Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 56 | View All

1. దేవా, నన్ను కరుణింపుము మనుష్యులు నన్ను మింగ వలెనని యున్నారు దినమెల్ల వారు పోరాడుచు నన్ను బాధించు చున్నారు.

2. అనేకులు గర్వించి నాతో పోరాడుచున్నారు దినమెల్ల నాకొరకు పొంచియున్నవారు నన్ను మింగ వలెనని యున్నారు

3. నాకు భయము సంభవించు దినమున నిన్ను ఆశ్రయించుచున్నాను.

4. దేవునిబట్టి నేను ఆయన వాక్యమును కీర్తించెదను దేవునియందు నమ్మికయుంచి యున్నాను నేను భయపడను శరీరధారులు నన్నేమి చేయగలరు?

5. దినమెల్ల వారు నా మాటలు అపార్థము చేయుదురు నాకు హాని చేయవలెనన్న తలంపులే వారికి నిత్యము పుట్టుచున్నవి.

6. వారు గుంపుకూడి పొంచియుందురు నా ప్రాణము తీయగోరుచు వారు నా అడుగు జాడలు కనిపెట్టుదురు.

7. తాము చేయు దోషక్రియలచేత వారు తప్పించు కొందురా? దేవా, కోపముచేత జనములను అణగగొట్టుము

8. నా సంచారములను నీవు లెక్కించి యున్నావు నా కన్నీళ్లు నీ బుడ్డిలో నుంచబడి యున్నవి అవి నీ కవిలెలో కనబడును గదా.

9. నేను మొఱ్ఱపెట్టు దినమున నా శత్రువులు వెనుకకు తిరుగుదురు. దేవుడు నా పక్షమున నున్నాడని నాకు తెలియును.

10. దేవునిబట్టి నేను ఆయన వాక్యమును కీర్తించెదను యెహోవానుబట్టి ఆయన వాక్యమును కీర్తించెదను

11. నేను దేవునియందు నమ్మికయుంచి యున్నాను నేను భయపడను నరులు నన్నేమి చేయగలరు?

12. దేవా, నీవు మరణములోనుండి నా ప్రాణమును తప్పించియున్నావు నేను జీవపు వెలుగులో దేవుని సన్నిధిని సంచరించు నట్లు జారిపడకుండ నీవు నా పాదములను తప్పించి యున్నావు.

13. నేను నీకు మ్రొక్కుకొని యున్నాను నేను నీకు స్తుతియాగముల నర్పించెదను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-56. శత్రువులు తనను వెంటాడుతూ తనను చంపాలని చూస్తుండగా - నిరాశా నిస్పృలకు లోనైనప్పటికీ తనను దేవుడు చూస్తున్నాడనీ, ఆయన తనను కాపాడుతాడనీ నమ్మకంతో దావీదు రాసిన కీర్తన. 
శీర్షిక: యోనతేలెమ్ రెహూకీమ్ బహుశా సుపరిచితమైన రాగం కావచ్చు (కీర్తన 22 శీర్షిక నోట్సు చూడండి). ఈ కీర్తనకూ, 34 వ కీర్తనకూ నేపథ్యము ఒక్కటే (1సమూ 21:10-11; కీర్తన 34 శీర్షిక నోట్సు చూడండి). అనుపద గీతము - కీర్తన 16 నోట్సు చూడండి.

56.1-2 హెబ్రీ పదం షాఆపు అనే మాటకు అనువాదమైన మ్రింగవలెనని అనే పదం ఈ వచనాల్లో రెండు సార్లు కనబడుతుంది. దీనికి రెండు అర్థాలున్నాయి: (1) భారంగా ఊపిరి పీల్చుకోవడం లేదా ఒగర్చడం (యెషయా 42:14; యిర్మీయా 2:24). (2) నలిపివేయడం లేదా అణగదొక్కడం (57:3; ఆమోసు 8:4). ఈ రెండింటిలో మొదటిది ఎక్కువగా వాడుకలో ఉంది. అయితే పోరాడుచు నన్ను బాధించుచున్నారు అనే మాటలు రెండవ అర్థాన్ని కూడా స్ఫురింపజేస్తున్నాయి. 

56:3 శరీరధారులు అంటే బలహీనతలతో, మర్త్యతతో కూడిన (యెషయా 2:22; 31:3; 40:6) "కేవలం మనుషులు” (హెబ్రీ. బసర్) అని అక్షరార్థం . దేవుని శక్తితో మనుషుల అశక్తతను పోల్చి చెప్పేటప్పుడు తరచూ ఈ పదాన్నుపయోగిస్తారు (2దిన 32:8 - “మాంస సంబంధమైన"). ఇలాటి మాటలే వ.10-11 లో చూస్తాం.

58:4 నేను ఆయన వాక్యమును కీర్తించెదను. భయంలో, కష్ట సమయాల్లో మనం దేవుని నీతిమంతమైన ఆజ్ఞలు, వాగ్దానాలు, లేఖనంలో ఆయన ప్రతి వాక్యాన్ని బట్టి ఆయనను కీర్తించాలి.దేవునిలోను, ఆయన లిఖిత వాక్యంలోను మన నమ్మకాన్ని నిలిపి, భయం స్థానంలో విశ్వాసాన్ని నిలిపినప్పుడు (వ.4,11) దేవుడే మన సహాయకుడు, విమోచకుడు అవుతాడు (వ.13). 

56:8 దేవుడు మన సమస్త కష్టాలను, దుఃఖాలను, శ్రమలను చూస్తున్నాడు. అవి ఆయనకు తెలుసు. రాత పూర్వకంగా వాటిని నమోదు చేస్తున్నాడు (139:16; మత్తయి 6:25-32తో పోల్చండి). (1) నమ్మకమైన ప్రతి విశ్వాసి కార్చే ప్రతి కన్నీటి బిందువునూ దేవుడు పదిలపరచి, తన కవిలెలో జాగ్రత్తగా భద్రపరుస్తున్నాడు. ప్రతి శోధనలో మనం ఆయనపట్ల నమ్మదగినవారంగా ఉంటే పరలోకంలో సమృద్ధియైన ఆనందాన్ని, ఘనతను పొందుతాం (రోమా 8:17 నోట్సు; 1 పేతురు 4:14). (2) కష్టాలు, వేదనలు మనకు వచ్చినప్పుడు, మన నిరుత్సాహ సమయాలలో, అస్వస్థతలలో, నిద్రలేని రాత్రులలో, ఆర్థిక ఇబ్బందులలో, లేక పనిచేసే చోట వచ్చే కష్టాలన్నిటిలో దేవుడు ప్రేమతో మనల్ని గమనిస్తున్నాడన్న సత్యాన్ని మనమెన్నటికీ మరచిపోకూడదు. 

56:10-11 నరులు నన్నేమి చేయగలరు? అనే మాటలు రోమా 8:31 వచనాన్ని మనకు గుర్తుచేస్తున్నాయి.

56:12 ఇక్కడ వెలుగు అనే పదం జీవం అనేదానికి ఒక పర్యాయపదంలాగా కనిపిస్తుంది. (యోబు 3:20). అయితే ఇదే పదం ఆనందాన్ని (యెషయా 9:2), రక్షణను (యెషయా 58:8) కూడా సూచిస్తుంది. 

56:13 సాధారణంగా విజ్ఞాపనలు చేసేటప్పుడు మ్రొక్కుబడులు మ్రొక్కుకొని వాటిని స్తుతి యాగముల ద్వారా తీర్చడం జరుగుతుంది (22:25-26 నోట్సు చూడండి). 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |