Song of Solomon - పరమగీతము 1 | View All

1. సొలొమోను రచించిన పరమగీతము.

2. నోటిముద్దులతో అతడు నన్ను ముద్దుపెట్టుకొనును గాక నీ ప్రేమ ద్రాక్షారసముకన్న మధురము.

3. నీవు పూసికొను పరిమళతైలము సువాసనగలది నీ పేరు పోయబడిన పరిమళతైలముతో సమానము కన్యకలు నిన్ను ప్రేమించుదురు.

4. నన్ను ఆకర్షించుము మేము నీయొద్దకు పరుగెత్తి వచ్చెదము రాజు తన అంతఃపురములోనికి నన్ను చేర్చుకొనెను నిన్నుబట్టి మేము సంతోషించి ఉత్సహించెదము ద్రాక్షారసముకన్న నీ ప్రేమను ఎక్కువగా స్మరించె దము యథార్థమైన మనస్సుతో వారు నిన్ను ప్రేమించు చున్నారు.

5. యెరూషలేము కుమార్తెలారా, నేను నల్లనిదాననైనను సౌందర్యవంతురాలను కేదారువారి గుడారములవలెను సొలొమోను నగరు తెరలవలెను నేను సౌందర్యవంతురాలను

6. నల్లనిదాననని నన్ను చిన్న చూపులు చూడకుడి. నేను ఎండ తగిలినదానను నా సహోదరులు నామీద కోపించి నన్ను ద్రాక్షతోటకు కావలికత్తెగా నుంచిరి అయితే నా సొంత తోటను నేను కాయకపోతిని.

7. నా ప్రాణ ప్రియుడా, నీ మందను నీవెచ్చట మేపుదువో మధ్యాహ్నమున నెచ్చట నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెప్పుము ముసుకువేసికొనినదాననై నీ జతకాండ్ల మందలయొద్ద నేనెందుకుండవలెను?

8. నారీమణీ, సుందరీ, అది నీకు తెలియకపోయెనా? మందల యడుగుజాడలనుబట్టి నీవు పొమ్ము మందకాపరుల గుడారములయొద్ద నీ మేకపిల్లలను మేపుము.

9. నా ప్రియురాలా, ఫరోయొక్క రథాశ్వములతో నిన్ను పోల్చెదను.

10. ఆభరణములచేత నీ చెక్కిళ్లును హారములచేత నీ కంఠమును శోభిల్లుచున్నవి.

11. వెండి పువ్వులుగల బంగారు సరములు మేము నీకు చేయింతుము

12. రాజు విందుకు కూర్చుండియుండగా నా పరిమళతైలపు సువాసన వ్యాపించెను.

13. నా ప్రియుడు నా రొమ్ముననుండు గోపరసమంత సువాసనగలవాడు

14. నాకు నా ప్రియుడు ఏన్గెదీ ద్రాక్షావనములోని కర్పూరపు పూగుత్తులతో సమానుడు.

15. నా ప్రియురాలా, నీవు సుందరివి నీవు సుందరివి నీ కన్నులు గువ్వ కండ్లు.

16. నా ప్రియుడా, నీవు సుందరుడవు అతిమనోహరుడవు మన శయనస్థానము పచ్చనిచోటు

17. మన మందిరముల దూలములు దేవదారు మ్రానులు మన వాసములు సరళపు మ్రానులు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:1 పరమగీతము అనేక గేయ కావ్యాల్లాగానే అనుప్రాస, శ్రావ్యత, మాధుర్యం గల కావ్యం. పరమగీతము అంటే అత్యంత శ్రేష్ఠమైన గీతమని అర్థం. సొలొమోను రచించిన అనే పదజాలం సొలొమోను గ్రంథకర్తృత్వాన్ని రూఢిపరుస్తున్నది (కీర్తన 72 127 తో పోల్చండి). 

1:2 ప్రేమ తరచుగా ఎలా మొదలవుతుందో అలాగే నోటి ముద్దులతో అతడు నన్ను ముద్దుపెట్టుకొనును గాక అనే మాటలతో హఠాత్తుగా ఊహకందని తీవ్రత, భావోద్వేగంతో ఈ కావ్యం ప్రారంభమైంది. శైలిని వస్తుతత్వాన్ని కళాత్మకంగా మిళితం చేసిన ఆకస్మిక ప్రారంభం, కావ్యంలో కథాగమనం, పాత్రల ప్రవేశం వేగవంతంగానూ, మనోహరంగానూ జరుగుతుందని పాఠకులకు సంకేతాలిచ్చింది. మాట్లాడే వ్యక్తి ఎవరో ఈ వచనంలో విదితం కాలేదు. తరువాత, ఆమె షూలమ్మితి అని మనకు తెలుస్తుంది. (6:13). 6:11-13 నోట్సులోని వివరణను బట్టి, ఆమెను షూలమ్మితి అనే పేరుతోనే పేర్కొందాం. 

1:3 పేరు (హెబ్రీ. షేమె), పరిమళతైలము (హెబ్రీ. మేమేన్) అనే పదాలు సారూప్యతను కలిగి ఉన్నాయి. పరమగీతము లో పదే పదే కనబడే శబ్దచమత్కారాల్లో ఇది మొదటిది. సారాన్ని తెలియజేసే చక్కదనం పేర్లలో ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ పొగడ్త ఒక ప్రాముఖ్యమైన అంశాన్ని ప్రారంభించింది: ఆహ్లాదకరమైంది ఆశను రేకెత్తిస్తుంది. 

1:4 సొలొమోను లోని ఆకర్షణీయమైన లక్షణాలు ఇతరులకు స్పష్టంగా తెలిసినవే, అవి కేవలం మోహంతో కూడిన ఊహా కల్పనలు కావు. 

1:5-6 షూలమ్మితి తన నలుపుదనానికి గల కారణం తెలియజేసింది. ఆమె సహోదరులు ఆమెను పనిచేయడానికి ఆరు బయట ద్రాక్షతోటకు పంపించారు. వీరు ఈ ద్రాక్షతోటను సొలొమోను నుండి కౌలుకు తీసుకున్నారనే విషయం మనకు తరవాత తెలుస్తుంది (8:10-12). 

1:7 మధ్యాహ్నవేళ మందకాపరి తన మందను నీడకు చేర్చినట్టుగా, ఎండ మాడ్చినట్టు మాడ్చే ఇతర స్త్రీల తీక్షణమైన చూపులు పడకుండా (వ. 5-6), ఆమె సహోదరుల కోపం మండకుండా (వ.6) సొలొమోను ఆమెకు సంరక్షణ కల్పించి ఉండాల్సింది. అందుచేత, మధ్యాహ్నమున నెచ్చట నీడకు వాటిని (మంద) తోలుదువో అని షూలమ్మితి అనడం తాను “ఎండ వేడిమి” నుండి ఉపశమనం పొందడం కోసం సొలొమోను సంరక్షణను కోరుకుంటున్నదని స్పష్టంగా చెప్పక భావగర్భితంగా తెలియజేస్తుంది. ఈ రూపకాలంకార పదం యొక్క విపులీకరణ షూలమ్మీతి సొలొమోనును అడవిలోని వృక్షంతో(జల్టరు) పోల్చడంలో కనబడుతుంది, ఈ చెట్టు “నీడ”లో సేదతీరడంఆమెకు ఆనందాన్నిస్తున్నది (2:3), ఈ వర్ణన ఆమెను “సంధ్యారాగము"తో పోల్చడంతో ముగుస్తుంది. (6:10). సంధ్య (లేదా, వేకువ చుక్క హెబ్రీ. షాకార్) అనే పదం, 1:6 లోని "నల్లని” అనే పదం (హెబ్రీ. షేరా) శబ్ద చమత్కారం గల సారూప్య పదాలు. ఎండకు నల్లబడిన షూలమ్మితిని ప్రేమ, ఉదయ సంధ్యాకాంతి మెరిసినట్టు మెరిసేలా చేసింది.

ఈ వచనంలోని నేనెందుకుండవలెను అనే పదం హెబ్రీ మూలంలో శబ్ద చమత్కార రూపంలో పాత నిబంధనలో ఇక్కడ మాత్రమే కనబడుతుంది. ఈ పదంలోని హల్లులు, సొలొమోను అనే పేరులోని హల్లులు యథాతథంగా ఒకటే కాబట్టి, ఈ కావ్యానికి మొదటిసారిగా చదివిన పాఠకులు బహుశా ఈ పదాన్ని సొలొమోనుగా అనువదించుకొని ఉండవచ్చు. అప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని, “సొలొమోనూ, ముసుకు వేసికొనిన దాననై నీ జతకాండ్ల మందలయొద్ద నేనుండవలెను” గా చదవవలసి ఉంటుంది. ఇవి యౌవనప్రాయంలోని ప్రేయసీ ప్రియులు మాట్లాడుకొనే పరిహాసపు మాటలు కావచ్చు,

ముసుకు వేసికొనిన దాననై అనే పదం తామారును సూచిస్తుండవచ్చు, యూదా తామారుకు పోషణ సమకూర్చేలా ఆమె ముసుగు ధరించి తనను తాను మరుగుపర్చుకొని వేశ్యలాగా వెళ్ళి అతణ్ణి ఆకర్షించింది (ఆది 38:14-15). తామారు వేశ్యగా కనబడినా నిజానికి వేశ్య కానట్టే, షూలమ్మితి ముసుగు ధరించినా ఆమె అల్పగుణాలున్న స్త్రీ కాదు గానీ ఒక సామాన్య శ్రామికురాలు మాత్రమే. అయితే షూలమ్మితి మీద సొలొమోను ఇష్టం చూపించాడు కాబట్టి, తామారు యూదాను నేర్పరితనంతో లోబర్చుకున్నట్టు ఆమె సొలొమోనును లోబర్చుకోనక్కర్లేదు. అలాగైతే షూలమ్మితి తన ఉద్దేశాలను దాచిపెట్టుకుంటూఎందుకు ముసుగు ధరించింది? ఆ తరవాత, ఆమెను తాళవృక్షము తో పోల్చడం జరిగింది (7:7-8), తామారు అనే హెబ్రీ పదానికి తాళవృక్షం (ఖర్జూర వృక్షం) అని అర్థం. 

1:8 నారీమణీ, సుందరీ అనే పిలుపులు ఇదే భావనలో మరో రెండు చోట్ల కూడా కనబడతాయి, యెరూషలేము లోని యువతులు షూలమ్మితిని స్త్రీలలో అధిక సుందరివగుదానా అని పిలిచారు (5:9; 6:1). యెరూషలేము స్త్రీలు కూడా ఇక్కడ మాట్లాడారనడానికి రుజువులు బహుశా ఈ రెండు సందర్భాల్లో చూడవచ్చు. అదే జరిగి ఉన్నట్లయితే 2-4 వచనాల్లో ఉన్నట్టుగా, 1:7 లో షూలమ్మితి స్వగతంలో (తనలో తాను) సొలొమోనును పిలిచి ఉండవచ్చు. మేకపిల్లలను అనే పదానికి ఆడ పిల్లలు అని అక్షరార్థం (పాత నిబంధనలో ఇక్కడ ఒకచోట మాత్రమే ఈ పదం కనబడుతుంది), ఇది మామూలు మేకల మందను సూచించడం లేదు కాబట్టి, దీనిని వర్ణనాత్మక వివరణగా తీసుకోవాలి. షూలమ్మితి యొక్క పొడవైన, జాలువారే కురులు, పర్వతాలమీద నుండి దిగుతూ ఉన్న మేకల మందలను పోలి ఉన్నట్టుగా ఉంది అని దీనిభావం. 

1:9 షూలమ్మితి పురుషుల దృష్టి నాకర్షించినట్టుగా ఫరో యొక్క రథాశ్వము ఆ రథాన్ని పరుగెత్తించేవారి దృష్టి నాకర్షిస్తుంది. సొలొమోను తొలిసారిగా ప్రేమతో షూలమ్మితిని నా ప్రియురాలా (హెబ్రీ. రయా) అని పిలిచిన పదం, వ.7 లోని “జతకాండ్ల” ను సూచించే వ.8 లోని “మందకాపరుల" (హెబ్రీ. రా) అనే పదం శబ్దరూపసామ్యం గలిగి ఉన్నాయి. భార్యాభర్తలైన మంద కాపరులు లేదా ప్రేయసీప్రియుల అలంకారిక వర్ణనలో సొలొమోను షూలమ్మితిని పిలిచిన పిలుపు వారి మధ్య ఉన్న స్నేహపూర్వక సాహచర్యాన్ని తెలియజేస్తుంది (5:16). 

1:10 గుజ్జాల కళ్ళెములకు అలంకరించే నగిషీ ఆభరణాలను పురావస్తు పరిశోధకులు వెలికి తీయడం జరిగింది, కాబట్టి చెక్కిళ్లు మీద ఉండే ఆభరణాలు, కంఠహారాల వర్ణన రథాశ్వమనే అలంకారిక దృష్టాంతాన్ని మరింతగా విశదీకరిస్తున్నది. 

1:11 వెండి పువ్వులు అంటే వెండితో చేసిన అలంకరణలు అని అక్షరార్థం. 

1:12-2:5 ఈ వచనాలు కావ్యనిర్మాణత విషయంలో 8:5-7 వచనాలతో అలంకారికంగా పొందిక కలిగి ఉన్నాయి (గ్రంథ పరిచయంలోని గ్రంథ విభజన చూడండి). (ఎ) 1:13 లో షూలమ్మితి అతని గురించి నా రొమ్మున నుండు గోపరసమంత సువాసన గలవాడు అని చెప్తున్నది. 8:6 లో అతని హృదయము మీద నామాక్షరముగా తానుండాలని అడుగుతున్నది, (బి) వారు ఆరుబయట ప్రకృతి అందాల్లోను (మన వాసములు), విందుశాలలో (విందు శాలకు తోడుకొని పోయెను) ఆనందంగా గడిపారు (1:16; 2:4). 8:7 లో ఎవరైనా వారి ఇంటిలోని ఐశ్వర్యాన్నంతా ఇచ్చినా గానీ (“తన స్వాస్థ్యమంత ఇచ్చినను”) తన ప్రేమను పొందలేరనీ, (సి) ఆమె అతణ్ణి చూచి ఆనందంతో నిండిపోయి, జల్దారు వృక్షమెట్లున్నదో అతనలా ఉన్నాడనీ (2:3), 8:5 లో తాను జల్దారు వృక్షం క్రింద అతనిలో ప్రేమను రేకెత్తించాననీ (డి) ప్రేమాతిశయం చేత తాను పరవశురాలి నయ్యాననీ (“మూర్చిల్లుచున్నాను”) ఆమె చెప్తున్నది. 8:5 లో ఆమె “తన ప్రియుని మీద ఆనుకొని” అరణ్యమార్గమున వస్తున్నానని చెప్తున్నది. 

1:12 రాజు విందుకు కూర్చుండియుండగా అతని ప్రభావం అంతటా వ్యాపించింది. 1రాజులు 6:29 (అన్నిటి మీదను లోపలనేమి, బయటనేమి), 2రాజులు 23:5 (చుట్టునున్న చోట్లలోను) లో కూడా ఇదే అర్థం కనబడు తుంది. హెబ్రీలో ఈ పదజాలం పాత నిబంధనలో ఈ భావంతో కేవలం ఈ రెండు చోట్లనే కనబడుతుంది.

1:13-14 గోపరసమంత అనే పదం (గోపరసం అనేది సువాసననిచ్చే బోళం వంటిది) ఒక స్త్రీ అలంకరణ కొరకు వాడే సువాసనా ద్రవ్యపు సంచిని సూచిస్తుంది. దానినే తన ప్రియునిగా ఊహించుకొంటూ దానికి వ్యక్తిత్వాపాదన చేస్తుంది. సొలొమోను దూరంలో ఉన్నాగానీ, ఆమె ఆలోచనల్లో అతని వైభవం బోళం వెదజల్లే పరిమళం వ్యాపించినట్టుగా ఆమె వరకు వ్యాపించింది. ఏనెదీ ఎడారిలో నీటి చెలమ (ఒయాసిస్) ఉన్న ద్రాక్షావనము. బహుశా ఈ అలంకారిక వర్ణన సొలొమోను ఆమెను ఎండ నుండి కాపాడడాన్ని విపులీకరించడం కోసం కావచ్చు (వ.6-7), గులాబీ పువ్వులను పోలి పరిమళాన్ని వెదజల్లే తెలుపు రంగులో లేదా లేత ఎరుపు రంగులోని చిన్న పుష్పాలను కర్పూరపు పూగుత్తులని పిలిచారు. 

1:15-2:3 పరస్పర ప్రశంసలు వెల్లువెత్తాయి, ఒకరినొకరు అభినందించుకు న్నారు. ఆమె కనులు గువ్వకళ లాగా అందంగా ఉన్నాయనీ, ఆమె సుందరి అనీ అతడు పొగిడాడు (వ.15). ఆమె తానందుకున్న పొగడ్తకు ప్రత్యుత్తరంగా మరి కొన్ని వర్ణనలను జోడించింది (1:16). ఆమె తనను తాను పుష్పంతో పోల్చుకుంది. (2:1), అతని నుండి ఆమె పొగడ్తను కోరుకొనగా అతడు ఆమెను మరింతగా వర్ణించాడు (2:2). ఇందుకు ఆమె ప్రతిస్పందిస్తూ, జల్దారు వృక్షమెట్లున్నదో అతనలా ఉన్నాడని వర్ణించింది. అంతే కాక ఆమె వర్ణన అలంకారిక రీతిలో పతాక స్థాయి చేరింది (2:3 నేనతని నీడను కూర్చుంటిని). అప్పటి కాలంలో గువ్వలను (పావురాలు, కపోతాలు) "ప్రేమ రాయబారులు" గా చిత్రీకరించిన దృశ్యాలున్నాయి. ప్రేయసీ ప్రియుల కళ్లల్లో ప్రేమ కనబడుతుందనడంలో సందేహమేమీ లేదు. మన శయనస్థానము పచ్చని చోటు (1:16) అనే మాటలు వారు కొమ్మల మీద లేదా పచ్చిక మీద కూర్చుండి విశ్రాంతి తీసుకున్నారు అని సూచిస్తున్నాయి. ఈ వర్ణన ప్రస్తుత సందర్భానికి, పాత నిబంధన లోని ఇతర సందర్భాలకు చక్కగా సరిపోయేదే. 


Shortcut Links
పరమగీతము - Song of Solomon : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |