Job - యోబు 36 | View All

1. మరియఎలీహు ఇంక యిట్లనెను

2. కొంతసేపు నన్ను ఓర్చుకొనుము ఈ సంగతి నీకు తెలియజేసెదను. ఏలయనగా దేవునిపక్షముగా నేనింకను మాటలాడ వలసి యున్నది.

3. దూరమునుండి నేను జ్ఞానము తెచ్చుకొందును నన్ను సృజించినవానికి నీతిని ఆరోపించెదను.

4. నా మాటలు ఏమాత్రమును అబద్ధములు కావు పూర్ణజ్ఞాని యొకడు నీ యెదుట నున్నాడు.

5. ఆలోచించుము దేవుడు బలవంతుడు గాని ఆయన ఎవనిని తిరస్కారము చేయడు ఆయన వివేచనాశక్తి బహు బలమైనది.

6. భక్తిహీనుల ప్రాణమును ఆయన కాపాడడు ఆయన దీనులకు న్యాయము జరిగించును.

7. నీతిమంతులను ఆయన చూడకపోడు సింహాసనముమీద కూర్చుండు రాజులతో ఆయన వారిని నిత్యమును కూర్చుండబెట్టును వారు ఘనపరచబడుదురు.

8. వారు సంకెళ్లతో కట్టబడినయెడలను బాధాపాశములచేత పట్టబడినయెడలను

9. అప్పుడు వారు గర్వముగా ప్రవర్తించిరని ఆయన వారి వారి కార్యములను వారి వారి దోషములను వారికి తెలియజేయును.

10. ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని ఆజ్ఞ ఇచ్చును.

11. వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించినయెడల తమ దినములను క్షేమముగాను తమ సంవత్సరములను సుఖముగాను వెళ్లబుచ్చెదరు.

12. వారు ఆలకింపనియెడల వారు బాణములచేత కూలి నశించెదరు. జ్ఞానములేక చనిపోయెదరు.

13. అయినను లోలోపల హృదయపూర్వకమైన భక్తిలేని వారు క్రోధము నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునప్పుడు వారు మొఱ్ఱపెట్టరు.

14. కావున వారు ¸యౌవనమందే మృతినొందుదురు వారి బ్రదుకు పురుషగాముల బ్రదుకువంటిదగును.

15. శ్రమపడువారిని వారికి కలిగిన శ్రమవలన ఆయన విడిపించును.బాధవలన వారిని విధేయులుగా చేయును.

16. అంతియేకాక బాధలోనుండి ఆయన నిన్ను తప్పిం చును. ఇరుకులేని విశాలస్థలమునకు నిన్ను తోడుకొని పోవును నీ ఆహారమును క్రొవ్వుతో నింపును.

17. దుష్టుల తీర్పు నీలో పూర్తిగా కనబడుచున్నది న్యాయవిమర్శయు తీర్పును కూడుకొనియున్నవి.

18. నీకు క్రోధము పుట్టుచున్నది గనుక నీవు ఒక వేళ తిరస్కారము చేయుదువేమో జాగ్రత్తపడుము నీవు చేయవలసిన ప్రాయశ్చిత్తము గొప్పదని నీవు మోసపోయెదవేమో జాగ్రత్తపడుము.

19. నీవు మొఱ్ఱపెట్టుటయు బలప్రయత్నములు చేయుటయు బాధనొందకుండ నిన్ను తప్పించునా?

20. జనులను తమ స్థలములలోనుండి కొట్టివేయు రాత్రి రావలెనని కోరుకొనకుము.

21. జాగ్రత్తపడుము చెడుతనము చేయకుండుము. దుఃఖానుభవముకన్న అది మంచిదని నీవు వాని కోరు కొనియున్నావు.

22. ఆలోచించుము, దేవుడు శక్తిమంతుడై ఘనత వహించినవాడు ఆయనను పోలిన బోధకుడెవడు?

23. ఆయనకు మార్గము నియమించినవాడెవడు? నీవు దుర్మార్గపు పనులు చేయుచున్నావని ఆయనతో ఎవడు పలుక తెగించును?

24. మనుష్యులు కీర్తించిన ఆయన కార్యమును మహిమపరచుటకై నీవు జాగ్రత్తపడుము.

25. మనుష్యులందరు దాని చూచెదరు నరులు దూరమున నిలిచి దాని చూచెదరు.

26. ఆలోచించుము, దేవుడు మహోన్నతుడు మనము ఆయనను ఎరుగము ఆయన సంవత్సరముల సంఖ్య మితిలేనిది.

27. ఆయన ఉదకబిందువులను పైనుండి కురిపించును మంచుతోకూడిన వర్షమువలె అవి పడును

28. మేఘములు వాటిని కుమ్మరించును మనుష్యులమీదికి అవి సమృద్ధిగా దిగును.

29. మేఘములు వ్యాపించు విధమును ఆయన మందిరములోనుండి ఉరుములు వచ్చు విధమును ఎవడైనను గ్రహింపజాలునా?

30. ఆయన తనచుట్టు తన మెరుపును వ్యాపింపజేయును సముద్రపు అడుగుభాగమును ఆయన కప్పును.

31. వీటివలన ఆయన ఆ యా ప్రజలకు తీర్పుతీర్చును. ఆయన ఆహారమును సమృద్ధిగా ఇచ్చువాడు

32. ఇరుప్రక్కలను ఆయన మెరుపులు మెరిపించును గురికి తగలవలెనని ఆయన దానికి ఆజ్ఞాపించును

33. ఆయన గర్జనము ఆయనను ప్రసిద్ధిచేయును తాను వచ్చుచున్నాడని ఆయన పశువులకును తెలుపును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
36:1-4 ఎలీహు తాను నిష్కళంకుడైన దేవుని తరపున మాట్లాడుతున్నానని చెబుతున్నాడు, తన గురించి తాను పూర్ణజ్ఞానినని చెప్పుకొంటున్నాడు. 37:16లో ఎలీహు దేవునికి “పరిపూర్ణజ్ఞానము" ను ఆపాదించాడు. 

36:5 ఆయన వివేచనాశక్తి బహు బలమైనది అనే మాటలకు అక్షరాలా “ఆయన హృదయం దిట్టమైనది” అని అర్థం. “హృదయం” అని అర్థాన్నిచ్చే హెబ్రీ పదం భావోద్వేగాలను లేదా మనసును సైతం సూచిస్తుంది (కీర్తన 77:6). నిబ్బరమైన హృదయంగల దేవుడు మనుషుల విషయంలో తన అభిప్రాయాలను మాటిమాటికి మార్చుకోడు గానీ, ఆయన వారి పట్ల కనికరం చూపిస్తూనే తన ఉద్దేశాలను దృఢచిత్తంతో నెరవేర్చుకుంటాడని ఎలీహు ఖరాఖండిగా చెప్పాడు. 

36:6 శ్రమననుభవిస్తున్న తనకు దేవుని నుండి. న్యాయము జరగలేదని యోబు చెప్పినదానికి (7:19, 9:27-35; 10:20-21; 16:18-22; 19:7; 30:16-23) భిన్నంగా, ఆయన దీనులకు న్యాయం జరిగిస్తాడని ఎలీహు చెబుతున్నాడు (34:28). 

36:7 దేవుడు తనను విడవకుండా తరుముతున్నాడని యోబు తన అసంతృ ప్తిని ప్రకటించాడు (7:17-20; 10:4-7), అయితే దేవుడు ఇదివరకు తనవైపు చూచినప్పుడు తాను మంచి జీవితాన్ని అనుభవించానని కూడా అతడు చెప్పాడు (29:2-6). అందరినీ అన్నిటినీ చూస్తున్న సర్వజ్ఞుడైన దేవుడు నీతిమంతులకు మేలు చేస్తాడని ఎలీహు చెబుతున్నాడు. 

36:8-9 దేవుడు నీతిమంతులకు మేలు చేయడంలో ఆయన వారిని శిక్షించి సరిదిద్దడం కూడా ఉందని ఎలీహు చెప్తున్నాడు. అందుచేతనే దేవుడు అందరి మీదకు రప్పించే వినాశనం నుండి నీతిమంతులను తప్పించడం కోసం సంకెళ్ళతో కట్టబడిన వారిలాగా (ఉదా. యుద్ధంలో బందీలుగా చెరపట్టబడడం, నహూము 3:10 చూడండి) శ్రమననుభవించేటట్లు చేస్తాడు. దేవుడు పైకి అన్యాయంగా ప్రవర్తిస్తున్నట్టు కనబడుతున్నా, అది మనుష్యుల గర్వాన్ని, పాపాలను గుర్తుచేయడం ద్వారా వారికి మేలు చేయడం కోసమే.

36:10-12 చెవిని తెరువజేయుము అనే సాదృశ్యం దేవుడు మనుషులకు తన ప్రత్యక్షతను, ఉపదేశాన్ని వినిపించడాన్ని తెలియజేస్తుంది. (33:16; యెషయా 50:4-5). పాపులు తమ చెవులు మూసికొని ఉండడం దేవునిపట్ల తిరుగుబాటును సూచిస్తుంది. (యెషయా 48:8). దేవుని నుండి ఉపదేశము (దిద్దుబాటు) నంగీకరించడానికి తన చెవులు తెరచి వినిన వ్యక్తి దేవునికి విధేయుడై ఆయనను నమ్మకంగా సేవించడం జరుగుతుంది. ఎవరి చెవులైనా అవిధేయతతో మూసుకుపోయినట్లయితే ఆ వ్యక్తి జ్ఞానం లేనివాడై మృత్యువుకు దారితీసే త్రోవలో నడవడం తథ్యం (33:18). 

36:13-14 కొంతమంది దేవుని నుండి వచ్చిన శిక్షను కోపంతో అంగీకరిస్తా రని ఎలీహు చెబుతున్నాడు. పురుషగాముల అనే పదం విగ్రహపూజల్లో భాగంగా వ్యచరించేవారిని సూచిస్తుంది (ద్వితీ 23:17; 1రాజులు 14:2224; హో షేయ 4:14).

36:15 యోబు ఆలోచిస్తున్నట్టుగా శ్రమ అనేది దేవుడు పట్టించుకోకపోడానికి గుర్తు అనడం కంటె (9:15-16), దేవుని కనికరానికి గుర్తు అనడం మిన్న, శ్రమ మనిషిని భయంకరమైన అజ్ఞానమార్గంలో నడవకుండా చేస్తుంది (వ. 12). 

36:16 యోబు తన పూర్వస్థితికి తన ప్రస్తుత స్థితికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం గురించి చెప్పిన సందేశం వైపు ఎలీహు దృష్టి మళ్లింది (29-30 అధ్యా). యోబు తాను అన్యాయంగా శ్రమననుభవిస్తున్నానని ఫిర్యాదు చేయడంకంటె, తాననుభవిస్తున్న శ్రమ దేవుని నుండి వచ్చిన దిద్దుబాటు అనీ, అది తన పునరుద్ధరణకు మార్గమనీ గుర్తించడం మిన్న అని ఎలీహు సూచిస్తున్నాడు. గతంలో ఎలీఫజు కూడా ఇదే చెప్పాడు (5:17-26). 

36:17-19 దుష్టులు వర్ధిల్లడం యోబును కలవర పెడుతున్నది. మొట్ట పెట్టుట గానీ లేదా బలప్రయత్నాలు గానీ యోబును బాధ నుండి తప్పించలే వనీ, దేవుని నుండి వచ్చిన గద్దింపు మాత్రమే అనుకున్న ఫలితాన్ని ఇవ్వగలదనీ ఎలీహు చెబుతున్నాడు. 

36:20-21 యోబు తనకు మరణం సంభవించాలని కోరుకోవడం (7:1316; 10:19-22), లేదా ఇక మరణం తప్ప గత్యంతరం లేదనుకోవడం (17:13-18; 30:20-23) చేయకూడదని ఎలీహు చెబుతున్నాడు. దుఃఖానుభవము కంటె మరేదైనా ఫర్వాలేదని యోబు భావించడం చెడుతనము అని ఎలీహు హెచ్చరిస్తున్నాడు. దేవుడెందుకు తనను శిక్షిస్తున్నాడో తన జీవితంలో ఏవి ఇందుకు కారణాలుగా ఉన్నాయో యోబు గ్రహించడం అంతకంటె మేలైనదని ఎలీహు చెబుతున్నాడు. 

36:22-23 యోబు తన విషయంలో దేవుడు అన్యాయం చేశాడని ఆయనను నిందించకూడదని ఎలీహు సూచిస్తున్నాడు (10:6-7; 13:26-27; 19:11; 30:18-19; 33:8-11). 

36:24-25 యోబు దేవునిలో తప్పు వెతకడానికి బదులు, మనుషులందరు చూసేలా ఆయన కీర్తిని గానం చేయాలి (కీర్తన 48:10; 100:1-2).

36:26-37:13 యోబుకు చెప్పిన సలహానే తాను పాటిస్తూ ఎలీహు దేవునికి స్తుతికీర్తన ప్రారంభించాడు. ఇది దేవుడు ఆ తరువాత యోబు విషయంలో చేయబోయే ప్రకటనలకు నేపథ్యం.

36:26. దేవుని గురించి సంపూర్ణముగా ఎరగము అనీ అది మానవగ్రాహ్యతకు మించినదనీ చెబుతూ ఎలీహు దైవస్తుతి ప్రారంభించాడు (42:3; యెషయా 40:13-14). దేవుడు అనంతమైనవాడు, మనుషుల కాలం పరిమితమైనది కాబట్టి ఆయన గురించి మనుషులెవరూ సంపూర్ణంగా గ్రహించలేరు (కీర్తన 102:27). దేవుని శక్తితో ఆయన జ్ఞానంతో మానవజ్ఞానం పోటీపడలేదు కాబట్టి మహోన్నతుడైన దేవుణ్ణి విమర్శించే స్థాయి యోబుకు లేదు (యెషయా 40:28). 

36:27-30 జలచక్రం (సూర్యుని వేడిమికి నీరు ఆవిరై, మేఘాలుగా ఏర్పడి, వర్షంగా భూమ్మీదకు రావడం) దేవుని ఆధీనంలోనే ఉంది.

36:31-33 ప్రకృతిశక్తుల మీద దేవుని నియంత్రణ - ఆయన ఆయా ప్రజలకు కావలసిన వాటినన్నిటినీ ఇవ్వడం కోసం, మరియు వారి మీదకు తీర్పును రప్పించడం కోసం కూడా. ఆకాశం నుండి శూరుడు తన బాణాలు విసరినట్టు (హబ. 3:8-13), తీర్పులో భాగంగా దేవుడు ఆకాశమంతటా మెరుపులు మెరిపిస్తాడు. (37:3), ఈ మెరుపులు గురిని తాకడంలో విఫలంకావు (కీర్తన 18:14; 144:6). ఉరుములు మెరుపుల ద్వారా దేవుని శక్తిని, ఆయనను (ఆయన సన్నిధిని) మనుషులు తెలుసుకుంటారు, పశువులు సైతం గ్రహించగలవు (కీర్తన 77:18).


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |