James - యాకోబు 4 | View All

1. మీలో యుద్ధములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచున్నవి? మీ అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచ్ఛలనుండియే గదా?

2. మీరాశించుచున్నారు గాని మీకు దొరకుటలేదు; నరహత్యచేయుదురు మత్సర పడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు; పోట్లాడుదురు యుద్ధము చేయుదురు గాని దేవుని అడుగనందున మీకేమియు దొరకదు.

3. మీరడిగినను మీ భోగముల నిమిత్తము వినియోగించుటకై దురుద్దేశముతో అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు.

4. వ్యభిచారిణులారా, యీ లోకస్నేహము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబట్టియెవడు ఈ లోకముతో స్నేహము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శత్రువగును.

5. ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆత్మ మత్సరపడునంతగా అపేక్షించునా అను లేఖనము చెప్పునది వ్యర్థమని అనుకొనుచున్నారా?

6. కాదుగాని, ఆయన ఎక్కువ కృప నిచ్చును; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించును అని లేఖనము చెప్పుచున్నది.
సామెతలు 3:34

7. కాబట్టి దేవునికి లోబడియుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అప్పుడు వాడు మీయొద్దనుండి పారిపోవును.

8. దేవునియొద్దకు రండి, అప్పుడాయన మీయొద్దకు వచ్చును, పాపులారా, మీ చేతులను శుభ్రముచేసికొనుడి; ద్విమనస్కులారా, మీ హృదయములను పరిశుద్ధపరచుకొనుడి.
యెషయా 1:16, జెకర్యా 1:3, మలాకీ 3:7

9. వ్యాకుల పడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవ్వు దుఃఖమునకును మీ ఆనందము చింతకును మార్చుకొనుడి.

10. ప్రభువు దృష్టికి మిమ్మును మీరు తగ్గించుకొనుడి. అప్పుడాయన మిమ్మును హెచ్చించును.
యోబు 5:11

11. సహోదరులారా, ఒకనికి విరోధముగా ఒకడు మాట లాడకుడి. తన సహోదరునికి విరోధముగా మాటలాడి తన సహోదరునికి తీర్పు తీర్చువాడు ధర్మశాస్త్రమునకు వ్యతిరేకముగా మాటలాడి ధర్మశాస్త్రమునకు తీర్పుతీర్చు చున్నాడు. నీవు ధర్మశాస్త్రమునకు తీర్పు తీర్చినయెడల ధర్మశాస్త్రమును నెరవేర్చువాడవుకాక న్యాయము విధించు వాడవైతివి.

12. ఒక్కడే ధర్మశాస్త్రమును నియమించి న్యాయము విధించువాడు. ఆయనే రక్షించుటకును నశింపజేయుటకును శక్తిమంతుడై యున్నాడు; పరునికి తీర్పు తీర్చుటకు నీవెవడవు?

13. నేడైనను రేపైనను ఒకానొక పట్టణమునకు వెళ్లి అక్కడ ఒక సంవత్సరముండి వ్యాపారముచేసి లాభము సంపాదింతము రండని చెప్పుకొనువార లారా,
సామెతలు 27:1

14. రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు. మీ జీవమేపాటిది? మీరు కొంతసేపు కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే.
సామెతలు 27:1

15. కనుక ప్రభువు చిత్తమైతే మనము బ్రదికియుండి ఇది అది చేతమని చెప్పుకొనవలెను.

16. ఇప్పుడైతే మీరు మీ డంబములయందు అతిశయపడుచున్నారు. ఇట్టి అతిశయమంతయు చెడ్డది.

17. కాబట్టి మేలైనదిచేయ నెరిగియు ఆలాగు చేయనివానికి పాపము కలుగును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
4:1 పతనమైన మానవాళికి స్వార్థం, గర్వం సాధారణమైన లక్షణాలుగా ఉండి, తరచూ లోకంలో ఉన్నతమైన స్థానానికి ఎగబ్రాకడానికి ఆధారంగా ఉండడం వలన, యాకోబు వాటిని సంఘంలో యుద్ధములును, పోరాటములును.. కలిగించేవిగా పిలుస్తున్నాడు. “యుద్ధములు, పోరాటములు" సభ్యుల మధ్య లేక సంఘంలో ఉన్న వర్గాల మధ్య పోరాటాలను సూచిస్తున్నాయి. మీ అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచ్చలే ఈ పోరాటాలకు ఆరంభం. "భోగేచ్చలు" - అంటే జీవితంలో భోగాన్ని సంతోషాన్నిచ్చే అనుభవాలు. వాటికోసమైన ఆరాటమే పోరాటాలకు నడిపిస్తుంది. 

4:2-3 రెండు వ్యాఖ్యలు జంట వైరుధ్యాలతో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి (ఆశించుచున్నారు... దొరకుటలేదు, నరహత్య చేయుదురు, మత్సరపడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు), రెండు నేరుగా చెప్పే మాటలు (పోట్లాడుదురు యుద్ధము చేయుదురు గాని... అడుగనందున మీకేమియు దొరకదు) పరిస్థితులు తీసుకొచ్చిన సమస్యలను వర్ణిస్తాయి. ఇతరులను నిజంగా చంపేసే ఆసక్తిపరులైన యూదు క్రైస్తవులు అప్పటి సంఘంలో ఉన్నారని కొందరు వ్యాఖ్యాతలు నమ్ముతారు. కానీ “మీలో యుద్ధములును పోరాటములును” (వ.1) అనే నేపథ్యాన్ని బట్టి, యాకోబు చెప్పేది బహుశా వారి విపరీతమైన కోపాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. మత్తయి 5:21-22 చూడండి. వారి కోరికలు తీర్చబడడం లేదు. ఎందుకంటే వారు దురుద్దేశముతో అడుగుతున్నారు. పోరాటానికి కారణం ఉన్మాదంతో పరుగు పెడుతున్న స్వార్థపూరిత కోరికలు, మత్సరం (3:13-18). 

4:4-5 వ్యభిచారిణులారా అనే మాట సంఘం దేవునిపట్ల విశ్వాసఘాతకంగా ఉండడాన్ని సూచిస్తుంది. పా.ని.లో దేవునితో ఇశ్రాయేలీయులకున్న సంబంధం విషయమై ఈ నేరారోపణ సాధారణంగా కనిపిస్తుంది (యెషయా 54:5-6; యిర్మీయా 2:20; 3:6-10,20; యెహె 16:38; 23:45; హో షేయ 1:2; 2:5-7). స్వార్థకేంద్రితంగా ఉండడం దేవునితో వైరమని చూపబడింది. 

4:6 అపనమ్మకత్వాన్ని కూడా దేవుని కృప జయించగలదు అనే ఒక ప్రాముఖ్యమైన అంశాన్ని, కాదు గాని, ఆయన ఎక్కువ కృపనిచ్చును అనే మాటలు పరిచయం చేస్తున్నాయి. పశ్చాత్తాపపడమనే హెచ్చరికను, సామె 3:34లో చెప్పిన శుద్ద సత్యంతో సమర్థిస్తూ యాకోబు ఇక్కడ పేర్కొంటున్నాడు. దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించును. "ఎదిరించడం" యుద్ధానికి సిద్ధంగా బారులు తీరిన సైన్యాన్ని వర్ణించడానికి ఉపయోగించే మిలిటరీ పదం. పాపగర్వంలో ఉండిపోవడం అంటే నీకు విరోధంగా యుద్ధం చేయడానికి రమ్మని దేవుణ్ణి ఆహ్వానించినట్టే. దీనికి విరుద్ధంగా దేవుడు దీనులకు కృప అనుగ్రహించును (1:17). 

4:7-9 సంఘంలో వచ్చిన పోరాటాన్ని పరిష్కరించడానికి కావలసిన పది ఆజ్ఞలను యాకోబు ఇచ్చాడు. అతని అంశం పశ్చాత్తాపం, క్షమాపణ. దేవునికి లోబడియుండుడి అనే దానిలో మనలను మనం దీనులను చేసుకునే ఆలోచన ఇమిడి ఉంది; అపవాదిని ఎదిరించుడి అనేది శోధనను చురుకుగా ఎదుర్కొనడాన్ని సూచిస్తుంది. పాపులు, ద్విమనస్కులు అనేవి బోధకులకు, సంఘానికి వర్తించే సమాంతర ఆలోచనలు. “ద్విమనస్కులు" 1:8 లోని సందేహించే వ్యక్తిని జ్ఞాపకం చేస్తాయి. మన

4:10 మిమ్మును మీరు తగ్గించుకొనుడి, అప్పుడాయన మిమ్మును హెచ్చించును అనే మాటలు దేవుని నుండి క్షమాపణ పొందడానికి, అలాగే సంఘసభ్యుల మధ్య సమాధానకరమైన స్థితికి మార్గాన్ని సంక్షేపంగా చెబుతున్నాయి. ఈ 4:11-12 విమర్శ అంటే ఇతరుల పట్ల ద్వేషాన్ని, తీర్పు తీర్చడాన్ని చూపించే మాటలు. అది “ప్రాముఖ్యమైన ఆజ్ఞ"ను (2:8), తద్వారా మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని అతిక్రమిస్తుంది. ధర్మశాస్త్రాన్నిచ్చినవాడే దానిప్రకారం తీర్పు తీర్చుతాడు కాబట్టి, సంఘంలోని వేరొక సభ్యునికి విరుద్ధంగా విమర్శ చేయడం అనేదానికి స్థానం లేదు. 

4:13-17 ఈ భాగంలోని అంశం అహంకారాన్ని సూచించే అతిశయపు మాటలు. వ.13 లోని వ్యాపారులంతా క్రైస్తవులో కాదో స్పష్టంగా లేదు వ 15 సూచించేదాన్ని బట్టో వారిలో కొందరు క్రైస్తవులే అని తెలుస్తుంది.

4:13-14 ఊహాజనితంగా .. అనిపించినా, నిజమైనదిగా కనిపించే దృశ్యంలో తన ప్రణాళికల్లో దేవున్ని ప్రక్కనబెట్టి లాభం సంపాదించుకునే పెద్ద ఆలోచనలు గల ఒక వ్యాపారిపై యాకోబు నేరారోపణ చేశాడు. మన ఆశలను, ప్రణాళికలను దేవునికి, ఆయన ఆలోచనలకు అప్పగించడంలో నిర్లక్ష్యం చూపడం, అహంకారానికి, అవిశ్వాసానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. ఆయన నిజంగా మన జీవితాలకు ప్రభువైతే, అన్నీ ఆయన చేతినుండే రావడం మనం చూస్తాం. దాన్ని బట్టి వచ్చే ఫలితాలను, ప్రణాళికలను గూర్చి మనం మాట్లాడతాం. 

4:15-16 మనము... చెప్పుకొనవలెను అనే మాటలు మన జీవిత గమనాన్ని నిర్దేశించే పరిస్థితులు దేవుని చిత్తాన్ని బట్టే ఉంటాయని సూచిస్తూ ఉంది. వ్యాపారులు దీన్ని గుర్తించలేదు; వారు అతిశయపడుచున్నారు, కానీ అలాంటి అతిశయమంతా డంబము, చెడ్డది. 

4:17 ఇది బహుశా యాకోబుకు తెలిసిన ఒక నీతిసూత్రం.. ఈ వచనానికి ఒక ఉదాహరణ 5:4లో కనిపిస్తుంది.


Shortcut Links
యాకోబు - James : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |