Job - యోబు 38 | View All

1. అప్పుడు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగున యోబునకు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను

తన వాదం వినిపించేందుకు దేవుని ఎదుట నిలవాలన్న కోరికను యోబు వెల్లడి చేశాడు. (యోబు 13:3 యోబు 13:22; యోబు 23:3-7). హఠాత్తుగా ఇప్పుడు దేవుడు అతణ్ణి చేరి అతని హృదయ వాంఛను తీర్చాడు (కీర్తనల గ్రంథము 37:4 పోల్చి చూడండి). దేవుడు గాలివానలో రావడం పరిస్థితులకు తగినదే. యోబు జీవితంలోను, తలంపుల్లోను బలమైన పెనుగాలి వీస్తున్నది. దేవుడు ఆ పెనుగాలిలో కూడా ఉండి తన ఆశయాలను నెరవేరుస్తున్నాడు. ఇప్పుడాయన మేఘాల్లో ఉరుములో వచ్చి బాధాపీడితుడైన తన సేవకునితో మాట్లాడుతున్నాడు. అతని బాధలకు కారణమేమిటో దేవుడు తెలియజేస్తాడనీ లేక “యోబూ, నీవంటే నాకు ప్రేమ. నేను పెట్టిన పరీక్షలో గెలిచావు. నాలోని నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకున్నావు. ఇప్పుడు నిన్ను ఇక ధారాళంగా దీవిస్తాను” అని ఆదరణకరమైన మాటలు అంటాడని మనం ఊహించవచ్చునేమో. అయితే దేవుడు ఇలా చెయ్యలేదు.

2. జ్ఞానములేని మాటలు చెప్పిఆలోచనను చెరుపుచున్న వీడెవడు?

ఈ మాటలు దేవుడు ఎవరి గురించి అన్నాడు? దేవుడు గాలివానలో వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నది ఎలీహు. అతని గురించి దేవుడు అని ఉండవచ్చు. తన జ్ఞానం గురించి చాలా ఉన్నతమైన ఊహలు గలవాడికి (యోబు 36:4) ఇది తగిన గద్దింపే. ఈ మాటలను దేవుడు ఎలీహును గురించి గనుక చెప్పి ఉండకపోతే, అతని విషయం ఆయన అసలేమీ మాట్లాడలేదన్నమాట. అయితే అతని విషయాన్ని దేవుడసలు పట్టించుకోకుండా వదిలెయ్యడం విచిత్రంగానే ఉండి ఉంటుంది గదా. ఆయన ఆ ముగ్గురు స్నేహితులతో మాట్లాడాడు (యోబు 42:7-8), యోబుతో సుదీర్ఘంగా మాట్లాడాడు. ఒక వేళ ఈ మాట కూడా దేవుడు యోబుతో అని ఉండవచ్చు. యోబే ఇలాగని అనుకున్నాడు (యోబు 42:3). ఈ వివాదంలో భాగస్వాములైన అయిదుగురు మనుషులూ అక్కడ ఉన్నారు. దేవుడు ఈ మాటలను ఈ అయిదుగురినీ గద్దిస్తూ అని ఉండవచ్చు. దేవుడు ఈ ప్రశ్నను అస్పష్టమైన రీతిలో వదిలి ఇష్టమున్న వారెవరైనా దీన్ని తమకు అన్వయించుకొనేందుకు వీలు కల్పించి ఉండవచ్చు. “ఆలోచన” తెలివితక్కువతనం చేత “చీకటి” అయిందని దేవుడన్నాడు. ఇక్కడ “ఆలోచన” దేవుని ఆశయం, దేవుని ఏర్పాట్లు లేక యోబు పట్ల ఆయన నెరవేరుస్తున్న ఆయన తలంపులని అర్థం. యోబు, ఎలీహు, మిగతా ముగ్గురు కూడా తమ అజ్ఞానంలో దేవుని ఏర్పాటును అస్పష్టంగా మసకగా చేసి వేశారు. వారి మాటలు విషయాన్ని తేటతెల్లం చేసేది పోయి మరింత మరుగు చేశాయి. మనం ఈ పుస్తకాన్ని గానీ మరి ఏ ఇతర దైవ సత్యాన్నైనా ఇతరులకు ఉపదేశించే ప్రయత్నంలో వీరిలాగా చెయ్యకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనకు లేని జ్ఞానం ఉన్నట్టుగా చెప్పుకోకూడదు. సందేహాస్పదమైన విషయాలను గురించి ఇదమిద్ధంగా మాట్లాడకూడదు. దేవుని సత్యం పై మనకే గుత్తాధిపత్యం ఉందనుకోకూడదు.

3. పౌరుషము తెచ్చుకొని నీ నడుము బిగించుకొనుము నేను నీకు ప్రశ్న వేయుదును నీవు దానిని నాకు తెలియజెప్పుము.
లూకా 12:35

ఇప్పుడు దేవుడు యోబుతో నేరుగా మాట్లాడుతున్నాడు. యోబును కొన్ని ప్రశ్నలు అడగగోరుతున్నాడు. యోబు వీటికి జవాబులు చెప్పబూనుకొంటే చాలా కష్టపడవలసి వస్తుంది. యోబును ఓదార్చడానికి బదులుగా ఈ ప్రశ్నలు ఎందుకు అడుగుతున్నాడు? దేవుడు ప్రపంచం మీద ప్రభుత్వం నెరపే విధానం గురించి యోబు ప్రశ్నలు వేశాడు. మనుషులతో దేవుడు వ్యవహరించే తీరును గురించి సందేహాలు వెలిబుచ్చాడు. అలాగైతే దేవుడికంటే తనకే ఎక్కువ జ్ఞానం ఉందని యోబు అనుకుంటున్నాడా? ఇలా ప్రభుత్వం చేసే పనిని దేవునికంటే తానే బాగా చెయ్యగలను అనుకుంటున్నాడా? ఈ ప్రశ్నలను దేవుడు ఎత్తి పొడిచే రీతిలో అడుగుతున్నట్టుంది. ఆ ప్రశ్నల వెనుక దేవుని చిరునవ్వులు కనిపిస్తున్నవి గదా. వాటిల్లో ఒక్కదాన్ని కూడా యోబు జవాబివ్వలేడని దేవునికి తెలుసు. యోబు ఉండవలసిన చోటును అతనికి చూపించడం కోసమే ఈ ప్రశ్నలు యోబు నోటికి మూత వేయించి, తాను తెలివితక్కువగా మాట్లాడానని ఒప్పించేలా చెయ్యాలని దేవుని ఉద్దేశం. దీన్ని దేవుడు తిరుగు లేకుండా సాధించాడు (యోబు 42:3-6). ఇది జరిగిన తరువాతే ఆయన యోబును ఓదార్చాడు. మనుషులను దీవించే ముందు తరచుగా దేవుడు వారి నోళ్ళను మూయిస్తాడు (రోమీయులకు 3:19 రోమీయులకు 3:21-24 పోల్చిచూడండి). యోబు మీదికి ఆపదలు వచ్చినవి, అతను దుష్కార్యాలు చేసినందువల్ల కాదు. కానీ ఆపదలు వచ్చిన తరువాత ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నంలో యోబు కొన్ని సార్లు తప్పుగా మాట్లాడాడు. దీన్ని అతను ఒప్పుకుని సరి చేసుకోవాలి.

4. నేను భూమికి పునాదులు వేసినప్పుడు నీవెక్కడ నుంటివి?నీకు వివేకము కలిగియున్నయెడల చెప్పుము.

యోబుకు తెలిసినది ఎంత స్వల్పమో దేవుడతనికి చూపిస్తున్నాడు. యోబు అజ్ఞానాన్ని దేవుడు పదేపదే గుర్తు చేస్తున్న విధానాన్ని గమనించండి (వ 5,18,20,21,33; 39:1, 26).

5. నీకు తెలిసినయెడల దానికి పరిమాణమును నియమించిన వాడెవడో చెప్పుము.

6. దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెప్పుము.దాని స్తంభముల పాదులు దేనితో కట్టబడినవో చెప్పుము.

7. ఉదయనక్షత్రములు ఏకముగా కూడి పాడినప్పుడు దేవదూతలందరును ఆనందించి జయధ్వనులు చేసి నప్పుడు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?

వేకువ చుక్కలు అంటే దేవదూతలు కావచ్చు. ఈ వచనంలో దేవకుమారులంటే దేవదూతలని స్పష్టమే. మానవ సృష్టి జరగక మునుపు కాలాన్ని గురించి దేవుడిక్కడ మాట్లాడు తున్నాడు (యోబు 1:6 చూడండి). భూమిని సృష్టించడం మూలంగా పరలోకంలో గొప్ప ఆనందం కలిగిందన్న విషయాన్ని గమనించండి.

8. సముద్రము దాని గర్భమునుండి పొర్లి రాగా తలుపులచేత దానిని మూసినవాడెవడు?

9. నేను మేఘమును దానికి వస్త్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొత్తిగుడ్డగాను వేసి నప్పుడు నీవుంటివా?

10. దానికి సరిహద్దు నియమించి దానికి అడ్డగడియలను తలుపులను పెట్టించినప్పుడు

11. నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగ్గరకు రాకూడదనియు ఇక్కడనే నీ తరంగముల పొంగు అణపబడుననియు నేను చెప్పినప్పుడు నీవుంటివా?

12. అరుణోదయము భూమి దిగంతములవరకు వ్యాపించు నట్లును

యోబు అసమర్థతను కూడా దేవుడు చూపిస్తున్నాడు (వ 16,20,22,31,32,34). యోబుకు తెలివి లేకపోవడమే గాక దేవుడు చేసే అత్యల్పమైన పనిని చేయడం కూడా యోబు చేత కాదని అతడు తెలుసుకోవాలని కోరుతున్నాడు దేవుడు. యోబు చేసిన ఫిర్యాదులు సర్వజ్ఞానం, అమిత బలప్రభావాలు గల సృష్టికర్త, విశ్వాన్ని ఏలే సర్వాధికారి అయివున్న వానికి విరుద్ధంగా చేసినవి యోబు గ్రహించాలి. తన జ్ఞానాన్నీ బల ప్రభావాలనూ తన మార్గాలనూ ప్రశ్నించే ప్రతి వ్యక్తి బుద్ధిహీనతను కూడా ఈ అధ్యాయంలో దేవుడు బయట పెడుతున్నాడు. ఏమీ తెలియని మూర్ఖులూ ఏదీ చెయ్యలేని అసమర్థులూ దేవుని పనులన్నీ విమర్శించడానికి తెగించేవారు ఎంతమంది లేరు? అతి వైభవంగా కనిపిస్తున్న ఈ విశ్వాన్ని చూస్తూ కూడా దేవుని ఉనికినే కాదనే వారెంతమంది లేరు? నాస్తికులు ప్రదర్శించే అహంకారంతో కూడిన అజ్ఞానం ఎంత భయంకరమైనది! ప్రతి వ్యక్తీ నోటిమీద చెయ్యి వేసుకుని తన అజ్ఞానాన్ని ఒప్పుకోవలసిన ప్రశ్నలను దేవుడిక్కడ అడుగుతున్నాడు. ప్రకృతి మనకు వినయాన్ని నేర్పించాలి. అయ్యో! ఈ సృష్టి రహస్యాల్లో చాలా చిన్న భాగాన్ని గ్రహించి ఎంతమంది గర్వించి తమ తెలివితేటలను మించినది లేదని విర్రవీగుతున్నారో గదా.

13. అది దుష్టులను తనలోనుండకుండ దులిపివేయునట్లును నీ వెప్పుడైన ఉదయమును కలుగజేసితివా? అరుణోదయమునకు దాని స్థలమును తెలిపితివా?

14. ముద్రవలన మంటికి రూపము కలుగునట్లు అది పుట్టగా భూముఖము మార్పునొందును విచిత్రమైన పనిగల వస్త్రమువలె సమస్తమును కనబడును.

15. దుష్టుల వెలుగు వారియొద్దనుండి తీసివేయబడును వారెత్తిన బాహువు విరుగగొట్టబడును.

16. సముద్రపు ఊటలలోనికి నీవు చొచ్చితివా?మహాసముద్రము అడుగున నీవు సంచరించితివా?

17. మరణద్వారములు నీకు తెరవబడెనా? మరణాంధకార ద్వారములను నీవు చూచితివా?
మత్తయి 16:18

18. భూమి వైశాల్యత ఎంతో నీవు గ్రహించితివా? నీకేమైన తెలిసివయెడల చెప్పుము.

19. వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు మార్గమేది?చీకటి అనుదాని ఉనికిపట్టు ఏది?

20. దాని సరిహద్దునకు నీవు వెలుగును కొనిపోవుదువా? దాని గృహమునకు పోవు త్రోవలను నీవెరుగుదువా?ఇదంతయు నీకు తెలిసియున్నది గదా.

21. నీవు బహు వృద్ధుడవు నీవు అప్పటికి పుట్టియుంటివి.

22. నీవు హిమముయొక్క నిధులలోనికి చొచ్చితివా?

23. ఆపత్కాలముకొరకును యుద్ధముకొరకును యుద్ధ దినముకొరకును నేను దాచియుంచిన వడగండ్ల నిధులను నీవు చూచితివా?

24. వెలుగు విభాగింపబడు చోటికి మార్గమేది? తూర్పు గాలి యెక్కడనుండి వచ్చి భూమిమీద నఖ ముఖములను వ్యాపించును?

25. నిర్మానుష్య ప్రదేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వర్షము కురిపించుటకును

26. పాడైన యెడారిని తృప్తిపరచుటకునులేత గడ్డి మొలిపించుటకును వరద నీటికి కాలువలను

27. ఉరుములోని మెరుపునకు మార్గమును నిర్ణయించువాడెవడు?

28. వర్షమునకు తండ్రి యున్నాడా? మంచు బిందువులను పుట్టించువాడెవడు?

29. మంచుగడ్డ యెవని గర్భములోనుండి వచ్చును? ఆకాశమునుండి దిగు మంచును ఎవడు పుట్టించును?

30. జలములు రాతివలె గడ్డకట్టును అగాధజలముల ముఖము గట్టిపరచబడును.

31. కృత్తిక నక్షత్రములను నీవు బంధింపగలవా? మృగశీర్షకు కట్లను విప్పగలవా?

32. వాటి వాటి కాలములలో నక్షత్రరాసులను వచ్చు నట్లు చేయగలవా? సప్తర్షి నక్షత్రములను వాటి ఉపనక్షత్రములను నీవు నడిపింపగలవా?

33. ఆకాశమండలపు కట్టడలను నీవెరుగుదువా? దానికి భూమిమీదగల ప్రభుత్వమును నీవు స్థాపింప గలవా?

34. జలరాసులు నిన్ను కప్పునట్లు మేఘములకు నీవు ఆజ్ఞ ఇయ్యగలవా?

35. మెరుపులు బయలువెళ్లి చిత్తము ఉన్నామని నీతో చెప్పునట్లు నీవు వాటిని బయటికి రప్పింపగలవా?

36. అంతరింద్రియములలో జ్ఞానముంచిన వాడెవడు? హృదయమునకు తెలివి నిచ్చినవాడెవడు?

మనిషిని మిగతా సృష్టినుంచి వేరు చేసేది ఏది? జ్ఞానం, గ్రహణశక్తి ఉన్న మనసు అతనికి ఉండడం ఎలా? దాన్ని ఇచ్చినది దేవుడే. మూగ నిర్జీవ పదార్థంలో నుంచి జ్ఞానం క్రమేపీ పుట్టి పెరగదు.

37. జ్ఞానముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు?

38. ధూళి బురదయై పారునట్లును మంటిపెడ్డలు ఒకదానికొకటి అంటుకొనునట్లును ఆకాశపు కలశములలోని వర్షమును కుమ్మరించువాడెవడు?

39. ఆడుసింహము నిమిత్తము నీవు ఎరను వేటాడెదవా?

దేవుడు జంతు ప్రపంచం పై తన జ్ఞానయుక్తమైన శ్రద్ధను వివరిస్తున్నాడు. దీని అంతరార్థం ఏమంటే దీనంతటి విషయం దేవునికి శ్రద్ధ ఉంటే మనిషి విషయంలో ఆయనకు ప్రేమపూర్వకమైన శ్రద్ధ ఉండదా. మత్తయి 6:25-32 తో పోల్చండి.

40. సింహపుపిల్లలు తమ తమ గుహలలో పండుకొను నప్పుడు తమ గుహలలో పొంచి యుండునప్పుడు నీవు వాటి ఆకలి తీర్చెదవా?

41. తిండిలేక తిరుగులాడుచు కాకి పిల్లలు దేవునికి మొఱ్ఱపెట్టునప్పుడు కాకికి ఆహారము సిద్ధపరచువాడెవడు?Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
Coming Soon

Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |