Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 11 | View All

1. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులందరును హెబ్రోనులో నుండు దావీదునొద్దకు కూడి వచ్చిచిత్తగిం చుము, మేము నీకు ఎముకనంటినవారము రక్తసంబంధులము.

2. ఇంతకు ముందు సౌలు రాజైయున్నప్పుడు నీవు ఇశ్రాయేలీయులను నడిపించువాడవై యుంటివినా జనులగు ఇశ్రాయేలీ యులను నీవు ఏలి వారిమీద అధిపతిగా ఉందువని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచ్చెను అని మనవిచేసిరి.
మత్తయి 2:6

3. ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలందరును హెబ్రోనులోనున్న రాజు నొద్దకు రాగా దావీదు హెబ్రోనులో యెహోవా సన్నిధిని వారితో నిబంధనచేసెను; అప్పుడు వారు సమూ యేలుద్వారా యెహోవా సెలవిచ్చిన ప్రకారము దావీదును ఇశ్రాయేలీయులమీద రాజుగా అభిషేకము చేసిరి.

4. తరువాత దావీదును ఇశ్రాయేలీయులందరును యెరూషలే మనబడిన యెబూసునకు పోయిరి; ఆ దేశవాసులైన యెబూసీయులు అచ్చట ఉండిరి.

5. అప్పుడునీవు వీనియందు ప్రవేశింపకూడదని యెబూసు కాపురస్థులు దావీదుతో అనగా దావీదు దావీదు పట్టణమనబడిన సీయోను కోటను పట్టుకొనెను.

6. ఎవడు మొదట యెబూ సీయులను హతము చేయునో వాడు ముఖ్యుడును సైన్యాధిపతియునగునని దావీదు సెలవియ్యగా సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు అందరికంటె ముందుగా ఎక్కి ఆ యాధిపత్యమును పొందెను.

7. తరువాత దావీదు ఆ కోటయందు నివాసము చేసినందున దానికి దావీదుపురమను పేరు కలిగెను.

8. దావీదు మిల్లో మొదలుకొని చుట్టును పట్టణమును కట్టించెను; యోవాబు పట్టణములో మిగిలిన భాగములను బాగుచేసెను.

9. సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా అతనికి తోడైయుండగా దావీదు ఈ ప్రకారము అంతకంతకు అధికుడగుచుండెను.

10. ఇశ్రాయేలీయులకు యెహోవా సెలవిచ్చిన ప్రకా రము దావీదును పట్టాభిషేకము చేయుటకై అతని రాజ్యము నందు అతనితోను ఇశ్రాయేలీయులందరితోను కూడి సహాయముచేసిన దావీదునొద్దనున్న పరాక్రమశాలులైన వారిలో ప్రధానులు వీరు.

11. దావీదు నొద్దనుండిన ఆ పరాక్రమశాలుల పట్టీలోనివారు ముప్పదిమంది; వారిలో హక్మోనీ కుమారుడైన యాషాబాము ముఖ్యుడు;ఇతడు ఒక యుద్ధమందు మూడు వందలమందిని చంపి వారిమీద ఈటె ఆడించినవాడు.

12. ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడగు దోదోకుమారుడైన ఎలియాజరు; ఇతడు పరాక్రమ శాలులని పేరుపొందిన ముగ్గురిలో ఒకడు.

13. ఫిలిష్తీయులు దానినిండ యవలుగల చేను ఉన్న పస్దమీ్మములో యుద్ధము చేయుటకై కూడిరాగా జనులు ఫిలిష్తీయులను చూచి పారిపోయినప్పుడు ఇతడు దావీదుతోకూడ అచ్చట ఉండెను.

14. వీరు ఆ చేనిలో నిలిచి దాని కాపాడి ఫిలిష్తీయులను హతముచేయగా యెహోవా జనులకు గొప్ప రక్షణ కలుగజేసెను.

15. ముప్పదిమంది పరాక్రమ శాలులలో ముఖ్యులగు ఈ ముగ్గురు అదుల్లాము అను చట్టు రాతికొండ గుహలో నుండు దావీదు నొద్దకు వచ్చిరి, ఫిలిష్తీయుల సమూహము రెఫాయీయుల లోయలో దిగి యుండెను.

16. దావీదు మరుగు స్థలమందుండగా ఫిలిష్తీయుల దండు బేత్లెహేమునందుండెను.

17. దావీదు ఆశపడిబేత్లెహేమునందలి ఊరి గవినియొద్ది బావినీళ్లు కొంచెము నాకు దాహమునకు ఎవడు తెచ్చియిచ్చునని అనగా

18. ఆ ముగ్గురును ఫిలిష్తీయుల దండులోనికి చొరబడి పోయి బేత్లెహేము ఊరి గవినియొద్ది బావినీళ్లు చేదుకొని దావీదునొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి. అయితే దావీదు ఆ నీళ్లు త్రాగుటకు మనస్సులేక యెహోవాకు అర్పితముగా వాటిని పారబోసి

19. నేను ఈలాగు చేయకుండ నా దేవుడు నన్ను కాచునుగాక; ప్రాణమునకు తెగించి యీ నీళ్లు తెచ్చిన యీ మనుష్యుల రక్తమును నేను త్రాగుదునా అని చెప్పి త్రాగకపోయెను; ఈ ముగ్గురు పరా క్రమశాలులు ఇట్టి పనులు చేసిరి.

20. యోవాబు సహోదరుడైన అబీషై ముగ్గురిలో ప్రధానుడు; ఇతడు ఒక యుద్ధమందు మూడువందలమందిని హతముచేసి తన యీటె వారిమీద ఆడించినవాడై యీ ముగ్గురిలోను పేరుపొందిన వాడాయెను.

21. ఈ ముగ్గురిలోను కడమ యిద్దరికంటె అతడు ఘనతనొందినవాడై వారికి అధిపతియాయెను గాని ఆ మొదటి ముగ్గురిలో ఎవరికిని అతడు సాటివాడు కాలేదు.

22. మరియకబ్సెయేలు సంబంధుడును పరా క్రమవంతుడునైన యొకనికి పుట్టిన యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును విక్రమక్రియలవలన గొప్ప వాడాయెను. ఇతడు మోయాబీయుడగు అరీయేలు కుమా రుల నిద్దరిని చంపెను;మరియు ఇతడు బయలుదేరి హిమము పడిన కాలమున ఒక సింహమును ఒక గుహయందు చంపి వేసెను.

23. అయిదు మూరల పొడవుగల మంచియెత్తరియైన ఐగుప్తీయుని ఒకని అతడు చావగొట్టెను; ఆ ఐగుప్తీయుని చేతిలో నేతగాని దోనెవంటి యీటె యొకటి యుండగా ఇతడు ఒక దుడ్డుకఱ్ఱ చేత పట్టుకొని వానిమీదికిపోయి ఆ యీటెను ఐగుప్తీయుని చేతిలోనుండి ఊడ లాగి దానితో వానిని చంపెను.

24. యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా యిట్టి పనులు చేసినందున ఆ ముగ్గురు పరాక్రమశాలులలో ఘనతనొందిన వాడాయెను.

25. ముప్పదిమందిలోను ఇతడు వాసికెక్కెను గాని ఆ ముగ్గురిలో ఎవరికిని సాటివాడు కాలేదు; దావీదు ఇతనిని తన దేహసంరక్షకుల కధిపతిగా ఉంచెను.

26. మరియు సైన్యములకు చేరిన వేరు పరాక్రమశాలు లెవరనగా యోవాబు తమ్ముడైన అశాహేలు; బేత్లెహేము ఊరివాడైన దోదో కుమారుడగు ఎల్హానాను,

27. హరో రీయుడైన షమ్మోతు, పెలోనీయుడైన హేలెస్సు,

28. తెకో వీయుడైన ఇక్కేషు కుమారుడగు ఈరా, అన్నేతోతీయుడైన అబీయెజెరు,

29. హుషాతీయుడైన సిబ్బెకై, అహో హీయుడైన ఈలై,

30. నెటోపాతీయుడైన మహరై, నెటోపాతీయుడైన బయనా కుమారుడగు హేలెదు,

31. బెన్యామీనీయుల స్థానములోని గిబియా ఊరివాడును రీబైకి కుమారుడునగు ఈతయి, పిరాతోనీయుడైన బెనాయా,

32. గాయషుతోయవాడైన హూరై, అర్బాతీయుడైన అబీయేలు,

33. బహరూమీయుడైన అజ్మావెతు, షయిల్బోనీయుడైన ఎల్యాహ్బా,

34. గిజోనీయుడైన హాషేము కుమారులు, హరారీయుడైన షాగే కుమారుడగు యోనా తాను,

35. హరారీయుడైన శాకారు కుమారుడగు అహీ యాము, ఊరు కుమారుడైన ఎలీపాలు,

36. మెకేరాతీయుడైన హెపెరు, పెలోనీయుడైన అహీయా,

37. కర్మెలీయుడైన హెజ్రో, ఎజ్బయి కుమారుడైన నయరై,

38. నాతాను సహోదరుడైన యోవేలు, హగ్రీయుడైన మిబ్హారు,

39. అమ్మోనీయుడైన జెలెకు,సెరూయా కుమారుడై యోవాబు యొక్క ఆయుధములు మోయువాడును బెరోతీయుడునగు నహరై,

40. ఇత్రీయుడైన ఈరా, ఇత్రీయుడైన గారేబు,

41. హిత్తీయుడైన ఊరియా, అహ్లయి కుమారుడైన జాబాదు,

42. రూబేనీయుడైన షీజా కుమారుడును రూబే నీయులకు పెద్దయునైన అదీనా, అతనితోటివారగు ముప్పదిమంది,

43. మయకా కుమారుడైన హానాను, మిత్నీ యుడైన యెహోషాపాతు,

44. ఆష్తెరాతీయుడైన ఉజ్జీయా, అరొయేరీయుడైన హోతాను కుమారులగు షామా యెహీయేలు,

45. షిమీ కుమారుడైన యెదీయవేలు, తిజీయుడైన వాని సహోదరుడగు యోహా,

46. మహవీయుడైన ఎలీయేలు, ఎల్నయము కుమారులైన యెరీబై యోషవ్యా, మోయాబీయుడైన ఇత్మా,బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
11:1-2 జరిగిన సంఘటనలు సుదీర్ఘంగా ఏకరువు పెట్టకుండా దాటవేసిన వృత్తాంతకారుడు మనలను సూటిగా దావీదు అభిషేక సంఘటనకు తీసుకు వెళ్ళాడు. దావీదును ఇశ్రాయేలు రాజుగా అందరూ వెంటనే అంగీకరించలేదు. అప్పటికి ఇంకా బ్రతికివున్న యోనాతాను సహోదరుడు ఎప్పయలు నుంచి అతనికి వ్యతిరేకత ఉంది, దానివలన దావీదు వివాదరహిత విజేతగా నిలువడానికి ముందు చాలా యుద్ధం, రక్తపాతం జరిగింది (2సమూ 1-2). ఈ విధంగా, దావీదుతో రక్తసంబంధం కలిగియున్నామని ఇశ్రాయేలీయులందరు శాంతియుతంగా తెలియజేయడం, దావీదు సింహాసనం అధిరోహించడం వంటి విషయాలు ఆచరణాత్మకంగా, స్థిరంగా ఉన్నాయి. అంతకుముందే కొంతమంది దావీదుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడినా, దేవుడే దావీదును నియమించాడని పలుకుతూ ప్రజలు తమ మద్దతు అతనికి తెలియజేశారు. 

11:3 దావీదుకు మొదటిసారి సింహాసన అభిషేకం (పట్టాభిషేకం) హెబ్రోనులో జరిగింది, ఆ పట్టణం నుంచి అతడు ఏడు సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు. 

11:4-9 యెరూషలేము శిఖరానవున్న యెబూసు కోట వాగ్దానభూమిలో కనానీయుల ఆధీనంలోనున్న చివరి బలమైన ప్రాంతం. వాస్తవంగా ఇది అజేయమైనదిగా పరిగణించారు. యెబూసీయులు దావీదును ధిక్కరించారు. ఈ పట్టణం స్వాధీనం చేసుకుని బహుమతి పొందాలని దావీదు తన సైన్యాన్ని ప్రోత్సహించాడు. అతని మేనల్లుడు యోవాబు ఈ విషయంలో విజయం సాధించాడు. నీటికాలువ ద్వారా అతడు కోటలోపలికి ప్రవేశించాడు (2సమూ 5:8). దావీదు అతడిని తన సైన్యాధిపతిగా నియమించి సత్కరించాడు. అతడు ఈ బాధ్యతను చివరివరకు ప్రభావశీలంగా నిర్వహించాడు. తరవాత దావీదు తన ముఖ్యపట్టణాన్ని హెబ్రోను నుండి యెరూషలేముకు తరలించాడు.

11:10-47 దావీదు ప్రధాన పరాక్రమశాలురు కనిపించే ఈ జాబితాలో, వ్యక్తిగత విజయాలు, పెద్ద సైనిక విజయాలు సాధించినవారు ఉన్నారు. సౌలు సముఖంలో నుంచి దావీదు పారిపోయినప్పటి నుండి అతని నలభై సంవత్సరాల పాలన ముగిసే వరకు, ఈ జాబితా అనేక దశాబ్దాల వివరాలు తెలియజేస్తుంది. ఈ జాబితాలో ఉన్నవారందరూ అన్ని సమయాలలో దావీదుతో లేరు. ఉదాహరణకు, ఎప్పయలుకు (2 సమూ 2:23) వ్యతిరేకంగా జరిగిన అంతర్యుద్ధంలో ఆశాహేలు (వ.26) హతమయ్యాడు, హితీయుడైన ఊరియాను (వ.41) దావీదు చంపించాడు (2సమూ 11:17). ఈ కారణంగానే ముప్పదిమంది (వ.11) జాబితాలో వాస్తవానికి ముప్పయి కంటే ఎక్కువమంది ఉన్నారు. వీరు స్థిరంగా ముప్పయి మంది లేరు కాబట్టి “ముప్పదిమంది" అంటే పరాక్రమశాలురైన సమూహం అని భావించడం ఉత్తమం. వ. 47 నోట్సు చూడండి. 

11:11-14 ఈ ముప్పదిమందికి అదనంగా “ముగ్గురు" యోధుల జాబితాను ఇతర ఆంగ్ల అనువాదాలు ప్రత్యేకంగా చూపించాయి. కానీ మూలభాషా ప్రతులలో ఈ వ్యత్యాసం కనిపించదు. “ముగ్గురు" అనే సమూహంలో దినవృత్తాంతములు గ్రంథం ఇద్దరిని మాత్రమే పేర్కొంటుంది. 2సమూ 23 లో దీనికి సరిపోలే విధంగా కనిపించే జాబితాలో షమ్మా అనే వ్యక్తిని పేర్కొన్నారు. 

11:15-19 ఈ వృత్తాంతం దావీదు తన యోధుల పట్ల చూపిన గౌరవాన్ని వివరిస్తుంది. దావీదు దాహంగా ఉందని చెప్పగానే, అతని యోధులలో ముగ్గురు ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఫిలిపీయుల దండులోనికి చొరబడి బేల్లెహేము ఊరిగవిని యొద్ద బావి నుంచి నీళ్ళు చేది. తీసుకువచ్చారు. అయితే ఆ నీళ్ళు తాగడానికి దావీదుకు మనసు కలగలేదు. తాను ఆ నీటిని తాగితే అది ఆ ముగ్గురు వీరుల రక్తము తాగినట్లవుతుందని చెప్పి, ఆ నీటిని దేవునికి పానార్పణముగా నేలను పోశాడు. 

11:20-21 యోవాబు సహోదరుడైన అబీషై ఈ ముగ్గురిలో ప్రధానుడే కానీ, వారిలో ఒకడు కాదు అనే మాట కొంచెం తికమకగా కనబడుతుంది. మరలా, అసలు భాషా ప్రతులు అనువాదంలో ఎక్కువ సౌలభ్యాన్ని కలిగిస్తాయి. అతను “ముప్పది” (వ.11) మందికి అధిపతి అయినా, అత్యంత పరాక్రమశాలురైన “ముగ్గురిలో” ఒకడు కాకపోవచ్చు. ఒక ఉన్నతస్థాయి దళానికి నాయకుడు దళం చేసే కార్యకలాపాలలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనవలసిన అవసరం లేదు. ఆధునిక సైన్య కార్యకలాపాలలో కూడా ఇలాగే జరుగుతుంది. 

11:22-25 మరొక పరాక్రమవంతుడు బెనాయాను దావీదు తన దేహసంరక్షకుల అధిపతిగా నియమించాడు. బెనాయా చేసిన సాహస కార్యాలలో ఒక ఆనుబాహుడైన ఐగుప్తీయుని చంపడం కూడా ఉంది. ఆజానుబాహులపై విజయాలు దినవృత్తాంతములు గ్రంథాలలో పలుమార్లు ప్రస్తావించారు. (20:5, అక్కడ నోట్సు చూడండి). అయితే దావీదు, గొల్యాతుల వృత్తాంతం 1సమూ 17లో మాత్రమే కనబడుతుంది.

11:26-47 పరాక్రమశాలులు అంటే అక్షరార్థంగా “గొప్పబలం కలిగినవారు." ఈ పదజాలం మొదట యెహోషువలో (యెహో 1:14; 6:2; 8:3; 10:7), తరువాత 2రాజులు 24:14 లో, మరలా 1దిన 12:8 లో కనబడుతుంది. 

11:26 యోవాబు, అబీషైల సహోదరుడు, దావీదుకు మేనల్లుడైన ఆశాహేలును కూడా “ముప్పది” మందిలో లెక్కించారు. అయితే అతడు తక్కువ కాలంలోనే, ఎషయలు మద్దతుదారులతో జరిగిన అంతర్యుద్ధంలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు (2 సమూ 2:23). 

11:34 ఈ జాబితాలో అనేకమంది సహోదరుల సముదాయాలను చేర్చారు. హాషేము కుమారులు ఎంతమందో మనకు తెలియదు, కానీ వారిలో కొందరు సహోదరుల జతలను 44-46 వచనాలలో పేర్కొన్నారు.

11:42 "ముప్పదిమంది” అనే వర్ణన మార్పుకు ఎంత అనువుగా ఉందో మనకు ఇక్కడ కనబడుతుంది. రూబేనీయులకు పెద్దయిన అదీనా, అతనితోటి వారగు మద్దతుదారులు ముప్పది మంది, ఈ ముప్పయిలో కలిశారు.

11:47 హాషేముకు ఇద్దరు కుమారులు మాత్రమే ఉన్నారని భావిస్తే (అదీనాకు చెందిన ముప్పయిమంది. అనుచరులను లెక్కించకుండా వుంటే), ఈ జాబితాలో నలభైఐదు మంది కనబడతారు. ఇది “ముప్పదిమందికి" ఇచ్చే విస్తృతమైన వివరణ. అయితే అలంకారయుత పద ప్రయోగాలను ఖచ్చితమైన సంఖ్యగా పరిగణిస్తే ఇది సమస్యగా కనబడుతుంది. క్రికెట్ జట్టును “పదకొండు” అని పిలుస్తారు, కానీ జాబితాలో 14 నుండి 16 మంది సభ్యులు ఉంటారు. 


Shortcut Links
1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |