Luke - లూకా సువార్త 19 | View All

1. ఆయన సంచరించుచు యెరికో పట్టణములో ప్రవే శించి

2. దానిగుండా పోవుచుండెను. ఇదిగో సుంకపు గుత్తదారుడును ధనవంతుడునైన జక్కయ్య అను పేరుగల ఒకడు

3. యేసు ఎవరోయని చూడగోరెనుగాని, పొట్టి వాడైనందున జనులు గుంపుకూడి యుండుట వలన చూడ లేకపోయెను.

4. అప్పుడు యేసు ఆ త్రోవను రానై యుండెను గనుక అతడు ముందుగా పరుగెత్తి, ఆయనను చూచుటకు ఒక మేడి చెట్టెక్కెను.

5. యేసు ఆ చోటికి వచ్చినప్పుడు, కన్నులెత్తి చూచి జక్కయ్యా త్వరగా దిగుము, నేడు నేను నీ యింట నుండవలసియున్నదని అతనితో చెప్పగా

6. అతడు త్వరగా దిగి సంతోషముతో ఆయనను చేర్చుకొనెను.

7. అందరు అది చూచి ఈయన పాపియైన మనుష్యునియొద్ద బసచేయ వెళ్లెనని చాల సణుగుకొనిరి.

8. జక్కయ్య నిలువబడి ఇదిగో ప్రభువా, నా ఆస్తిలో సగము బీదలకిచ్చుచున్నాను; నేనెవనియొద్ద నైనను అన్యాయముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల చెల్లింతునని ప్రభువుతో చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 22:1

9. అందుకు యేసు ఇతడును అబ్రాహాము కుమారుడే; ఎందుకనగా నేడు ఈ యింటికి రక్షణ వచ్చియున్నది.

10. నశించినదానిని వెదకి రక్షించుటకు మనుష్యకుమారుడు వచ్చెనని అతనితో చెప్పెను.
యెహెఙ్కేలు 34:16

11. వారు ఈ మాటలు వినుచుండగా తాను యెరూషలేమునకు సమీపమున ఉండుటవలనను, దేవుని రాజ్యము వెంటనే అగుపడునని వారు తలంచుటవలనను, ఆయన మరియొక ఉపమానము చెప్పెను. ఏమనగా,

12. రాజ కుమారుడొక రాజ్యము సంపాదించుకొని మరల రావలె నని దూరదేశమునకు ప్రయాణమై

13. తన దాసులను పది మందిని పిలిచి వారికి పది మినాల నిచ్చి నేను వచ్చు వరకు వ్యాపారము చేయుడని వారితో చెప్పెను.

14. అయితే అతని పట్టణస్థులతని ద్వేషించిఇతడు మమ్ము నేలుట మా కిష్టము లేదని అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి.

15. అతడా రాజ్యము సంపాదించుకొని తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ప్రతివాడును వ్యాపారమువలన ఏమేమి సంపాదించెనో తెలిసికొనుటకై తాను సొమ్మిచ్చిన దాసులను తనయొద్దకు పిలువుమని ఆజ్ఞాపించెను.

16. మొదటివాడాయన యెదుటికి వచ్చి అయ్యా, నీ మినావలన పది మినాలు లభించెనని చెప్పగా

17. అతడు భళా, మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమ్మకముగా ఉంటివి గనుక పది పట్టణముల మీద అధికారివై యుండుమని వానితో చెప్పెను.

18. అంతట రెండవవాడు వచ్చి అయ్యా, నీ మినావలన అయిదు మినాలు లభించెననగా

19. అతడు నీవును అయిదు పట్టణములమీద ఉండుమని అతనితో చెప్పెను.

20. అంతట మరియొకడు వచ్చి అయ్యా, యిదిగో నీ మినా;

21. నీవు పెట్టనిదానిని ఎత్తికొనువాడవును, విత్తనిదానిని కోయు వాడవునైన కఠినుడవు గనుక, నీకు భయపడి దీనిని రుమా లున కట్టి ఉంచితినని చెప్పెను.

22. అందుకతడు చడ్డ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబట్టియే నీకు తీర్పు తీర్చుదును; నేను పెట్టనిదానిని ఎత్తు వాడను, విత్తనిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా

23. నీవెందుకు నా సొమ్ము సాహుకారులయొద్ద నుంచలేదు? అట్లు చేసి యుండినయెడల నేను వచ్చి వడ్డితో దానిని తీసికొందునే అని వానితో చెప్పి

24. వీనియొద్దనుండి ఆ మినా తీసివేసి పది మినాలు గలవాని కియ్యుడని దగ్గర నిలిచినవారితో చెప్పెను.

25. వారు అయ్యా, వానికి పది మినాలు కలవే అనిరి.

26. అందుకతడుకలిగిన ప్రతివానికిని ఇయ్య బడును, లేనివానియొద్దనుండి వానికి కలిగినదియు తీసివేయబడునని మీతో చెప్పుచున్నాను.

27. మరియు నేను తమ్మును ఏలు టకు ఇష్టములేని నా శత్రువులను ఇక్కడికి తీసికొనివచ్చి నాయెదుట సంహరించుడని చెప్పెను.

28. యేసు ఈ మాటలు చెప్పి యెరూషలేమునకు వెళ్ల వలెనని ముందు సాగిపోయెను.

29. ఆయన ఒలీవల కొండదగ్గరనున్న బేత్పగే బేతనియ అను గ్రామముల సమీపమునకు వచ్చినప్పుడు, తన శిష్యుల నిద్దరిని పిలిచి

30. మీరు ఎదుటనున్న గ్రామమునకు వెళ్లుడి; అందులో మీరు ప్రవేశింపగానే కట్టబడియున్న ఒక గాడిద పిల్ల మీకు కనబడును; దానిమీద ఏ మనుష్యుడును ఎన్నడు కూర్చుండలేదు

31. ఎవరైననుమీరెందుకు దీని విప్పు చున్నారని మిమ్ము నడిగినయెడల ఇది ప్రభువునకు కావలసియున్నదని అతనితో చెప్పుడని చెప్పి వారిని పంపెను.

32. పంపబడిన వారు వెళ్లి, ఆయన తమతో చెప్పినట్టే కనుగొని

33. ఆ గాడిదపిల్లను విప్పుచుండగా దాని యజమానులుమీరు, గాడిద పిల్లను ఎందుకు విప్పుచున్నారని వారి నడిగిరి.

34. అందుకు వారు ఇది ప్రభువునకు కావలసియున్నదనిరి.

35. తరువాత వారు యేసునొద్దకు దానిని తోలుకొని వచ్చి, ఆ గాడిదపిల్ల మీద తమ బట్టలువేసి, యేసును దానిమీద ఎక్కించి,

36. ఆయన వెళ్లుచుండగా తమ బట్టలు దారిపొడుగున పరచిరి.
2 రాజులు 9:13

37. ఒలీవలకొండనుండి దిగుచోటికి ఆయన సమీపించు చున్నప్పుడు శిష్యుల సమూహమంతయు సంతోషించుచు

38. ప్రభువు పేరట వచ్చు రాజు స్తుతింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును సర్వోన్నతమైన స్థలములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అద్భుతములన్నిటినిగూర్చి మహా శబ్దముతో దేవుని స్తోత్రము చేయసాగిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 118:25-26

39. ఆ సమూ హములో ఉన్న కొందరు పరిసయ్యులు బోధకుడా, నీ శిష్యులను గద్దింపుమని ఆయనతో చెప్పగా

40. ఆయన వారిని చూచివీరు ఊరకుండినయెడల ఈ రాళ్లు కేకలు వేయునని మీతో చెప్పుచున్నాననెను.

41. ఆయన పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడ్చి

42. నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధానసంబంధమైన సంగతులను తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిప్పుడవి నీ కన్నులకు మరుగు చేయబడియున్నవి.
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:29, యెషయా 6:9-10

43. (ప్రభువు) నిన్ను దర్శించిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శత్రువులు నీ చుట్టు గట్టు కట్టి ముట్టడివేసి, అన్ని ప్రక్కలను నిన్ను అరికట్టి, నీలోనున్న నీ పిల్లలతో కూడ నిన్ను నేల కలిపి

44. నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండ నియ్యని దినములు వచ్చునని చెప్పెను.
కీర్తనల గ్రంథము 137:9

45. ఆయన దేవాలయములో ప్రవేశించి అందులో విక్ర యము చేయువారితో నా మందిరము ప్రార్థన మందిరము అని వ్రాయబడియున్నది.

46. అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసితిరని చెప్పి వారిని వెళ్లగొట్ట నారంభించెను.
యెషయా 56:7, యిర్మియా 7:11

47. ఆయన ప్రతిదినమును దేవాలయములో బోధించు చున్నప్పుడు, ప్రధానయాజకులును శాస్త్రులును ప్రజలలో ప్రధానులును ఆయనను నాశనముచేయ జూచుచుండిరి గాని

48. ప్రజలందరు ఆయన వాక్యమును వినుటకు ఆయనను హత్తుకొని యుండిరి గనుక ఏమి చేయవలెనో వారికి తోచలేదు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
19:1-2 ప్రపంచంలో ప్రాకారమున్న పట్టణాల్లో యెరికో అత్యంత పురాతన మైనది. నేడు ఈ పట్టణంలో మనకు కనబడే శిథిలాలు వేల సంవత్సరాల నాటివి. ఇది యొర్దానుకు 5 మైళ్ల దూరంలో పశ్చిమాన, మృతసముద్రానికి వాయవ్యదిశలో 10 మైళ్ల దూరంలో, చుట్టూ తిరిగి వస్తే యెరూషలేము నుంచి సుమారు 17 మైళ్ల దూరంలో ఉంది. సుంకపు గుత్తదారుడు అంటే పన్ను వసూలుచేసే ఒక ప్రధాన పట్టణంలో ఉండి, ఇతర సుంకరులపై పర్యవేక్షకుడని అర్థం. తన హోదాను ఉపయోగించుకుని ధనాన్ని గుంజుకోవడం వల్ల జక్కయ్య ధనవంతుడయ్యాడు (వ.5-9 నోట్సు చూడండి).

19:3-4 మేడి చెట్టు 30-40 అడుగులు ఎత్తు పెరుగుతుంది. అయితే దాని కొమ్మలు నేలమట్టుకు వంగి వుండి, చాలా దృఢంగా ఉంటాయి. అందువల్ల పొట్టిగా ఉన్న వ్యక్తి కూడా దాన్ని ఎక్కగలుగుతాడు. 

19:5-9 జక్కయ్య ఇంట ఉండవలసియున్నది అనే మాట దైవిక ఆవశ్యకతను సూచిస్తున్నది. ఇశ్రాయేలు పై దండెత్తి దానిని స్వాధీనం చేసుకున్న రోమా ప్రభు త్వం పక్షంగా సుంకరులు పనిచేసేవాళ్లు, కాబట్టి యూదులు వాళ్లను చాలా నీచంగా చూసేవారు. తన సొంత ప్రజలను అమ్ముకుని, వాళ్లను ఇబ్బందికి గురిచేసిన పాపియైన మనుష్యుడు జక్కయ్య. అలాంటి పాపి దగ్గర రాత్రిపూట బసచేయడానికి నిర్ణయించుకున్న యేసు చర్య ఎంత సిగ్గుమాలినదో అని అక్క డున్న వాళ్లు భావించారు. అయితే జక్కయ్య మాటలూ చర్యలూ అతడు మార్పు చెందిన వ్యక్తి అని చూపిస్తున్నాయి. ఆస్తిలో 5వ భాగం పేదవారికి పంచియివ్వ డమే ఎంతో గొప్ప దాతృత్వంగా పరిగణించబడేది. అయితే తన ఆస్తిలో సగము బీదవాళ్లకు పంచియిస్తానని జక్కయ్య చెప్పాడు. అన్యాయంగా ప్రజల నుంచి గుంజుకున్న ధనానికి 20 శాతం చెల్లిస్తే సరిపోతుంది (లేవీ 6:5). అయితే జక్కయ్య నాలుగంతలు చెల్లిస్తానని చెప్పాడు. జక్కయ్య అబ్రాహాము కుమారుడయ్యాడు, యేసుక్రీస్తులో విశ్వాసం ద్వారా రక్షణ పొందాడు (గలతీ 3:7). 

19:10 మనుష్యకుమారుడు అనేది మెస్సీయయైన యేసుకున్న బిరుదు, ఆయన మానవత్వాన్ని సంపూర్ణంగా తెలియచేసే మాట. నశించిన వారిని వెదకి, రక్షించుట ఆయన పరిచర్య లక్ష్యం.

19:11 మెస్సీయ గురించి ఆ రోజుల్లో తమకున్న అంచనాలను బట్టి
యెరూషలేముకు వెళ్లగానే యేసు తన్నుతాను రాజుగా ప్రకటించుకుని రోమీయుల సామ్రాజ్యాన్ని కూల్చేస్తాడని ఆయన శిష్యులు నమ్మారు. అప్పుడు దేవుని రాజ్యము తన మహిమతో కనబడుతుంది. 

19:12-13 ఈ ఉపమానానికీ, మత్తయి 25:14-30లో ఉన్న ఉపమానా నికీ కొన్ని పోలికలున్నాయి. అయితే వీటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాలను చూస్తే ఇది పూర్తిగా వేరే సందర్భంలో యేసు చెప్పిన ఉపమానం అనడానికి ఆధారాలున్నాయి. సంపూర్ణ అధికారం పొందడానికి తాను వెళ్లవలసి ఉందని నొక్కి చెప్పడానికి యేసు ఈ ఉపమానాన్ని చెప్పాడు. (మత్తయి 28:18 చూడండి). కేవలం దీని తర్వాతనే ఆయన తన సంపూర్ణ మహిమలో రాజ్యంతో తిరిగి వస్తాడు. ఒక మినా వంద డ్రాక్మాలకు సమానం. సగటు మనిషికి ఒక రోజు వేతనం డ్రాక్మా. అందువల్ల ఒక్కొక్క మినా సగటు మనిషికి 100 రోజుల జీతంతో సమానం, సుమారు నాలుగు నెలల జీతం అని చెప్పవచ్చు. (నేను తిరిగి వచ్చువరకు వ్యాపారము చేయుడి అనే ఆజ్ఞ) ఆ రాజకుమారుడు (యేసు) ఎంతకాలం దూరంగా ఉంటాడో అస్పష్టంగా తెలియచేస్తుంది. యేసు పరలోకానికి ఆరోహణం, ఆయన పునరాగమనం (అపొ.కా.1:11) మధ్య సమయానికి ఇది సరిపోతుంది (24:50-53; అపొ.కా.1:9). 

19:14 మెస్సీయయైన తన ఏలుబడిని తృణీకరించడం వలన యూదులు ఎదుర్కొనే తీవ్రమైన పరిణామాల గురించి యేసు హెచ్చరించాడు.


19:15-19 పదిమంది దాసులలో ఒక్కొక్కరికి ఒకొక్క మినా ఇచ్చాడు. అయితే రాజకుమారుడు దూరదేశం వెళ్లిన సమయంలో ఎంత సంపాదించా రని కేవలం ముగ్గుర్ని మాత్రమే ప్రశ్నించాడు. మొదటిదాసుడు పది మినాలను సంపాదించాడు. అతని నమ్మకత్వం వలన అతడు రాజ్యంలో పది పట్టణాలపై అధికారం పొందాడు. రెండవ దాసుడు ఐదు మినాలు సంపాదించాడు, విస్తారమైన అధికారాన్ని అతడు పొందాడు. “కలిగిన ప్రతివానికీ ఇవ్వబడును" అని వ. 26 లో ఉన్న నియమానికి ఉదాహరణలు ఈ ఇద్దరు దాసులు. 

19:20-25 మూడవ దాసుడు తన యజమానికి భయపడినందువల్ల తన మినాను దాచిపెట్టాడు. బహుశా అతడు రాజు తిరిగి రాడని కూడా ఆశించి ఉంటాడు. అదే నిజమైతే ఆ ధనం తన సొంతమవుతుంది. సాహుకారుల నుండి వచ్చిన కొద్దిపాటి వద్ద అయినా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండేదని చెబుతూ యజమానుడు తన 3వ దాసుడు చెప్పే సాకుల్ని అంగీకరించలేదు. ఈ చెద్దదాసుడు తన దగ్గరున్న మినాను 10 మినాలున్న దాసునికి ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. “లేని వాని యొద్దనుండి వానికి కలిగినదియు తీసివేయబడును" అనే వ.26 లోని నియమాన్ని ఇది కనబరుస్తుంది. 

19:26-27 ప్రభువు యెడల నమ్మకత్వం చూపిస్తే గొప్ప బహుమానం ఉంటుంది. దానికి భిన్నంగా దుర్మార్గపు గృహనిర్వాహకత్వం వల్ల కఠిన శిక్షపడుతుంది. తమ జీవితాలను ప్రభువు ఏలకూడదని కోరుకునే వారికి ఘోరమైన శిక్ష పడుతుంది. వారిని సంహరించుడి అనే మాట క్రీ.శ.70వ సంవత్సరంలో యెరూషలేము నాశనాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. 

19:28-44 ఈ వచనాలు యెరూషలేములోకి యేసు “జయప్రవేశాన్ని” వర్ణిస్తున్నాయి. (ఇది నాలుగు సువార్త గ్రంథాల్లోనూ ఉంది). చాలామంది యూదులు యేసును మెస్సీయగా అంగీకరించలేదు. అయినా, ఆయన ప్రవేశం జయోత్సవంతో కూడినదే. ఎందుకంటే (1) ప్రజలు ఖరూరపు మట్టలు ఊపుతూ వాటిని నేలపై పరచిన విధానం (యోహాను 12:13) ఆయన రాచరికాన్నీ, విజయాన్ని సూచిస్తున్నాయి. (2) ఆయన యెరూషలేములో ప్రవేశించడం పా.ని. ప్రవచన నెరవేర్పునూ (జెకర్యా 9:9), విమోచన విషయంలో దేవుని ప్రణాళిక విజయాన్ని సూచిస్తుంది. 

19:28 యెరికో నుంచి (వ.1,2 నోట్సు చూడండి) యెరూషలేముకు 17 మైళ్ల దూరం ఉంటుంది. 3,300 అడుగుల ఎత్తులో యెరూషలేము ఉంది. ఆ రహదారిలో ప్రయాణించడమంటే మైలుకు సగటున 200 అడుగుల ఎత్తు ఎక్కాల్సి ఉంటుంది. 19:29 యెరికో నుంచి యెరూషలేము దగ్గరకు వెళ్తుండగా రహదారిలో ఉండే రెండు చిన్న గ్రామాలు బేత్పగే, బేతనియలు. బేతనియ అనే గ్రామం లాజరు, మరియ, మారల స్వగ్రామం (యోహాను 11:1). యెరూషలేము తూర్పు దిక్కున కేవలం 2 మైళ్ల దూరంలో ఒలీవల కొండకు కొంచెం పైన, యెరూషలేము దేవాలయం నుంచి కెడ్రోను లోయకు ఎదురుగా శిఖరంపైన బేతనియ గ్రామం ఉంటుంది. ఏ సువార్త గ్రంథంలోనూ ఈ ఇద్దరు శిష్యుల పేర్లు ప్రస్తావించలేదు. 

19:30-34 ఈ వాక్యభాగంలో వివరించబడినట్లుగానే ఆ రోజుల్లో మతనాయకులు, రాజకీయ నాయకులు తరచూ ఇతరుల ఆస్తిని (ఉదా. ఒక చిన్న గాడిదపిల్లను) కొద్దికాలం కోసం ఎరవు తెచ్చుకునేవారు. ఈ గాడిదపిల్లతో పాటు దాని తల్లి కూడా తీసుకునివెళ్లబడింది అని మత్తయి 21:7 చెబుతుంది. ఈ చర్య జెకర్యా 9:9 లోని ప్రచవనాన్ని నెరవేర్చింది: “సీయోను కుమారీ.... నీ రాజు.... దీనుడునై గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాడు”.

19:35-36 ఆ ఇద్దరు శిష్యులు, జనసమూహము తమ బట్టలు (పైవస్త్రములు) నేలపైన పరిచారు. తమ బట్టలు దారిపొడుగున పరచడం అనేది ప్రత్యేక హోదా కలిగిన వ్యక్తులను సన్మానించడానికి చేసేవారు. యెహూ ఇశ్రాయేలుకు రాజుగా ప్రకటించబడినప్పుడు ఆనాటి ప్రజలు ఇలానే చేశారు (2రాజులు 9:13). 

19:37-38 ఒలీవల కొండను దాటిపోయి. (వ.29 నోట్సు చూడండి), యెరూషలేముకు దిగుతున్నప్పుడు శిష్యుల సమూహం తాము చూచిన అద్భుతములన్నిటిని గూర్చి దేవుణ్ణి స్తుతించారు. జయప్రవేశానికి ముందు రోజుల్లోనే బేతనియలో లాజరును యేసు మృతుల్లోనుంచి లేపిన సందర్భాన్ని
యోహాను సువార్త తెలియచేస్తుంది (యోహాను 11:1-44). జనసమూహం కీర్తన 118:26 ను బిగ్గరగా అరిచి చెబుతున్నారు. 118వ కీర్తన మెస్సీయకు సంబంధించిన కీర్తన. అంతేకాదు, వాళ్ళు పా.ని. లేఖనానికి రాజు అనే పదాన్ని కూడా చేర్చారు. - యేసును వారు మెస్సీయగా నమ్మారని ఇది కనబరుస్తుంది. 

19:39-40 తన శిష్యుల్ని గద్దించమని యేసును పరిసయ్యులు అడిగారు, ఎందుకంటే యేసే మెస్సీయ అనీ, ఇశ్రాయేలుకు న్యాయబద్ధమైన రాజు అనీ కీర్తన 118:26 ను పదే పదే ప్రస్తావించడం ద్వారా వాళ్లకు అర్థమయ్యింది. తన శిష్యులు ఊరకుండిన యెడల దేవుడు ఆ సత్యాన్ని వేరొకవిధంగానైనా (రాళ్ళు కేకలు వేసేలా అద్భుతం చేసైనా సరే) తెలియజేస్తాడని యేసు జవాబు చెప్పాడు. 

19:41-44 లాజరు సమాధి ముందు యేసు - కన్నీరు కార్చాడు (యోహాను 11:35), ఇక్కడ యెరూషలేము నగరంచే తృణీకరించబడ్డాననే తలంపు రాగానే విలపించాడు. నిజమే, యేసుక్రీస్తులో విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే దేవునితో శాశ్వతమైన సమాధానం కలుగుతుంది (రోమా 5:1). రోమీయుల పరిపాలనలో యూదులు తాత్కాలికమైన, అసంపూర్ణమైన శాంతి అనుభవించారు. అయితే ఆ శాంతి శాశ్వతకాలం ఉండేది కాదు. క్రీ.శ. 70వ సంవత్సరంలో జరిగిన విధ్వంసకరమైన సంఘటనలు ఈ వాస్తవాన్ని నిరూపించాయి. చాలామంది యూదులు వారి అవిశ్వాసం వల్ల క్రీస్తును మెస్సీయగా చూడలేక పోయారు (2కొరింథీ 4:4), ఆయన రాకడే దేవుని దర్శన సమయమనీ (గ్రీకు. కైరోస్, “తగిన సమయం”), రక్షణ దినమనీ నమ్మడానికి తిరస్కరించారు. 

19:45-46 దేవాలయములో అన్యజనులకు నిర్దేశించబడిన ప్రాంగణంలోనే అర్పణలుగా అర్పించే జంతువులను అధిక ధరలకు అమ్మేవారు. యెషయా 56:7 ప్రకారం నా మందిరము (దేవాలయం) ప్రార్థన మందిరముగా ఉండాలి. దొంగల గుహ అనే మాట యిర్మీయా 7:11 నుంచి తీసుకున్నాడు. దేశ మతవ్యవస్థలోని అవినీతిని, బబులోను చెరలో తీర్పు తీర్చబడే సమయాన్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇప్పుడు దేవాలయంలో దుర్నీతిని, తనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న యూదులను యేసు చూశాడు, కాబట్టి ఇశ్రాయేలు దేశం మరింత కఠినమైన తీర్పు సమయాన్ని ఎదుర్కొన్నది.

19:47-48 ఇశ్రాయేలు మత ప్రధానులు ఏవిధంగానైనా యేసు అడ్డు తొలగించుకోవాలని తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే వాళ్లు ధైర్యంగా యేసును బంధించడానికి సంకోచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే జనసమూహాల మధ్యలో ఆయనకు ప్రజాదరణ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. 


Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |