Revelation - ప్రకటన గ్రంథము 5 | View All

1. మరియు లోపటను వెలుపటను వ్రాతకలిగి, యేడు ముద్రలు గట్టిగా వేసియున్న యొక గ్రంథము సింహాసనమునందు ఆసీసుడైయుండువాని కుడిచేత చూచితిని.
1 రాజులు 22:19, 2 దినవృత్తాంతములు 18:18, కీర్తనల గ్రంథము 47:8, యెషయా 6:1, యెషయా 29:11, యెహెఙ్కేలు 1:26-27, యెహెఙ్కేలు 2:9-10

2. మరియు దాని ముద్రలు తీసి ఆ గ్రంథము విప్పుటకు యోగ్యుడైనవాడెవడని బలిష్ఠుడైన యొక దేవదూత బిగ్గరగా ప్రచురింపగా చూచితిని.

3. అయితే పరలోకమందు గాని భూమిమీదగాని భూమిక్రిందగాని ఆ గ్రంథము విప్పుటకైనను చూచుటకైనను ఎవనికిని శక్తి లేకపోయెను.

4. ఆ గ్రంథము విప్పుటకైనను చూచుటకైనను యోగ్యుడెవడును కనబడనందున నేను బహుగా ఏడ్చుచుండగా

5. ఆ పెద్దలలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోత్రపు సింహము ఏడు ముద్రలను తీసి ఆ గ్రంథమును విప్పుటకై జయముపొందెనని నాతో చెప్పెను.
ఆదికాండము 49:9, యెషయా 11:1, యెషయా 11:10

6. మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెద్దలకును మధ్యను, వధింపబడినట్లుండిన గొఱ్ఱపిల్ల నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱ్ఱపిల్లకు ఏడు కొమ్ములును ఏడు కన్నులు నుండెను. ఆ కన్నులు భూమి యందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆత్మలు.
యెషయా 53:7, జెకర్యా 4:10

7. ఆయన వచ్చి సింహాసనమునందు ఆసీనుడైయుండువాని కుడిచేతిలో నుండి ఆ గ్రంథమును తీసికొనెను.
2 దినవృత్తాంతములు 18:18

8. ఆయన దానిని తీసి కొనినప్పుడు ఆ నాలుగుజీవులును, వీణలను, ధూప ద్రవ్యములతో నిండిన సువర్ణపాత్రలను పట్టుకొనియున్న ఆ యిరువదినలుగురు పెద్దలును, ఆ గొఱ్ఱపిల్ల యెదుట సాగిల పడిరి. ఈ పాత్రలు పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలు.
కీర్తనల గ్రంథము 141:2

9. ఆ పెద్దలు నీవు ఆ గ్రంథమును తీసికొని దాని ముద్రలను విప్పుటకు యోగ్యుడవు, నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రక్తమిచ్చి, ప్రతి వంశములోను, ఆయా భాషలు మాటలాడువారిలోను, ప్రతి ప్రజలోను, ప్రతి జనములోను, దేవునికొరకు మనుష్యులను కొని,
కీర్తనల గ్రంథము 33:3, కీర్తనల గ్రంథము 40:3, కీర్తనల గ్రంథము 96:1, కీర్తనల గ్రంథము 98:1, కీర్తనల గ్రంథము 144:9, కీర్తనల గ్రంథము 149:1, యెషయా 42:10

10. మా దేవునికి వారిని ఒక రాజ్యముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు భూలోకమందు ఏలుదురని క్రొత్తపాట పాడుదురు.
నిర్గమకాండము 19:6, యెషయా 61:6

11. మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెద్దలను ఆవరించి యున్న అనేక దూతల స్వరము వినబడెను, వారి లెక్క కోట్లకొలదిగా ఉండెను.
దానియేలు 7:10

12. వారువధింపబడిన గొఱ్ఱపిల్ల, శక్తియు ఐశ్వర్యమును జ్ఞానమును బలమును ఘనతయు మహిమయు స్తోత్రమును పొందనర్హుడని గొప్ప స్వరముతో చెప్పుచుండిరి.
1 దినవృత్తాంతములు 29:11, యెషయా 53:7, జెకర్యా 4:10

13. అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి క్రిందను సముద్రములోను ఉన్న ప్రతి సృష్టము, అనగా వాటిలోనున్న సర్వమును సింహాసనాసీనుడై యున్నవానికిని గొఱ్ఱపిల్లకును స్తోత్రమును పొందనర్హుడని గొప్ప స్వరముతో చెప్పుచుండిరి.
2 దినవృత్తాంతములు 18:18

14. ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన్‌ అని చెప్పగా ఆ పెద్దలు సాగిలపడి నమస్కారము చేసిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
5:1 దేవుని కుడిచేయి అధికారానికి, శక్తికి సాదృశ్యం. లోపటను వెలుపటను వ్రాతకలిగి అనే మాటలు, “లోపటను వెలుపటను వ్రాయబడి... మహావిలాప మును, మనోదుఃఖమును, రోదనమును అని ...వ్రాయబడిన” గ్రంథపుచుట్టను దేవుడు ప్రవక్తకు చూపించిన యెహె 2:9-10ని ప్రతిధ్వనిస్తాయి. యోహాను చూచిన గ్రంథము దుఃఖమును గూర్చి ముందే చెప్పింది (8:13; 9:12; 11:14), కానీ అది న్యాయ తీర్పు, అంత్యదినములలో సంపూర్ణమయ్యే ఆయన సృష్టి విమోచనలతో కూడిన దేవుని పరిపూర్ణ (ఏడు ముద్రలతో చూపించబడింది) ప్రణాళికను వెల్లడి చేసింది. గ్రంథపు బయటి అంచు ముద్రతో ఉన్నందున, ఏడు ముద్రలు విప్పితేనే అందులో ఏమున్నదో కనిపిస్తుంది. అలా అధ్యా. 6లో ఆ ముద్రలు విప్పుతుండగా, గ్రంథంలో ఉన్న దంతా తెలియబడకుండా, దాని ముందున్న తీర్పులు మాత్రమే బయల్పడ్డాయి. 

5:2-4 పరలోకమందుగాని భూమిమీద గాని భూమి క్రిందగాని ఆ గ్రంథమును తెరచి, లోకపు గమ్యాన్ని చదవగలవాడు కనుగొనబడనందున, అపొస్తలుడైన యోహాను భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు.

5:5-7 యేసును గూర్చి యూదా గోత్రపు సింహము అని చెప్పడం, ఆది 49:9-10లోని మెస్సీయ ప్రవచనాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తుంది. క్రీస్తు. ఏడు ముద్రలను తీసి ఆ గ్రంథమును విప్పుటకై యోగ్యుడవ్వడానికి, సిలువ మీద వధింపబడినట్లుండిన గొట్టెపిల్లవలె ఆయన మరణించడమే ఆధారం (యెషయా 53:7; యోహాను 1:29). నాలుగు జీవులను గురించి 4:6-7 నోట్సు చూడండి. పెద్దలను గురించి 4:3-4 నోట్సు చూడండి. ప్రవచన గ్రంథమైన దానియేలులో, కొమ్ములు అధికారం, శక్తికి సూచన (దాని 7:8,20,24). దేవుని యేడు ఆత్మలు గురించి 1:4 నోట్సు చూడండి. గొట్టెపిల్ల విమోచన కార్యపు వర్ణన ముగించిన వెంటనే దేవుడు ఏడు ఆత్మలను పంపడం (5:6), 14:6-7 తుదిఘట్టములో "నిత్య సువార్త"ను లోకమంతటికి ప్రవచించడాన్ని ముందుగా చూపుతుంది. తండ్రి కుడిచేతిలోనుండి ఆ గ్రంథమును గొట్టె పిల్ల తీసుకోవడం, అధికార మార్పిడిని సూచిస్తూ, గ్రంథములో ఉన్న విషయాలను (అంటే తీర్పులు, ఇంకా ప్రత్యక్షతలో మిగిలిన విషయాలు) నెరవేర్చడానికి గొట్టెపిల్లకు అనుమతిచ్చినట్లు సూచిస్తుంది. దీనికి సమాంతరంగా ఉన్న వృత్తాంతం కోసం, దానియేలు 7:13-14 చూడండి. 

5:8 విశ్వాసుల ప్రార్థనలు, దేవుని సింహాసనం ఎదుట ఉన్న సువర్ణ పాత్రలను నింపుతున్నట్టుగా వర్ణించబడ్డాయి. సువర్ణము వాటి వాస్తవికతను, దేవునికి అవి ఎంత విలువైనవో నొక్కి చెబుతుంది. పరిశుద్దులనే మాటకు "పవిత్రమైన వారు” అని అర్థం.
వీరు విశేషమైన, ఉన్నతవర్గానికి చెందిన విశ్వాసులు కారు. క్రీస్తులో ఉన్నవారందరికీ కో.ని ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తుంది.

5:9-10 సిలువపై క్రీస్తు తన రక్తమును కార్చి జరిగించిన విమోచన కార్యం, పరలోకంలో ఆయనను గూర్చి క్రొత్త పాట పాడడానికి ప్రేరణగా ఉంటుంది. విమోచన పొందవలసిన వారు (ప్రతి వంశములోను... ప్రతి జనములోను అని వివరించబడినవారు; ఇవే మాటలు వేర్వేరు క్రమంలో వాడిన 7:9; 10:11; 11:9; 13:7; 14:6; 17:15తో పోల్చండి) గొప్ప ఆదేశంలో “సమస్త జనులు” అని గుర్తించబడినవారే (మత్తయి 28:19). క్రీస్తు రక్త ప్రస్తావన, రాజ్యముగాను యాజకులనుగాను అనే మాటలను పేర్కొనడం, ప్రక 1:5-6ను ప్రతిధ్వనిస్తూండడమే కాక, 7:15లో బహుశా పాక్షికంగా పరలోకంలో జరిగిన నెరవేర్పును కూడా సూచిస్తుంది. వారు భూలోకమందు ఏలుదురు అనే వాగ్దానం 20:6లో నెరవేరింది. 

5:11-14 నాలుగు జీవులను గురించి 4:6-7 నోట్సు చూడండి. పెద్దలను గురించి 4:3-4 నోట్సు చూడండి. ఈ దృశ్యం "ప్రతివాని మోకాలును యేసు నామమున వంగునట్లును ప్రతివాని నాలుకయు తండ్రియైన దేవుని మహిమార్థమై యేసు క్రీస్తు ప్రభువని ఒప్పుకొనునట్లును..." (ఫిలిప్పీ 2:10-11) అన్న మాటలు నెరవేరే సమయాన్ని ముందుగా చూపిస్తుంది. 


Shortcut Links
ప్రకటన గ్రంథం - Revelation : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |