Zechariah - జెకర్యా 3 | View All

1. మరియయెహోవా దూతయెదుట ప్రధాన యాజకుడైన యెహోషువ నిలువబడుటయు, సాతాను ఫిర్యాదియై అతని కుడిపార్శ్వమున నిలువబడుటయు అతడు నాకు కనుపరచెను.
ప్రకటన గ్రంథం 12:9, ప్రకటన గ్రంథం 20:2

2. సాతానూ, యెహోవా నిన్ను గద్దించును, యెరూషలేమును కోరుకొను యెహోవా నిన్ను గద్దించును ఇతడు అగ్నిలోనుండి తీసిన కొరవివలెనే యున్నాడుగదా అని యెహోవా దూత సాతానుతో అనెను.
యూదా 1:9-23, ప్రకటన గ్రంథం 12:9, ప్రకటన గ్రంథం 20:2

3. యెహోషువ మలిన వస్త్రములు ధరించినవాడై దూత సముఖములో నిలువబడియుండగా
యూదా 1:9-23

4. దూత దగ్గర నిలిచియున్నవారిని పిలిచిఇతని మైలబట్టలు తీసివేయుడని ఆజ్ఞాపించినేను నీ దోషమును పరిహరించి ప్రశస్తమైన వస్త్రములతో నిన్ను అలంకరించుచున్నాను అని సెలవిచ్చెను.

5. అతని తలమీద తెల్లని పాగా పెట్టించుడని నేను మనవిచేయగా వారు అతని తలమీద తెల్లని పాగాపెట్టి వస్త్రములతో అతనిని అలంకరించిరి; యెహోవా దూత దగ్గర నిలు చుండెను.

6. అప్పుడు యెహోవా దూత యెహోషువకు ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

7. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగానా మార్గములలొ నడుచుచు నేను నీ కప్పగించిన దానిని భద్రముగా గైకొనిన యెడల, నీవు నా మందిరముమీద అధికారివై నా ఆవరణ ములను కాపాడువాడవగుదువు; మరియు ఇక్కడ నిలువ బడు వారికి కలిగినట్లు నా సన్నిధిని నిలుచు భాగ్యము నీ కిత్తును.

8. ప్రధానయాజకుడవైన యెహోషువా, నీ యెదుట కూర్చుండు నీ సహకారులు సూచనలుగా ఉన్నారు; నీవును వారును నా మాట ఆలకింపవలెను, ఏదనగా చిగురు అను నా సేవకుని నేను రప్పింపబోవు చున్నాను.
ఫిలిప్పీయులకు 2:7

9. యెహోషువ యెదుట నేనుంచిన రాతిని తేరి చూడుడి, ఆ రాతికి ఏడు నేత్రములున్నవి, దాని చెక్కడపు పని చేయువాడను నేను. ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు; మరియు ఒక దినము లోగానే నేను ఈ దేశముయొక్క దోషమును పరిహరింతును;

10. ఆ దినమున ద్రాక్షచెట్లక్రిందను అంజూరపు చెట్ల క్రిందను కూర్చుండుటకు మీరందరు ఒకరినొకరు పిలుచుకొని పోవుదురు; ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
3:1-10 నాలుగో దర్శనం తిరిగి వచ్చినవారికి మందిర పునర్నిర్మాణం విషయంలో మరింత ప్రోత్సాహాన్ని అందించింది. చెర కాలంలో అమలులో లేని యాజకత్వ వ్యవస్థ పునరుద్ధరించబడుతుంది, దేవుడు తాను ఎన్నుకున్న ప్రజలకు క్షమాపణ, పరిచర్య, సమాధానం అనే దీవెనలను అందిస్తాడు. ఈ చిత్రంపై తెర క్రమంగా తొలగుతూ ఉండగా దీనిని చదివేవానికి ప్రధాన యాజకుడు మొత్తం ఇశ్రాయేలు జాతికి ప్రతినిధిగా మారినట్లు పాఠకుడు గ్రహిస్తాడు. ఇది ఒక విషయంలో నుండి ఒక ప్రత్యేకమైన అంశాన్ని బయటికి తీసి అదే అంశం ఆ మొత్తానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం అనే సాహితీ ప్రక్రియకు ఒక ఉదాహరణ. ఆ దేశ భూమిపై ఉన్న అపరాధభావాన్ని దేవుడు తొలగించడం, ప్రతి ఒక్కడూ తన స్వంత ద్రాక్షతీగె, అంజూరపు చెట్టు కింద తనతో సహవాసం చేయమని తన స్నేహితుణ్ణి ఆహ్వానించడం అనేవాటితో ఈ దర్శనం ముగిసింది. 

3:1-2 పా.ని.లో యెహోషువ అనే పేరు గల నలుగురు వేర్వేరు వ్యక్తులున్నారు (కొ.ని.లో దీని సమానార్థకమైన నామం యేసు). చెర తరవాత మొదటి ప్రధాన యాజకుడు యెహోషువ. ఎజ్రా, నెహెమ్యా, హగ్గయి గ్రంథాల్లో ఇతని ప్రస్తావన చాలాసార్లు కనిపిస్తుంది. యోబు 1:6-12, 2:1-6 లో లాగా, సాతాను (లేక “అపవాది”) దేవుని సన్నిధిలోకి ప్రవేశించి, ఒక ఫిర్యాదిదారునిగా వ్యవహరించాడు. దేవుని ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడనడానికి అగ్నిలోనుండి తీసిన కొరవి ఒక మొదటి రుజువుగా ఉంది. ఆమోసు ప్రవక్త కూడా ఇశ్రాయేలుకు ఇదే దృశ్యాన్ని ఉపయోగించినట్టు చూడగలం (ఆమోసు 4:11). 

3:3-5 ప్రధాన యాజకుని ప్రతిష్ఠ తరహాలో (నిర్గమ 29:1-9; లేవీ 16:3-5తో పోల్చి చూడండి) ఇక్కడ పాప క్షమాపణ అనే భావాన్ని వస్త్రాలు మార్చడం ద్వారా ప్రస్ఫుటంగా చిత్రించాడు. మలిన వస్త్రములు (మన “శరీర విసర్జకాల ద్వారా మురికి అయిన” అని అక్షరార్ధం) దేవుని తీర్పును మరింత తీవ్రతరం చేసిన ప్రజల ఘోరమైన అపరాధాన్ని నొక్కి చెబుతున్నది. అనుకోని విధంగా ఆ పరిస్థితి తిరగబడి, యెహోషువను దేవుడు శుద్ధునిగా తీర్చి అతనికి శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరింపజేశాడు. ఇలాంటి కార్యం కేవలం దైవికమైన ఉత్తర్వు ద్వారానే సాధ్యం అవుతుంది.

3:6-7 దేవుని క్షమాపణ అనే బహుమానాన్ని ప్రజలు తేలికగా తీసుకుంటా రేమో అని యెహోవా దూత యెహోషువకు అతడు దేవుని అనుగ్రహం పొంది, దేవుని సన్నిధిలో ప్రవేశ భాగ్యం కలిగి ప్రధాన యాజకునిగా తన బాధ్యతలు నిర్వహించాలంటే విధేయత అనేది తప్పనిసరైన షరతు అని చెప్పాడు. (ఆజ్ఞనిచ్చెను లేక “గంభీరంగా హెచ్చరించాడు"). 

3:8-10 యాజకత్వం పునరుద్ధరించబడడం, క్షమాపణ లభించడం మాత్రమే కాక చిగురు అను నా సేవకుని అనే మాటలు సూచించినట్లుగా దావీదు సంతానికులలో ఒకడు వారిని పరిపాలిస్తాడు. బహుశా అది జెరుబ్బాబెలును సూచిస్తుండవచ్చు (హగ్గయి 2:3; జెకర్యా 4:11-14 నోట్సు చూడండి; 6:12-13; యిర్మీయీ 33:15తో పోల్చండి). జెకర్యా 3:9 లో రాతిని అని చెప్పినది కూడా దీనినే సూచిస్తుండవచ్చు (యెషయా 8:14; 28:16 చూడండి). ఏడు నేత్రములు అనేది బహుశా ఒక పరిశుద్ధ స్థలానికి వేయబోయే పునాదిరాతికి గుర్తు అయి ఉండవచ్చు. 


Shortcut Links
జెకర్యా - Zechariah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |