Luke - లూకా సువార్త 18 | View All

1. వారు విసుకక నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలె ననుటకు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను.

2. దేవునికి భయపడకయు మనుష్యులను లక్ష్య పెట్టకయు నుండు ఒక న్యాయాధిపతి యొక పట్టణ ములో ఉండెను.

3. ఆ పట్టణములో ఒక విధవరాలును ఉండెను. ఆమె అతనియొద్దకు తరచుగావచ్చి నా ప్రతివాదికిని నాకును న్యాయము తీర్చుమని అడుగుచు వచ్చెను గాని

4. అతడు కొంతకాలము ఒప్పకపోయెను. తరువాత అతడు-నేను దేవునికి భయపడకయు మనుష్యులను లక్ష్యపెట్టకయు ఉండినను

5. ఈ విధవరాలు నన్ను తొందరపెట్టుచున్నది గనుక ఆమె మాటి మాటికి వచ్చి గోజాడకుండునట్లు ఆమెకు న్యాయము తీర్తునని తనలోతాననుకొనెను.

6. మరియు ప్రభువిట్లనెను అన్యాయస్థుడైన ఆ న్యాయాధి పతి చెప్పిన మాట వినుడి.

7. దేవుడు తాను ఏర్పరచుకొనిన వారు దివారాత్రులు తన్నుగూర్చి మొఱ్ఱపెట్టుకొను చుండగా వారికి న్యాయము తీర్చడా?

8. ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయము తీర్చును; వారినిషయమే గదా ఆయన దీర్ఘశాంతము చూపుచున్నాడని మీతో చెప్పుచున్నాను. అయినను మనుష్య కుమారుడు వచ్చునప్పుడు ఆయన భూమి మీద విశ్వాసము కనుగొనునా?

9. తామే నీతిమంతులని తమ్ము నమ్ముకొని యితరులను తృణీకరించు కొందరితో ఆయన ఈ ఉపమానము చెప్పెను.

10. ప్రార్థనచేయుటకై యిద్దరు మనుష్యులు దేవాలయమునకు వెళ్లిరి. వారిలో ఒకడు పరిసయ్యుడు, ఒకడు సుంకరి.

11. పరిసయ్యుడు నిలువబడిదేవా, నేను చోరులును అన్యాయస్థులును వ్యభిచారులునైన యితర మనుష్యులవలెనైనను, ఈ సుంకరివలెనైనను ఉండనందుకు నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను.

12. వారమునకు రెండు మారులు ఉప వాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో పదియవ వంతు చెల్లించుచున్నానని తనలోతాను ప్రార్థించుచుండెను.
ఆదికాండము 14:20

13. అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కన్ను లెత్తుటకైనను ధైర్యముచాలక రొమ్ము కొట్టుకొనుచుదేవా, పాపినైన నన్ను కరుణించుమని పలికెను.
కీర్తనల గ్రంథము 51:1

14. అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీర్చబడి తన యింటికి వెళ్లెనని మీతో చెప్పుచున్నాను. తన్ను తాను హెచ్చించుకొనువాడు తగ్గింపబడుననియు తన్ను తాను తగ్గించుకొనువాడు హెచ్చింపబడుననియు చెప్పెను.

15. తమ శిశువులను ముట్టవలెనని కొందరు ఆయనయొద్దకు వారిని తీసికొనిరాగా ఆయన శిష్యులు అది చూచి తీసి కొనివచ్చిన వారిని గద్దించిరి.

16. అయితే యేసు వారిని తనయొద్దకు పిలిచిచిన్న బిడ్డలను ఆటంకపరచక వారిని నాయొద్దకు రానియ్యుడి, దేవుని రాజ్యము ఈలాటివారిది.

17. చిన్న బిడ్డవలె దేవుని రాజ్యము అంగీకరింపనివాడు దానిలో ఎంతమాత్రమును ప్రవేశింపడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాననెను.

18. ఒక అధికారి ఆయనను చూచి సద్బోధకుడా, నిత్య జీవమునకు వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయవలెనని ఆయన నడిగెను.

19. అందుకు యేసు నేను సత్పురుషుడనని యేల చెప్పుచున్నావు? దేవుడొక్కడే తప్ప మరి ఎవడును సత్పురుషుడు కాడు.

20. వ్యభిచరింప వద్దు, నరహత్యచేయ వద్దు, దొంగిలవద్దు, అబద్ధ సాక్ష్యము పలుకవద్దు, నీ తలి దండ్రులను సన్మానింపుమను ఆజ్ఞలను ఎరుగుదువు గదా అని అతనితో చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 20:12-16, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:16-20

21. అందుకతడు బాల్యమునుండి వీటినన్నిటిని అనుసరించుచునే యున్నాననెను.

22. యేసు వినినీకింక ఒకటి కొదువగా నున్నది; నీకు కలిగినవన్నియు అమ్మి బీదలకిమ్ము, అప్పుడు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచ్చి నన్ను వెంబడింపుమని అతనితో చెప్పెను.

23. అతడు మిక్కిలి ధనవంతుడు గనుక ఈ మాటలు విని మిక్కిలి వ్యసనపడగా

24. యేసు అతని చూచి ఆస్తిగలవారు దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుట ఎంతో దుర్లభము.

25. ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుట కంటె సూదిబెజ్జములో ఒంటెదూరుట సులభమని చెప్పెను.

26. ఇది వినినవారు ఆలాగైతే ఎవడు రక్షణ పొందగలడని అడుగగా

27. ఆయన మనుష్యులకు అసాధ్యములైనవి దేవునికి సాధ్యములని చెప్పెను.

28. పేతురు ఇదిగో మేము మాకు కలిగినవి విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించితిమనగా

29. ఆయన దేవుని రాజ్యము నిమిత్తమై యింటినైనను భార్యనైనను అన్నదమ్ములనైనను తలిదండ్రుల నైనను పిల్లలనైనను విడిచిపెట్టినవాడెవడును,

30. ఇహమందు చాలరెట్లును పరమందు నిత్యజీవమును పొందకపోడని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అనెను.

31. ఆయన తన పండ్రెండుమంది శిష్యులను పిలిచి ఇదిగో యెరూషలేమునకు వెళ్లుచున్నాము; మనుష్యకుమారుని గూర్చి ప్రవక్తలచేత వ్రాయబడిన మాటలన్నియు నెరవేర్చబడును.

32. ఆయన అన్యజనుల కప్పగింపబడును; వారు ఆయనను అపహసించి, అవమానపరచి, ఆయనమీద ఉమ్మి వేసి,

33. ఆయనను కొరడాలతో కొట్టి చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచునని చెప్పెను.

34. వారు ఈ మాటలలో ఒకటైనను గ్రహింపలేదు; ఈ సంగతి వారికి మరుగు చేయబడెను గనుక ఆయన చెప్పిన సంగతులు వారికి బోధపడలేదు.

35. ఆయన యెరికో పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు ఒక గ్రుడ్డివాడు త్రోవప్రక్కను కూర్చుండి భిక్షమడుగుకొను చుండెను.

36. జనసమూహము దాటిపోవుచున్నట్టు వాడు చప్పుడు విని ఇది ఏమని అడుగగా

37. వారునజరేయుడైన యేసు ఈ మార్గమున వెళ్లుచున్నాడని వానితో చెప్పిరి.

38. అప్పుడు వాడు యేసూ, దావీదు కుమారుడా, నన్ను కరుణించుమని కేకలువేయగా

39. ఊరకుండుమని ముందర నడుచుచుండినవారు వానిని గద్దించిరి గాని, వాడు మరి ఎక్కువగాదావీదు కుమారుడా, నన్ను కరుణించుమని కేకలువేసెను.

40. అంతట యేసు నిలిచి, వానిని తనయొద్దకు తీసికొని రమ్మనెను.

41. వాడు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన నేను నీకేమి చేయ గోరుచున్నావని అడుగగా, వాడుప్రభువా, చూపు పొందగోరుచున్నాననెను.

42. యేసు చూపు పొందుము, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచెనని వానితో చెప్పెను;

43. వెంటనే వాడు చూపుపొంది దేవుని మహిమపరచుచు ఆయనను వెంబడించెను. ప్రజలందరు అది చూచి దేవుని స్తోత్రము చేసిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
18:1 దేవుని నుంచి జవాబు పొందడానికి ముందే ప్రార్థనలో విసుగుదలతో విరమించుకునే సాధారణ ధోరణి గురించి ఈ ఉపమానం మాట్లాడుతుంది. 

18:2-3 ఈ న్యాయాధిపతి అటు భక్తి విశ్వాసమైనా, ఇటు కనికరమైనా లేని వ్యక్తి. ఆ సంస్కృతిలో విధవరాలు అంటే దాదాపు నిస్సహాయురాలు. న్యాయము జరిగి తీరాలనే పట్టుదలతో కూడిన ఆమె విన్నపమొక్కటే ఆమెకున్న ఒకే ఒక్క నిరీక్షణ.

18:4-5 ఆ విధవరాలి మనవి విని ఆమెకు న్యాయం చేయాలనే నియమం గానీ ఇష్టం గానీ ఆ న్యాయాధిపతికి లేవు (ఒప్పకపోయెను; బహుశా అతడు ఆ విధవరాలి నుంచి లంచం కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉండి ఉండవచ్చు). అయితే ఆమె పట్టువిడువకుండా మాటిమాటికి వచ్చి న్యాయం కోసం
మొరపెడుతున్నందువల్ల ఆమె త్వరలోనే తనను సొమ్మసిల్లిపోయేలా చేస్తుందని గ్రహించి అతడు చివరికి ఆమెకు న్యాయము జరిగేలా చేశాడు.

18:6-8 అన్యాయస్థుడైన న్యాయాధిపతికీ దేవునికీ మధ్యనున్న వ్యత్యాసాన్ని తెలియచేయాలన్నది యేసు ఉద్దేశం. స్థిరంగా ప్రార్థిస్తున్న తన బిడ్డలకు అన్యాయస్థుడైన న్యాయాధిపతిలా కాకుండా దేవుడు న్యాయము చేయడమే కాదు, చాలా త్వరగా దాన్ని చేస్తాడు. రెండవ రాకడకు ముందు భూమి పైన స్వచ్ఛమైన విశ్వాసం అరుదుగా కనబడుతుంది అనే వాస్తవాన్ని 8వ వచనం చివరి భాగం తెలియచేస్తుంది (మత్తయి 24:12-13).

18:9 ఈ కింది ఉపమానం ఒక పరిసయ్యునిపై దృష్టి సారిస్తుంది (వ. 10-11). తామే నీతిమంతులమని తమ్ము నమ్ముకొని అనే మాట సగటు పరిసయ్యుని స్వనీతితో కూడిన వైఖరిని వర్ణిస్తుంది (వ.11-12, 14).

18:10-14 దేవాలయములో ఇతర సమయాల్లో వ్యక్తిగత ప్రార్ధన చేసుకోడానికి ప్రజలు అనుమతించబడినప్పటికీ ఉదయం సాయంత్రం వేళల్లో బలి అర్పణలు జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ప్రజలు ప్రార్థించుకోవచ్చు. మోషే ధర్మశాస్త్రంలో ఉండే ఆజ్ఞలనూ, వాటికి మించి కూడా (సంపాదించిన దాని అంతటిలోనూ దశమభాగము ఇవ్వడం) ఈ పరిసయ్యుడు ఆచరిస్తున్నాడని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. తన చర్యలను బట్టి, సుంకరిలాంటి ప్రజల కంటే మతనిష్టలో ప్రావీణ్యతను బట్టి అతడు గర్వించాడు. దానికి భిన్నంగా, తనను తాను పాపిగా గుర్తించుకున్న సుంకరి తాను కేవలం దేవుని ఉగ్రతకు మాత్రమే పాత్రుణ్ణని గుర్తించాడు. తమను తాము హెచ్చించుకునే వారిని దేవుడు తగ్గిస్తూ ఉండగా, దీనులను దేవుడు నీతిమంతులుగా తీరుస్తాడని
యేసు నొక్కి చెప్పాడు.

18:15-17 యేసుకున్న విలువైన సమయం పసిబిడ్డలతో గడిపేటంత సామాన్యమైంది కాదని యేసు శిష్యులు భావించారు. దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించడానికి చిన్నబిడ్డవలె విశ్వాసం అవసరం. తన దగ్గరకు వస్తున్న పిల్లలు అలాంటి విశ్వాసానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నారని యేసు స్పందించాడు. 

18:18-23 నిత్యజీవమును క్రియలతో సంపాదించుకోవచ్చు. (నేనేమి చేయవలెనని) అనే భావనలో ఆ అధికారి ఉన్నాడు. మంచితనం కేవలం దేవుని దగ్గర నుంచే వస్తుందని చెప్పడం ద్వారా యేసు అతని దృష్టిని వేరే అంశంపైకి మళ్ళించాడు. వ.20లో పేర్కొనబడిన ఆజ్ఞలన్నిటినీ ఆ అధికారి పాటించి ఉండాలి లేదా యేసు దాని గురించి వాదించకూడదని భావించి ఉండాలి. రెండవ ఆలోచనే వాస్తవమై ఉంటుంది, ఎందుకంటే తర్వాత యేసు జారీ చేసిన ఆజ్ఞ ఆ అధికారి (నిత్యజీవం పొందే) పరలోకమందు... ధనము సంపాదించడంలో కంటే భూమిపై ధనం సంపాదించడంలోనే ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడని బయలుపరచింది. బీదలకు తన సంపదను పంచి పెట్టడానికి అతడు చూపిన విముఖత అతణ్ణి యేసుకు శిష్యునిగా కాకుండా అడ్డుకుంది. 

18:24-27 ఆస్తిగలవారిని దేవుడు దీవించాడనీ, వాళ్లు కచ్చితంగా ఆయన రాజ్యంలో ఉంటారనీ చెప్పే సాధారణ అభిప్రాయాన్ని యేసు కొట్టిపారేశాడు. సూది బెజ్జము గుండా వెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఒంటె అనేది ఒక సామెత అనేది స్పష్టం. అసాధ్యమైన ఒక పనిని తెలియజేయడానికి ఈ సామెతను ఆ రోజుల్లో ఉపయోగించేవారు; యేసును - శ్రోతలు అడిగిన ప్రశ్నను ఇది వివరిస్తుంది. ప్రజలు తమ స్వప్రయత్నాల వలన కాక కేవలం దేవుని కృప మూలంగా మాత్రమే రక్షణ పొందుతారని ఆయన జవాబు చెప్పాడు. 

18:28-30 ఇంతకుముందు చర్చలు విన్న తర్వాత వ.22లో ధనవంతుడైన అధికారికి యేసు ఉపదేశించిన దానినే కచ్చితంగా తాము చేశామని అపొస్తలులందరి పక్షంగా పేతురు మాట్లాడాడు. వాళ్లు సమస్తాన్ని విడిచి పెట్టి యేసును వెంబడించారు. వాళ్లు రాబోయే యుగంలో నిత్యజీవమును పొందడమే కాదు, ఈ జీవితంలో కూడా గొప్పగా దీవించబడతారని యేసు జవాబిచ్చాడు. భార్యనూ పిల్లలను విడిచిపెట్టడం అంటే విడాకులు తీసుకోవడమో, కుటుంబ బాధ్యతలనూ త్యజించడమో కాదు. కానీ, అది సంచార పరిచర్య అని అర్థం. 

18:31-34 యేసు తన మరణం గురించి చెప్పిన మూడవ అతి పెద్ద ప్రవచనం ఇది. మొదటిది 9:21-22 లోనూ, రెండవది 9:44 లోనూ ఉంది. ఆ మూడింటిలో ఎక్కువ విపులంగా ఉన్న ప్రవచనం ఇదే. రెండవ ప్రవచనాన్ని శిష్యులు ఎలా గ్రహించలేదో దీన్ని కూడా వాళ్లు అదేవిధంగా అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. లూకా సువార్త మధ్య భాగం నుంచే ఈ గ్రంథపు దృష్టి అంతా యెరూషలేము వైపునకు కేంద్రీకరించబడిందనేది సత్యం. పాత నిబంధన ప్రవక్తల గ్రంథాల్లో మనుష్యకుమారుని గురించిన ఒకే ఒక్క వాక్యభాగం దానియేలు 7:13లో కనబడుతుంది. అయితే మెస్సీయ అనుభవించబోయే హింసల గురించి ప్రవచించిన పలు వాక్యభాగాలున్నాయి. అందులో ముఖ్యమైనవి కీర్తన 22, యెషయా 53. అప్పగించబడును... మూడవదినమున తిరిగిలేచును అనేవి లూకా 22:63 నుంచి 24:12 వరకు జరిగిన సంఘటనలకు ముందస్తు ప్రదర్శనాన్ని ఇస్తున్నాయి. యేసు పునరుత్థానం తర్వాతి వరకు ఆయన చెప్పిన ఈ మాటలను శిష్యులు అర్థం చేసుకోలేదు (24:25-27, 44-46). 

18:35-43 లూకా 17:11లో గలిలయ సమరయల మధ్యనున్న సరిహద్దు దగ్గర యేసు యొర్దాను నదిని దాటి తూర్పు దిక్కుకు చేరుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఆయన యెరికోకు చేరుకోవడానికి మరల నదిని దాటాడు. జనసమూహపు సందడి గురించి గ్రుడ్డివాడు వాకబు చేసినప్పుడు, నజరేయుడైన (గలిలయలో ఎలాంటి ప్రాముఖ్యతా లేని చిన్న గ్రామం నజరేతు) యేసు దగ్గర్లో ఉన్నాడని అతనికి తెలిసింది. అలాంటి గుర్తింపులో మెస్సీయకు సంబంధించిన అంశమేదీ లేదు. అయితే యేసును దావీదు కుమారుడా అని సంబోధించినప్పుడు (మత్తయి 1:1 చూడండి), అతడు యేసును మెస్సీయగా ఒప్పుకున్నట్టయ్యింది. అతని విశ్వాసమే అతని స్వస్థతకు ఆధారమయ్యింది. నన్ను కరుణించుమని అతడు పెట్టిన మొర అతని చూపును తిరిగి తెప్పించేందుకు యేసును పురికొల్పింది. ఒకప్పుడు గుడ్డివాడు ఇప్పుడు యేసుకు శిష్యుడై వెంటనే చూపు పొందగా,
యేసూ, ఆయన పరిచర్య ఎటుగా సాగుతుందో 12 మంది అపొస్తలులకు అర్ధం కాకపోవడం విచారకరం (వ,31-34 నోట్సు చూడండి)


Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |