పించేందుకు అనుమతించింది. వయస్సుమీరిన తల్లిదండ్రుల భౌతిక అవసరాలను తీర్చడంనుండి కుమారులను మినహాయించడానికి కొర్బాను అనే నియమాన్ని రబ్బీలు సిగ్గులేకుండా అనుమతించేవారు. ఇటువంటి అనేకములు మీరు చేయుదురు అనేమాట ఈ కొర్బాను ఆచారమనేది వేషధారణతో కూడిన పరిసయ్యుల ఇతర ఆచారాలను ప్రతిబింబించేదిగా ఉందని నొక్కి చెబుతున్నది. 

7:14-15 ఇప్పుడు పరిసయ్యుల నుంచీ శాస్త్రుల నుంచీ తన దృష్టి జనసమూహము వైపు మళ్ళించి నిజమైన అపవిత్రత అనే అంశాన్ని ఆయన వివరంగా చర్చించాడు. వ.15 ఆయన చేసిన బోధకు గుండెలాంటిది. లోపలికి వెళ్లే దానిని బట్టి కాదు గాని లోపల నుంచి బయటకు వచ్చే దానినిబట్టే మనిషి అపవిత్రపరచబడతాడు. 

7:17-18 వ.15 లో చెప్పిన ఉపమానము గురించి శిష్యులు యేసును వ్యక్తిగతంగా అడిగారు. ఇంతకుముందు చెప్పిన దానిని తిరిగి చెబుతూ, దానిని గ్రహింపక పోయినందుకు యేసు వాళ్లను గద్దించాడు. 

7:19 కడుపు లోపలికి వెళ్లేది వ్యక్తిని అపవిత్రపరచదు. ఎందుకంటే అది అరిగిపోయి బయటకు విడువబడును. మార్కు ఈ గ్రంథాన్ని పేతురు పర్యవేక్షణలో రాశాడు, అపొ.కా.10:15లో ఆహార పదార్థాలన్నీ పవిత్రమైనవే అని పేతురు నేర్చుకున్నాడని గుర్తుచేసుకోండి. యేసు చెప్పిన మాటను జ్ఞాపకం చేసుకుని, ఆహారపదార్థాలన్నీ పవిత్రమైనవేనని మార్కు పేతురు, ఇతరులు గ్రహించారు. మార్కు 7:19 అదే విషయాన్ని తెలియచేస్తుంది. యేసు మొదటిసారి ఈ మాటను చెప్పినప్పుడు దాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడంలో వాళ్లు విఫలమయ్యారు. 

7:20-23 అంతరంగపు అపవిత్రత గురించిన తన ఉద్దేశాన్ని  ఉదహరించడానికి యేసు 13 రకాల నైతిక సమస్యల జాబితాను చెప్పాడు. అందులో మొదటి ఏడు బహువచనంలో ఉన్నాయి, అవి పదేపదే జరిగే చర్యలను సూచిస్తున్నాయి. వ్యభిచారములు, జారత్వములు (గ్రీకు. పోర్నయ) అనేవి వివాహబంధానికి వేరుగా అక్రమమైన లైంగిక సంబంధాలను సూచిస్తున్నాయి. చెడుతనములు అనేది ద్వేషాన్ని గురించి తెలియచేస్తున్న పదం. చివరి ఆరు దుర్గుణాలు ఏకవచనంలో ఉన్నాయి. ఇవి వైఖరులను సూచిస్తున్నాయి. మత్సరము అనేది అసూయ, దురాశ, ప్రతీకారేచ్చలను సూచిస్తున్న పదం. అహంభావము అంటే ఇతరుల కంటే ఒకడు తన్నుతాను హెచ్చించుకోవడం. అవివేకము అంటే నైతిక వివేచన లేకపోవడం. 

7:24-8:10 తూరు, సీదోను, దెకపొలి అనే అన్యజనుల పట్టణాల్లో యేసు చేసిన పరిచర్యను ఈ వచనాలు వివరిస్తున్నాయి. 

7:24 తూరు గలిలయకు వాయవ్యదిశలో. మధ్యధరా సముద్రతీరానికి దగ్గరలో ఉండేది. యేసు తూరు... ప్రాంతములకు వెళ్లాడు. అంటే తూరు నగరానికి వెళ్లాడని కాదు, తూరు పరిపాలన పరిధిలో ఉన్న ప్రాంతానికి వెళ్లాడని అర్థం. 

7:25-26 గ్రీకు సంస్కృతికి అనుగుణంగా జీవించిన ఈ-స్త్రీ అన్యురాలు. సురోఫెనికయ (సిరియాకు చెందిన ఫెనికయ స్త్రీ) అనేది మార్కు ఉపయోగించిన ద్వివర్ణన ను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇందులో రెండవ పదానికి ఎక్కువ స్పష్టత ఉంటుంది. ఆయన పాదముల మీద పడెను అనే చర్య యాయీరు (5:22-23), గెరాసేనులో దయ్యాలు పట్టినవాడు (5:6) చేసిన చర్యలను గుర్తుచేస్తుంది. 

7:27 యేసు పలికిన సంక్షిప్తమైన మాటలో పిల్లలు అంటే యూదులు అని భావం (మత్తయి 15:24తో పోల్చండి). అన్యజనులను యూదులు కుక్కలుగా పరిగణించేవారు. కుక్కను యూదులు అపవిత్రమైన జంతువుగా పరిగణించేవారు కాబట్టి. (నిర్గమ 22:31; 1రాజులు 21:23; 22:38; 2రాజులు 9:36; సామె 26:11; మత్తయి 7:6; 2 పేతురు 2:22), ఎవరినైనా కుక్క అని పిలవడం అవమానకరం (1సమూ 17:43; 24:14; 2 సమూ 16:9; యెషయా 56:10-11).

7:28 ప్రభువా - అనేమాట దైవిక బిరుదు కావచ్చు, లేక కేవలం మర్యాదపూర్వక సంబోధన కావచ్చు. బల్ల దగ్గర పిల్లలతో కూర్చుని కుక్కలు తినకపోయినా, నేలపై పడిన రొట్టె ముక్కలను అవి తింటాయని స్త్రీ చెప్పింది. (లూకా 16:21తో పోల్చండి). యేసు ప్రధానంగా యూదులకు పరిచర్య చేయదలచిన వాస్తవాన్ని ఆమె. అంగీకరించింది. అయితే ఇశ్రాయేలుకున్న ఆధిక్యతలు దేవుడిచ్చే సమృద్ధిని అన్యజనులు ఆస్వాదించకుండా చేయవని ఆమె తెలియచేసింది.

7:29-30 ఈ వృత్తాంతం దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టబడడం అనే అంశానికి తిరిగి వచ్చింది. ఈ సందర్భంలోనే ఈ స్త్రీ యేసును సమీపించడం జరిగింది. ఈ మాట చెప్పినందున అనే యేసు మాటలు, మత్తయి రాసిన సువార్తలో ఆ స్త్రీ చూపిన గొప్ప విశ్వాసంపై దృష్టి సారించాయి (మత్తయి 15:28).

7:31-37 ఈ వృత్తాంతం దెకపొలిలో యేసు జరిగించిన భారీ స్వస్థత పరిచర్యలో బహుశా ఒక భాగమై ఉంటుంది. మత్తయి దానిని 15:29-31 లో సంక్షిప్తంగా తెలియచేశాడు. ఇది మొదటి యాత్రలో యేసుకు ఎదురైన ఆహ్వానానికి భిన్నంగా ఉంది . (మార్కు 5:17తో పోల్చండి), బహుశా గెరా సేనుల ప్రాంతంలో దయ్యం వదిలించబడిన వ్యక్తి చేసిన ప్రకటన ఫలించిందని మనం భావించవచ్చు (5:20).
రాజులు 7:31 సీదోను ద్వారా దెకపొలి అనే మాటలు ఆగ్నేయదిశకు తిరగడానికి ముందు యేసు 20 మైళ్ల కంటే ఎక్కువ దూరం ఉత్తరానికి ప్రయాణించాడని తెలియచేస్తున్నాయి. మొత్తం ప్రయాణం 120 మైళ్ల కంటే ఎక్కువ. దెకపొలి గురించి 5:19-20 నోట్సు చూడండి. 

7:32 నత్తి గలవానిని అనే మాట కూడా యెషయా 35:5-6 గ్రీకు వాచకంలో ఉపయోగించబడింది, ఈ అద్భుతంతో యేసు ఆ వాక్యభాగాన్ని కూడా నెరవేర్చాడు. 

7:33-34 కేవలం ఇక్కడ, 8:22-26 వచనాల్లో మాత్రమే యేసు తాను స్వస్థపరచిన వ్యక్తిని ఏకాంతమునకు తీసుకెళ్లాడు. ఉమ్మివేసి (8:23తో పోల్చండి) అంటే బహుశా యేసు తన చేతిలో ఉమ్మివేసి అది ఆ వ్యక్తి నాలుకపై పూసి ఉంటాడు . (యోహాను 9:6). ఆకాశమువైపు కన్నులెత్తి అనేమాట ప్రార్థనకు సూచన (6:41 నోట్సు చూడండి). నిట్టూర్పు విడిచి అనేమాట “యేసులోని లోతైన భావోద్వేగాన్ని తెలియచేస్తుంది”. ఎప్పతా అనే అరామిక్ పదాన్ని ఉపయోగించి, దానికి అర్థాన్ని కూడా మార్కు రాశాడు (5:41తో పోల్చండి).

7:35 వాడు తేటగా మాటలాడుచుండెను అనేమాట ఎంతోమంది చెవిటివారి లాగా ఇతడు కూడా అంతవరకు కొన్ని శబ్దాలు చేసేవాడు గానీ అర్థవంతమైన మాటలు మాట్లాడలేకపోయేవాడని సూచిస్తుంది. 

7:36 ప్రసిద్ధిచేయుచు అనే పదాన్ని యేసు గురించి ఇతరులకు చెప్పడానికి మార్కు ఉపయోగించాడు. (గ్రీకు కెరుస్సా), దెకపొలి ప్రజలు: ఇప్పుడు గెరాసేనులో దయ్యాలు పట్టినవానిలా స్పందించారు (5:20). 

7:37 యేసు చేసిన ఇతర స్వస్థతలు. విస్మయాన్నీ, విభ్రాంతిని కలిగించాయి (1:22,27; 2:12; 5:20,42; 6:2,6,51). అయితే మరి ఎక్కువగా అనే పదం ఇక్కడ మాత్రమే కనబడుతున్నది. ఈయన సమస్తమును బాగుగా చేసియున్నాడు అనే మాటలు సెపువజింట్లో ఆది. 1:319 ప్రతిధ్వనింపజేస్తాయి. మరొకసారి కేవలం దేవుడు మాత్రమే చేయగలిగిన పనిని యేసు చేయగలిగాడు (నిర్గమ 4:11) 


Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |