Nehemiah - నెహెమ్యా 4 | View All

1. మేము గోడ కట్టుచున్న సమాచారము విని సన్బల్లటు మిగుల కోపగించి రౌద్రుడై యూదులను ఎగతాళిచేసి

2. షోమ్రోను దండువారి యెదుటను తన స్నేహితుల యెదు టను ఇట్లనెనుదుర్బలులైన యీ యూదులు ఏమి చేయుదురు? తమంతట తామే యీ పని ముగింతురా? బలులు అర్పించి బలపరచుకొందురా?ఒక దినమందే ముగింతురా?కాల్చబడిన చెత్తను కుప్పలుగాపడిన రాళ్లను మరల బలమైనవిగా చేయుదురా?

3. మరియు అమ్మోనీయుడైన టోబీయా అతనియొద్దను ఉండివారు కట్టినదానిపైకి ఒక నక్క యెగిరినట్టయిన వారి రాతిగోడ పడిపోవుననెను.

4. మా దేవా ఆలకించుము, మేము తిరస్కారము నొందిన వారము; వారి నింద వారి తలలమీదికి వచ్చునట్లుచేసి, వారు చెరపట్టబడినవారై వారు నివసించు దేశములోనే వారిని దోపునకు అప్పగించుము.

5. వారు కట్టువారినిబట్టి నీకు కోపము పుట్టించి యుండిరి గనుక వారి దోషమును పరిహరింపకుము, నీయెదుట వారి పాపమును తుడిచి వేయకుము.

6. అయినను పని చేయుటకు జనులకు మనస్సు కలిగియుండెను గనుక మేము గోడను కట్టుచుంటిమి, అది సగము ఎత్తు కట్టబడి యుండెను.

7. సన్బల్లటును టోబీయాయును అరబీయులును అమ్మో నీయులును అష్డోదీయులును, యెరూషలేముయొక్క గోడలు కట్టబడెననియు, బీటలన్నియు కప్పబడెననియు వినినప్పుడు

8. మిగుల కోపపడి యెరూషలేము మీదికి యుద్ధమునకు వచ్చి, పని ఆటంకపరచవలెనని వారందరు కట్టుకట్టి మమ్మును కలతపరచగా,

9. మేము మా దేవునికి ప్రార్థనచేసి, వారి భయముచేత రాత్రింబగళ్లు కావలి యుంచితివిు.

10. అప్పుడు యూదావారుబరువులు మోయువారి బలము తగ్గిపోయెను, ఉన్న చెత్త విస్తారము, గోడ కట్టలేమని చెప్పగా,

11. మా విరోధులునువారు తెలిసికొనకుండను చూడకుండను మనము వారిమధ్యకు చొరబడి వారిని చంపి పని ఆటంకపరచుదమనిరి.

12. మా శత్రువులయొద్ద నివాసులైయున్న యూదులు వచ్చినలు దిక్కులనుండి మీరు మా సహాయమునకు రావలెనని మాటి మాటికి మాతో చెప్పగా

13. అందు నిమిత్తము గోడవెనుక నున్న దిగువ స్థలములలోను పైనున్న స్థలములలోను జనులను వారి వారి కుటుంబముల ప్రకారముగా వారి కత్తులతోను వారి యీటెలతోను వారి విండ్లతోను నిలిపితిని.

14. అంతట నేను లేచి చూచి ప్రధానులతోను అధికారులతోను జనులతోనువారికి మీరు భయపడకుడి, మహా ఘనుడును భయంకరుడునగు యెహోవాను జ్ఞాపకము చేసికొని, మీ సహోదరుల పక్షముగాను మీ కుమారుల పక్షముగాను మీ కుమార్తెల పక్షముగాను మీ భార్యల పక్షముగాను మీ నివాసము మీకుండునట్లు యుద్ధము చేయుడి అంటిని.

15. వారి యోచన మాకు తెలియబడెననియు, దేవుడు దానిని వ్యర్థము చేసెననియు మా శత్రువులు సమాచారము వినగా, మాలో ప్రతివాడును తన పనికి గోడదగ్గరకు వచ్చెను.

16. అయితే అప్పటినుండి నా పని వారిలో సగము మంది పనిచేయుచు వచ్చిరి, సగముమంది యీటెలును బల్లెములును విండ్లును కవచములును ధరించినవారై వచ్చిరి; అధికారులు యూదులలో ఆ యా యింటివారి వెనుక నిలిచిరి.

17. గోడ కట్టువారును బరువులు మోయువారును బరువులు ఎత్తువారును, ఒక్కొక్కరు ఒక చేతితో పనిచేసి ఒక చేతితో ఆయుధము పట్టుకొని యుండిరి.

18. మరియు కట్టువారిలో ఒక్కొకడు తన కత్తిని నడుమునకు బిగించుకొని గోడ కట్టుచు వచ్చెను, బాకా ఊదువాడు నాయొద్ద నిలిచెను.

19. అప్పుడు నేను ప్రధానులతోను అధికారులతోను మిగిలినవారితోను ఇట్లంటినిపని మిక్కిలి గొప్పది, మనము గోడమీద ఒకరొకరికి చాల యెడముగా ఉన్నాము

20. గనుక ఏ స్థలములో మీకు బాకానాదము వినబడునో అక్కడికి మా దగ్గరకు రండి, మన దేవుడు మన పక్షముగా యుద్ధముచేయును.

21. ఆ ప్రకారము మేము పనియందు ప్రయాసపడితివిు; సగముమంది ఉద యము మొదలుకొని నక్షత్రములు అగుపడువరకు ఈటెలు పట్టుకొనిరి.

22. మరియు ఆ కాలమందు నేను జనులతో ప్రతివాడు తన పని వానితోకూడ యెరూషలేములో బస చేయవలెను, అప్పుడు వారు రాత్రి మాకు కాపుగా నుందురు, పగలు పనిచేయుదురని చెప్పితిని.

23. ఈలాగున నేను గాని నా బంధువులు గాని నా పనివారు గాని నా వెంబడియున్న పారావారు గాని ఉదుకుకొనుటకు తప్ప మరి దేనికిని మా వస్త్రములను తీసివేయలేదు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
4:1-6 ఈ వచనాలు - హెబ్రీ బైబిల్ లో - అధ్యా.3 కి (3:33-38) కొనసాగింపుగా ఉన్నాయి.

4:1-3 సన్నల్లటు మళ్ళీ వ్యతిరేకించడంతో నెహెమ్యా కథనం (ఎజ్రా పరిచయంలో గ్రంథ నిర్మాణం చూడండి) కొనసాగుతుంది. అతడు రౌద్రుడై యూదులను ఎగతాళి చేశాడు. ఎగతాళి (హెబ్రీ. లేయాగ్) అనేది "గేలి", "పరిహాసం” లాంటి అర్థాలనిచ్చే కరకు పదము. తమంతట తామే యీ పని ముగింతురా? అనే అతని మొదటి వ్యంగ్య ప్రశ్నలో అరుదైన (వివాదాస్పదమైనది కూడా) హెబ్రీ క్రియాపదం (3:8 దగ్గర నోట్సు చూడండి) ఉంది. లేదా హెబ్రీ ప్రతిలో చిన్న మార్పును (హెబ్రీ. లాహెమ్, “వారికి" నుంచి, లేలాహిం “దేవునికి") అంగీకరించాలి. అప్పుడు ప్రశ్నను “వారు పనంతా దేవునికి వదిలేస్తారా?” అని అర్థం చేసుకోవాలి. రెండవ ప్రశ్నకు అర్థం కూడా నిశ్చయంగా లేదు: బలులు అర్పించి బలపరచుకొందురా? బహుశా దాని అర్థం, "పట్టణాన్ని మరలా కట్టడంలో దేవుడు వారికి సహాయం చేయడానికి సరిపడా బలులు యూదులు అర్పిస్తారు" అని కావచ్చు. యూదా ప్రజలకు కొత్త రాళ్లు చేసుకోవడానికి సమయం లేదు. క్రీ.పూ. 586 లో జరిగిన విధ్వంసంలో మిగిలిన రాళ్ళ కుప్పల తోనే వారు పని చేయాల్సి ఉంటుంది. కాల్చబడిన చెత్తను కుప్పలుగా పడిన రాళ్ళను బలమైనవిగా చేయుదురా అనే అపహాస్యం దాని గురించే అని అర్థంచేసుకోవాలి. 

4:4-5 నెహెమ్యా గ్రంథంలో రెండు దీర్ఘ ప్రార్థనలున్నాయి. వాటిలో ఒకటి వ్యక్తిగత ప్రార్థన (1:4-11), మరొకటి బహిరంగ ప్రార్థన (9 అధ్యా. లోని ప్రార్ధన/ఒప్పుకోలు). నెహెమ్యా చేసిన ఏడు క్లుప్త ప్రార్థనల్లో ఇది మొదటిది. ఈ ప్రార్ధనల్లో నెహెమ్యా రెండు విషయాల కోసం ప్రార్థించాడు. వాటిలో మొదటిది దేవుని సహాయం కోరడం, రెండవది తన ప్రజలకై దేవుని ఉద్దేశాలను నెరవేర్చడంలో తన ప్రయాసను గుర్తించమని కోరడం (5:19; 6:9,14; 13:14,22), శత్రువు మీదికి దేవుని తీర్పులను పిలిచే శాప ప్రార్ధనలు ఉన్న కీర్తనల్లో (కీర్తన 69, 83; 137; 139) ఉన్న భావమే ఇక్కడ కూడా ఉంది. అలాంటి ప్రార్థన యేసు బోధల దృష్టిలో అంగీకారయోగ్యం కాదు (మత్తయి 5:43-47). అయితే నెహెమ్యా పాత నిబంధన నేపథ్యంలో సిలువకు ముందు కాలంలో మాట్లాడుతున్నాడన్న విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాలి. మనం నెహెమ్యా ప్రార్థన లాంటి ప్రార్థన చేయజాలము కానీ అన్యాయమైన ప్రపంచానికి న్యాయం తీర్చాలని చేసిన ప్రార్ధననూ దేవుని పట్ల అతనికి ఉన్న గొప్ప తపనను మనం అనుకరించాలి.

4:6 దేవుని మీద ఆధారపడుతూ చేసిన ప్రార్ధన ఫలితంగా వారు చేపట్టిన పని పరిసమాప్తి అయ్యింది.

4:7-9. సన్నల్లటు, అతని అనుయాయులు నెహెమ్యాని, ప్రజలను నిరుత్సా హపరచడంలో విఫలమైన తరువాత వారు. దాదాపు యెరూషలేమును ముట్ట డించారు. యెరూషలేముకు ఉత్తరంగా ఉన్న సమరయనుండి సన్బల్లటు తన సైన్యాన్ని నడిపించగా, టోబియా... అమ్మోనీయులు కలిసి యెరూషలేముకు తూర్పునుండి వచ్చారు. గెషెము (2:19) నాయకత్వంలో అరబీయులు యెరూషలేముకు దక్షిణం/ఆగ్నేయం నుండి వస్తూ తమతో గతంలో ఫిలిపీయులకు చెంది యెరూషలేముకు నైరుతి దిశలో ఉన్న ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న అష్టోదీయులతో కలిసి వచ్చారు. దీనికి యెరూషలేములో ఉన్నవారి స్పందన దేవునిలో వారి నమ్మకాన్ని ప్రతిఫలించడమే కాక విశ్వాసం అంటే కార్యాచరణ అవసరం లేదని కాక అది అత్యవసరమనే వారి అవగాహనను తెలియజేసింది (వ.9).

4:10 బాహ్యంగానే కాకుండా అంతర్గతంగా కూడా నెహెమ్యాకు సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. ఈ వచనంలో వినిపించిన నినాదం పదే పదే వినిపించే గలగల శబ్దమో, లేక పనివారు పాడే గీతమో అయ్యుంటుంది, ఏదైనా అది ఆ నగరం లోపల అల్లుకొని ఉన్న నిరుత్సాహాన్ని, నైరాశ్యాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నది.

4:11-12. "మీరు మా దగ్గరకు తిరిగి రండి” అనేది వ.12 లోని రెండవ సగభాగానికి సాధ్యమయ్యే మరొక అనువాదం. దీని అర్థం యెరూషలేముకు బయట ఉన్న యూదా ప్రజలు తమ పట్టణాలనుండి వెళ్ళి దేవాలయ పని చేస్తున్నవారిని ఆ నగరంపై దాడి జరగక ముందే యెరూషలేమును విడిచి రమ్మని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. 

4:13-14 ఒక నాయకునిగా నెహెమ్యా నైపుణ్యం ఈ వచనాల్లో సోదాహరణంగా కనిపిస్తున్నది. తన శత్రువులు చుట్టు ముట్టి ఉన్నా, ప్రజలు నిరుత్సాహం చెంది ఉన్నా, అతడు కార్యాచరణకు ఉపక్రమించాడు. 

4:15-17 పని తిరిగి ప్రారంభమవుతుండగా అకస్మాత్తుగా దాడి జరుగుతుం దేమో అని నెహెమ్యా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు. అతడు నా పనివారిలో అని పిలిచిన వారిని (హెబ్రీ. నెఆరే, “నా యౌవనులు" అని అక్షరార్థం) అతడు గుంపులుగా విభజించాడు. బహుశా వారు ఒక అధిపతిగా నెహెమ్యాకు కావలిగా ఉండే సైనికులు కావచ్చు. వారిలో సగం మంది పని చేస్తుండగా సగం మంది వారికి కాపలాగా నిలబడ్డారు. 

4: 18-22. నగరం చుట్టుపక్కల కాపుగా ఉన్నవారు పల్చగా ఉండడం వలన వారిపై దాడి జరిగినప్పుడు త్వరితంగా వారు సిద్ధపడేలా బాకా ఊదువాడు నెహెమ్యా పక్కనే నిలబడ్డాడు. రాత్రి ప్రతి ఒక్కరినీ యెరూషలేములో బస చేయించడం ద్వారా ఆ నగర కాపుదలకు బలం చేకూర్చడమే కాక ప్రజల్లో నిరుత్సాహపడిన లేక భయపడిన వారు రాత్రి సమయంలో నగరాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోకుండా నిరోధించగలిగాడు.

4:23 ప్రమాదం ఎదురైనప్పుడు ఏ విధంగా శ్రద్ధతో మెలగాలో అనేదానికి నెహెమ్యా, అతని సైనిక బృందం ఒక మంచి ఉదాహరణగా నిలిచారు: మా : వస్త్రములను తీసివేయలేదు. దీనిని అర్థం చేసుకోగలిగే మరొక విధానం ఏమిటంటే దీని హెబ్రీ వచనంలో చివరి మాట (హమ్మాయిమ్, “నీరు”) ను ... "కుడి చేయి” (హెబ్రీ. హయ్యామీన్) అని చదువుకోవడం. అప్పుడు ఈ వచనాన్ని “ప్రతి ఒక్కరు తన ఆయుధమును తన కుడిచేత పట్టుకొని” అని చదువుకోవచ్చు. ఈ అధ్యాయంలో నెహెమ్యా, అతని ప్రజలు బెనెడిక్టయిన్ సన్యాస మఠం వారి ప్రార్ధించు, పనిచేయి” అని అర్థమిచ్చే "ఓరా ఎట్ లబోరా" (లాటిన్) అనే నినాదాన్ని సోదాహరణంగా చేసి చూపించారు. వారు తాము దేనికోసం ప్రార్థించారో ఆ కార్యాన్ని సాధించడానికి దేవుడిచ్చిన శక్తితో పనిచేస్తూ.. ఆయన దీవెనకోసమూ, కాపుదల కోసమూ ఆయనను వేడుకున్నారు. 


Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |