Mark - మార్కు సువార్త 14 | View All

1. రెండు దినములైన పిమ్మట పస్కాపండుగ, అనగా పులియని రొట్టెలపండుగ వచ్చెను. అప్పుడు ప్రధాన యాజకులును శాస్త్రులును మాయోపాయముచేత ఆయన నేలాగు పట్టుకొని చంపుదుమా యని ఆలోచించుకొను చుండిరి గాని

1. reṇḍu dinamulaina pimmaṭa paskaapaṇḍuga, anagaa puliyani roṭṭelapaṇḍuga vacchenu. Appuḍu pradhaana yaajakulunu shaastrulunu maayōpaayamuchetha aayana nēlaagu paṭṭukoni champudumaa yani aalōchin̄chukonu chuṇḍiri gaani

2. ప్రజలలో అల్లరి కలుగు నేమో అని పండుగలో వద్దని చెప్పుకొనిరి.

2. prajalalō allari kalugu nēmō ani paṇḍugalō vaddani cheppukoniri.

3. ఆయన బేతనియలో కుష్ఠరోగియైన సీమోను ఇంట భోజనమునకు కూర్చుండియున్నప్పుడు ఒక స్త్రీ మిక్కిలి విలువగల అచ్చ జటామాంసి అత్తరుబుడ్డి తీసికొని వచ్చి, ఆ అత్తరుబుడ్డి పగులగొట్టి ఆ అత్తరు ఆయన తలమీద పోసెను.

3. aayana bēthaniyalō kushṭharōgiyaina seemōnu iṇṭa bhōjanamunaku koorchuṇḍiyunnappuḍu oka stree mikkili viluvagala accha jaṭaamaansi attharubuḍḍi theesikoni vachi, aa attharubuḍḍi pagulagoṭṭi aa attharu aayana thalameeda pōsenu.

4. అయితే కొందరు కోపపడి ఈ అత్తరు ఈలాగు నష్టపరచనేల?

4. ayithē kondaru kōpapaḍi ee attharu eelaagu nashṭaparachanēla?

5. ఈ అత్తరు మున్నూరు దేనారముల కంటె ఎక్కువ వెలకమ్మి, బీదలకియ్యవచ్చునని చెప్పి ఆమెనుగూర్చి సణుగుకొనిరి.

5. ee attharu munnooru dhenaaramula kaṇṭe ekkuva velakammi, beedalakiyyavachunani cheppi aamenugoorchi saṇugukoniri.

6. అందుకు యేసు ఇట్లనెను ఈమె జోలికిపోకుడి; ఈమెను ఎందుకు తొందరపెట్టుచున్నారు? ఈమె నాయెడల మంచి కార్యము చేసెను.

6. anduku yēsu iṭlanenu eeme jōlikipōkuḍi; eemenu enduku tondharapeṭṭuchunnaaru? eeme naayeḍala man̄chi kaaryamu chesenu.

7. బీదలు ఎల్లప్పుడును మీతోనే యున్నారు, మీకిష్టమైనప్పుడెల్ల వారికి మేలు చేయ వచ్చును; నేను ఎల్లప్పుడును మీతో నుండను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 15:11

7. beedalu ellappuḍunu meethoonē yunnaaru, meekishṭamainappuḍella vaariki mēlu cheya vachunu; nēnu ellappuḍunu meethoo nuṇḍanu.

8. ఈమె తన శక్తికొలదిచేసి, నా భూస్థాపన నిమిత్తము నా శరీరమును ముందుగా అభిషేకించెను.

8. eeme thana shakthikoladhichesi, naa bhoosthaapana nimitthamu naa shareeramunu mundhugaa abhishēkin̄chenu.

9. సర్వలోకములో ఎక్కడ ఈ సువార్త ప్రకటింపబడునో అక్కడ ఈమె చేసినదియు జ్ఞాపకార్థముగా ప్రశంసింపబడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాననెను.

9. sarvalōkamulō ekkaḍa ee suvaartha prakaṭimpabaḍunō akkaḍa eeme chesinadhiyu gnaapakaarthamugaa prashansimpabaḍunani meethoo nishchayamugaa cheppuchunnaananenu.

10. పండ్రెండుమందిలో నొకడగు ఇస్కరియోతు యూదా, ప్రధానయాజకుల చేతికి ఆయనను అప్పగింప వలెనని వారియొద్దకు పోగా

10. paṇḍreṇḍumandilō nokaḍagu iskariyōthu yoodhaa, pradhaanayaajakula chethiki aayananu appagimpa valenani vaariyoddhaku pōgaa

11. వారు విని, సంతోషించి వానికి ద్రవ్యమిత్తుమని వాగ్దానము చేసిరి గనుక వాడు ఆయనను అప్పగించుటకు తగిన సమయము కనిపెట్టు చుండెను.

11. vaaru vini, santhooshin̄chi vaaniki dravyamitthumani vaagdaanamu chesiri ganuka vaaḍu aayananu appagin̄chuṭaku thagina samayamu kanipeṭṭu chuṇḍenu.

12. పులియని రొట్టెల పండుగలో మొదటి దినమున వారు పస్కాపశువును వధించునప్పుడు, ఆయన శిష్యులునీవు పస్కాను భుజించుటకు మేమెక్కడికి వెళ్లి సిద్ధపరచవలెనని కోరుచున్నావని ఆయన నడుగగా,
నిర్గమకాండము 12:6, నిర్గమకాండము 12:15

12. puliyani roṭṭela paṇḍugalō modaṭi dinamuna vaaru paskaapashuvunu vadhin̄chunappuḍu, aayana shishyuluneevu paskaanu bhujin̄chuṭaku mēmekkaḍiki veḷli siddhaparachavalenani kōruchunnaavani aayana naḍugagaa,

13. ఆయన మీరు పట్టణములోనికి వెళ్లుడి; అక్కడ నీళ్లకుండ మోయుచున్న యొక మనుష్యుడు మీకెదురుపడును;

13. aayana meeru paṭṭaṇamulōniki veḷluḍi; akkaḍa neeḷlakuṇḍa mōyuchunna yoka manushyuḍu meekedurupaḍunu;

14. వాని వెంటబోయి వాడు ఎక్కడ ప్రవేశించునో ఆ యింటి యజమానుని చూచి నేను నా శిష్యులతో కూడ పస్కాను భుజించుటకు నా విడిది గది యెక్కడనని బోధకుడడుగు చున్నాడని చెప్పుడి.

14. vaani veṇṭabōyi vaaḍu ekkaḍa pravēshin̄chunō aa yiṇṭi yajamaanuni chuchi nēnu naa shishyulathoo kooḍa paskaanu bhujin̄chuṭaku naa viḍidi gadhi yekkaḍanani bōdhakuḍaḍugu chunnaaḍani cheppuḍi.

15. అతడు సామగ్రితో సిద్ధపరచబడిన గొప్ప మేడగది మీకు చూపించును; అక్కడ మనకొరకు సిద్ధపరచు డని చెప్పి తన శిష్యులలో ఇద్దరిని పంపెను.

15. athaḍu saamagrithoo siddhaparachabaḍina goppa mēḍagadhi meeku choopin̄chunu; akkaḍa manakoraku siddhaparachu ḍani cheppi thana shishyulalō iddarini pampenu.

16. శిష్యులు వెళ్లి పట్టణములోనికి వచ్చి ఆయన వారితో చెప్పినట్టు కనుగొని పస్కాను సిద్ధపరచిరి.

16. shishyulu veḷli paṭṭaṇamulōniki vachi aayana vaarithoo cheppinaṭṭu kanugoni paskaanu siddhaparachiri.

17. సాయంకాలమైనప్పుడు ఆయన తన పండ్రెండుమంది శిష్యులతో కూడ వచ్చెను.

17. saayaṅkaalamainappuḍu aayana thana paṇḍreṇḍumandi shishyulathoo kooḍa vacchenu.

18. వారు కూర్చుండి భోజనము చేయుచుండగా యేసుమీలో ఒకడు, అనగా నాతో భుజించుచున్నవాడు నన్ను అప్పగించునని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో చెప్పగా
కీర్తనల గ్రంథము 41:9

18. vaaru koorchuṇḍi bhōjanamu cheyuchuṇḍagaa yēsumeelō okaḍu, anagaa naathoo bhujin̄chuchunnavaaḍu nannu appagin̄chunani nishchayamugaa meethoo cheppuchunnaanani vaarithoo cheppagaa

19. వారు దుఃఖపడినేనా అని యొకని తరువాత ఒకడు ఆయన నడుగసాగిరి.

19. vaaru duḥkhapaḍinēnaa ani yokani tharuvaatha okaḍu aayana naḍugasaagiri.

20. అందుకాయన పండ్రెండు మందిలో ఒకడే, అనగా నాతోకూడ పాత్రలో (చెయ్యి) ముంచు వాడే.

20. andukaayana paṇḍreṇḍu mandilō okaḍē, anagaa naathookooḍa paatralō (cheyyi) mun̄chu vaaḍē.

21. నిజముగా మనుష్యకుమారుడు ఆయననుగూర్చి వ్రాయబడినట్టు పోవుచున్నాడు; అయితే ఎవనిచేత మనుష్యకుమారుడు అప్పగింపబడుచున్నాడో, ఆ మను ష్యునికి శ్రమ; ఆ మనుష్యుడు పుట్టియుండనియెడల వానికి మేలనెను.

21. nijamugaa manushyakumaaruḍu aayananugoorchi vraayabaḍinaṭṭu pōvuchunnaaḍu; ayithē evanichetha manushyakumaaruḍu appagimpabaḍuchunnaaḍō, aa manu shyuniki shrama; aa manushyuḍu puṭṭiyuṇḍaniyeḍala vaaniki mēlanenu.

22. వారు భోజనము చేయుచుండగా, ఆయన యొక రొట్టెను పట్టుకొని, ఆశీర్వదించి విరిచి, వారికిచ్చిమీరు తీసికొనుడి; ఇది నా శరీరమనెను.

22. vaaru bhōjanamu cheyuchuṇḍagaa, aayana yoka roṭṭenu paṭṭukoni, aasheervadhin̄chi virichi, vaarikichimeeru theesikonuḍi; idi naa shareeramanenu.

23. పిమ్మట ఆయన గిన్నెపట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దాని వారికిచ్చెను; వారందరు దానిలోనిది త్రాగిరి.

23. pimmaṭa aayana ginnepaṭṭukoni kruthagnathaasthuthulu chellin̄chi daani vaarikicchenu; vaarandaru daanilōnidi traagiri.

24. అప్పుడాయన ఇది నిబంధనవిషయమై అనేకుల కొరకు చిందింపబడు చున్న నా రక్తము.
నిర్గమకాండము 24:8, జెకర్యా 9:11

24. appuḍaayana idi nibandhanavishayamai anēkula koraku chindimpabaḍu chunna naa rakthamu.

25. నేను దేవుని రాజ్యములో ద్రాక్షారసము క్రొత్తదిగా త్రాగుదినమువరకు ఇకను దానిని త్రాగనని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాననెను.

25. nēnu dhevuni raajyamulō draakshaarasamu krotthadhigaa traagudinamuvaraku ikanu daanini traaganani meethoo nishchayamugaa cheppuchunnaananenu.

26. అంతట వారు కీర్తన పాడి ఒలీవలకొండకు వెళ్లిరి.

26. anthaṭa vaaru keerthana paaḍi oleevalakoṇḍaku veḷliri.

27. అప్పుడు యేసు వారిని చూచిమీరందరు అభ్యంతర పడెదరు; గొఱ్ఱెల కాపరిని కొట్టుదును; గొఱ్ఱెలు చెదరిపోవును అని వ్రాయబడియున్నది గదా.
జెకర్యా 13:7

27. appuḍu yēsu vaarini chuchimeerandaru abhyanthara paḍedaru; gorrela kaaparini koṭṭudunu; gorrelu chedaripōvunu ani vraayabaḍiyunnadhi gadaa.

28. అయితే నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళ్లెదననెను.

28. ayithē nēnu lēchina tharuvaatha meekaṇṭe mundhugaa galilayalōniki veḷledhananenu.

29. అందుకు పేతురు అందరు అభ్యంతరపడినను నేను అభ్యంతరపడనని ఆయనతో చెప్పగా

29. anduku pēthuru andaru abhyantharapaḍinanu nēnu abhyantharapaḍanani aayanathoo cheppagaa

30. యేసు అతని చూచినేటి రాత్రి కోడి రెండుమారులు కూయకమునుపే నీవు నన్ను ఎరుగనని ముమ్మారు చెప్పెదవని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నా ననెను.

30. yēsu athani chuchinēṭi raatri kōḍi reṇḍumaarulu kooyakamunupē neevu nannu eruganani mummaaru cheppedavani neethoo nishchayamugaa cheppuchunnaa nanenu.

31. అతడు మరి ఖండితముగానేను నీతో కూడ చావవలసి వచ్చినను నిన్ను ఎరుగనని చెప్పనే చెప్పననెను. అట్లు వారందరుననిరి.

31. athaḍu mari khaṇḍithamugaanēnu neethoo kooḍa chaavavalasi vachinanu ninnu eruganani cheppanē cheppananenu. Aṭlu vaarandarunaniri.

32. వారు గెత్సేమనే అనబడిన చోటునకు వచ్చినప్పుడు, ఆయన-నేను ప్రార్థనచేసి వచ్చువరకు మీరిక్కడ కూర్చుండుడని తన శిష్యులతో చెప్పి

32. vaaru getsēmanē anabaḍina chooṭunaku vachinappuḍu, aayana-nēnu praarthanachesi vachuvaraku meerikkaḍa koorchuṇḍuḍani thana shishyulathoo cheppi

33. పేతురును యాకోబును యోహానును వెంటబెట్టు కొనిపోయి, మిగుల విభ్రాంతి నొందుటకును చింతా క్రాంతుడగుటకును ఆరం భించెను

33. pēthurunu yaakōbunu yōhaanunu veṇṭabeṭṭu konipōyi, migula vibhraanthi nonduṭakunu chinthaa kraanthuḍaguṭakunu aaraṁ bhin̄chenu

34. అప్పుడాయననా ప్రాణము మరణమగు నంతగా దుఃఖములో మునిగియున్నది; మీరిక్కడ ఉండి మెలకువగా నుండుడని వారితో చెప్పి
కీర్తనల గ్రంథము 42:5, కీర్తనల గ్రంథము 42:11, కీర్తనల గ్రంథము 43:5, యోనా 4:9

34. appuḍaayananaa praaṇamu maraṇamagu nanthagaa duḥkhamulō munigiyunnadhi; meerikkaḍa uṇḍi melakuvagaa nuṇḍuḍani vaarithoo cheppi

35. కొంతదూరము సాగిపోయి నేలమీద పడి, సాధ్యమైతే ఆ గడియ తనయొద్దనుండి తొలగిపోవలెనని ప్రార్థించుచు

35. konthadooramu saagipōyi nēlameeda paḍi, saadhyamaithē aa gaḍiya thanayoddhanuṇḍi tolagipōvalenani praarthin̄chuchu

36. నాయనా తండ్రీ, నీకు సమస్తము సాధ్యము; ఈ గిన్నె నాయొద్దనుండి తొలగించుము; అయినను నా యిష్ట ప్రకారము కాదు నీ చిత్తప్రకారమే కానిమ్ము అనెను.

36. naayanaa thaṇḍree, neeku samasthamu saadhyamu; ee ginne naayoddhanuṇḍi tolagin̄chumu; ayinanu naa yishṭa prakaaramu kaadu nee chitthaprakaaramē kaanimmu anenu.

37. మరల ఆయన వచ్చి వారు నిద్రించుచుండుట చూచి సీమోనూ, నీవు నిద్రించుచున్నావా? ఒక్క గడియయైనను మేలుకొనియుండలేవా?

37. marala aayana vachi vaaru nidrin̄chuchuṇḍuṭa chuchi seemōnoo, neevu nidrin̄chuchunnaavaa? Okka gaḍiyayainanu mēlukoniyuṇḍalēvaa?

38. మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండునట్లు మెలకువగా నుండి ప్రార్థన చేయుడి; ఆత్మ సిద్ధమే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెప్పి

38. meeru shōdhanalō pravēshin̄chakuṇḍunaṭlu melakuvagaa nuṇḍi praarthana cheyuḍi; aatma siddhamē gaani shareeramu balaheenamani pēthuruthoo cheppi

39. తిరిగి పోయి, యింతకుముందు పలికిన మాటలనే పలుకుచు ప్రార్థించెను.

39. thirigi pōyi, yinthakumundu palikina maaṭalanē palukuchu praarthin̄chenu.

40. ఆయన తిరిగివచ్చి చూడగా, వారు నిద్రించుచుండిరి; ఏలయనగా వారి కన్నులు భారముగా ఉండెను, ఆయనకేమి ఉత్తరమియ్యవలెనో వారికి తోచ లేదు.

40. aayana thirigivachi chooḍagaa, vaaru nidrin̄chuchuṇḍiri; yēlayanagaa vaari kannulu bhaaramugaa uṇḍenu, aayanakēmi uttharamiyyavalenō vaariki thoocha lēdu.

41. ఆయన మూడవ సారి వచ్చిమీరిక నిద్రపోయి అలసట తీర్చుకొనుడి. ఇక చాలును, గడియ వచ్చినది; ఇదిగో మనుష్యకుమారుడు పాపులచేతికి అప్పగింపబడు చున్నాడు;

41. aayana mooḍava saari vachimeerika nidrapōyi alasaṭa theerchukonuḍi. Ika chaalunu, gaḍiya vachinadhi; idigō manushyakumaaruḍu paapulachethiki appagimpabaḍu chunnaaḍu;

42. లెండి వెళ్లుదము; ఇదిగో నన్ను అప్పగించు వాడు సమీపించియున్నాడని చెప్పెను.

42. leṇḍi veḷludamu; idigō nannu appagin̄chu vaaḍu sameepin̄chiyunnaaḍani cheppenu.

43. వెంటనే, ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా పండ్రెండుమంది శిష్యులలో ఒకడైన ఇస్కరియోతు యూదా వచ్చెను. వానితోకూడ బహుజనులు కత్తులు గుదియలు పట్టుకొని, ప్రధానయాజకులయొద్దనుండియు శాస్త్రులయొద్దనుండియు పెద్దలయొద్దనుండియు వచ్చిరి.

43. veṇṭanē, aayana iṅkanu maaṭalaaḍuchuṇḍagaa paṇḍreṇḍumandi shishyulalō okaḍaina iskariyōthu yoodhaa vacchenu. Vaanithookooḍa bahujanulu katthulu gudiyalu paṭṭukoni, pradhaanayaajakulayoddhanuṇḍiyu shaastrulayoddhanuṇḍiyu peddalayoddhanuṇḍiyu vachiri.

44. ఆయనను అప్పగించువాడు నేనెవరిని ముద్దుపెట్టు కొందునో ఆయనే (యేసు); ఆయనను పట్టుకొని భద్రముగా కొనిపోవుడని వారికి గురుతు చెప్పియుండెను.

44. aayananu appagin̄chuvaaḍu nēnevarini muddupeṭṭu kondunō aayanē (yēsu); aayananu paṭṭukoni bhadramugaa konipōvuḍani vaariki guruthu cheppiyuṇḍenu.

45. వాడు వచ్చి వెంటనే ఆయన యొద్దకు పోయి బోధకుడా అని చెప్పి, ఆయనను ముద్దుపెట్టుకొనగా

45. vaaḍu vachi veṇṭanē aayana yoddhaku pōyi bōdhakuḍaa ani cheppi, aayananu muddupeṭṭukonagaa

46. వారు ఆయనమీద పడి ఆయనను పట్టుకొనిరి.

46. vaaru aayanameeda paḍi aayananu paṭṭukoniri.

47. దగ్గర నిలిచి యున్నవారిలో ఒకడు కత్తిదూసి ప్రధానయాజకుని దాసుని కొట్టి వాని చెవి తెగనరికెను.

47. daggara nilichi yunnavaarilō okaḍu katthidoosi pradhaanayaajakuni daasuni koṭṭi vaani chevi teganarikenu.

48. అందుకు యేసు మీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచ్చినట్టు కత్తులతోను గుదియలతోను నన్ను పట్టుకొన వచ్చితిరా?

48. anduku yēsu meeru bandipōṭu doṅgameediki vachinaṭṭu katthulathoonu gudiyalathoonu nannu paṭṭukona vachithiraa?

49. నేను ప్రతిదినము దేవాలయములో మీయొద్ద ఉండి బోధించు చుండగా, మీరు నన్ను పట్టుకొనలేదు, అయితే లేఖనములు నెరవేరునట్లు (ఈలాగు జరుగుచున్నదని చెప్పెను).

49. nēnu prathidinamu dhevaalayamulō meeyoddha uṇḍi bōdhin̄chu chuṇḍagaa, meeru nannu paṭṭukonalēdu, ayithē lēkhanamulu neravērunaṭlu (eelaagu jaruguchunnadani cheppenu).

50. అప్పుడు వారందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి.
జెకర్యా 13:7

50. appuḍu vaarandaru aayananu viḍichi paaripōyiri.

51. తన దిగంబర శరీరముమీద నారబట్ట వేసికొనియున్న యొక పడుచువాడు ఆయన వెంట వెళ్లుచుండగా,వారతనిని పట్టుకొనిరి.

51. thana digambara shareeramumeeda naarabaṭṭa vēsikoniyunna yoka paḍuchuvaaḍu aayana veṇṭa veḷluchuṇḍagaa,vaarathanini paṭṭukoniri.

52. అతడు నారబట్ట విడిచి, దిగంబరుడై పారిపోయెను.

52. athaḍu naarabaṭṭa viḍichi, digambaruḍai paaripōyenu.

53. వారు యేసును ప్రధాన యాజకుని యొద్దకు తీసికొని పోయిరి. ప్రధానయాజకులు పెద్దలు శాస్త్రులు అందరును అతనితోకూడవచ్చిరి.

53. vaaru yēsunu pradhaana yaajakuni yoddhaku theesikoni pōyiri. Pradhaanayaajakulu peddalu shaastrulu andarunu athanithookooḍavachiri.

54. పేతురు ప్రధానయాజకుని యింటిముంగిటివరకు దూరమునుండి ఆయన వెంటపోయి బంట్రౌతులతోకూడ కూర్చుండి, మంటయొద్ద చలి కాచు కొనుచుండెను.

54. pēthuru pradhaanayaajakuni yiṇṭimuṅgiṭivaraku dooramunuṇḍi aayana veṇṭapōyi baṇṭrauthulathookooḍa koorchuṇḍi, maṇṭayoddha chali kaachu konuchuṇḍenu.

55. ప్రధానయాజకులును మహాసభవారందరును యేసును చంపింపవలెనని ఆయనమీద సాక్ష్యము వెదకిరిగాని, యేమియు వారికి దొరకలేదు.

55. pradhaanayaajakulunu mahaasabhavaarandarunu yēsunu champimpavalenani aayanameeda saakshyamu vedakirigaani, yēmiyu vaariki dorakalēdu.

56. అనేకులు ఆయనమీద అబద్ధసాక్ష్యము పలికినను వారి సాక్ష్యములు ఒకదానికి ఒకటి సరిపడలేదు.

56. anēkulu aayanameeda abaddhasaakshyamu palikinanu vaari saakshyamulu okadaaniki okaṭi saripaḍalēdu.

57. అప్పుడు కొందరు లేచి చేతిపనియైన ఈ దేవాలయమును పడగొట్టి, మూడు దిన ములలో చేతిపనికాని మరియొక దేవాలయమును నేను కట్టుదునని వీడు చెప్పుచుండగా వింటిమని

57. appuḍu kondaru lēchi chethipaniyaina ee dhevaalayamunu paḍagoṭṭi, mooḍu dina mulalō chethipanikaani mariyoka dhevaalayamunu nēnu kaṭṭudunani veeḍu cheppuchuṇḍagaa viṇṭimani

58. ఆయనమీద అబద్ధసాక్ష్యము చెప్పిరి

58. aayanameeda abaddhasaakshyamu cheppiri

59. గాని ఆలాగైనను వీరి సాక్ష్యమును సరిపడలేదు.

59. gaani aalaagainanu veeri saakshyamunu saripaḍalēdu.

60. ప్రధానయాజకుడు వారి మధ్యను లేచి నిలిచి ఉత్తరమేమియు చెప్పవా? వీరు నీ మీద పలుకు చున్న సాక్ష్యమేమని యేసు నడిగెను.
యెషయా 53:7

60. pradhaanayaajakuḍu vaari madhyanu lēchi nilichi uttharamēmiyu cheppavaa? Veeru nee meeda paluku chunna saakshyamēmani yēsu naḍigenu.

61. అయితే ఆయన ఉత్తరమేమియు చెప్పక ఊరకుండెను. తిరిగి ప్రధాన యాజకుడుపరమాత్ముని కుమారుడవైన క్రీస్తువు నీవేనా? అని ఆయన నడుగగా
యెషయా 53:7

61. ayithē aayana uttharamēmiyu cheppaka oorakuṇḍenu. thirigi pradhaana yaajakuḍuparamaatmuni kumaaruḍavaina kreesthuvu neevēnaa? Ani aayana naḍugagaa

62. యేసుఅవును నేనే; మీరు మనుష్యకుమారుడు సర్వశక్తిమంతుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండుటయు, ఆకాశమేఘారూఢుడై వచ్చుటయు చూచెదరని చెప్పెను.
కీర్తనల గ్రంథము 110:1-2, దానియేలు 7:13

62. yēsu'avunu nēnē; meeru manushyakumaaruḍu sarvashakthimanthuni kuḍipaarshvamuna koorchuṇḍuṭayu, aakaashamēghaarooḍhuḍai vachuṭayu chuchedharani cheppenu.

63. ప్రధానయాజకుడు తన వస్త్రములు చింపుకొని మనకు ఇక సాక్షులతో పని యేమి?
సంఖ్యాకాండము 14:6

63. pradhaanayaajakuḍu thana vastramulu chimpukoni manaku ika saakshulathoo pani yēmi?

64. ఈ దేవదూషణ మీరు విన్నారు కారా; మీకేమి తోచుచున్నదని అడుగగా వారందరుమరణమునకు పాత్రుడని ఆయనమీద నేరస్థాపనచేసిరి.
లేవీయకాండము 24:16

64. ee dhevadooshaṇa meeru vinnaaru kaaraa; meekēmi thoochuchunnadani aḍugagaa vaarandarumaraṇamunaku paatruḍani aayanameeda nērasthaapanachesiri.

65. కొందరు ఆయనమీద ఉమ్మివేసి ఆయన ముఖమునకు ముసుకువేసి, ఆయనను గుద్దుచుప్రవచింపుమని ఆయనతో చెప్పసాగిరి. బంట్రౌతులును ఆయనను అరచేతులతో కొట్టి పట్టుకొనిరి.

65. kondaru aayanameeda ummivēsi aayana mukhamunaku musukuvēsi, aayananu gudduchupravachimpumani aayanathoo cheppasaagiri. Baṇṭrauthulunu aayananu arachethulathoo koṭṭi paṭṭukoniri.

66. పేతురు ముంగిటి క్రిందిభాగములో ఉండగా ప్రధాన యాజకుని పనికత్తెలలో ఒకతె వచ్చి

66. pēthuru muṅgiṭi krindibhaagamulō uṇḍagaa pradhaana yaajakuni panikattelalō okate vachi

67. పేతురు చలి కాచుకొనుచుండుట చూచెను; అతనిని నిదానించి చూచి నీవును నజరేయుడగు ఆ యేసుతో కూడ ఉండినవాడవు కావా? అనెను.

67. pēthuru chali kaachukonuchuṇḍuṭa chuchenu; athanini nidaanin̄chi chuchi neevunu najarēyuḍagu aa yēsuthoo kooḍa uṇḍinavaaḍavu kaavaa? Anenu.

68. అందుకతడు ఆయన ఎవడో నేనెరు గను; నీవు చెప్పినది నాకు బోధపడలేదని చెప్పి నడవ లోనికి వెళ్లెను; అంతట కోడి కూసెను.

68. andukathaḍu aayana evaḍō nēneru ganu; neevu cheppinadhi naaku bōdhapaḍalēdani cheppi naḍava lōniki veḷlenu; anthaṭa kōḍi koosenu.

69. ఆ పనికత్తె అతనిని చూచివీడు వారిలో ఒకడని దగ్గర నిలిచియున్న వారితో మరల చెప్పసాగెను.

69. aa panikatte athanini chuchiveeḍu vaarilō okaḍani daggara nilichiyunna vaarithoo marala cheppasaagenu.

70. అతడు మరలనేను కాననెను. కొంతసేపైన తరువాత దగ్గర నిలిచియున్నవారు మరల పేతురును చూచినిజముగా నీవు వారిలో ఒకడవు; నీవు గలిలయుడవు గదా అనిరి.

70. athaḍu maralanēnu kaananenu. Konthasēpaina tharuvaatha daggara nilichiyunnavaaru marala pēthurunu chuchinijamugaa neevu vaarilō okaḍavu; neevu galilayuḍavu gadaa aniri.

71. అందుకతడు మీరు చెప్పుచున్న మనుష్యుని నేనెరుగనని చెప్పి, శపించుకొనుటకును ఒట్టు బెట్టుకొనుటకును మొదలు పెట్టెను.

71. andukathaḍu meeru cheppuchunna manushyuni nēneruganani cheppi, shapin̄chukonuṭakunu oṭṭu beṭṭukonuṭakunu modalu peṭṭenu.

72. వెంటనే రెండవమారు కోడికూసెను గనుకకోడి రెండు మారులు కూయకమునుపు నీవు నన్ను ఎరుగనని ముమ్మారు చెప్పెదవని యేసు తనతో చెప్పిన మాట పేతురు జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొని తలపోయుచు ఏడ్చెను.

72. veṇṭanē reṇḍavamaaru kōḍikoosenu ganukakōḍi reṇḍu maarulu kooyakamunupu neevu nannu eruganani mummaaru cheppedavani yēsu thanathoo cheppina maaṭa pēthuru gnaapakamunaku techukoni thalapōyuchu ēḍchenu.Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |