Matthew - మత్తయి సువార్త 7 | View All

1. మీరు తీర్పు తీర్చకుడి, అప్పుడు మిమ్మునుగూర్చి తీర్పు తీర్చబడదు.

2. మీరు తీర్చు తీర్పు చొప్పుననే మిమ్మును గూర్చియు తీర్పు తీర్చబడును, మీరు కొలుచుకొలత చొప్పుననే మీకును కొలువబడును.

3. నీ కంటిలోనున్న దూలము నెంచక నీ సహోదరుని కంటిలోనున్న నలుసును చూచుట యేల?

4. నీ కంటిలో దూలముండగా, నీవు నీ సహోదరుని చూచినీకంటిలో నున్న నలుసును తీసి వేయనిమ్మని చెప్పనేల?

5. వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో నున్న దూలమును తీసివేసికొనుము, అప్పుడు నీ సహోదరుని కంటిలోనున్న నలుసును తీసివేయుటకు నీకు తేటగా కన బడును.

6. పరిశుద్ధమైనది కుక్కలకు పెట్టకుడి, మీ ముత్యములను పందులయెదుట వేయకుడి; వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళ్ళతో త్రొక్కి మీమీద పడి మిమ్మును చీల్చి వేయును.

7. అడుగుడి మీకియ్యబడును. వెదకుడి మీకు దొరకును,తట్టుడి మీకు తీయబడును.

8. అడుగు ప్రతివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తట్టువానికి తీయ బడును.

9. మీలో ఏ మనుష్యుడైనను తన కుమారుడు తన్ను రొట్టెను అడిగినయెడల వానికి రాతినిచ్చునా?చేపను అడిగినయెడల పామునిచ్చునా?

10. మీరు చెడ్డ వారై యుండియు మీ పిల్లలకు మంచి యీవుల నియ్య నెరిగి యుండగా

11. పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన్ను అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో నిశ్చయముగా మంచి యీవుల నిచ్చును.

12. కావున మనుష్యులు మీకు ఏమి చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగుననే మీరును వారికి చేయుడి. ఇది ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తల ఉప దేశము నైయున్నది.

13. ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించుడి; నాశనమునకు పోవు ద్వారము వెడల్పును, ఆ దారి విశాలమునైయున్నది, దాని ద్వారా ప్రవేశించువారు అనేకులు.

14. జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యున్నది, దాని కనుగొనువారు కొందరే.

15. అబద్ధ ప్రవక్తలనుగూర్చి జాగ్రత్తపడుడి. వారు గొఱ్ఱెల చర్మములు వేసికొని మీయొద్దకు వత్తురు కాని లోపల వారు క్రూరమైన తోడేళ్లు.
యెహెఙ్కేలు 22:27

16. వారి ఫలములవలన మీరు వారిని తెలిసికొందురు. ముండ్లపొదలలో ద్రాక్ష పండ్లనైనను, పల్లేరుచెట్లను అంజూరపు పండ్లనైనను కోయుదురా?

17. ఆలాగుననే ప్రతి మంచి చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలించును, పనికిమాలిన చెట్టు, కానిఫలములు ఫలించును.

18. మంచి చెట్టు కానిఫలములు ఫలింపనేరదు, పనికిమాలిన చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలింపనేరదు.

19. మంచి ఫలములు ఫలింపని ప్రతిచెట్టు నరకబడి అగ్నిలో వేయబడును.

20. కాబట్టి మీరు వారి ఫలములవలన వారిని తెలిసికొందురు.

21. ప్రభువా, ప్రభువా, అని నన్ను పిలుచు ప్రతివాడును పరలోకరాజ్యములో ప్రవేశింపడుగాని పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్తప్రకారము చేయువాడే ప్రవేశించును.

22. ఆ దినమందు అనేకులు నన్ను చూచిప్రభువా, ప్రభువా, మేము నీ నామమున ప్రవచింపలేదా? నీ నామమున దయ్యములను వెళ్ళగొట్టలేదా? నీ నామమున అనేకమైన అద్భుతములు చేయలేదా? అని చెప్పుదురు.
యిర్మియా 14:14, యిర్మియా 27:15

23. అప్పుడు నేను మిమ్మును ఎన్నడును ఎరుగను, అక్రమము చేయువారలారా, నాయొద్దనుండి పొండని వారితో చెప్పుదును.
కీర్తనల గ్రంథము 6:8

24. కాబట్టి యీ నా మాటలు విని వాటిచొప్పున చేయు ప్రతివాడును బండమీద తన యిల్లు కట్టుకొనిన బుద్ధిమంతుని పోలియుండును.

25. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొట్టెను గాని దాని పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు.

26. మరియు యీ నా మాటలు విని వాటిచొప్పున చేయని ప్రతివాడు ఇసుకమీద తన యిల్లు కట్టుకొనిన బుద్ధిహీనుని పోలియుండును.

27. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను,గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొట్టెను, అప్పుడది కూల బడెను; దాని పాటు గొప్పదని చెప్పెను.
యెహెఙ్కేలు 13:10-12

28. యేసు ఈ మాటలు చెప్పి ముగించినప్పుడు జనసమూహములు ఆయన బోధకు ఆశ్చర్యపడుచుండిరి.

29. ఏలయనగా ఆయన వారి శాస్త్రులవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి బోధించెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
7:1 అన్ని తీర్పులను నిషేధించాలనేది యేసు ఉద్దేశం కాదు. ఇతరుల క్రియలను వివేచించమని వేరేచోట ఆయన విశ్వాసులకు ఆజ్ఞాపించాడు (వ.15; 18:15-20). అయితే యేసు, ఒకడు తన సొంత పాపాలను పట్టించుకోకుండా ఇతరుల తప్పుల మీద దృష్టి పెట్టే వేషధారణ తీర్పులను ఖండించాడు. 

7:2 ఇతరుల తప్పులను నిర్ధారించి తీర్పు తీర్చడానికి కఠినమైన ప్రామాణికాన్ని ఉపయోగించేవారు, దేవుడు వారికి తీర్పు తీర్చేటప్పుడు కూడా అదే స్థాయి కఠినమైన తీర్పుకోసం ఎదురుచూడాలని ఆయన హెచ్చరించాడు. 

7:3-5 నలుసు చిన్న తప్పుకు ప్రతినిధి. దూలము పెద్ద నైతిక తప్పుకు ప్రతినిధి. తమ పెద్ద, భయంకరమైన తప్పులను పట్టించుకోకుండా, ఇతరుల చిన్న పొరపాట్లను సరిచేసేవారు వేషధారులు. పాపాల నిమిత్తమై పశ్చాత్తాపపడడంలో ఇతరులకు సహాయం చేసే బాధ్యత విశ్వాసులకు తప్పకుండా ఉంది కానీ తమ సొంత పెద్ద పాపాల విషయమై వ్యవహరించిన తర్వాతే ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి పూనుకోవాలి. 

7:6 పరిశుద్ధమైనది బహుశా బలియర్పణ చేసిన మాంసాన్ని సూచిస్తుండ వచ్చు. కుక్కలు దాని పవిత్రతను గుర్తించకుండానే తినేస్తాయి. యేసు తన ఉపమానంలో తన పవిత్రమైన బోధలను ఈ బలియర్పణ మాంసంతో పోల్చాడు. ఆయన బోధల విలువను గుర్తించని దుష్టులు కుక్కలు. మొదటి శతాబ్దపు బోధకులు విలువైన తెలివైన బోధలను ముత్యములతో పోల్చి చెప్పేవారు. అందువల్ల ఇక్కడ ముత్యాలు శిష్యులు ఇచ్చే యేసు బోధలుగా పోల్చబడ్డాయి. పందులు ఆచారపరంగా అపవిత జంతువులు. అవి దుష్టులకు, అపవిత్రులకు సాదృశ్యమైనవి. పందులు చెడిపోయిన ఆహారాన్ని తింటాయి గాని ముత్యాలను ప్రశంసించవు. అలాగే దుష్టులు దుష్టత్వంలో సంతోషిస్తారు గాని సువార్తను పట్టించుకోరు. సువార్త పట్ల వారి ఏహ్యభావాన్ని, పందులు ముత్యాలను తొక్కివేయడంతో పోల్చాడు. పందులు ఆ ముత్యాలు ఇస్తున్నవానిపై తిరగబడడం దుష్టులకు సువార్త సందేశం పట్ల ఉన్న ఏహ్యభావం ఆ సువార్త సందేశకునిపై ఏహ్యభావంగా మారగలదు అని సూచిస్తుంది. అలా తరచుగా చరిత్రలో జరిగింది. 

7:7-8 శిష్యులు ఏమడిగినా దేవుడు ఇస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నట్లుగా కొందరు ఈ వచనాలను వ్యాఖ్యానిస్తున్నప్పటికీ, అడిగి, వెదకి, తట్టేవారికి యేసు తన రాజ్యంలోకి ఆహ్వానిస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడని ఈ వచనాలకు, పర్వత ప్రసంగంలోని ఇతర భాగాలకు మధ్య ఉన్న భాషాబంధాలు సూచిస్తు న్నాయి. అడుగుడి అనే ఆజ్ఞ వ.11లో “మంచివాటిని” అడిగే వారికిచ్చిన వాగ్దానంతో ముడిపడి వుంది. లూకా సువార్తలో ఉన్న ఇదే బోధలో, ఈ మంచి విషయాలు శిష్యుని రూపాంతరపరచి, దేవుని రాజ్యానికి యోగ్యునిగా చేసే పరిశుద్దాత్మ అని వ్యాఖ్యానించాడు. వెదకుడి అనేమాట 6:33లో ఉన్న (“దేవుని రాజ్యమును ఆయన నీతిని మొదట వెదకుడి") గ్రీకు క్రియాపదాన్నే వాడుతుంది. ప్రాచీనకాలపు ప్రజలు ఇంటిలోనికి ప్రవేశించడానికి ద్వారాన్ని, తలుపులను కూడా తట్టేవారు (అపొ.కా.12:13) కాబట్టి తట్టుడి అనేమాట (మత్తయి 7:13-14లో పేర్కొన్నట్లు) దేవుని రాజ్య గుమ్మాన్ని తట్టడాన్ని సూచిస్తుంది. 

7:9 గుండ్రంగా ఉన్న రొట్టెలు, గోధుమరంగులో ఉన్న నునుపైన రాళ్లను పోలివుంటాయి. గలిలయ సముద్రంలో ఉన్న కొన్ని చేపలు పాములను పోలివుంటాయి.


7:10-11 మీరు చెడ్డవారైయుండియు అని యేసు మనుష్యులను గూర్చి వర్ణించడం, ప్రజలు ప్రాథమికంగా మంచివాళ్ళు అనే ఆధునిక దృక్పథం తప్పని నిరూపిస్తుంది. పిల్లలకు కావాల్సినవి. ఇచ్చే దయగల కార్యాలు చేసేవారిగా
యేసు మానవులను గుర్తించినా, అది వారి పాపస్వభావానికి విరుద్ధంగా వారు చేస్తారని ఆయన నొక్కిచెప్పాడు. మరొకవైపు, దేవుని దయగల కార్యాలు, మన పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణ స్వభావాన్ని వ్యక్తీకరిస్తున్నాయి.

7:12 కావున అనే మాట, ఈ వచనంలోని “బంగారు నియమం" ముందున్న భాగం నుండి దాని అన్వయాన్ని సంగ్రహిస్తుందని సూచిస్తుంది. ముందు వచనం దేవుడు దయతో, ప్రేమతో ఇతరుల అవసరాలు తీర్చడాన్ని వివరిస్తుంది. కాబట్టి, ఈ పదాలను కలిపే మాట, ఈ బంగారు నియమాన్ని శిష్యుడు పాటించడం అతడు తన పరలోకపు తండ్రి పోలిక అని సూచిస్తున్నట్లుంది (5:44-45; 5:48 నోట్సు చూడండి).

7:13-14 ఇరుకు ద్వారము క్రీస్తు రాజ్యపు ప్రత్యేక స్వభావానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. ప్రవేశించడానికి పరలోకమందున్న తండ్రి చిత్రాన్ని చేయాల్సివుంటుంది (వ.21). విశాలముగా ఉన్న ద్వారము, నరకం నియంత్రణ లేకుండా ప్రవేశం కల్పిస్తుందని, అనేకులు దాని ద్వారాలలో ప్రవేశిస్తారని సూచిస్తుంది. సంకుచితమైన దారి అనే మాటలు శిష్యుడు. ఎదుర్కొనే కఠినమైన జీవితం, హింసకు సాదృశ్యంగా ఉంది. ఈ
అయితే యూదుల సాహిత్యం దారిని తరచూ నైతికమార్గానికి చిహ్నంగా వాడడం వలన (న్యాయాధి 2:22; యెషయా 30:21; యిర్మీయా 6:16; 2యోహాను 6), ధర్మశాస్త్రం ఒక వ్యక్తి తొలగిపోకుండా ఉండాల్సిన ఇరుకుదారిగా చూపబడడం వలన (ద్వితీ 5:32; 17:20; 28:14; యెహో 1:7; 2రాజులు 22:2), సంకుచితమైన దారి బహుశా నైతిక నిర్బంధ బోధనను సూచిస్తుండవచ్చు. విశాలమైన దారి ప్రయాణికులు దారితప్పి, లోకాశలను వెంబడించడానికి అనుమతిస్తుంది, కానీ సంకుచితదారి ప్రయాణికులను దేవుని చిత్తానికి మాత్రమే పరిమితం కావాలని కోరుతుంది (మత్తయి 7:21). 

7:15-20 అబద్ద ప్రవక్తలు గొట్టెల చర్మములు ధరించి, తాము నిజమైన శిష్యులు కాదని ఆ క్రూరమైన తోడేళ్ళమనే సత్యాన్ని దాచిపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అయితే ఒక ప్రవక్త వ్యక్తిత్వం, ప్రవర్తన (అతని ఫలము) అతడు నిజమైనవాడో అబద్ధికుడో సూచిస్తుంది. మిగతా కొ.ని. లేఖనాలు, ఒక బోధకుని సిద్ధాంతాలు కూడా పరీక్షించబడాలని నొక్కి చెబుతున్నాయి (1యోహాను 4:2-3).
నిజమైన శిష్యులు మంచి క్రియలనే ఫలాన్ని ఫలిస్తారు. అది వారు యేసు శిష్యులనే గుర్తింపును నిర్ధారిస్తుంది (మత్తయి 7:21-23). కానిఫలములిచ్చే చెట్టును నరికి అగ్నిలో పడవేయడం అనే చిత్రం, అబద్ద శిష్యులపై తీర్పును, నిత్యశిక్షను చూపుతుంది. యేసు ఇచ్చే పరీక్ష త్వరగా, సులువుగా అయిపోయేది కాదు, గాని కాలగమనంలో నిర్ధారించబడుతుంది.

7:21-23 తనను తాను ప్రభువు అని సూచిస్తూ, మానవాళికి చివరి న్యాయాధిపతిగా తనను చూపడంలో యేసు తన దైవత్వాన్ని సూచిస్తున్నాడు. నిజమైన శిష్యులు యేసు ప్రభుత్వాన్ని నిర్ధారించి, ఆయన అధికారానికి లోబడి, ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులౌతారు. ఒక వ్యక్తి ప్రవచనం ద్వారా, లేక దయ్యములు వెళ్ళగొట్టడం ద్వారా, లేక అద్భుతాలు చేయడం ద్వారా కాక దేవుని ద్వారా సాధ్యపరచబడిన రూపాంతర జీవితాన్ని జీవించడం ద్వారానే నిజమైన శిష్యునిగా నిర్ధారించబడతాడు. అక్రమము చేయువారి అవిధేయతా జీవితాలు, యథార్థమైన శిష్యత్వంతో పొసగవు. నేను మిమ్మును ఎన్నడును ఎరుగను అనే యేసు మాటలు, వీరు ఎన్నడూ నిజమైన శిష్యులు కారని చూపుతున్నాయి. 

7:24-27 బుద్ధిమంతుని... బుద్ధిహీనుని అనే విశేషణాలు ఒకని తెలివిని కాక అతని ఆధ్యాత్మిక, నైతిక స్థితిని సూచిస్తున్నాయి. “యేసు బోధకు ఒకడు స్పందించే విధానాన్ని బట్టి ఒకడు బుద్ధిగలవాడో, బుద్ధిలేనివాడో నిర్ణయించబడు తుంది. పా.ని. రచయితలు దేవుని ఉగ్రతను ఒక గొప్ప తుపానుతో పోల్చారు కాబట్టి (యెషయా 28:16-17; యెహె 13:10-13) ఇసుకమీద కట్టిన ఇల్లును నాశనం చేసిన తుపాను దేవుని తీర్పును సూచిస్తుంది. కాబట్టి యేసు మాటలు విని వాటిచొప్పున చేయని ప్రతివాడు తీర్పు అనే తుపానులో నాశనం అవుతాడు. 

7:28-29 ఇతర బోధకులకంటె ఎక్కువ అధికారముతో యేసు జనసమూ హాలను ఆశ్చర్యపరచాడు. మొదటి శతాబ్దపు యూదు బోధకులు, తమ ముందున్న రబ్బీల అధికారాన్ని తమ బోధలకు ఆపాదించేవారు. అయితే యేసు తన బోధలను “మీరు విన్నారు. గదా... నేను చెప్పునదేమనగా" (5:21,27,31,33,38,43) అనే భిన్నత్వంతో పరిచయం చేశాడు. దీన్నిబట్టి ధర్మశాస్త్రాన్ని తాను ఎవరిమీదా ఆధారపడకుండా వ్యాఖ్యానించడానికి, అంతకు ముందున్న యూదుల మౌఖిక సాంప్రదాయాలకు, బహు ప్రసిద్ధిచెం దిన రబ్బీలకు విరుద్ధంగా వ్యాఖ్యానించడానికి కూడా తనకు అధికారం ఉందని యేసు స్పష్టం చేశాడు. 
మత్తయి సువార్త నిర్మాణాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి యేసు ఈ మాటలు చెప్పి ముగించినప్పుడు అనే మాటలు చాలా ప్రాముఖ్యం. మత్తయి సువార్త పరిచయంలోని “గంథ నిర్మాణం"ని చూడండి. 


Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |