Lamentations - విలాపవాక్యములు 4 | View All

1. బంగారము ఎట్లు మందగిలినది? మేలిమి బంగారము ఎట్లు మార్చబడినది? ప్రతి వీధి మొగను ప్రతిష్టితమైన రాళ్లు పారవేయ బడియున్నవి.

2. మేలిమి బంగారముతో పోల్చదగిన సీయోను ప్రియ కుమారులు ఎట్లు కుమ్మరి చేసిన మంటికుండలుగా ఎంచబడు చున్నారు?

3. నక్కలైనను చన్నిచ్చి తమ పిల్లలకు పాలిచ్చును నా జనుల కుమారి యెడారిలోని ఉష్ట్రపక్షులవలె క్రూరురాలాయెను.

4. దప్పిచేత చంటిపిల్ల నాలుక వాని అంగిటికి అంటుకొనును పసిపిల్లలు అన్నమడుగుదురు ఎవడును వారికి పెట్టడు.

5. సుకుమార భోజనము చేయువారు దిక్కు లేక వీధులలో పడియున్నారు రక్తవర్ణ వస్త్రములు తొడిగి పెంచబడినవారు పెంట కుప్పలను కౌగిలించుకొనెదరు.

6. నా జనుల కుమారి చేసిన దోషము సొదొమ పాపముకంటె అధికము ఎవరును దానిమీద చెయ్యి వేయకుండనే నిమిషములో ఆ పట్టణము పాడుచేయబడెను.

7. దాని ఘనులు హిమముకన్న శుద్ధమైనవారు వారు పాలకంటె తెల్లనివారు వారి శరీరములు పగడములకంటె ఎఱ్ఱనివి వారి దేహకాంతి నీలమువంటిది.

8. అట్టివారి ఆకారము బొగ్గుకంటె నలుపాయెను వారిని వీధులలో చూచువారు వారిని గురుతు పట్ట జాలరు. వారి చర్మము వారి యెముకలకు అంటుకొనియున్నది అది యెండి కఱ్ఱవంటిదాయెను.

9. క్షామహతులు భూఫలములు లేక పొడువబడి క్షీణించి పోయెదరు ఖడ్గహతులు క్షామహతులకన్న భాగ్యవంతులు.

10. వాత్సల్యముగల స్త్రీల చేతులు తాము కనిన పిల్లలను వండుకొనెను నా జనుల కుమారికి వచ్చిన నాశనములో వారి బిడ్డలు వారికి ఆహారమైరి.

11. యెహోవా తన ఉగ్రతను నెరవేర్చి తన కోపాగ్నిని కుమ్మరించెను సీయోనులో ఆయన అగ్ని రాజబెట్టెను అది దాని పునాదులను కాల్చివేసెను.

12. బాధించువాడుగాని విరోధిగాని యెరూషలేము గవునులలోనికి వచ్చునని భూరాజులకైనను లోకనివాసులందరిలో మరి ఎవరికైనను తోచియుండలేదు.

13. దానిలో నీతిమంతుల రక్తమును ఓడ్చిన దాని ప్రవక్తల పాపములనుబట్టియు దాని యాజకుల దోషమునుబట్టియు

14. జనులు వీధులలో అంధులవలె తిరుగులాడెదరు వారు రక్తము అంటిన అపవిత్రులు ఎవరును వారి వస్త్రములను ముట్టకూడదు.

15. పొమ్ము అపవిత్రుడా, పొమ్ము పొమ్ము ముట్టవద్దని జనులు వారితో ననిరి. వారు పారిపోయి తిరుగులాడుచుండగా అన్యజనులైన వారు ఇకను వారిక్కడ కాపురముండకూడదని చెప్పు కొనిరి

16. యెహోవా సన్నిధిని వారిని చెదరగొట్టెను ఆయన ఇకమీదట వారిని లక్ష్యపెట్టడు యాజకులయెడల జనులు గౌరవము చూపకపోయిరి పెద్దలమీద దయ చూపకపోయిరి.

17. వ్యర్థసహాయముకొరకు మేము కనిపెట్టుచుండగా మా కన్నులు క్షీణించుచున్నవి మేము కనిపెట్టుచు రక్షింపలేని జనముకొరకు ఎదురు చూచుచుంటిమి.

18. రాజవీధులలో మేము నడువకుండునట్టు విరోధులు మా జాడలనుబట్టి వెంటాడుదురు మా అంత్యదశ సమీపమాయెను మా దినములు తీరిపోయినవి మా అంత్యదశ వచ్చే యున్నది.

19. మమ్మును తరుమువారు ఆకాశమున ఎగురు పక్షిరాజుల కన్న వడిగలవారు పర్వతములమీద వారు మమ్మును తరుముదురు అరణ్యమందు మాకొరకు పొంచియుందురు.

20. మాకు నాసికారంధ్రముల ఊపిరివంటివాడు యెహోవాచేత అభిషేకము నొందినవాడు వారు త్రవ్విన గుంటలలో పట్టబడెను.

21. అతని నీడక్రిందను అన్యజనుల మధ్యను బ్రదికెదమని మేమనుకొన్నవాడు పట్టబడెను. ఊజు దేశములో నివసించు ఎదోము కుమారీ, సంతోషించుము ఉత్సహించుము ఈ గిన్నెలోనిది త్రాగుట నీ పాలవును నీవు దానిలోనిది త్రాగి మత్తిల్లి నిన్ను దిగంబరినిగా చేసికొందువు

22. సీయోను కుమారీ, నీ దోషశిక్ష సమాప్తమాయెను ఇకమీదట ఆయన మరెన్నడును నిన్ను చెరలోనికి కొనిపోడు ఎదోము కుమారీ, నీ దోషమునకు ఆయన శిక్ష విధించును నీ పాపములను ఆయన వెల్లడిపరచును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
4:1-22 ఈ అధ్యాయంలోని ప్రతి వచనం హెబ్రీ అక్షరమాలలోని 22 అక్షరాలను ప్రథమాక్షరంగా కలిగి ఉండేటట్లు కూర్చబడ్డాయి.

4:1-2 దేవుని ప్రజలు మేలిమి బంగారముతో పోల్చదగినవారు. ప్రవక్త బంగారాన్ని వర్ణించడానికి రెండు పదాల (హెబ్రీలో మూడు పదాలు) నుపయోగించాడు. సాధారణ పదమైన బంగారము, రెండవది, మేలిమి బంగారము. మూడవది, బహు శ్రేష్ఠమైన మేలిమి బంగారము. దేవుని యెదుట బంగారం వంటి పరిశుద్ధ జనమైన ఇశ్రాయేలు ఇప్పుడు పాపంతో మకిలి పట్టి, ముక్కచెక్కలైన మంటికుండలుగా మారారు. 

4:3-4 నక్కలైనను చన్నిచ్చి తమ పిల్లలకు పాలిచ్చును గానీ ఇశ్రాయేలు తల్లిదండ్రులు సంక్షోభ సమయంలో తమ పసిపిల్లల్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. వీరు ఉష్ణపక్షులవలె (నిప్పుకోళ్లు) ఉన్నారు. ఇవి గుడ్లు పెట్టి వాటిని వదిలి

4:5 ఒకప్పుడు రుచికరమైన భోజనపదార్థాలు తిన్నవారు ఇప్పుడు ఆకలితో ఉన్నారు, రక్తవర్ణ వస్త్రాలు ధరించినవారు ఇప్పుడు పెంటకుప్పలను కౌగిలించుకుంటున్నారు. 

4:6 దేవుని నుండి ప్రత్యక్షత పొందే విశిష్టమైన ఆధిక్యత గలవారికి దేవునిపట్ల అంతే విశిష్టమైన బాధ్యత ఉంటుంది, అదే విధంగా తప్పుచేసినప్పుడు అంతే ఎక్కువగా శిక్ష కూడా ఉండాలి. ఈ ప్రకారంగా యూదా దోషం సొదొమ పాపము కంటే ఎక్కువగా ఉంది. 

4:7-8 దాని ఘనులు అనే పదబంధాన్ని “నాజీరువ్రతాన్ని చేపట్టినవారు” అని కూడా అనువదించవచ్చు, అయితే ఆది 49:26; ద్వితీ 33:16 వచనాల్లో ఇది సమకాలీనుల నుండి "వేరుపరచబడిన వారిని" లేదా సమకాలీనులలో “ప్రఖ్యాతినొందిన వారిని సూచిస్తుంది. అందుచేత, ఇది ఒకప్పుడు అందంగా ఎట్టని రంగులో (ముట్టుకుంటే కందిపోయే సుకుమారులు) ఉన్నవారు ఇప్పుడు బొగ్గుకంటె నలుపాయెను అనే వర్ణన. వారి చర్మము వారి యెముకలకు అంటుకొనియున్నది. 

4:9 ఆకలితో రోజురోజుకూ క్షీణించి మరణించడం కంటె హఠాత్తుగా ఖడ్గహతులు కావడం మేలు. 

4:10 యెరూషలేము ముట్టడి సమయంలో క్షామపరిస్థితులు ఎంత ఘోరంగా ఉన్నాయి అంటే, వాత్సల్యముగల స్త్రీల చేతులు తాము కనిన పిల్లలను వండుకొనెను, సాధారణ పరిస్థితుల్లో ఇది ఊహకందనిది (2:20 నోట్సు చూడండి). 

4:11 యెరూషలేము మీదకు వచ్చిన దురవస్థలన్నీ యెహోవా అనుమతించి నవే. తన ఉగ్రతను నెరవేర్చి అనే మాటలకు ఆయన అలసిపోయాడని గానీ, జాలిపడి విడిచిపెట్టాడని కాదు గానీ, ఆయన తీర్పు పూర్తిగా కార్యరూపంలోకి వచ్చిందని అర్థం.

4:12 భూరాజులకైనను లోకనివాసులందరిలో మరి ఎవరికైనను అసాధ్యమై నది అనుకున్నది జరిగింది: యెరూషలేము నాశనమైంది.

4:13-14 ఈ విషాదానికి కారణం ప్రవక్తల పాపము, యాజకుల దోషము (యిర్మీయా మాటిమాటికీ ఈ విషయం గురించి హెచ్చరించాడు; యిర్మీయా 6:13; 8:8-12; 23:11-36; 26:7-24; 28:1-17). ఇప్పుడు ఎవరును వారి వస్త్రములను ముట్టరు. వీరిప్పుడు సమాజం నుండి బహిషృతులయ్యారు. 

4:15-16 బ్రతికి ఉన్న శేషజనం, అంటే ఒకప్పుడు అబద్ధ ప్రవక్తలను యాజకులను మెచ్చుకున్నవారు ఇప్పుడు వారిని చూచి పొమ్ము అపవిత్రుడా, పొమ్ము పొమ్ము ముట్టవద్దని అరుస్తున్నారు. వారికిప్పుడు ఒక నివాసం లేదు, ఒక లక్ష్యం లేదు. అందరూ వారిని తిరస్కరించారు. 

4:17 వ్యర్ధసహాయము కొరకు, ప్రజలు తమను రక్షించే జనము కోసం కనిపెడుతున్నారు. దేవుడు వారిమీదకు రప్పించిన శిక్షను (తీర్పును) ఏ నరుడూ తొలగించలేడు.

4:18-19 జాడలను బట్టి వెంటాడుదురు అనే వర్ణన వేటగాడు ఎరవేసి చాటుగా పొంచి ఉండడాన్ని సూచిస్తుంది.

4:20 దావీదు వంశంలోని వారసుడిపై (మాకు... ఊపిరివంటివాడు యెహోవా చేత అభిషేకము నొందిన వాడు) వారి నమ్మకం వ్యర్ధమైంది. అతడు కూడా వారు త్రవ్విన గుంటలలో పట్టబడ్డాడు.

4:21-22 ఎదోము దేశం . ఇదంతా చూచి అపహాస్యం చేయవచ్చు, అయితే దేవుని ఉగ్రత అనే గిన్నె వారి మీద కూడా పడబోతుంది (యిర్మీయా 25:15-29; హబ 2:15-16; ఓబద్యా 1). 


Shortcut Links
విలాపవాక్యములు - Lamentations : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |