Mark - మార్కు సువార్త 14 | View All

1. రెండు దినములైన పిమ్మట పస్కాపండుగ, అనగా పులియని రొట్టెలపండుగ వచ్చెను. అప్పుడు ప్రధాన యాజకులును శాస్త్రులును మాయోపాయముచేత ఆయన నేలాగు పట్టుకొని చంపుదుమా యని ఆలోచించుకొను చుండిరి గాని

2. ప్రజలలో అల్లరి కలుగు నేమో అని పండుగలో వద్దని చెప్పుకొనిరి.

3. ఆయన బేతనియలో కుష్ఠరోగియైన సీమోను ఇంట భోజనమునకు కూర్చుండియున్నప్పుడు ఒక స్త్రీ మిక్కిలి విలువగల అచ్చ జటామాంసి అత్తరుబుడ్డి తీసికొని వచ్చి, ఆ అత్తరుబుడ్డి పగులగొట్టి ఆ అత్తరు ఆయన తలమీద పోసెను.

4. అయితే కొందరు కోపపడి ఈ అత్తరు ఈలాగు నష్టపరచనేల?

5. ఈ అత్తరు మున్నూరు దేనారముల కంటె ఎక్కువ వెలకమ్మి, బీదలకియ్యవచ్చునని చెప్పి ఆమెనుగూర్చి సణుగుకొనిరి.

6. అందుకు యేసు ఇట్లనెను ఈమె జోలికిపోకుడి; ఈమెను ఎందుకు తొందరపెట్టుచున్నారు? ఈమె నాయెడల మంచి కార్యము చేసెను.

7. బీదలు ఎల్లప్పుడును మీతోనే యున్నారు, మీకిష్టమైనప్పుడెల్ల వారికి మేలు చేయ వచ్చును; నేను ఎల్లప్పుడును మీతో నుండను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 15:11

8. ఈమె తన శక్తికొలదిచేసి, నా భూస్థాపన నిమిత్తము నా శరీరమును ముందుగా అభిషేకించెను.

9. సర్వలోకములో ఎక్కడ ఈ సువార్త ప్రకటింపబడునో అక్కడ ఈమె చేసినదియు జ్ఞాపకార్థముగా ప్రశంసింపబడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాననెను.

10. పండ్రెండుమందిలో నొకడగు ఇస్కరియోతు యూదా, ప్రధానయాజకుల చేతికి ఆయనను అప్పగింప వలెనని వారియొద్దకు పోగా

11. వారు విని, సంతోషించి వానికి ద్రవ్యమిత్తుమని వాగ్దానము చేసిరి గనుక వాడు ఆయనను అప్పగించుటకు తగిన సమయము కనిపెట్టు చుండెను.

12. పులియని రొట్టెల పండుగలో మొదటి దినమున వారు పస్కాపశువును వధించునప్పుడు, ఆయన శిష్యులునీవు పస్కాను భుజించుటకు మేమెక్కడికి వెళ్లి సిద్ధపరచవలెనని కోరుచున్నావని ఆయన నడుగగా,
నిర్గమకాండము 12:6, నిర్గమకాండము 12:15

13. ఆయన మీరు పట్టణములోనికి వెళ్లుడి; అక్కడ నీళ్లకుండ మోయుచున్న యొక మనుష్యుడు మీకెదురుపడును;

14. వాని వెంటబోయి వాడు ఎక్కడ ప్రవేశించునో ఆ యింటి యజమానుని చూచి నేను నా శిష్యులతో కూడ పస్కాను భుజించుటకు నా విడిది గది యెక్కడనని బోధకుడడుగు చున్నాడని చెప్పుడి.

15. అతడు సామగ్రితో సిద్ధపరచబడిన గొప్ప మేడగది మీకు చూపించును; అక్కడ మనకొరకు సిద్ధపరచు డని చెప్పి తన శిష్యులలో ఇద్దరిని పంపెను.

16. శిష్యులు వెళ్లి పట్టణములోనికి వచ్చి ఆయన వారితో చెప్పినట్టు కనుగొని పస్కాను సిద్ధపరచిరి.

17. సాయంకాలమైనప్పుడు ఆయన తన పండ్రెండుమంది శిష్యులతో కూడ వచ్చెను.

18. వారు కూర్చుండి భోజనము చేయుచుండగా యేసుమీలో ఒకడు, అనగా నాతో భుజించుచున్నవాడు నన్ను అప్పగించునని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో చెప్పగా
కీర్తనల గ్రంథము 41:9

19. వారు దుఃఖపడినేనా అని యొకని తరువాత ఒకడు ఆయన నడుగసాగిరి.

20. అందుకాయన పండ్రెండు మందిలో ఒకడే, అనగా నాతోకూడ పాత్రలో (చెయ్యి) ముంచు వాడే.

21. నిజముగా మనుష్యకుమారుడు ఆయననుగూర్చి వ్రాయబడినట్టు పోవుచున్నాడు; అయితే ఎవనిచేత మనుష్యకుమారుడు అప్పగింపబడుచున్నాడో, ఆ మను ష్యునికి శ్రమ; ఆ మనుష్యుడు పుట్టియుండనియెడల వానికి మేలనెను.

22. వారు భోజనము చేయుచుండగా, ఆయన యొక రొట్టెను పట్టుకొని, ఆశీర్వదించి విరిచి, వారికిచ్చిమీరు తీసికొనుడి; ఇది నా శరీరమనెను.

23. పిమ్మట ఆయన గిన్నెపట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దాని వారికిచ్చెను; వారందరు దానిలోనిది త్రాగిరి.

24. అప్పుడాయన ఇది నిబంధనవిషయమై అనేకుల కొరకు చిందింపబడు చున్న నా రక్తము.
నిర్గమకాండము 24:8, జెకర్యా 9:11

25. నేను దేవుని రాజ్యములో ద్రాక్షారసము క్రొత్తదిగా త్రాగుదినమువరకు ఇకను దానిని త్రాగనని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాననెను.

26. అంతట వారు కీర్తన పాడి ఒలీవలకొండకు వెళ్లిరి.

27. అప్పుడు యేసు వారిని చూచిమీరందరు అభ్యంతర పడెదరు; గొఱ్ఱెల కాపరిని కొట్టుదును; గొఱ్ఱెలు చెదరిపోవును అని వ్రాయబడియున్నది గదా.
జెకర్యా 13:7

28. అయితే నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళ్లెదననెను.

29. అందుకు పేతురు అందరు అభ్యంతరపడినను నేను అభ్యంతరపడనని ఆయనతో చెప్పగా

30. యేసు అతని చూచినేటి రాత్రి కోడి రెండుమారులు కూయకమునుపే నీవు నన్ను ఎరుగనని ముమ్మారు చెప్పెదవని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నా ననెను.

31. అతడు మరి ఖండితముగానేను నీతో కూడ చావవలసి వచ్చినను నిన్ను ఎరుగనని చెప్పనే చెప్పననెను. అట్లు వారందరుననిరి.

32. వారు గెత్సేమనే అనబడిన చోటునకు వచ్చినప్పుడు, ఆయన-నేను ప్రార్థనచేసి వచ్చువరకు మీరిక్కడ కూర్చుండుడని తన శిష్యులతో చెప్పి

33. పేతురును యాకోబును యోహానును వెంటబెట్టు కొనిపోయి, మిగుల విభ్రాంతి నొందుటకును చింతా క్రాంతుడగుటకును ఆరం భించెను

34. అప్పుడాయననా ప్రాణము మరణమగు నంతగా దుఃఖములో మునిగియున్నది; మీరిక్కడ ఉండి మెలకువగా నుండుడని వారితో చెప్పి
కీర్తనల గ్రంథము 42:5, కీర్తనల గ్రంథము 42:11, కీర్తనల గ్రంథము 43:5, యోనా 4:9

35. కొంతదూరము సాగిపోయి నేలమీద పడి, సాధ్యమైతే ఆ గడియ తనయొద్దనుండి తొలగిపోవలెనని ప్రార్థించుచు

36. నాయనా తండ్రీ, నీకు సమస్తము సాధ్యము; ఈ గిన్నె నాయొద్దనుండి తొలగించుము; అయినను నా యిష్ట ప్రకారము కాదు నీ చిత్తప్రకారమే కానిమ్ము అనెను.

37. మరల ఆయన వచ్చి వారు నిద్రించుచుండుట చూచి సీమోనూ, నీవు నిద్రించుచున్నావా? ఒక్క గడియయైనను మేలుకొనియుండలేవా?

38. మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండునట్లు మెలకువగా నుండి ప్రార్థన చేయుడి; ఆత్మ సిద్ధమే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెప్పి

39. తిరిగి పోయి, యింతకుముందు పలికిన మాటలనే పలుకుచు ప్రార్థించెను.

40. ఆయన తిరిగివచ్చి చూడగా, వారు నిద్రించుచుండిరి; ఏలయనగా వారి కన్నులు భారముగా ఉండెను, ఆయనకేమి ఉత్తరమియ్యవలెనో వారికి తోచ లేదు.

41. ఆయన మూడవ సారి వచ్చిమీరిక నిద్రపోయి అలసట తీర్చుకొనుడి. ఇక చాలును, గడియ వచ్చినది; ఇదిగో మనుష్యకుమారుడు పాపులచేతికి అప్పగింపబడు చున్నాడు;

42. లెండి వెళ్లుదము; ఇదిగో నన్ను అప్పగించు వాడు సమీపించియున్నాడని చెప్పెను.

43. వెంటనే, ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా పండ్రెండుమంది శిష్యులలో ఒకడైన ఇస్కరియోతు యూదా వచ్చెను. వానితోకూడ బహుజనులు కత్తులు గుదియలు పట్టుకొని, ప్రధానయాజకులయొద్దనుండియు శాస్త్రులయొద్దనుండియు పెద్దలయొద్దనుండియు వచ్చిరి.

44. ఆయనను అప్పగించువాడు నేనెవరిని ముద్దుపెట్టు కొందునో ఆయనే (యేసు); ఆయనను పట్టుకొని భద్రముగా కొనిపోవుడని వారికి గురుతు చెప్పియుండెను.

45. వాడు వచ్చి వెంటనే ఆయన యొద్దకు పోయి బోధకుడా అని చెప్పి, ఆయనను ముద్దుపెట్టుకొనగా

46. వారు ఆయనమీద పడి ఆయనను పట్టుకొనిరి.

47. దగ్గర నిలిచి యున్నవారిలో ఒకడు కత్తిదూసి ప్రధానయాజకుని దాసుని కొట్టి వాని చెవి తెగనరికెను.

48. అందుకు యేసు మీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచ్చినట్టు కత్తులతోను గుదియలతోను నన్ను పట్టుకొన వచ్చితిరా?

49. నేను ప్రతిదినము దేవాలయములో మీయొద్ద ఉండి బోధించు చుండగా, మీరు నన్ను పట్టుకొనలేదు, అయితే లేఖనములు నెరవేరునట్లు (ఈలాగు జరుగుచున్నదని చెప్పెను).

50. అప్పుడు వారందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి.
జెకర్యా 13:7

51. తన దిగంబర శరీరముమీద నారబట్ట వేసికొనియున్న యొక పడుచువాడు ఆయన వెంట వెళ్లుచుండగా,వారతనిని పట్టుకొనిరి.

52. అతడు నారబట్ట విడిచి, దిగంబరుడై పారిపోయెను.

53. వారు యేసును ప్రధాన యాజకుని యొద్దకు తీసికొని పోయిరి. ప్రధానయాజకులు పెద్దలు శాస్త్రులు అందరును అతనితోకూడవచ్చిరి.

54. పేతురు ప్రధానయాజకుని యింటిముంగిటివరకు దూరమునుండి ఆయన వెంటపోయి బంట్రౌతులతోకూడ కూర్చుండి, మంటయొద్ద చలి కాచు కొనుచుండెను.

55. ప్రధానయాజకులును మహాసభవారందరును యేసును చంపింపవలెనని ఆయనమీద సాక్ష్యము వెదకిరిగాని, యేమియు వారికి దొరకలేదు.

56. అనేకులు ఆయనమీద అబద్ధసాక్ష్యము పలికినను వారి సాక్ష్యములు ఒకదానికి ఒకటి సరిపడలేదు.

57. అప్పుడు కొందరు లేచి చేతిపనియైన ఈ దేవాలయమును పడగొట్టి, మూడు దిన ములలో చేతిపనికాని మరియొక దేవాలయమును నేను కట్టుదునని వీడు చెప్పుచుండగా వింటిమని

58. ఆయనమీద అబద్ధసాక్ష్యము చెప్పిరి

59. గాని ఆలాగైనను వీరి సాక్ష్యమును సరిపడలేదు.

60. ప్రధానయాజకుడు వారి మధ్యను లేచి నిలిచి ఉత్తరమేమియు చెప్పవా? వీరు నీ మీద పలుకు చున్న సాక్ష్యమేమని యేసు నడిగెను.
యెషయా 53:7

61. అయితే ఆయన ఉత్తరమేమియు చెప్పక ఊరకుండెను. తిరిగి ప్రధాన యాజకుడుపరమాత్ముని కుమారుడవైన క్రీస్తువు నీవేనా? అని ఆయన నడుగగా
యెషయా 53:7

62. యేసుఅవును నేనే; మీరు మనుష్యకుమారుడు సర్వశక్తిమంతుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండుటయు, ఆకాశమేఘారూఢుడై వచ్చుటయు చూచెదరని చెప్పెను.
కీర్తనల గ్రంథము 110:1-2, దానియేలు 7:13

63. ప్రధానయాజకుడు తన వస్త్రములు చింపుకొని మనకు ఇక సాక్షులతో పని యేమి?
సంఖ్యాకాండము 14:6

64. ఈ దేవదూషణ మీరు విన్నారు కారా; మీకేమి తోచుచున్నదని అడుగగా వారందరుమరణమునకు పాత్రుడని ఆయనమీద నేరస్థాపనచేసిరి.
లేవీయకాండము 24:16

65. కొందరు ఆయనమీద ఉమ్మివేసి ఆయన ముఖమునకు ముసుకువేసి, ఆయనను గుద్దుచుప్రవచింపుమని ఆయనతో చెప్పసాగిరి. బంట్రౌతులును ఆయనను అరచేతులతో కొట్టి పట్టుకొనిరి.

66. పేతురు ముంగిటి క్రిందిభాగములో ఉండగా ప్రధాన యాజకుని పనికత్తెలలో ఒకతె వచ్చి

67. పేతురు చలి కాచుకొనుచుండుట చూచెను; అతనిని నిదానించి చూచి నీవును నజరేయుడగు ఆ యేసుతో కూడ ఉండినవాడవు కావా? అనెను.

68. అందుకతడు ఆయన ఎవడో నేనెరు గను; నీవు చెప్పినది నాకు బోధపడలేదని చెప్పి నడవ లోనికి వెళ్లెను; అంతట కోడి కూసెను.

69. ఆ పనికత్తె అతనిని చూచివీడు వారిలో ఒకడని దగ్గర నిలిచియున్న వారితో మరల చెప్పసాగెను.

70. అతడు మరలనేను కాననెను. కొంతసేపైన తరువాత దగ్గర నిలిచియున్నవారు మరల పేతురును చూచినిజముగా నీవు వారిలో ఒకడవు; నీవు గలిలయుడవు గదా అనిరి.

71. అందుకతడు మీరు చెప్పుచున్న మనుష్యుని నేనెరుగనని చెప్పి, శపించుకొనుటకును ఒట్టు బెట్టుకొనుటకును మొదలు పెట్టెను.

72. వెంటనే రెండవమారు కోడికూసెను గనుకకోడి రెండు మారులు కూయకమునుపు నీవు నన్ను ఎరుగనని ముమ్మారు చెప్పెదవని యేసు తనతో చెప్పిన మాట పేతురు జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొని తలపోయుచు ఏడ్చెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
14:1 రెండు దినములైన పిమ్మట అనే కాలాన్ని తెలియచేసే ఉపవాక్యం యూదుల పస్కాపండుగ... పులియని రొట్టెల పండుగల ఆరంభాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే మంగళవారం సూర్యాస్తమయానికి బుధవారం సూర్యాస్తమయానికీ మధ్యలో యేసును ఏలాగు చంపుదుమా అని స హెర్రిన్ సభ పథకం రచించింది. 

14:2 పస్కాపండుగకు పట్టణంలోకి తండోపతండాలుగా వచ్చిన ప్రజలలో యేసుకున్న ఆదరణను బట్టి సహోద్రిన్ సభ ఆయనను బహిరంగంగా చంపడానికి సంకోచించింది. 

14:3 బేతనియ గురించి 11:1, 11:11 నోట్సు చూడండి. అచ్చజటామాంసి అత్తరుబుడ్డి అంటే పొడవాటి మెడ ఉన్న పరిమళ తైలపు సీసా, అది చాలా విలాసవంతమైన వస్తువుగా పరిగణించబడేది. ఒక స్త్రీ (బేతనియకు చెందిన మరియ, యోహాను 12:2-3 ప్రకారం) మిక్కిలి విలువగల నిఖార్పైన అత్తరును యేసు తల మీద పోసింది.

14:4-5 ఆ అత్తరు మూడు వందల దేనారములకు సమానమైన విలువ కలిగింది. అందువల్ల అంత ఖరీదైన అత్తరును వృధా చేసిందని కొందరు ఆమెపై కోపపడ్డారు. 

14:6 ఈ స్త్రీని విమర్శించిన వారిని యేసు గద్దించాడు. వాళ్లు వృధా అని భావించింది. నిజానికి చాలా మంచి కార్యము. ఆమె చేసిన క్రియ చాలా శ్రేష్టమైనది. ఎందుకంటే అన్ని గొప్ప అర్పణలకు యోగ్యుడైన దేవుని కుమారునికి ఆమె దాన్ని జరిగించింది. 

14:7 క్రీస్తు అనుచరులు పేదవాళ్లకు ఎల్లప్పుడును పరిచర్య చేయవచ్చు. అయితే యేసుకు వ్యక్తిగతంగా పరిచర్య చేసే అవకాశం వారికి ఎల్లప్పుడును ఉండదు. పేదల గురించి శ్రద్ధపై, ద్వితీ 15:1-11 చూడండి.

14:8 ఈమె తన శక్తికొలది చేసి అనే మాటకూ పేద విధవరాలు వేసిన కానుక గురించి యేసు చెప్పిన మాటలకూ చాలా దగ్గర పోలిక ఉంది (12:42-44 నోట్సు చూడండి). ఆ విధవరాలు ఎక్కువ మొత్తంలో ధనాన్ని ఇవ్వలేదు; ఈ స్త్రీ చాలా ఖరీదైన బహుమానాన్ని ఇచ్చింది. అయితే యేసు మాత్రం వాళ్లిద్దరినీ సమానంగా అభినందించాడు. తన భూస్థాపన కార్యక్రమానికి తాత్కాలికమైన అభిషేకతైలమని యేసు ఆ అత్తరుకు అర్థం చెప్పాడు. 

14:9 సర్వలోకములో... సువార్త ప్రకటించబడుతుంది. అని యేసు ముందుగానే చెప్పాడు (13:10తో పోల్చండి). అది జరిగినప్పుడు ఈ స్త్రీ చేసిన చర్య ప్రశంసింపబడును (మత్తయి 26:13 తో పోల్చండి). మీరు ఈ వచనాన్ని చదివినప్పుడు ఈ వాగ్దానం నెరవేరుతుంది. 

14:10 మార్కు ఈ సందర్భంలోనూ, యేసును బంధించిన సన్నివేశంలోనూ (వ. 43-46), 12 మంది శిష్యుల జాబితాలోనూ (3:19), ఇస్కరియోతు యూదా గురించి ప్రస్తావించాడు. పోగా అనే క్రియాపదం యేసును అప్పగింపవలెనని యూదాయే చొరవ తీసుకున్నాడని స్పష్టం చేస్తుంది. అధికారులచేత అతడు నియమించబడలేదు. బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను విషయంలో (1:14), యేసు విషయంలో (9:31; 10:33; 14:10-11,18,21,41-42; 15:1,9-10,15), యేసు తర్వాత ఆయన శిష్యుల విషయంలో(13:9, 11-12) అప్పగించబడడం అనే పదం ఉపయోగించబడింది. 14:3-9లో మరియ చేసిన చర్యకు పూర్తి విరుద్ధంగా యూదా చేసిన క్రియలున్నాయి. 

14:11 యూదాకు ఎంత ద్రవ్యము ఇవ్వబడిందనే విషయాన్ని కేవలం మత్తయి మాత్రమే రాశాడు (మత్తయి 26:15). తగిన సమయము అనేమాట జన సమూహాలు తిరుగుబాటు చేయకుండా ఉండాలంటే యేసును “జన సమూహము లేనప్పుడు” (లూకా 22:6)బంధించాలి అని స హెర్రిన్ సభ వారి ఆశను గుర్తుచేస్తుంది (మార్కు 14:1-2). 

14:12 పస్కాను ఎక్కడ ఆచరించాలనే దానిని యేసు నిర్ణయించాడు. అయితే, దాన్ని సిద్ధపరచవలసిన బాధ్యత శిష్యులదే. గొర్రెపిల్ల, చేదుకూరలు, పులియని రొట్టె; ద్రాక్షరసం, నలుగగొట్టబడిన ఫలాలు మొదలైనవి సిద్ధపరచబడాలి. 

14:13-14 ఆ ఇద్దరు శిష్యులు పేతురు, యోహానులని లూకా (లూకా 22:8) తెలియచేశాడు. మీరు పట్టణములోనికి వెళ్ళుడి అనే పదజాలం పారు | యెరూషలేముకు బయట, బహుశా బేతనియలో ఉన్నారని తెలియచేస్తుంది. నీళ్ల కుండ మోయుచున్న యొక మనుష్యుడు అనేది అసాధారణమైన ఘటన. పురుషులు జంతు చర్మాలతో తయారుచేసిన నీళ్ల తిత్తులను ఉపయోగిస్తుండేవారు. స్త్రీలు నీళ్లు తేవడానికి మట్టికుండలను
మోసుకెళ్లేవారు. మీకెదురుపడును అంటే అతడు మీకు కనబడతాడు అని లేదా ఆ వ్యక్తి మీ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు అని అర్థం కావచ్చు. శిష్యులు యేసును కేవలం బోధకుడు అని మాత్రమే సంబోధించారు. అయినా ఆ ఇంటి యజమాని ఆ బోధకుడు యేసే అని గుర్తించాడంటే అతనికి యేసంటే బాగా పరిచయమున్నట్లే తెలుస్తుంది. 

14:15-16 "విడిది గది" (వ.14) అంటే గొప్ప మేడగది అని అర్థం, అది బహుశా ఒక ధనవంతుని విశాలమైన మేడ గది అయి ఉంటుంది. ఒక పెద్ద బృందానికి వసతి నిచ్చేందుకు ఈ గది సిద్ధం చేయబడింది. ఆయన వారితో చెప్పినట్టు కనుగొని అనేమాట యేసు మాటలు యథాతథంగా నెరవేరాయనే వాస్తవాన్ని నొక్కి చెబుతున్నాయి.

14:17 సాయంకాలమైనప్పుడు అంటే యూదుల ఆచారం ప్రకారం ఒక కొత్త దినం ఆరంభమైందని అర్థం. నిర్గమ 12:8 ప్రకారం పస్కా భోజనం రాత్రిపూట తినాలి, అర్థరాత్రికి ముగించాలి. 

14:18 తాను అప్పగించబడతానని యేసు ఇంతకు ముందే చెప్పాడు (9:31; 10:33). ఇప్పుడు తనను అప్పగించేది తన శిష్యుల్లోనే ఒకడని ఆయన చెప్పాడు. నాతో భుజించుచున్నవాడు అనే పదాలు అప్పగించేవాన్ని వెంటనే గుర్తించలేదు. ఎందుకంటే శిష్యులందరూ కలిసి భోజనం చేస్తున్నారు. కానీ ఈ మాటలు కీర్తన 41:9ని సూచిస్తున్నాయి. కలిసి భుజించడం అనేది ప్రాచీన తూర్పుదేశాల్లో ఎంతో సాన్నిహిత్యాన్ని తెలియచేస్తుంది. విరోధంతో కూడిన చర్యలను నియంత్రించుకోవాలని ఒత్తిడి చేస్తుంది. కాబట్టి ఆయనను అప్పగించడం ఎంత ఘోరమైన ద్రోహమో ఇది తెలియచేస్తుంది. 

14:19 యేసును వ్యతిరేకించడానికి గానీ నిందలు వేయడానికి గానీ ఏ ఒక్కరూ ప్రయత్నించలేదు. ఈ సమయంలో యూదాయే అనుమానాస్పదంగా కనిపించాడు. నేనా అని శిష్యులు అడిగిన ప్రశ్న యేసునుండి ఒక వ్యతిరేకమైన స్పందననూ, పునఃనిశ్చయతనూ ఆశించింది. 

14:20 పాత్రలో చెయ్యి) ముంచువాడే అంటే ద్రోహి తనకు దగ్గరే కూర్చున్నాడు అని యేసు ఉద్దేశం (మత్తయి 26:25; యోహాను 13:23-30). 

14:21 మనుష్యకుమారుడు గురించి 2:8-11 నోట్సు చూడండి. తాను అప్పగించబడడం లేఖనంలో ప్రవచించ బడిందని యేసు ఇంతకు ముందే చెప్పాడు. (9:12). దేవుని ప్రవచనాత్మక ప్రణాళికతో (ఆయనను గూర్చి వ్రాయబడినట్టు) మానవుని చర్యల్నీ బాధ్యతనూ ఈ వచనం ఐక్యం చేస్తుంది. 

14:22 ప్రభురాత్రి భోజన సంస్కారాన్ని ప్రారంభించడం మొదటి మూడు సువార్త గ్రంథాల్లోనూ (వ. 22-26; మత్తయి 26:26-29; లూకా 22:19-20), పౌలు రాసిన పత్రికలోనూ (1కొరింథీ 11:23-25) గ్రంథస్థం చేయబడింది. సాంప్రదాయబద్దమైన పస్కా విందు చేస్తుండగా ఏ సమయంలో ప్రభురాత్రి భోజన సంస్కారాన్ని యేసు స్థాపించాడో మార్కు స్పష్టం చేయలేదు. ఇది నా శరీరమనెను అనే మాట అలంకార పదప్రయోగం. 

14:23 వారందరు దానిలోనిది త్రాగిరి. యూకరిస్ట్ అనే గ్రీకు పదానికి కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించుట అని అర్థం.

14:24 నిబంధన... రక్తము అనే మాట ఇశ్రాయేలీయులపై రక్తం చల్లబడినప్పుడు సీనాయి పర్వతం దగ్గర మోషే నిబంధన స్థాపించబడిన సమయాన్ని గుర్తుచేస్తుంది. (నిర్గమ - 24:1-8; హెబ్రీ 9:19-20; 10:28-30లతో పోల్చండి). యేసు రక్తం కొత్త నిబంధనను స్థాపించింది. అనేకుల కొరకు చిందింపబడుచున్న అనే మాటలు 10:45లో యేసు పలికిన మాటల్నీ, ఇతరుల పక్షంగా మెస్సీయ చనిపోవడం గురించి యెషయా (యెషయా 53:11-12) పలికిన మాటల్నీ గుర్తు చేస్తుంది. 

14:25 మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అనే - యేసు గంభీరమైన నియమం ఆ గుంపు దృష్టిని అంత్యకాల సంగతులవైపు మళ్లించింది. తన మరణం గురించి దాని అర్థం గురించి యేసు వివరించినప్పటికీ, అదే ఆయనకు అంతం కాదు. దేవుని రాజ్యములో (15:43-46 తో పోల్చండి) వాళ్లతో దానిని త్రాగు రోజు (13:17, 19-20, 24,32 పోల్చండి). ఆయనకు వస్తుంది. 

14:26 పస్కా విందు సంప్రదాయబద్ధంగా - హల్లెల్ కీర్తనలు (కీర్తనలు - 115-118) పాడినప్పుడు ముగిసేది. 

14:27 మీరందరు అభ్యంతరపడెదరు అని యేసు శిష్యులకు చెప్పాడు. వ్రాయబడియున్నది. అనేమాట యేసు ప్రవచనానికి మూలం పా.ని. లేఖనంలో, మరి ముఖ్యంగా జెకర్యా 13:7లో ఉందని సూచిస్తుంది. శిష్యులు తనను విడిచిపెడతారు, పేతురు తనను తృణీకరిస్తాడు అనే యేసుని ప్రవచనం 4 సువార్త గ్రంథాల్లోనూ రాయబడింది. (మత్తయి 26:31-35; మార్కు 14:27-31; లూకా 22:31-34; యోహాను 13:36-38). 

14:28 యేసు తన పునరుత్థానం గురించి ప్రస్తావించాడు, తన శిష్యులకు ఒక కొత్త పరిచర్యను అప్పగించడానికి గలిలయలో వారిని సమకూరుస్తానని ఆయన చెప్పాడు (16:7తో పోల్చండి). 

14:29-31 దుడుకుగా మాట్లాడే పేతురు తన నమ్మకత్వాన్ని ప్రకటించాడు, అయితే వ్యతిరేకత వచ్చిన సందర్భంలో పేతురు భయపడతాడని యేసుకు ముందుగానే తెలుసు. ఇతరుల్లా తనను విడిచి పెట్టడమే కాదు, ముమ్మారు తనను ఎరుగనని చెబుతావని యేసు పేతురుతో చెప్పాడు. 

14:32 గెత్సెమనే అంటే ఒలీవల గానుగా అని అర్థం. ఈ తోట ఒలీవల పర్వతపు పశ్చిమ వాలుపై కిద్రోను లోయకు ఎదురుగా ఉంటుంది. తన శిష్యులతో యేసు క్రమంగా సమావేశమయ్యే స్థలం ఇదే (యోహాను 18:2). 

14:33 పేతురు... యాకోబు... యోహానులు యేసుని శిష్యుల్లో ఆంతరంగిక బృండం (5:37; 9:2; 13:3). ప్రతీ ఒక్కరూ యేసుతో మరణించడానికి ప్రతిజ్ఞ చేశారు (10:38-39; 14:29,31). యేసు భావోద్వేగాలను వివరించడానికి మార్కు రెండు అరుదైన పదాలను ఉపయోగించాడు. మిగుల విభ్రాంతి నొందుట అనేమాట కేవలం మార్కు సువార్తలో మాత్రమే కనబడుతుంది. (వ.33; 9:15; 16:5-6), దానికి తీవ్రంగా కలవరపడ్డాడు అని అర్థం. చింతాక్రాంతుడగుట అనే పదం తీవ్రమైన ఆందోళనను వ్యక్తపరుస్తుంది, మత్తయి 26:37; ఫిలిప్పీ 2:26లో ఈ పదం కనబడుతుంది. 

14:34 మరణమగునంతగా అనే పదం యేసు ఎంతగా కృంగిపోయిన స్థితిలో ఉన్నాడో తెలుపుతున్నది. “ఆయన చెమట నేలపడుచున్న గొప్ప రక్త బిందువుల వలె ఆయెను” అని లూకా 22.44 లో రాయబడింది. 

14:35 నేల మీద పడి అనే మాట యేసు తన భారం కింద తానే కుప్పకూలిపోవడాన్ని సూచిస్తుంది. (మత్తయి 26:39; లూకా 22:41తో పోల్చండి). గడియ అన్న పదం దేవుడు యేసుకై నియమించిన మరణ సమయాన్ని సూచిస్తుంది. (యోహాను 7:30; 8:20; 12:23,27; 13:1; 17:1). సాధ్యమైతే అనే మాట బహుశా దేవుడు తన దైవిక ప్రణాళికను మార్చుకోమని చేసే మనవిని సూచిస్తుంది. 

14:36 నాయనా తండ్రి అనే మాటలకు అరామిక్ లో “అబ్బా" అని మూలపదం. అత్యంత సాన్నిహిత్యాన్ని వ్యక్తపరిచే పదం ఇది. నీకు సమస్తము సాధ్యము అనే యేసుని మాటలు దేవుని శక్తి గురించి నొక్కి చెబుతున్నాయి, ఆయన బోధను గుర్తుచేస్తున్నాయి (10:27).
ఈ గిన్నె అనేది ఆయన వ్యక్తిగత శ్రమనూ, మరణాన్ని ప్రస్తావిస్తుంది (10:38-39 తో పోల్చండి), అంతేకాదు, పాపంపై దేవుని తీర్పును కూడా సూచిస్తుంది (14:24; పోల్చండి: యిర్మీయా 25:15-16; 2 కొరింథీ 5:21; 1పేతురు 2:24), నా ఇష్ట ప్రకారము కాదు నీ చిత్తప్రకారమే అనే మాట యేసు నేర్పించిన మాదిరి ప్రార్థనను గుర్తుచేస్తుంది. (మత్తయి 6:10). యేసుని జీవితాన్ని నిర్వచించింది ఆయన వ్యక్తిగత కోరిక కాదు తండ్రి చిత్తమే (యోహాను 5:30; 6:38).

14:37 సాయంకాలమవుతున్నప్పుడు పేతురు చేసిన సాహసోపేతమైన వ్యాఖ్యల్ని బట్టి అతని వైఫల్యాన్ని ప్రత్యేకంగా యేసు బయటపెట్టాల్సి వచ్చింది (వ. 29-31). ఒక్క గడియ అనే దానిని అక్షరార్థంగా కాక ఒక జాతీయంగా అర్థం చేసుకోవాలి. 

14:38 వ.37 లో యేసు పేతురును సంబోధించినప్పటికీ, వ.38 లో ఆయన చేసిన హెచ్చరిక ఇతరులకు కూడా వర్తిస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ వచనంలోని క్రియాపదాలు గ్రీకులో బహువచనంలో ఉన్నాయి. శోధనలో ప్రవేశించకుండునట్లు ప్రార్థన చేయుడి అనే హెచ్చరిక యేసు నేర్పించిన మాదిరి ప్రార్థనలోని మనవిని గుర్తుచేస్తుంది. (మత్తయి 6:13). శరీరము బలహీనమని యేసు చెప్పిన మాట ఆయన శ్రమల సందర్భంలో ఆ రాత్రి తనకు కూడా వర్తించి ఉండవచ్చు. సహజమైన మానవ బలహీనత (ఆకలి, అలసట మొదలైనవి) ఆధ్యాత్మికంగా పెను ప్రమాదాన్ని కలిగించవచ్చు.

14:39-40 నిర్ఘాంతపోయిన శిష్యులకు ఆయనకేమి ఉత్తరమియ్య వలెనో వారికి తోచలేదు. రూపాంతర కొండపైన పేతురు - అనుభవాన్ని (9:6), 9:34లో శిష్యుల మౌనాన్ని ఇది గుర్తుచేస్తుంది. 14:41-42 ఇక చాలును అనేమాట ఉద్వేగంతో వేసిన కేక, నిద్రపోతున్న వారిని మేల్కొలపడానికి ఇది పనికొచ్చింది. “నీ చిత్తమైతే, ఈ గడియ నుంచి నన్ను తప్పించుము" అని యేసు ప్రార్థించాడు (వ.35). అయితే దేవుడు ఆ మనవిని వినలేదు. లెండి వెళ్లుదము అనేది పారిపోవడానికి ప్రోత్సాహం కాదు గాని జనాన్ని ముఖాముఖిగా కలుసుకోవడానికి ఇచ్చిన పిలుపు (యోహాను 14:31తో పోల్చండి). ఇదిగో అనే మాట తమను సమీపిస్తున్న వారు మోసుకొస్తున్న దివిటీలను వాళ్లు చూడగలుగుతున్నారు అని సూచిస్తుంది. 

14:43 యేసు 8:31లో చెప్పిన ప్రవచన నెరవేర్పులో భాగంగా స్ప ద్రిన్ సభలో మూడు గుంపులైన ప్రధాన యాజకుల నుండీ శాస్త్రుల నుండీ పెద్దల నుండీ ఈ జనం వచ్చారు. వీళ్లు యేసును బంధించడానికి అధికారపూర్వకంగా వచ్చిన జనం. 

14:44 గురుతు అంటే ముందుగానే రచించుకున్న ప్రణాళికాబద్ధమైన గురుతు అని అర్థం. ప్రత్యేకమైన గురుతు అంటే (బహుశా బుగ్గ పైన) ముద్దు పెట్టుకోవడం. ముద్దు పెట్టుకోవడమనేది ఒక సాధారణమైన అభివాదమే (లూకా 7:45; అపొ.కా. 20:38; రోమా 16:16), యేసును ఒక శిష్యుడు ఈవిధంగా పలకరించడం ఇదే ఏకైక సందర్భం (2సమూ 20:9-10తో పోల్చండి). 

14:45 రబ్బీ అంటే “నా గొప్పవాడా” అని అర్థం. ఒకడు తన బోధకుణ్ణి ఎంతో గౌరవంగా పిలిచే పిలుపు ఇది. 

14:46-47 ప్రధాన యాజకుని దాసునిపై దాడిచేయడం నాలుగు సువార్త గ్రంథాల్లోనూ రాయబడింది. (మత్తయి 26:51-52; లూకా 22:49-51; యోహాను 18:10-11). దాడి చేసింది పేతురనీ, దాడి జరిగింది దాసుడైన మల్కు పైన అనీ యోహాను గుర్తించాడు (యోహాను 18:10). ఖడ్గాలతో ఆయనను కాపాడాలా అని శిష్యులు ఆయనను అడిగి ఉంటారు (లూకా 22:49). అయితే పేతురు యేసు ఇచ్చే జవాబుకోసం ఎదురుచూడలేదు. యేసు శిష్యులు కత్తులను కలిగి ఉండడం గురించి లూకా 22:35-38 నోట్సు చూడండి. యేసు మల్కు చెవిని అతికించి బాగు చేశాడు (లూకా 22:51). 

14:48-50 లేఖనములు నెరవేరునట్లు అని చెప్పడంలోని లేఖనాలేంటో తెలియచేయబడలేదు. అయితే జెకర్యా 13:7 (వ.27 లో ప్రస్తావించబడింది) ను వాటిలో ఒకటిగా వ.50 చూపిస్తుంది. వారందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి అనేమాట పారిపోతున్న శిష్యులను సూచిస్తుంది. 

14:51-52 ఈ పడుచువాడు ఎవరో తెలియదు. ఈ యువకుడు ఈ సువార్త గ్రంథాన్ని రాసిన యోహాను అనబడే మార్కు అని కొందరు చెబుతుంటారు.

14:53-65 యేసు మల గురించిన సమాచారాన్ని ఏ సువార్త గ్రంథమూ సంపూర్ణంగా గ్రంథస్థం చేయలేదు. ప్రతీ సువార్త గ్రంథమూ భిన్న ధృక్పథాలతో ఆయా సంఘటనలను నొక్కి చెప్పింది. అయితే రోమా సామ్రాజ్యపు రాజకీయ నాయకులూ యూదుల మతనాయకులూ యేసుని మరణశిక్షకు అప్పగించడంలో భాగస్వాములయ్యారనేది మాత్రం స్పష్టంగా ఉంది. 

14:53 వారు అంటే యేసును బంధించినవారు (వ. 43,46). అప్పుడు ప్రధాన యాజకుడు కయప అని మత్తయి చెప్పాడు. కయప క్రీ.శ. 18-36 మధ్యకాలంలో ప్రధాన యాజకునిగా పరిచర్య చేశాడు (మత్తయి 26:57). మూడు గుంపుల వారు అందరును అతనితో కూడ వచ్చిరి అనే మాట ఇది స హెర్రిన్ సభ అని తెలియచేస్తుంది (వ.43,55). 

14:54 యేసును బంధించిన గుంపును పేతురు అనుసరించాడు. చివరికి ప్రధాన యాజకుని ఇంటి ముంగిట ప్రాంగణంలో చలి కాచుకొనుచుండెను (యోహాను 18:18తో పోల్చండి). 

14:55-56 మొత్తం సన్ హెర్రిన్ మరి ముఖ్యంగా ప్రధాన యాజకులు ఇంతకు ముందే యేసును సంహరించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందువల్ల తమ పథకాన్ని అమలు చేయడానికి అవసరమైన రుజువుల కోసం వాళ్లు అన్వేషించారు. చాలామంది సాక్షులు అబద్ద సాక్ష్యము చెప్పారు, అవి ఒకదానికి ఒకటి సరిపడలేదు. మరణశిక్ష విధించే సమయంలో ఇద్దరు సాక్షులు చెప్పేది ఏకీభవించాలని పా.ని. ఆదేశించింది. (సంఖ్యా 35:30; ద్వితీ 17:6; 19:15). 

14:57-58 అబద్ధ సాక్ష్యము చెప్పిన కొద్దిమంది దానికి తాము ప్రత్యక్ష సాక్షులమని చెప్పారు. చేతిపనియైన అనే మాట మానవ క్రియను సూచిస్తుంది; చేతి పనికాని అంటే దైవకార్యాన్ని సూచిస్తుంది (అపొ.కా.7:47-50; 17:24; హెబ్రీ 9:11,24). 

14:59 ఆలాగైనప్పటికీ ఆరోపణ చేసినవారి సాక్ష్యమును సరిపడలేదు అని కేవలం మార్కు మాత్రమే రాశాడు (మత్తయి 26:60తో పోల్చండి), దేవాలయానికి వ్యతిరేకంగా చేసిన బెదిరింపులను యూదులు తీవ్రంగా తీసుకున్నారు. (యిర్మీయా 26:7-24తో పోల్చండి). యేసు సిలువపై వ్రేలాడుతుండగా మరొకసారి యేసుకు వ్యతిరేకంగా ఈ ఆరోపణ చేశారు (మార్కు 15:29). 

14:60 పసలేని, పట్టులేని సాక్షుల కథనాలను విని విసిగిపోయిన కయప లేచి నిలిచి యేసును తానే స్వయంగా ప్రశ్నించాడు.

14:61-62 ఉత్తరమేమియు చెప్పక ఊరకుండెను అనేమాట యెషయా 53:7లో శ్రమనొందుచున్న సేవకుని స్పందన గురించి ఉన్న ప్రవచనానికి నెరవేర్పుగా ఉంది (అపొ.కా. 8:32; 1 పేతురు 2:21,23). మార్కు సువార్త గ్రంథమంతటిలోనూ మెస్సీయ అనే బిరుదును తనకు ఆపాదించుకోవడానికి యేసు ముందుకు రాలేదు. మెస్సీయ గురించి ప్రజల్లో అవగాహనలోపమే అందుకు కారణం. అయితే ఇక్కడ దాన్ని ఆయన హత్తుకున్నాడు. అవును, నేనే (మత్తయి 26:64; లూకా 22:67తో పోల్చండి) అనే మాట దైవనామాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తుంది. (నిర్గమ 3:14). ఆ తర్వాత తాను ఇష్టంగా తనకు ఆపాదించుకునే బిరుదైన మనుష్యకుమారుడు అని తన్నుతాను సంబోధించుకోవడం మొదలు పెట్టాడు. ఈ బిరుదును కీర్తన 110:2; దాని 7:13 నుంచి ఉటంకించాడు. కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండుట అనేది ఘనతకు సూచన (10:37,40తో పోల్చండి). ఆకాశమేఘారూఢుడై వచ్చుటయు అనేమాట తరచూ రెండవ రాకడ గురించిన ప్రస్తావనగా అర్థం చేసుకోబడుతోంది, అయితే చూచెదరు అనేమాట ను బట్టి పరలోకంలోకి తన ఆరోహణం తర్వాత ఆయనకు కలిగే ఘనత గురించి యేసు మాట్లాడుతున్నాడని కొందరు భాష్యం చెబుతున్నారు. 

14:63 దేవదూషణ విన్నప్పుడు (2రాజులు 18:37; 19:1) వస్త్రాలు చింపుకోవడం అనేది దుఃఖాన్ని (ఆది. 37:34; యెహో 7:6; 2సమూ 1:11-12; 2రాజులు 2:12), భయాన్ని సూచిస్తుంది. తానే మెస్సీయనని చెప్పుకొని యేసు తన్నుతానే దోషిగా ప్రకటించుకున్నాడని చెప్పి ఇక సాక్షులతో పని లేదని అతడు చెప్పాడు. 

14:64 మరణమునకు పాత్రుడనే మాట దేవదూషణ చేసినందుకు రాళ్లతో కొట్టబడి చంపబడడాన్ని తెలియచేస్తుంది (లేవీ 24:10-16). 

14:65 ఒకని ముఖం మీద ఉమ్మివేయడం (మత్తయి 26:67) అనేది తీవ్రమైన అవమానం (సంఖ్యా 12:14; ద్వితీ 25:9; యోబు 30:9-10). ఇది జరుగుతుందని యేసు ముందుగానే చెప్పాడు (మార్కు 10:34; 15:19 తో పోల్చండి). యెహోవా సేవకుడు అనుభవించబోయే శ్రమలో ఇది కూడా ఒకటని యెషయా వివరించాడు (యెషయా 50:6). 

14:66 ఈ సంఘటన వ.54 కి కొనసాగింపు. ముంగిటి క్రింది భాగములో అనే మాట యేసుని విచారించిన ప్రదేశం ప్రధాన యాజకుని ఇంట్లో పై అంతస్తులోని హాలులో జరిగిందని తెలియచేస్తుంది. 

14:67 ప్రధాన యాజకుని ఇంటి ఆవరణలో పేతురు నిలబడియుండగా (వ.54 నోట్సు చూడండి), అతణ్ణి నజరేయుడగు యేసుతోకూడ ఉండినవాడవు అని ఒక దాసురాలు చెప్పింది (గలిలయుడు అనే మాట లాగానే నజరేయుడు అనేమాట కూడా తృణీకార పూర్వకమైన పదం, మత్తయి 26:69). 

14:68 కోడి రెండుసార్లు కూస్తుందనే విషయాన్ని యేసు ముందుగానే చెప్పినట్లు కేవలం మార్కు మాత్రమే రాశాడు (వ.29-31). కోడి మొదటిసారి కూసిన సందర్భం ఇదే అయి ఉండవచ్చు. అయితే అది పేతురు గమనానికి రాలేదు.

14:69 దగ్గర నిలిచియున్నవారు పేతురును ఈ సమయంలో గుర్తించారు. 

14:70 పేతురు మాటలలోని యాస అతణ్ణి గలిలయుడని (మత్తయి 26:73)స్పష్టం చేసింది.

14:71 పేతురు తృణీకారాలు పెరుగుతూ వచ్చాయి. శపించుకొనుటకు అంటే ఒకరిపై దేవుని శాపాన్ని దిగిరమ్మని చెప్పడం. ఒట్టు పెట్టుకొనుట అంటే దేవుని నామం పేరట ప్రమాణం చేయడం (అపొ.కా. 23:12, 14,21 లతో పోల్చండి). పేతురు శాపాలు, ప్రమాణాలు ఈ మనుష్యుని నేనెరుగను అనే మాటను సమర్థించాయి. 

14:72 వెంటనే అనేమాట పేతురు మూడవ తృణీకారాన్ని యేసు ప్రవచన నెరవేర్పుతో ముడిపెట్టింది (వ.28-31). యేసు వెనక్కి తిరిగి పేతురువైపు చూశాడు (లూకా 22:61), అప్పుడు యేసుని ప్రవచనాన్ని తన నమ్మకత్వాన్ని గురించిన ప్రమాణాన్ని పేతురు జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకున్నాడు. ఈ వచనంలో ఆఖరిభాగం పేతురులోని పూర్తి దుఃఖాన్ని తెలియచేస్తుంది. 


Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |