Ecclesiastes - ప్రసంగి 7 | View All

1. సుగంధతైలముకంటె మంచి పేరు మేలు; ఒకని జన్మ దినముకంటె మరణదినమే మేలు.

2. విందు జరుగుచున్న యింటికి పోవుటకంటె ప్రలాపించుచున్నవారి యింటికి పోవుట మేలు; ఏలయనగా మరణము అందరికినివచ్చును గనుక బ్రదుకువారు దానిని మనస్సున పెట్టుదురు.

3. నవ్వుటకంటె దుఃఖపడుట మేలు; ఏలయనగా ఖిన్నమైన ముఖము హృదయమును గుణపరచును.

4. జ్ఞానుల మనస్సు ప్రలాపించువారి యింటిమీదనుండును; అయితే బుద్ధిహీనుల తలంపు సంతోషించువారి మధ్యనుండును.

5. బుద్ధిహీనుల పాటలు వినుటకంటె జ్ఞానుల గద్దింపు వినుట మేలు.

6. ఏలయనగా బానక్రింద చిటపటయను చితుకుల మంట ఎట్టిదో బుద్ధిహీనుల నవ్వు అట్టిదే; ఇదియు వ్యర్థము.

7. అన్యాయము చేయుటవలన జ్ఞానులు తమ బుద్ధిని కోలుపోవుదురు; లంచము పుచ్చుకొనుటచేత మనస్సు చెడును.

8. కార్యారంభముకంటె కార్యాంతము మేలు; అహంకారము గలవానికంటె శాంతముగలవాడు శ్రేష్ఠుడు

9. ఆత్రపడి కోపపడవద్దు; బుద్ధిహీనుల అంత రింద్రియములందు కోపము సుఖనివాసము చేయును.
యాకోబు 1:19

10. ఈ దినములకంటె మునుపటి దినములు ఏల క్షేమకరములు అని యడుగవద్దు; ఈ ప్రశ్నవేయుట జ్ఞానయుక్తము కాదు

11. జ్ఞానము స్వాస్థ్యమంత యుపయోగము; సూర్యుని క్రింద బ్రదుకువారికి అది లాభకరము.

12. జ్ఞానము ఆశ్ర యాస్పదము, ద్రవ్యము ఆశ్రయాస్పదము; అయితే జ్ఞానము దాని పొందిన వారి ప్రాణమును రక్షించును; ఇదే జ్ఞానమువలన కలుగు లాభము.

13. దేవుని క్రియలను ధ్యానించుము; ఆయన వంకరగా చేసినదానిని ఎవడు చక్కపరచును?

14. సుఖదినమునందు సుఖముగా ఉండుము, ఆపద్దినమునందు యోచించుము; తాము చనిపోయిన తరువాత జరుగుదానిని నరులు తెలిసికొనకుండునట్లు దేవుడు సుఖదుఃఖములను జతపరచియున్నాడు.

15. నా వ్యర్థసంచారముల కాలములో నేను వీటినన్నిటిని చూచితిని; నీతి ననుసరించి నశించిన నీతిమంతులు కలరు. దుర్మార్గులై యుండియు చిరాయువులైన దుష్టులును కలరు.

16. అధికముగా నీతిమంతుడవై యుండకుము; అధిక ముగా జ్ఞానివికాకుము; నిన్ను నీవేల నాశనము చేసి కొందువు?

17. అధికముగా దుర్మార్గపు పనులు చేయకుము, బుద్ధిహీనముగా తిరుగవద్దు;నీ కాలమునకు ముందుగా నీ వేల చనిపోదువు?

18. నీవు దీని పట్టుకొనియుండుటయు దానిని చేయివిడువకుండుటయు మేలు; దేవునియందు భయభక్తులు గలవాడు వాటినన్నిటిని కొనసాగించును.

19. పట్టణమందుండు పదిమంది అధికారులకంటె జ్ఞానము గలవానికి జ్ఞానమే యెక్కువైన ఆధారము.

20. పాపము చేయక మేలు చేయుచుండు నీతిమంతుడు భూమిమీద ఒకడైనను లేడు.
రోమీయులకు 3:10

21. నీ పనివాడు నిన్ను శపించుట నీకు వినబడకుండునట్లు చెప్పుడు మాటలు లక్ష్యపెట్టకుము.

22. నీవును అనేకమారులు ఇతరులను శపించితివని నీకే తెలిసి యున్నది గదా.

23. ఇది అంతయు జ్ఞానముచేత నేను శోధించి చూచితిని, జ్ఞానాభ్యాసము చేసికొందునని నేననుకొంటిని గాని అది నాకు దూరమాయెను.

24. సత్యమైనది దూరముగాను బహు లోతుగాను ఉన్నది, దాని పరిశీలన చేయగలవాడెవడు

25. వివేచించుటకును పరిశోధించుటకును, జ్ఞానాభ్యాసము చేయుటకై సంగతులయొక్క హేతువులను తెలిసికొనుట కును, భక్తిహీనత బుద్ధిహీనత అనియు బుద్ధిహీనత వెఱ్ఱితన మనియు గ్రహించుటకును, రూఢి చేసికొని నా మనస్సు నిలిపితిని.

26. మరణముకంటె ఎక్కువ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనస్సును బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన స్త్రీ; దేవుని దృష్టికి మంచివారైనవారు దానిని తప్పించుకొందురు గాని పాపాత్ములు దానివలన పట్టబడుదురు.

27. సంగతుల హేతువు ఏమైనది కనుగొనుటకై నేను ఆయా కార్యములను తరచి చూడగా ఇది నాకు కనబడెనని ప్రసంగినైన నేను చెప్పు చున్నాను; అయితే నేను తరచి చూచినను నాకు కనబడ నిది ఒకటి యున్నది.

28. అదేదనగా వెయ్యిమంది పురుషు లలో నేనొకని చూచితిని గాని అంతమంది స్త్రీలలో ఒకతెను చూడలేదు.

29. ఇది యొకటిమాత్రము నేను కను గొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను యథార్థవంతులనుగా పుట్టించెను గాని వారు వివిధమైన తంత్రములు కల్పించు కొని యున్నారు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
6:10-7:4 ఈ వాక్యభాగంలోని ప్రధానాంశం 6:10లో కనబడుతుంది: జీవిత సత్యాలు ముందుగానే తెలియబడెను అనీ, ఇక జోడించవలసినవేమీ లేవనీ. అంటే జీవితంలోని మౌలిక సత్యాల్లో మార్పును తెచ్చేవి ఏవీ లేవు కాబట్టి అధికప్రయాసతో జ్ఞానాన్వేషణ సాగించడం వ్యర్థమని అర్థం. అందు
చేత, ఏవో కొత్త విషయాలు కనుగొన్నట్టు వట్టి మాటలతో వదరకూడదు (6:11). మన అవగాహన పరిమితమైంది, మనం రాబోయే రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందో ముందుగా చెప్పలేని అశక్తులం (6:12). కాబట్టి, నిజంగా జ్ఞానము గలిగినవారు మరణం అనే వాస్తవం మీద దృష్టిపెడతారు (7:1-4).
అంత్యక్రియలు మరణం అగత్యమనే గంభీరమైన వాస్తవం మీదకు మన దృష్టిని మళ్లించాలి, మంచిగాను సంతుష్టికరంగాను జీవించాలని ప్రోత్సహించాలి. 

7:5-6 బుద్ధిహీనులు మంచి సలహాలివ్వలేరు, తీసుకోలేరు. బుద్ధిహీనుల పాటలు అంటే దేన్నీ లక్ష్యపెట్టకుండా విచ్చలవిడిగా విందులు వినోదాల్లో మునిగిపోవడాన్ని సూచిస్తున్నాయి. బుద్ధిహీనులతో వేడుకల్లో పాల్గొంటే వచ్చే సంతోషంకంటె జ్ఞానుల గద్దింపు వలన మనసు నొచ్చుకోవడం జీవితానికెంతో మేలు. పైగా బుద్ధిహీనులు జ్ఞానవాక్కుల్ని కృత్రిమమైన నవ్వుతో స్వీకరిస్తారు. అంటే నిజంగా పాటించరని అర్థం. బాన క్రింద చిటపటయను చితుకుల మంట అనే మాటలు బుద్దిహీనులు తమకు ఎవరు జ్ఞానవాక్కులు చెప్పాలనుకుంటారో వారికి ముళ్లులాగా తగులుతారనీ, చివరకు బుద్ధిహీనులు నిష్ప్రయోజకులనీ, వారు చితుకుల మంటలాగా కాలిపోవడానికి తప్ప మరెందుకూ ఉపయోగపడరని తెలియజేస్తున్నాయి. 

7:7-9 జ్ఞానులు రాజకీయశక్తుల వలన ఎదురయ్యే వాస్తవ పరిస్థితులనెలా ఎదుర్కొంటారనే దానిమీద ఈ వచనాల్లోని మూడు నీతివాక్యాలు ప్రధానంగా కేంద్రీకరిస్తున్నాయి. మొదటిది, అన్యాయం అంతటా వ్యాపించింది. అది ఎవరినైనా నైతికంగా కిందికి పడద్రోయగలదు. కాబట్టి దీని విషయంలో ఎవరైనా గానీ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. రెండవది, ఎవరినైనా మొట్టమొదటిసారి చూడగానే వారి రూపురేఖల్ని బట్టి తీర్పు చెప్పకూడదు, ఇప్పుడు నెగ్గుచున్నవారు ఏదో ఒక రోజు కూలిపోగలరు. ఎవరైనా గానీ శాంతము గలవారై సుగుణమే కార్యాంతమునందు నిలిచి ఉంటుందని గ్రహించవలసి ఉన్నారు. అందుచేత లంచం విషయంలో ఎదురయ్యే శోధనల నుండి పారిపోవాలి. మూడవది, ఎవరైనా జీవితంలో అప్పటికప్పుడు ఎదురయ్యే పరిస్థితుల్లో తొందరవడి కోపంతో ప్రవర్తించడం వారి బుద్ధిహీనతను బహిర్గతం చేస్తుంది.

7:10 ప్రజలు తమ జీవితకాలంలో దుష్టత్వాన్ని చూచి, పూర్వపు రోజులే మెరుగైనవని తప్పుగా ఊహిస్తుంటారు.. 

7:11-14 ప్రజలకు డబ్బు అవసరమేనని ప్రసంగి గ్రంథం అంగీకరించింది. ధనాన్వేషణను నిరుత్సాహపరుస్తూనే ఉన్నా, ద్రవ్యము (వెండి) అనవసరమని గానీ, చెడ్డదని గానీ ప్రసంగి గ్రంథం చెప్పడం లేదు. అదే సమయంలో దేవుడు మనకు ఏమి కేటాయిస్తాడో వాటిని ఓర్పుతో అంగీకరించాలి. 

7:15-18 కొద్దిపాటి పాపంలో ఇబ్బంది లేదని ఈ వచనాలు చెప్తున్నట్టు కనిపించవచ్చు. కాని విషయం అది కాదు. దైవభక్తికి సంబంధించిన వాటిలో అత్యుత్సాహంతో కూడిన పనులు జీవితాన్ని కఠినతరం చేస్తాయని ఈ వాక్యభాగం తెలియజేస్తుంది (ఉదాహరణ -- నిరంతరమూ అన్నపానాలు మాని ఉపవాసం ఉండడం). ఈ సందర్భంలో అధికముగా నీతిమంతుడవై యుండకుము అనే మాటలు ఎవరైనా నైతికవర్తన విషయంలో లేదా దైవభక్తి విషయంలో నిర్దేతుకంగా తాము భరించలేని భారాన్ని మోయడాన్ని సూచిస్తున్నాయి. 

7:19 జ్ఞానము మంచిదే, అయితే జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలనే మితిమీరిన కాంక్ష చివరికి నిరుత్సాహాన్ని మిగుల్చుతుంది (వ.23). 

7:20-24 భూమ్మీద అందరూ పాపం చేసినవారే అన్న గ్రహింపు ఇతరులపట్ల ఓరిమిని సహనాన్ని చూపించేటట్లు చేయాలి. 

7:25-29 పురుషుల్లో కంటే స్త్రీలలో దుర్మార్గత అధికమని ఈ వాక్యభాగం చెప్తున్నట్టుగా కనబడుతుంది. ఏదేమైనా, దీన్ని గ్రంథంలోని సందర్భానికి తగినట్టుగా అర్ధం చేసుకోవాలి. ఒక జ్ఞానియైన పురుషుడు జ్ఞానులైన పురుషులకు లేదా మిగిలిన పురుషులందరికీ. సాధారణ భావనలో ఈ సలహా ఇస్తున్నాడు. అప్పటి కాలంలో ప్రసంగి గ్రంథం పురుషుల కోసం ఉద్దేశించబడింది. (ఎందుకంటే అప్పటి కాలం స్త్రీలకు అంతగా అక్షరజ్ఞానం ఉండేది కాదు) కాబట్టి, ఇది ప్రధానంగా పురుషుడి అభిప్రాయధోరణినే ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇంకా, వ.29 లో పరోక్షంగా సూచితమైనట్టుగా ఈ వాక్యభాగం పాపంలో పడడం గురించి చింతనాసక్తిని తెలియ జేస్తుంది. విషయమేమిటంటే, పాపం వలన స్త్రీపురుషుల మధ్య, మరీ ముఖ్యంగా భార్యాభర్తల మధ్య, ఉండవలసిన ప్రామాణికమైన సంబంధం పతనమైంది (ఆదికాండం 3:16 లో సూచితమైనట్టుగా). అందుకే పురుషులు తమ భార్యలతో కంటె ఎక్కువగా ఇతర పురుషులతో స్నేహబంధాన్ని పెంపొందించుకుంటున్నారు (పరస్పర ప్రోత్సాహంతో పరస్పర ఆమోదంతో అనే భావనలో). స్త్రీలలో ఒకతెను చూడలేదు అనే మాటలు స్త్రీలు స్వభావరీత్యా చెడ్డవాళ్లనే అర్థాన్నివ్వడం లేదు గానీ, పురుషుడైన సొలొమోను స్త్రీలతో తాను కలిగి ఉన్న ఏ ఒక్క సంబంధంలోనూ ఎలాంటి కపటం, ఒత్తిడి, సంఘర్షణ లేని స్థితిని కనుగొనలేకపోయాడు. పైగా, అతడు నిష్కపటమైన స్నేహసంబంధాలు బహు అరుదు అని కనుగొన్నాడు (వెయ్యిమంది పురుషులలో నేనొకని చూచితిని). “ప్రసంగి" గ్రంథం స్త్రీలనుద్దేశించి రచించబడినట్లయితే, స్త్రీలు తమ భర్తలతో కంటె ఎక్కువగా ఇతర స్త్రీలతో స్నేహసంబంధాల్ని పెంపొందించు కుంటున్నారని సరిగ్గా వారికి సంబంధించిన అభిప్రాయ సరణిని ప్రతిబింబించి ఉండేది. ఏదేమైనా, గ్రంథంలో ఉన్నదాని ప్రకారం స్త్రీపురుషులిరువురూ దేవుడనుగ్రహించిన జ్ఞానం వలన మేలు పొందుతారు. 


Shortcut Links
ప్రసంగి - Ecclesiastes : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |