Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 32 | View All

1. తన అతిక్రమములకు పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తము నొందినవాడు ధన్యుడు.
రోమీయులకు 4:7-8, ప్రకటన గ్రంథం 14:5

2. యెహోవాచేత నిర్దోషి అని యెంచబడినవాడు ఆత్మలో కపటములేనివాడు ధన్యుడు.
రోమీయులకు 4:7-8, ప్రకటన గ్రంథం 14:5

3. నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆర్తధ్వనివలన నాయెముకలు క్షీణించినవి.

4. దివారాత్రులు నీ చెయ్యి నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున ఎండినట్టాయెను. (సెలా.)

5. నా దోషమును కప్పుకొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒప్పుకొంటిని యెహోవా సన్నిధిని నా అతిక్రమములు ఒప్పుకొందు ననుకొంటిని. నీవు నా పాపదోషమును పరిహరించియున్నావు. (సెలా.)
1,Joh,1,9

6. కావున నీ దర్శనకాలమందు భక్తిగలవారందరు నిన్ను ప్రార్థనచేయుదురు. విస్తార జలప్రవాహములు పొరలివచ్చినను నిశ్చయముగా అవి వారిమీదికి రావు.

7. నా దాగు చోటు నీవే, శ్రమలోనుండి నీవు నన్ను రక్షించెదవు విమోచన గానములతో నీవు నన్ను ఆవరించెదవు

8. నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మార్గ మును నీకు బోధించెదను నీమీద దృష్టియుంచి నీకు ఆలోచన చెప్పెదను

9. బుద్ధి జ్ఞానములులేని గుఱ్ఱమువలెనైనను కంచరగాడిద వలెనైనను మీరు ఉండకుడి అవి నీ దగ్గరకు తేబడునట్లు వాటి నోరు వారుతోను కళ్లెముతోను బిగింపవలెను.

10. భక్తిహీనులకు అనేక వేదనలు కలుగుచున్నవి యెహోవాయందు నమ్మికయుంచువానిని కృప ఆవరించుచున్నది.

11. నీతిమంతులారా, యెహోవానుబట్టి సంతోషించుడి ఉల్లపించుడి యథార్థ హృదయులారా, మీరందరు ఆనందగానము చేయుడి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-32. తన పాపాన్ని దాచి పెట్టుకోవడం వలన తాను పొందిన అంతరంగ వేదనను గుర్తించి దేవుని దగ్గర తన పాపాన్ని ఒప్పుకొని క్షమాపణ పొందిన వ్యక్తి గానం చేసిన కీర్తన.
శీర్షిక: దైవధ్యానము - దీని మూలపడం "అంతర్జృష్టి" అనే అర్థాన్నిస్తుంది. ఈ కారణం చేతనే కొందరు ఈ శీర్షిక ఉన్న కీర్తనల్లో జ్ఞానబోధ లేదా ఉపదేశం ఉందని సూచించారు. అయితే సమస్య ఏమిటంటే ఈ కీర్తనలు ఆద్యంతం ఉపదేశాత్మకంగా ఉండవు (ఈ కీర్తన విషయంలో వ.8-9 లో మాత్రమే ఉపదేశం కనబడుతుంది). మరొక అభిప్రాయం, “కౌశలం" లేదా “నేర్పరితనం" అనే అర్థాన్నిచ్చే పదం పాత నిబంధనలో " జ్ఞానం” అనే పదంతో సామీప్యత గలదిగా కనబడుతుంది. ఈ అవగాహనలో ఈ శీర్షిక బుద్ధికుశలతను లేదా కళాత్మకతను సూచిస్తుండవచ్చు. 

32:1-2 హెబ్రీలో ఈ వచనాల్లో పాపమును సూచించే - నాలుగు పదాలున్నాయి, ఇవి - పాపంలోని వేర్వేరు కోణాలు: (1) పేషాఆ (వ.1-అతిక్రమము) మౌలికంగా “పరిధిదాటడం" అనే భావన; (2) ఖతాఆ (వ. 1- పాపము) ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసే ఏ తప్పునైనా సూచించే సాధారణ పదం; (3) ఆవోన్ (వ.2- దోషము) అంటే విరుద్ధంగా నడవడం; (4) రెమియ్యా (వ.2 - కపటము) అంటే కృతిమత్వం, వంచన, వేషధారణ, ధన్యుడు గురించి 1:2 నోట్సు చూడండి. మొదటి మూడు పదాలకు హెబ్రీలో మూడు వేర్వేరు క్రియాపదాలున్నాయి, ఇవి పాప క్షమాపణలో వేర్వేరు కోణాల్ని సూచిస్తాయి: (1) పరిహారము నొందిన (హెబ్రీ. నాసా) అనే పదానికి “తీసివేయడం” అని అక్షరార్థం. ఇది పాపం నుండి విడుదలను సూచిస్తుంది, పాపపు భారం తీసివేయబడిందని రూఢిగా తెలియజేసే పదం; (2) ప్రాయశ్చిత్తము (హెబ్రీ. కాసా) అనే పదానికి "కప్పివేయడం" అని అర్థం, (3) యెంచబడిన (హెబ్రీ. ఖషావ్) అనే పదానికి పరిగణించడమని అర్థం. అయితే న్యాయపరిభాషలో ఇది నేరారోపణను సూచిస్తుంది...

32:3-4 ఒప్పుకోకుండా కప్పి ఉంచిన పాపం వలన కలిగే వేదన, శిక్ష ఎలా ఉంటాయో ఈ వచనాలు వివరిస్తున్నాయి.
దావీదు తన పాపాన్ని దాచిపెట్టి, దేవుని దగ్గర దానిని ఒప్పుకోకుండా మౌనిగా ఉండడం వలన అతని ఎముకలు క్షీణించినవి. అతడు జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన శారీరిక ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని, మానసిక శాంతిని కోల్పోయాడు.

32:5 యథార్థమైన పశ్చాత్తాపంతో దేవుని యెదుట మన పాపమును... అతిక్రమమును ఒప్పుకొని క్షమాపణ కోరినప్పుడు... ఆయన మన పాపదోషమును పరిహరించి క్షమాపణను, మనతో ఎడతెగక నిలిచి ఉండే ఆయన సన్నిధిని మనకు అనుగ్రహిస్తాడు.

32:8 ఉపదేశాన్ని అంగీకరించే మనస్సు, దేవుని పట్ల ఇష్టం (వ.7). ఆయనపై నమ్మకం (వ.10), ఆయనలో ఆనందం (వ.11), అంతరంగంలో నీతి (వ. 11) ఉన్న వ్యక్తికి దేవుడే తన ఉపదేశము చేసి నడవవలసిన మార్గము బోధించి, ఆలోచన చెబుతానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు.

32:10 యెహోవాను నమ్మినవారికి కష్టాలొచ్చినప్పటికీ, యెహోవా కృప వారిని ఆవరించి ఉంటుంది.

32:11 కీర్తనకారుడు తన పాపాలను ఒప్పుకొని, పరిహారం పొందిన తర్వాత అతడు దేవుణ్ణి స్తుతిస్తున్నాడు, ఇతరులందరూ ఆయనను స్తుతించాలని పిలుపునిస్తున్నాడు (30:11-12 నోట్సు చూడండి). 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |