Job - యోబు 38 | View All

1. అప్పుడు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగున యోబునకు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను

2. జ్ఞానములేని మాటలు చెప్పిఆలోచనను చెరుపుచున్న వీడెవడు?

3. పౌరుషము తెచ్చుకొని నీ నడుము బిగించుకొనుము నేను నీకు ప్రశ్న వేయుదును నీవు దానిని నాకు తెలియజెప్పుము.
లూకా 12:35

4. నేను భూమికి పునాదులు వేసినప్పుడు నీవెక్కడ నుంటివి?నీకు వివేకము కలిగియున్నయెడల చెప్పుము.

5. నీకు తెలిసినయెడల దానికి పరిమాణమును నియమించిన వాడెవడో చెప్పుము.

6. దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెప్పుము.దాని స్తంభముల పాదులు దేనితో కట్టబడినవో చెప్పుము.

7. ఉదయనక్షత్రములు ఏకముగా కూడి పాడినప్పుడు దేవదూతలందరును ఆనందించి జయధ్వనులు చేసి నప్పుడు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?

8. సముద్రము దాని గర్భమునుండి పొర్లి రాగా తలుపులచేత దానిని మూసినవాడెవడు?

9. నేను మేఘమును దానికి వస్త్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొత్తిగుడ్డగాను వేసి నప్పుడు నీవుంటివా?

10. దానికి సరిహద్దు నియమించి దానికి అడ్డగడియలను తలుపులను పెట్టించినప్పుడు

11. నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగ్గరకు రాకూడదనియు ఇక్కడనే నీ తరంగముల పొంగు అణపబడుననియు నేను చెప్పినప్పుడు నీవుంటివా?

12. అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వ్యాపించు నట్లును

13. అది దుష్టులను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునట్లును నీ వెప్పుడైన ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని స్థలమును తెలిపితివా?

14. ముద్రవలన మంటికి రూపము కలుగునట్లు అది పుట్టగా భూముఖము మార్పునొందును విచిత్రమైన పనిగల వస్త్రమువలె సమస్తమును కనబడును.

15. దుష్టుల వెలుగు వారియొద్దనుండి తీసివేయబడును వారెత్తిన బాహువు విరుగగొట్టబడును.

16. సముద్రపు ఊటలలోనికి నీవు చొచ్చితివా?మహాసముద్రము అడుగున నీవు సంచరించితివా?

17. మరణద్వారములు నీకు తెరవబడెనా? మరణాంధకార ద్వారములను నీవు చూచితివా?
మత్తయి 16:18

18. భూమి వైశాల్యత ఎంతో నీవు గ్రహించితివా? నీకేమైన తెలిసివయెడల చెప్పుము.

19. వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు మార్గమేది?చీకటి అనుదాని ఉనికిపట్టు ఏది?

20. దాని సరిహద్దునకు నీవు వెలుగును కొనిపోవుదువా? దాని గృహమునకు పోవు త్రోవలను నీవెరుగుదువా?ఇదంతయు నీకు తెలిసియున్నది గదా.

21. నీవు బహు వృద్ధుడవు నీవు అప్పటికి పుట్టియుంటివి.

22. నీవు హిమముయొక్క నిధులలోనికి చొచ్చితివా?

23. ఆపత్కాలముకొరకును యుద్ధముకొరకును యుద్ధ దినముకొరకును నేను దాచియుంచిన వడగండ్ల నిధులను నీవు చూచితివా?

24. వెలుగు విభాగింపబడు చోటికి మార్గమేది? తూర్పు గాలి యెక్కడనుండి వచ్చి భూమిమీద నఖ ముఖములను వ్యాపించును?

25. నిర్మానుష్య ప్రదేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వర్షము కురిపించుటకును

26. పాడైన యెడారిని తృప్తిపరచుటకునులేత గడ్డి మొలిపించుటకును వరద నీటికి కాలువలను

27. ఉరుములోని మెరుపునకు మార్గమును నిర్ణయించువాడెవడు?

28. వర్షమునకు తండ్రి యున్నాడా? మంచు బిందువులను పుట్టించువాడెవడు?

29. మంచుగడ్డ యెవని గర్భములోనుండి వచ్చును? ఆకాశమునుండి దిగు మంచును ఎవడు పుట్టించును?

30. జలములు రాతివలె గడ్డకట్టును అగాధజలముల ముఖము గట్టిపరచబడును.

31. కృత్తిక నక్షత్రములను నీవు బంధింపగలవా? మృగశీర్షకు కట్లను విప్పగలవా?

32. వాటి వాటి కాలములలో నక్షత్రరాసులను వచ్చు నట్లు చేయగలవా? సప్తర్షి నక్షత్రములను వాటి ఉపనక్షత్రములను నీవు నడిపింపగలవా?

33. ఆకాశమండలపు కట్టడలను నీవెరుగుదువా? దానికి భూమిమీదగల ప్రభుత్వమును నీవు స్థాపింప గలవా?

34. జలరాసులు నిన్ను కప్పునట్లు మేఘములకు నీవు ఆజ్ఞ ఇయ్యగలవా?

35. మెరుపులు బయలువెళ్లి చిత్తము ఉన్నామని నీతో చెప్పునట్లు నీవు వాటిని బయటికి రప్పింపగలవా?

36. అంతరింద్రియములలో2 జ్ఞానముంచిన వాడెవడు? హృదయమునకు3 తెలివి నిచ్చినవాడెవడు?

37. జ్ఞానముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు?

38. ధూళి బురదయై పారునట్లును మంటిపెడ్డలు ఒకదానికొకటి అంటుకొనునట్లును ఆకాశపు కలశములలోని వర్షమును కుమ్మరించువాడెవడు?

39. ఆడుసింహము నిమిత్తము నీవు ఎరను వేటాడెదవా?

40. సింహపుపిల్లలు తమ తమ గుహలలో పండుకొను నప్పుడు తమ గుహలలో పొంచి యుండునప్పుడు నీవు వాటి ఆకలి తీర్చెదవా?

41. తిండిలేక తిరుగులాడుచు కాకి పిల్లలు దేవునికి మొఱ్ఱపెట్టునప్పుడు కాకికి ఆహారము సిద్ధపరచువాడెవడు?బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
38:1 దేవుడు సుడిగాలిలో నుండి యోబుతో మాట్లాడాడు, అయితే ఈ సుడిగాలి యోబు పిల్లలను నాశనం చేసిన “సుడిగాలి" కాదు (1:18-19), తీర్పు తీర్చడం కోసం వచ్చే “గాలి” కాదు (21:18). ఈ సుడిగాలిలో నుండి “దివ్యస్వరం" వినబడింది. ఇది దైవ ప్రత్యక్షత అని చెప్పవచ్చు. (యెహె 1:4; 2రాజులు 2:11తో పోల్చండి). "యోబు" గ్రంథంలో దేవుని నామమైన యెహోవా ఇప్పటివరకు పీఠికలో మాత్రమే కనబడింది (యోబు జోఫరుకిచ్చిన మొదటి. ప్రత్యుత్తరంలో “యెహోవా” అనే నామం కనబడింది - 12:9). యోబు నీతిమంతుడై ఉండవచ్చు. అతడు తప్పులు చేశాడని శ్రమ ననుభవించడం లేదు, అతడు పలుమార్లు దేవుని పట్ల అసంతృప్తి ప్రకటించడం దేవునికున్న ప్రత్యేక లక్షణాలను తనకు ఆపాదించుకున్నట్టుగా కనబడుతోంది, అంటే తన జీవితంలో దేవుని పాత్రను తానే పోషించుకున్నట్టని అర్థం. యోబు తానున్న స్థితిలో దేవుడు మాత్రమే తనకు చాలినవాడని తెలుసుకొనడం కోసం యెహోవా ఎవరో అతడు తెలుసుకోవలసిన అవసరత ఉంది. 

38:2 దేవుడు యోబు యథార్థతను ఖండించడంలేదు, అతని జ్ఞానాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడు. దేవుడు లోకాన్ని న్యాయంగా పరిపాలించడం గురించి యోబు ప్రశ్నించాడు, దేవుణ్ణి తనకు సమ ఉజ్జీగా భావించుకుంటూ ఆయనతో మాట్లాడాలని కోరుకున్నాడు. ఈ రెండు విషయాల్లోను అతడు పొరబడ్డాడు. 

38:3 - యోబు తన మానవ బలాన్ని, సామర్థ్యాలను కూడగట్టుకొని తనతో చర్చకు సన్నద్ధం కావాలని యెహోవా అతనితో సవాలు చేస్తున్నాడు. పౌరుషము అనే పదానికి... హెబ్రీలో ఉన్న పదం పురుషుడికి సహజసిద్ధంగా ఉన్న బలాధిక్యతను పరాక్రమాన్ని (శరీర దారుఢ్యత) తెలియజేస్తుంది (యిర్మీయా 30:6). ఈ పదాన్ని కొన్ని సార్లు చురుకైన ఆత్మీయ బలాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగించారు. (యోబు 16:21). నడుము బిగించుకొనుము అంటే తనకు - “జవాబివ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని అర్థం. ఈ నుడికారం, మగవారు బరువైన పని చేసేటప్పుడు లేదా పరుగెత్తేటప్పుడు లేదా యుద్ధానికి వెళ్లేటప్పుడు పంచెను కాళ్ల మధ్య నుండి పైకి లాగి నడుముకు బిగించి కట్టుకోడాన్ని సూచిస్తుంది. (1రాజులు 18:46; యెషయా 5:27). యోబు దేవుని ప్రశ్నలను పూర్తిగా అర్థం చేసికొని వాటికి జవాబివ్వడం. అంత కఠినమైన పని అని అర్థం.

38:4-6 దేవుడు తొలివిడతగా యోబు నడిగిన ప్రశ్నలు అతనికొక సవాలుగా ఉన్నాయి, ప్రాణికోటి లేని ప్రపంచంలో (వ.4-38), జీవరాసులున్న ప్రపంచంలో (38:39-39:30) దేవుని సృజనాత్మక శక్తి యోబుకెంత వరకు గ్రాహ్యమైందో ఇప్పుడు వెల్లడవుతుంది. భూమి దేవుని సృష్టి, పునాదులు అనే వర్ణన దేవుడు బాగా ఆలోచించి కొలత ప్రకారం భూమిని సృష్టించాడని తెలియజేస్తుంది. భూమి స్తంభాలు పునాదుల్లోకి నాటబడ్డాయనే వర్ణన భూమి స్థిరత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది. భూమి శూన్యము పైన వేలాడుతోందని మరొక వర్ణన తెలియజేస్తుంది (26:7). 

38:7 ఈ వచనంలో నక్షత్రాలకు వ్యక్తిత్వారోపణ కనిపిస్తుంది, నక్షత్రాలు కీర్తిస్తున్నాయి. తరువాతి కాలంలో సొలొమోను నిర్మించిన దేవాలయాన్ని కీర్తనలు ఆలపిస్తూ ప్రతిష్టించడం జరిగింది (2దిన 7:6). రెండవ దేవాలయా నికి పునాదులు వేసినప్పుడు కూడా కీర్తనలను ఆలపించడం జరిగింది (ఎజ్రా -3:10-11). మరొక భావనలో, ఉదయ నక్షత్రములు తరువాతి పంక్తిలోని దేవదూతలకు సూచన అయ్యుండవచ్చు. 

38:8-11 సముద్రము సృష్టించబడడాన్ని శిశుప్రసూతిలాగా వర్ణించడం చూస్తున్నాం. సరిహద్దు నియమించి - పూర్వస్థితిలో సముద్రజలాలు భూమి అంతటినీ ఆవరించి ఉండడం - ఆదికాండము లోని సృష్టి వృత్తాంతంలో ప్రముఖంగా కనబడుతుంది (ఆది 1:6-7; కీర్తన 104:6-9).. అక్కడ గానీ, లేదా ఈ వచనాల్లో గానీ ప్రాచీన పశ్చిమాసియా పురాణగాథల్లో ఉన్నట్టుగా అల్లకల్లోలాన్ని సృష్టించిన సముద్ర రాక్షసిని ఓడించడం గురించి ఏ సూచనా కనబడడం లేదు. 

38:12-15 మట్టి మీద ముద్రవేసినప్పుడు రూపమెలా కనబడుతుందో, అరుణదోయ కాంతిలో భూతలం మీద ఉన్నవన్నీ స్పష్టంగా కనబడతాయి. వస్త్రంలోని ముడతలు రాత్రి చీకటిలో కనబడవు గానీ వెలుగులో స్పష్టంగా కనబడతాయి. దుష్టుల “వెలుగు" అనే ఈ పదబంధం దుష్టుల క్రియలకు ఆలవాలమైన చీకటిని సూచిస్తుంది. నిజమైన పగటి వెలుగులో వీరి "వెలుగు" ఆరిపోతుంది. దుష్టుల బాహువు విరుగగొట్టబడును అంటే దుష్టుల విరిగిన చేతితో ఏ పనీ చేయలేనట్టుగా వెలుగు మూలంగా దుష్టుల పథకాలు పనిచేయవు. 

38:16-18 దేవుడు . యోబు.. అనుభవపూర్వక జ్ఞానం యొక్క పరిధిని ప్రశ్నిస్తున్నాడు. యోబు సంచారాలు పరిమితమైనవి కాబట్టి అతడు మహాసముద్రము అడుగున ఉండే ఊటలలోనికి వెళ్లి ఉండలేడు. యోబు మరణద్వారములు లోనుండి వెళ్లకపోవడం అటుంచి, వాటిని చూడనైనా చూసి ఉండకపోవచ్చు. మరణస్థితిని గాఢాంధకారమైన దేశముగా అని యోబు ఇదివరకు వర్ణించాడు (10:21-22), అయినా అతడు అందులో ఆశ్రయం పొందాలని కోరుకున్నాడు (14:13). ఈ మాటలకు ప్రాచీన పురాణగాథల్లో మరణానంతర జీవితం గురించి సూచిస్తున్నాయనే భావన కూడా ఉంది. సముద్రపుటడుగు భాగంలో నుండి అథోలోకంలోనికి ద్వారాలుంటాయనీ, వీటికి దేవతలు కాపలా ఉంటారనీ, మరణించినవారు వీటిలో నుండి వెళ్తారనీ ప్రాచీనుల భావన. అయితే దీని గురించి వారిలో నిజమైన జ్ఞానం లేదు. యోబు జ్ఞానం కూడా పరిమితమైంది. కాబట్టి ఇప్పుడతడు యెహోవాయే నిజమైన సర్వాధికారి అని తెలుసుకొని, అనంత జ్ఞానం, అపారశక్తి గలిగిన ఆయనే తనకు ఆశ్రయమని నమ్మాలి. 

38:19-21 వెలుగు... చీకటి లకు వ్యక్తిత్వం ఆరోపించబడింది. ఇవి వాటి గృహము నుండి వచ్చి, తిరిగి అక్కడికి చేరుకుంటాయి. జగత్తు నావరించిన చీకటి మీదకు తొలి తెలుగు ప్రసరించిన సమయంలో యోబు అక్కడ ఉన్నాడా అని యెహోవా వ్యంగ్యార్థంలో అతనితో మాట్లాడుతున్నాడు (15:7; ఆది. 1:2-5). 

38:22-23 ఇది దేవుడు తగిన సమయంలో ఉపయోగించడం కోసం ఆకాశంలో హిమము మరియు వడగండ్ల నిధులను దాచి ఉంచాడనే అలంకారిక వర్ణన. దేవుడు వీటిని ఆయుధాలుగా ఉపయోగిస్తాడు (నిర్గమ 9:18-26; కీర్తన 68:14; 78:47-48; యెషయా 28:2,19).

38:24 వెలుగు, మెరుపులు ఎక్కడ పుట్టి ఎక్కడకు ప్రసరిస్తాయో యోబుకు తెలియదని (36:30,32; 37:3,11,15 చూడండి), తూర్పుగాలి పుట్టే చోటు కూడా యోబుకు తెలియదని దేవుడతనికి గుర్తుచేస్తున్నాడు. తూర్పు నుండి వచ్చిన బలమైన ఎడారి గాలి యోబు కుటుంబాన్ని తుడిచి పెట్టింది (1:19).

38:25-27 మనుషులు నిర్మానుష్య ప్రదేశము మీద వర్షం కురిపించలేరు. “యెడారిలో వర్షం కురిపించగల జ్ఞానం, సర్వప్రపంచానికి ఏది కావాలో దానిని సమకూర్చే జ్ఞానం దేవునికి మాత్రమే ఉంది" (జాన్ ఇ. హాలీ). 

38:28-30 శ్రేష్ఠమైన జ్ఞానం గలవాడు మాత్రమే జలమును దాని జన్మస్థానం నుండి బయలుదేరజేసి పలురూపాల్లోకి మార్పు చెందేలా చేయగలడని దేవుడు యోబుకు గుర్తుచేస్తున్నాడు. ప్రకృతిలోని మూలశక్తులు దేవుని ఆధీనంలో ఉన్నాయి (5:10; 28:25-26; 36:37; కీర్తన 147:16-18). 

38:31-33 దేవుడు యోబు దృష్టిని కృత్తిక... మృగశీర్ష... సప్తర్షి అనే నక్షత్రరాసుల మీదికి మళ్లిస్తున్నాడు. దేవుని సృజనాత్మక శక్తికి సంబంధించి యోబు వీటి గురించి ఇదివరలో చెప్పడం జరిగింది. (9:9). నక్షత్రరాసులు అనే చోట హెబ్రీ పదానికి అర్థం అస్పష్టంగా ఉంది. ఈ పదం గ్రహాలను సైతం సూచిస్తుంది. (2రాజులు 23:5). ఇవి ఆకాశమండలంలో ఉన్నాయని యోబుకు తెలుసు గానీ, వీటికి దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన కట్టడలను గురించి తెలుసుకొనే భౌతికశాస్త్రజ్ఞానం గానీ, భూమికి ఏ ప్రయోజనం చేకూర్చడం కోసం దేవుడు వీటిని ఆకాశమండలంలో నియమించాడో అర్థం చేసుకొనే ఖగోళ జ్ఞానం గానీ యోబుకు లేదు. వీటన్నిటి మీద అధికారం దేవునికి మాత్రమే ఉంది. 

38:34-35 అనేక శతాబ్దాల పరిశోధనల తర్వాత కూడా వర్షం మీద మెరుపుల మీద మనిషికి పట్టు చిక్కలేదు.

38:36-38 యోబు గానీ, లేదా ఏ మనిషి గానీ తన జ్ఞానము చేత వాతావరణాన్ని నియంత్రించలేడని దేవుని ప్రశ్నలు సూచిస్తున్నాయి. ఆకాశపు కలశములలోని అనే మాటలలో మేఘాలు నీటికుండలు (నీటి తిత్తులు) అనే అలంకారిక వర్ణన ఉంది. వీటికి చిల్లులు పడి ఎండిన నేలమీదకు వర్షాలు కురుస్తాయి (ద్వితీ 28:23) 

38:39-41 సింహములకు ఆహారం కోసం వేటాడడం తెలుసు. అయితే వాటికి, వాటి ఆహారానికి (ఎర) మధ్య సంక్లిష్టమైన సంబంధాన్ని దేవుడే ఏర్పాటు చేశాడు. దేవుడు కాకులకు సైతం ఆహారాన్నిచ్చి వాటిని పోషిస్తున్నాడు. దేవుడు ప్రవక్తను పోషించడానికి కాకులను ఉపయోగించుకున్నాడు (1రాజులు 17:4-6), రాచఠీవితో ఉన్న సింహం, నీచమైన కాకి జంతు ప్రపంచంలో భిన్న ధృవాల్లాంటివి.


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |