Jeremiah - యిర్మియా 14 | View All

1. కరవుకాలమున జరిగినదానిగూర్చి యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవా వాక్కు.

2. యూదా దుఃఖించు చున్నది, దాని గుమ్మములు అంగలార్చుచున్నవి, జనులు విచారగ్రస్తులై నేలకు వంగుదురు, యెరూషలేము చేయు అంగలార్పు పైకెక్కుచున్నది.

3. వారిలో ప్రధానులు బీద వారిని నీళ్లకు పంపుచున్నారు, వారు చెరువులయొద్దకు రాగా నీళ్లు దొరుకుటలేదు, వట్టి కుండలు తీసికొని వారు మరల వచ్చుచున్నారు, సిగ్గును అవమానము నొందినవారై తమ తలలు కప్పుకొనుచున్నారు.

4. దేశములో వర్షము కురువక పోయినందున నేల చీలియున్నది గనుక సేద్యము చేయువారు సిగ్గుపడి తలలు కప్పుకొనుచున్నారు.

5. లేళ్లు పొలములో ఈని గడ్డిలేనందున పిల్లలను విడిచిపెట్టు చున్నవి.

6. అడవి గాడిదలును చెట్లులేని మెట్టలమీద నిలువబడి నక్కలవలె గాలి పీల్చుచున్నవి, మేత ఏమియు లేనందున వాటి కన్నులు క్షీణించు చున్నవి.

7. యెహోవా, మా తిరుగుబాటులు అనేకములు,నీకు విరోధముగా మేము పాపముచేసితివిు; మా దోషములు మా మీద దోషారోపణ చేయుచున్నవి; నీ నామమును బట్టి నీవే కార్యము జరిగించుము.

8. ఇశ్రాయేలునకు ఆశ్రయుడా, కష్టకాలమున వారికి రక్షకుడా, మా దేశములో నీ వేల పరదేశివలెనున్నావు? ఏల రాత్రివేళను బసచేయుటకు గుడారమువేయు ప్రయాణస్థునివలె ఉన్నావు;

9. భ్రమసియున్నవానివలెను రక్షింపలేని శూరుని వలెను నీవేల ఉన్నావు? యెహోవా, నీవు మామధ్య నున్నావే; మేము నీ పేరుపెట్టబడినవారము; మమ్మును చెయ్యి విడువకుము.

10. యెహోవా ఈ జనులతో ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు ఈ జనులు తమ కాళ్లకు అడ్డములేకుండ తిరుగులాడుటకు ఇచ్ఛగలవారు గనుక యెహోవా వారిని అంగీకరింపడు; ఇప్పుడు ఆయన వారి అక్రమమును జ్ఞాపకము చేసికొనును; వారి పాపములనుబట్టి వారిని శిక్షించును.

11. మరియయెహోవా నాతో ఇట్లనెనువారికి మేలు కలుగునట్లు ఈ ప్రజల నిమిత్తము ప్రార్థన చేయకుము.

12. వారు ఉపవాసమున్నప్పుడు నేను వారి మొఱ్ఱను వినను; వారు దహనబలియైనను నైవేద్యమైనను అర్పించునప్పుడు నేను వాటిని అంగీకరింపను; ఖడ్గమువలనను క్షామమువలనను తెగులువలనను వారిని నాశము చేసెదను
ప్రకటన గ్రంథం 6:8

13. అందుకు నేను అయ్యో, ప్రభువైన యెహోవామీరు ఖడ్గము చూడరు మీకు క్షామము కలుగదు, ఈ చోటను నేను స్థిరమైన సమాధానము మీకిచ్చెదనని ప్రవక్తలు వారితో చెప్పుచున్నారవి నేననగా

14. యెహోవా నాతో ఇట్లనెనుప్రవక్తలు నా నామమునుబట్టి అబద్ధములు ప్రకటించుచున్నారు; నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజ్ఞ ఇయ్యలేదు, వారితో మాటలాడలేదు, వారు అసత్య దర్శనమును శకునమును మాయతంత్రమును తమ హృదయ మునపుట్టిన వంచనను ప్రకటన చేయుచున్నారు.
మత్తయి 7:22

15. కావున నేను వారిని పంపకపోయినను, నా నామమునుబట్టి ఖడ్గమైనను క్షామమైనను ఈ దేశములోనికి రాదని చెప్పుచు అబద్ధప్రవచనములు ప్రకటించు ప్రవక్తలను గూర్చి యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడుఆ ప్రవక్తలు ఖడ్గమువలనను క్షామమువలనను లయమగుదురు.

16. వారెవరితో అట్టి ప్రవచనములు చెప్పుదురో ఆ జనులు క్షామమునకును ఖడ్గమునకును పాలై యెరూషలేము వీధులలో పడవేయ బడెదరు; నేను వారి చెడుతనమును వారిమీదికి రప్పించె దను. వారినైనను వారి భార్యలనైనను వారి కుమారులనైనను వారి కుమార్తెలనైనను పాతిపెట్టువాడెవడును లేక పోవును.

17. నీవు వారితో చెప్పవలసిన మాట ఏదనగానా జనుల కన్యక గొప్ప ఉపద్రవమువలన పీడింపబడుచున్నది, ఘోరమైన గాయము నొందియున్నది; దివారాత్రము మానక నా కన్నులనుండి కన్నీరు కారుచున్నది.

18. పొలము లోనికి నేను పోగా ఖడ్గముచేత హతులైనవారు కనబడుదురు, పట్టణములో ప్రవేశింపగా క్షామపీడితులు అచ్చట నుందురు; ప్రవక్తలేమి యాజకులేమి తామెరుగని దేశము నకు పోవలెనని ప్రయాణమైయున్నారు.

19. నీవు యూదాను బొత్తిగా విసర్జించితివా? సీయోను నీకు అసహ్యమాయెనా? మాకు చికిత్స దొరకకుండునంతగా నీవేల మమ్మును కొట్టితివి? మేము సమాధానముకొరకు కని పెట్టుచున్నాము గాని మేలేదియు కనబడుటలేదు; చికిత్స కలుగు కాలముకొరకు కనిపెట్టుచున్నాము గాని భీతి తగిలియున్నది.

20. యెహోవా, మా దుర్మార్గతను మా పితరుల దోషమును మేము ఒప్పుకొనుచున్నాము; నీకు విరోధముగా పాపము చేసియున్నాము.

21. నీ నామమునుబట్టి మమ్మును త్రోసివేయకుము, ప్రశస్తమైన నీ సింహాసనమును అవమానపరచకుము, మాతో నీవు చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసికొనుము, దాని భ్రష్ఠపరచకుమీ.

22. జనముల వ్యర్థ దేవతలలో వర్షము కురిపింపగలవారున్నారా? ఆకాశము వాననియ్యగలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచున్నావు? నీవే యీ క్రియలన్నియు చేయు చున్నావు; నీకొరకే మేము కనిపెట్టుచున్నాము.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
14:1-17:27 యూదాలో తీవ్రమైన కరవు. (హెబ్రీ. బత్సారోత్) ఏర్పడిన ప్పుడు యిర్మీయా ఈ సుదీర్ఘ విభాగం లోని సందేశాన్నిచ్చాడు. హెబ్రీలోని ఈ బహువచనం కరవు తీవ్రతను సూచిస్తుండవచ్చు. 

14:2-6 ఈ వచనాల్లో విలాపం కనబడుతున్నది. నీళ్లు దొరుకుటలేదు... గడ్డి లేనందున... మేత ఏమియు లేనందున అనే వర్ణన దేశంలో ఏర్పడిన క్లిష్ట పరిస్థితిని తెలియజేస్తుంది. 

14:2 దాని గుమ్మములు అనే పదజాలం యూదాలోని పట్టణాల్ని సూచిస్తుంది. 

14:3-4 ప్రజలు అవమానంతో తమ తలలు కప్పుకోవడం యూదా లోని దుఃఖాన్ని, విషాదాన్ని తెలియజేసే సూచన (2సమూ 15:30). 

14:7 ఈ తీవ్రమైన కరవుకు కారణం - తమ పాపాలేనని ప్రజలు ఒప్పుకొంటున్నారు. లేదా వారి పక్షాన యిర్మీయా ఒప్పుకొంటున్నాడు. నీ నామమును బట్టి నీవే కార్యము జరిగించుము అని వారు వేడుకొంటున్నారు. దేవుని నామం ఆయన స్వభావానికి ప్రతీక కాబట్టి, ఆయన మహిమ ఆయన ప్రజలద్వారా భూమ్మీద ఉన్న అన్యజనుల్లో విశదమైంది - కాబట్టి ఆయన ప్రజలు ఆయన నామఘనత కోసం కార్యం జరిగించాలని ప్రార్థిస్తున్నారు.

14:8 ప్రవక్త తనకిష్టమైన పేర్లలో ఒక దానిని ఉపయోగించి యెహోవాను వర్ణిస్తున్నాడు: ఇశ్రాయేలునకు ఆశ్రయుడా (నిరీక్షణ 17:7,13; 50:7; కీర్తన 71:5; అపొ.కా.28:20; కొలస్సీ 1:27; 1తిమోతి 1:1). దేవుడు యూదా ప్రజల పట్ల ఆసక్తి చూపడం లేదనే ఫిర్యాదు కనబడుతుంది. ఆయన దేశంలో పరదేశివలె లేదా దేశంగుండా ప్రయాణం చేస్తూ దాటిపోతున్న ప్రయాణస్థునివలె ఉన్నాడు. 

14:9 దేవుడు రక్షింపలేని శూరునివలె ఎలా ఉండగలడు? ఆయన కోరు కున్నట్లయితే తన ప్రజల్ని విడిపించే శక్తిగలవాడని యిర్మీయాకు తెలుసు. ఈ విధంగా, ఈ క్లిష్టపరిస్థితికి కారణం దేవుడు రక్షించడానికి శక్తిలేని వాడని కాదు గానీ, వారిని శిక్షించాలని ఆయన కోరుకోవడమే. నీ పేరు పెట్టబడినవారము అనే పదజాలం “మేము నీకు చెందినవారం” అనే అర్థాన్నిస్తుంది. 

14:10 దేవుడు. యూదా మీదకు పంపించిన శిక్షల్ని వివరిస్తున్నాడు. ఈ వచనం హోషేయ 8:13; 9:9 లను గుర్తుచేస్తుంది. 

14:11-12 యిర్మీయా యూదా ప్రజల కోసం ప్రార్థించకూడదని మరొకసారి ఆజ్ఞ వచ్చింది (7:16-17; 15:1 నోట్సు చూడండి). ఉపవాసము... దహనబలి... నైవేద్యము మొదలగునవి అర్ధరహితమైన ఆచారాలుగా ఉంటే వాటిని దేవుడంగీకరించకపోగా, ఖడ్గమువలనను క్షామమువలనను తెగులువలనను వారిని నాశనము చేస్తాడు. 

14:13-16 యూదా దేవుని వాక్కును తిరస్కరించడానికి కారణం అబద్ద ప్రవక్తలే కాబట్టి వారిని ఖండించాడు. ప్రవక్తల్లో అందరికంటే ఎక్కువగా యిర్మీయా అబద్ద ప్రవక్తల్ని ఖండించాడు (23:9-22, 28). ప్రజల్ని పునరుజ్జీవింప జేయడం కోసం ప్రవక్తల్ని ఏర్పరచుకొన్నప్పటికీ వారు అబద్ద ప్రవక్తలుగా మారి ప్రజల్ని హెచ్చరించడానికి బదులు వారిని ముఖస్తుతి చేస్తూ, వారికి సమాధానం కలుగుతుందని చెబుతూ దేవుణ్ణి వ్యతిరేకించేలా చేశారు. 

14:14 ఈ వచనం అబద్ద ప్రవక్తలు ఉపయోగించిన నాలుగు విధానాల్ని ఉదాహరిస్తుంది: (1) యెహోవా నామమునుబట్టి అబద్దములు ప్రకటించుచుం డడం, (2) అసత్యదర్శనమునుపయోగించడం, (3) వ్యర్థమైన శకునమును మాయతంత్రమును తెలియజేయడం,(4) తమ హృదయమున పుట్టిన వంచనను ప్రకటన చేయడం.

14:17 దేవుడు యూదాను నా జనుల కన్యక అని పిలుస్తున్నాడు, ఎందుకంటే యూదా అన్యజనులతో కలవకుండా, వారి దైవాల జోలికి వెళ్లకుండా తన సంరక్షణలో ఉండాలని ఆయన కోరుకొన్నాడు. 

14:18 ప్రయాణమై అనే పదం పశువుల మందల్ని తోలుకొనిపోయే కాపరిలాగా - "పోవడాన్ని" లేదా వ్యాపారం చేసే వ్యక్తి అమ్ముకోవడానికి ఒకచోటు నుండి మరొక చోటుకు తిరిగినట్టుగా, సిరియా భాషలో "భిక్షగాడిలా తిరుగు తున్నట్టుగా అనే అర్థాన్ని సూచిస్తుంది. అబద్ద ప్రవక్తలు యాజకులు చెరలో సైతం తమ అక్రమ వ్యాపారాల్ని కొనసాగిస్తారని యిర్మీయా ప్రకటిస్తున్నాడు. 

14:19-22 చివరగా, ప్రజలు తమ దుర్మార్గతను బట్టి తమకు ఈ దుస్థితి కలిగిందని ఒప్పుకొంటున్నారు, అయితే వారు తమ నిస్సహాయ స్థితిలో మూడు కారణాల్ని బట్టి దేవుని సహాయం కోసం వేడుకొంటున్నారు: (1) నీ నామమును బట్టి, (2) ప్రశస్తమైన నీ సింహాసనము, (3) నీవు చేసిన నిబంధన. దేవుని సింహాసనం యెరూషలేములో, మరీ విశేషించి దేవాలయంలో ఉంది (2రాజులు 19:15; కీర్తన 99:1). 

14:22 యిర్మీయా 14:3 లో మొదలు పెట్టిన వర్షము అనే అంశాన్ని మళ్లీ తెస్తున్నాడు. నక్షత్రదేవతలు వర్షం కురిపించ లేకపోయారు, దేవుడు కార్యం జరిగించడం ఒక్కటే దుర్భిక్ష పరిస్థితుల నుండి ఉపశమనం కలిగించే ఒకే ఒక నిరీక్షణ. 


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |