Luke - లూకా సువార్త 3 | View All

1. తిబెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవత్సరమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతుర్థాధిపతిగాను, ఇతూరయ త్రకోనీతి దేశములకు అతని తమ్ముడైన ఫిలిప్పు చతుర్థాధిపతిగాను, అబి లేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను,

2. అన్నయు, కయపయు ప్రధాన యాజకులుగాను, ఉన్నకాలమున అరణ్యములోనున్న జెకర్యా కుమారుడైన యోహాను నొద్దకు దేవుని వాక్యము వచ్చెను.

3. అంతట అతడు వచ్చి, పాపక్షమాపణ నిమిత్తము మారు మనస్సు విషయమైన బాప్తిస్మము పొందవ లెనని యొర్దాను నదీ ప్రదేశమందంతట ప్రకటించు చుండెను.

4. ప్రభువు మార్గము సిద్ధపరచుడి ఆయన త్రోవలు సరాళముచేయుడి
యెషయా 40:3-5

5. ప్రతి పల్లము పూడ్చబడును ప్రతి కొండయు మెట్టయు పల్లము చేయబడును వంకర మార్గములు తిన్ననివగును కరకు మార్గములు నున్ననివగును

6. సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణ్యములో కేకలువేయుచున్న యొకని శబ్దము అని ప్రవక్తయైన యెషయా వాక్యముల గ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు ఇది జరిగెను.

7. అతడు తనచేత బాప్తిస్మము పొందవచ్చిన జనసమూహములను చూచి సర్పసంతానమా, రాబోవు ఉగ్రతను తప్పించుకొనుటకు మీకు బుద్ధి చెప్పిన వాడెవడు?

8. మారుమనస్సునకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబ్రాహాము మాకు తండ్రి అని మీలో మీరనుకొన మొదలుపెట్టుకొనవద్దు; దేవుడు ఈ రాళ్లవలన అబ్రాహామునకు పిల్లలను పుట్టింపగలడని మీతో చెప్పుచున్నాను.

9. ఇప్పుడే గొడ్డలి చెట్ల వేరున ఉంచబడి యున్నది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని ప్రతి చెట్టును నరకబడి అగ్నిలో వేయబడునని చెప్పెను.

10. అందుకు జనులు ఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా

11. అతడురెండు అంగీలుగలవాడు ఏమియు లేనివానికియ్య వలెననియు, ఆహారముగలవాడును ఆలాగే చేయవలె ననియు వారితో చెప్పెను.

12. సుంకరులును బాప్తిస్మము పొందవచ్చి బోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా

13. అతడు మీకు నిర్ణయింపబడినదాని కంటె ఎక్కువ తీసికొనవద్దని వారితో చెప్పెను.

14. సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడుఎవనిని బాధపెట్టకయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృప్తిపొందియుండుడని వారితో చెప్పెను.

15. ప్రజలు కనిపెట్టుచు, ఇతడు క్రీస్తయి యుండునేమో అని అందరును యోహానును గూర్చి తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనుచుండగా

16. యోహాను నేను నీళ్లలో మీకు బాప్తిస్మమిచ్చుచున్నాను; అయితే నాకంటె శక్తి మంతుడొకడు వచ్చుచున్నాడు; ఆయన చెప్పుల వారును విప్పుటకు నేను పాత్రుడను కాను; ఆయన పరిశుద్ధాత్మ లోను అగ్నితోను మీకు బాప్తిస్మమిచ్చును;

17. ఆయన చేట ఆయన చేతిలోనున్నది; ఆయన తన కళ్లమును బాగుగా శుభ్రముచేసి, తన కొట్టులో గోధుమలుపోసి, ఆరని అగ్నితో పొట్టు కాల్చి వేయునని అందరితో చెప్పెను.

18. ఇదియుగాక అతడింకను, చాల సంగతులు చెప్పి ప్రజలను హెచ్చరించుచు వారికి సువార్త ప్రకటించు చుండెను.

19. అయితే చతుర్థాధిపతియైన హేరోదుచేసిన సకల దుష్కార్యముల నిమిత్తమును, అతని సోదరుని భార్యయైన హేరోదియ నిమిత్తమును, యోహాను అతనిని గద్దించినందుకు

20. అదివరకు తాను చేసినవన్నియు చాల వన్నట్టు అతడు యోహానును చెరసాలలో వేయించెను.

21. ప్రజలందరును బాప్తిస్మము పొందినప్పుడు యేసుకూడ బాప్తిస్మము పొంది ప్రార్థన చేయుచుండగా ఆకాశము తెరవబడి

22. పరిశుద్ధాత్మ శరీరాకారముతో పావురమువలె ఆయనమీదికి దిగి వచ్చెను. అప్పుడు నీవు నా ప్రియ కుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచున్నానని యొక శబ్దము ఆకాశమునుండి వచ్చెను.
ఆదికాండము 22:2, కీర్తనల గ్రంథము 2:7, యెషయా 42:1

23. యేసు (బోధింప) మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆయన దాదాపు ముప్పది ఏండ్ల యీడుగలవాడు; ఆయన యోసేపు కుమారుడని యెంచబడెను. యోసేపు హేలీకి,

24. హేలీ మత్తతుకు, మత్తతు లేవికి, లేవి మెల్కీకి,

25. మెల్కీ యన్నకు, యన్న యోసేపుకు, యోసేపు మత్తతీయకు, మత్తతీయ ఆమోసుకు, ఆమోసు నాహోముకు, నాహోము ఎస్లికి, ఎస్లి నగ్గయికి,

27. యోదా యోహన్నకు, యోహన్న రేసాకు, రేసా జెరుబ్బాబెలుకు, జెరుబ్బాబెలు షయల్తీ యేలుకు, షయల్తీయేలు నేరికి,
ఎజ్రా 3:2

29. ఏరు యెహోషువకు, యెహోషువ ఎలీయెజెరుకు, ఎలీయెజెరు యోరీముకు, యోరీము మత్తతుకు, మత్తతు లేవికి,

30. లేవి షిమ్యోనుకు, షిమ్యోను యూదాకు, యూదా యోసేపుకు, యోసేపు యోనాముకు, యోనాము ఎల్యా కీముకు,

38. కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి కుమారుడు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
3:1 తిబెరి కైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవత్సరమందు అంటే క్రీ.శ. 26-29 సంవత్సరాల మధ్య కాలం కావచ్చు. ఎందుకంటే తిబెరియకు మారుటి తండ్రియైన అగస్టస్ (2:1 నోట్సు చూడండి) తాను చనిపోడానికి కొద్ది సంవత్సరాల ముందే అతనికి కొంత అధికారాన్ని బదలాయించాడు. పొంతి పిలాతు యూదయ, సమరయ, ఇదూమియ(యూదయకు దక్షిణాన, మృత సముద్రానికి పశ్చిమాన ఉన్న ప్రాంతం)లకు క్రీ.శ.26-36 కాలంలో అధిపతిగా పనిచేశాడు. ఆ ప్రాంతంలో పరిపాలనకు, పన్నుల వసూలుకు అతడు బాధ్యుడు. మహా హేరోదు క్రీ.పూ. 4.లో మరణించాడు. అప్పుడు అతని కుమారుడైన హేరోదు అంతిప గలిలయకూ, (యొర్దాను తూర్పు దిక్కునున్న ప్రాంతం) పెరయకూ చతుర్జాతిపతి అయ్యాడు. మరొక కుమారుడు ఫిలిప్పు క్రీ.శ.3-34 కాలంలో ఇతూరయకు (గలిలయ సముద్రానికి తూర్పున, ఈశాన్యదిశలో ఉన్న ప్రాంతం) త్రకోనీతికీ చతుర్గాధిపతిగా పనిచేశాడు. (దమస్కుకు దగ్గరగా ఉన్న) అబిలేనే దేశానికి లూసానియ చతుర్గాధిపతిగా ఉన్నాడు. ఇతని గురించి మరేమీ తెలియదు. 

3:2-3 అన్న ప్రధాన యాజకత్వం - క్రీ.శ.18 సంవత్సరానికి ముగిసి పోయింది. అయితే తన అల్లుడు కయప ప్రధాన యాజకునిగా ఉన్న సమయంలో క్రీ.శ.37వ సంవత్సరం వరకు అన్న ప్రధాన యాజకుడనే బిరుదును ఉపయోగించుకుంటూ, ఆ అధికారాన్ని ఉపయోగించుకున్నాడు. దీనికి ముందు చాలా సంవత్సరాలు బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను యూదయ అరణ్యములో జీవించాడు. (1:80 నోట్సు చూడండి). ఆ తర్వాత యొర్దాను నదీ ప్రదేశమంతటికి ఈశాన్య దిశలో కొన్నిమైళ్లు వెళ్లి అక్కడ ఉన్నాడు, అయితే మృత సముద్రానికి బాగా ఉత్తరానికి కాదు. పాపక్షమాపణ నిమిత్తమైన మారుమనస్సును యోహాను ప్రకటించాడు. ఒకని వ్యక్తిగత పాపాల విషయంలో మనస్సునూ హృదయాన్ని మార్చుకోవడమే మారుమనస్సు. అంతరంగశుద్ధి జరిగిందనే వాస్తవానికి నీటి బాప్తిస్మము బహిరంగ సూచన. 

3:4-6 యెషయా 40:3-5 వచనాలు యోహానును ప్రభువుకు ముందుగా నడుస్తూ ఆయనకు మార్గము సిద్ధపరచు వానిగా చూపిస్తున్నాయి (మలాకీ 3:1; 4:5 చూడండి). క్రీస్తు ఆగమనానికి ముందు ప్రతి కొండయు... పల్లము చేయబడును, మార్గములు తిన్ననివగును అని అలంకారిక భాషలో భూమి చదును చేయబడుతుందని ఆ ప్రవచనం వర్ణిస్తుంది. సకల శరీరులు అనే మాట అన్యజనులనూ, యూదులనూ సూచిస్తుంది. వీళ్లందరూ దేవుని రక్షణను చూస్తారు.

3:7 యోహాను ప్రసంగిస్తుండగా (వ.2-3 నోట్సు చూడండి) వినడానికి వచ్చి, బాప్తిస్మము పొందవచ్చిన జనసమూహములో కొందరు నిజాయితీగా లేరు. యోహాను వాళ్లను విషసర్పాలని పిలిచాడు. వాళ్లు తమ ధోరణి మార్చుకోవాలని హెచ్చరించాడు. రాబోవు ఉగ్రతను (నీతితో కూడిన దేవుని కోపం వలన కలిగే తీర్పును) తప్పించుకొనుమని చెబుతున్నాడు. యేసు తన

విశ్వాసులను రాబోయే ఉగ్రత నుండి రక్షిస్తాడు. (1థెస్స 1:10) 3:8-9 ఒక వ్యక్తి నిజంగా మారుమనస్సు పొందాడా? లేదా అనే విషయాన్ని మారుమనస్సుకు తగిన ఫలములు (ప్రవర్తనలో మార్పు) రుజువు చేస్తాయి (వ. 10-14 నోట్సు చూడండి). ఒకని విశ్వాసం అబ్రాహాము విశ్వాసంలా నిజమైంది. (ఆది 15:6; గలతీ 3:6-7 చూడండి) కాకపోతే అబ్రాహాము మాకు తండ్రి అనే యూదుల వారసత్వం గొడ్డలి చెట్ల వేరున ఉంచబడిన తీర్పు సమయంలో దేనికీ పనికి రాదు.

3:10-14 జనులు... మేమేమి చేయవలెను అని యోహానును అడిగిన ప్రశ్ననే పెంతెకొస్తు దినాన పేతురును యూదులు అడిగారు (అపొ.కా. 2:37). సామాన్య ప్రజానీకానికి “కనికరపడండి” (ఏమియు లేనివారికియ్యుడి) అనీ, తమ ఖర్చులకు సరిపడినట్టుగా పన్నులను పెంచడానికి అనుమతి పొందిన సుంకరులతో నిర్ణయింపబడిన దానికంటె ఎక్కువ తీసుకొనవద్దని, సైనికులతో వారి అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయకుండా మీ జీతములతో తృప్తి పొంది
యుండుడని చెప్పాడు. 

3:15-17 ఎంతోకాలంగా ఇశ్రాయేలు ఎదురుచూస్తున్న మెస్సీయ (క్రీస్తు) తానేనని ప్రజలు భావిస్తున్నారని యోహానుకు తెలుసు. నీళ్లలో బాప్తిస్మమిస్తున్న తనకు పరిశుద్ధాత్మలోను తీర్పు తీర్చే అగ్నితోను బాప్తిస్మమివ్వబోతున్న క్రీస్తుకు అస్సలు పోలికే లేదని అతడు జవాబు చెప్పాడు (అపొ.కా.1:5; 2:4; 1కొరింథీ 12:13 చూడండి). కళ్ళమును శుద్ధిచేయడం గురించి రూతు 3:1-3 చూడండి. పొట్టు అనేది అవిశ్వాసులకు సూచనగా ఉంది. గోధుమలు విశ్వాసులకు సూచనగా ఉన్నాయి. పొట్టు అంటే గింజలేని పొర. కోత సమయంలో ధాన్యం,

పొట్టు వేరు చేయబడతాయి, పొట్టు కాల్చివేయబడుతుంది. ఆరని అగ్ని అనేది నిత్యాగ్నిగుండాన్ని సూచిస్తుంది (ప్రక 20:10,14-15). 3:18 యోహాను మారుమనస్సును ప్రకటించాడు (వ.3). మెస్సీయ విమో చిస్తాడని ప్రవచింపబడిన దానికి అనుగుణంగా సువార్త ప్రకటించుచుండెను (4:18 నోట్సు చూడండి). , 

3:19 చతుర్ధాధిపతియైన హేరోదు అంతిప గురించి వ.1 నోట్సు చూడండి. అంతిప అరేబియాకు రాజైన అరేటాస్ IVకుమార్తెను వివాహం చేసుకున్నాడు. అయితే తన సోదరుడైన ఫిలిప్పు భార్యను వివాహం చేసుకోవడానికి అంతిప తన భార్యకు విడాకులిచ్చాడు (మత్తయి 14:3; లూకా 3:1 నోట్సు చూడండి). మోషే ధర్మశాస్త్రం ఇలాంటి వివాహాన్ని నిషేధిస్తుంది (లేవీ 18:16; 20:21). 

3:20 బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు యేసుకు బాప్తిస్మం ఇవ్వడం కుదరదు. కాబట్టి ఇక్కడ సంఘటనలు కాలక్రమంలో రాయబడలేదు (వ.21-22 నోట్సు చూడండి). యేసు పరిచర్య గురించి రాయడానికి ముందే యోహాను పరిచర్య గురించిన ముగింపు మాటలను లూకా రాశాడు.
యేసు తన బహిరంగ పరిచర్యను ప్రారంభించిన కొన్నాళ్లకు యోహాను బంధించబడ్డాడు. (యోహాను 3:22-24). యోహాను మృతసముద్రానికి తూర్పుదిశలో ఉన్న మకేరస్ చెరసాలలో బంధించబడ్డాడని యూదుల చరిత్రకారుడైన జోసీఫస్ చెప్పాడు.

3:21-22 యోహానుచే బాప్తిస్మం పొందిన ప్రజలందరిలాగా యేసు పాప క్షమాపణ నిమిత్తం బాప్తిస్మము పొందలేదు. కానీ తనకు ముందు నడిచే వ్యక్తి అయిన యోహాను పరిచర్య, సందేశాలతో తననూ తన పరిచర్యనూ గుర్తించుకోవడానికే యేసు బాప్తిస్మం పొందాడు (వ.4-6, 15-17 నోట్సు చూడండి). ప్రార్ధన, మరి ముఖ్యంగా యేసు చేసిన ప్రార్థన లూకా సువార్త లో ఒక ప్రధాన అంశం. యేసు గురించి పరలోకం నుంచి స్వరం వినిపించడం సువార్తల్లో 3 సార్లు ఉంది. అందులో ఇది మొదటిది. మిగిలిన రెండు రూపాంతర సమయంలోనూ (9:34-35 నోట్సు చూడండి), శ్రమలవారపు సమయంలో దేవాలయంలోనూ (యోహాను 12:28) జరిగాయి. త్రిత్వంలోని ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒకేసారి ప్రస్తావించబడిన అరుదైన వాక్యభాగాల్లో ఇది కూడా ఒకటి. (1) నీవు నా ప్రియకుమారుడవు అని తండ్రి చెప్పాడు. (2) దేవుని కుమారుడైన యేసు బాప్తిస్మం పొందుతున్నాడు, (3) పరిశుద్ధాత్మ శరీరాకారముతో పావురమువలె యేసుమీదికి దిగివచ్చాడు. “నీవు నా ప్రియకుమారుడవు" అనే మాటలు కీర్తన 2:7ను ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి. నీయందు నేనానందించుచున్నాను అనే మాట సేవకుడైన మెస్సీయ గురించి యెషయా 42:1లో ఉన్న కీలక ప్రవచనాన్ని తలపిస్తుంది. 

3:23-38 మత్తయి 1:1-17లోని యేసు వంశావళికీ లూకా రాసిన సువార్త గ్రంథంలో ఉన్న దానికి చాలా వ్యత్యాసముంది. లూకా యేసు వంశావళిని ఆదాము వరకు తీసుకెళ్ళాడు, తద్వారా మానవాళి అంతటితో యేసుకు ఉన్న సంబంధం గురించి లూకా నొక్కి చెబుతున్నాడు. మత్తయి అబ్రాహాముతో
మొదలు పెట్టి యేసుతో ముగించాడు. తద్వారా ఇశ్రాయేలుతో యేసుకున్న సంబంధాన్ని అతడు స్థాపించాడు (అంటే యేసు అబ్రాహాముకు కుమారుడనీ, అబ్రాహాముకు చేయబడిన వాగ్దానాలను నెరవేర్చేవాడనీ, దావీదు కుమారుడైన మెస్సీయ అనీ మత్తయి ఉద్దేశం). దావీదుకు బలైబ ద్వారా జన్మించిన వారిలో పెద్ద కుమారుడు సొలొమోను, చిన్న కుమారుడు నాతాను. లూకా సువార్తలో యేసు వంశావళి దావీదుకు చిన్నకుమారుడైన నాతాను ద్వారా ముందుకెళ్లగా, మత్తయిలో సొలొమోను ద్వారా కొనసాగింది. (లూకా 3:30-31; మత్తయి 1:6-7). దావీదు తర్వాత ఇశ్రాయేలు సింహాసనాన్ని అధిష్టించాల్సిన వారసుడు సొలొమోను. లూకా 1,2 అధ్యాయాలను మరియ దృక్కోణం నుంచి వివరించాడు. వ.23లో యేసు యోసేపు కుమారుడని ఎంచబడెను అనే మాటను బట్టి యేసు భౌతిక వారసత్వాన్ని మరియ బట్టి అన్నట్లు 3:23-38 ద్వారా లూకా చూపిస్తున్నాడు. దీనికి భిన్నంగా మత్తయి యేసు వారసత్వాన్ని యోసేపు ద్వారా చూపిస్తున్నాడు. ఈ విషయం మత్తయి 1:1-17లో మనం చూడవచ్చు. తనను దత్తత చేసుకున్న తండ్రి యోసేపు (మత్తయి 1-2) ద్వారా యేసు దావీదు సింహాసనానికి చట్టబద్ధంగా అర్హుడని ఇది నిరూపిస్తుంది. 

3:23 యేసు తాను బోధింప మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆయన దాదాపు ముప్పదియేండ్ల యీడు గలవాడు. 30 ఏళ్ల వయసులోనే లేవీయులు యాజకత్వ బాధ్యతలను చేపడతారు (సంఖ్యా 4:46-47; లూకా 1:80 నోట్సు చూడండి). ఆయన యోసేపు కుమారుడని ఎంచబడెను అనే మాట
యేసు కన్యకకు జన్మించాడనే ప్రవచనాన్ని ధృవీకరిస్తుంది. (1:31-33, 34-35 నోట్సు చూడండి). నజరేతు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్లందరూ పొరపాటుగా అనుకున్నట్టుగా యేసుకు భౌతికమైన తండ్రి యోసేపు కాదు (4:22 నోట్సు చూడండి).

3:38 ఆదామును దేవుడు నేరుగా సృష్టించాడు కాబట్టి ఈ వంశావళిలో ఆదామును దేవునికి కుమారుడని లూకా పేర్కొన్నాడు (ఆది. 2:7 చూడండి). 


Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |