Isaiah - యెషయా 32 | View All

1. ఆలకించుడి, రాజు నీతినిబట్టి రాజ్యపరిపాలన చేయును అధికారులు న్యాయమునుబట్టి యేలుదురు.
యోహాను 1:49, యోహాను 18:37, 1 కోరింథీయులకు 15:25

2. మనుష్యుడు గాలికి మరుగైనచోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను ఉండును ఎండినచోట నీళ్లకాలువలవలెను అలసట పుట్టించు దేశమున గొప్పబండ నీడవలెను ఉండును.

3. చూచువారి కన్నులు మందముగా ఉండవు వినువారి చెవులు ఆలకించును.

4. చంచలుల మనస్సు జ్ఞానము గ్రహించును నత్తివారి నాలుక స్పష్టముగా మాటలాడును.

5. మూఢుడు ఇక ఘనుడని యెంచబడడు కపటి ఉదారుడనబడడు.

6. మూఢులు మూఢవాక్కులు పలుకుదురు భక్తిహీనముగా నడుచుకొందురు యెహోవానుగూర్చి కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దప్పిగొనినవారికి పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూర్వకముగా పాపము చేయుదురు.

7. మోసకారి సాధనములును చెడ్డవి నిరుపేదలు న్యాయవాదన చేసినను కల్లమాటలతో దీనులను నాశనముచేయుటకు వారు దురాలోచనలు చేయుదురు.

8. ఘనులు ఘనకార్యములు కల్పించుదురు వారు ఘనకార్యములనుబట్టి నిలుచుదురు.

9. సుఖాసక్తిగల స్త్రీలారా, లేచి నా మాట వినుడి నిశ్చింతగానున్న కుమార్తెలారా, నా మాట వినుడి.

10. నిశ్చింతగల స్త్రీలారా, యిక ఒక సంవత్సరమునకు మీకు తొందర కలుగును ద్రాక్షపంట పోవును పండ్లు ఏరుటకు రావు.

11. సుఖాసక్తిగల కన్యలారా, వణకుడి నిర్విచారిణులారా, తొందరపడుడి మీ బట్టలు తీసివేసి దిగంబరులై మీ నడుమున గోనె పట్ట కట్టుకొనుడి.

12. రమ్యమైన పొలము విషయమై ఫలభరితమైన ద్రాక్షా వల్లుల విషయమై వారు రొమ్ము కొట్టుకొందురు.

13. నా జనుల భూమిలో ఆనందపురములోని ఆనందగృహములన్నిటిలో ముండ్ల తుప్పలును బలురక్కసి చెట్లును పెరుగును. పైనుండి మనమీద ఆత్మ కుమ్మరింపబడువరకు

14. నగరి విడువబడును జనసమూహముగల పట్టణము విడువబడును కొండయు కాపరుల గోపురమును ఎల్లకాలము గుహలుగా ఉండును

15. అవి అడవిగాడిదలకు ఇష్టమైనచోట్లుగాను మందలు మేయు భూమిగాను ఉండును అరణ్యము ఫలభరితమైన భూమిగాను ఫలభరిత మైన భూమి వృక్షవనముగానుండును.

16. అప్పుడు న్యాయము అరణ్యములో నివసించును ఫలభరితమైన భూమిలో నీతి దిగును

17. నీతి సమాధానము కలుగజేయును నీతివలన నిత్యమును నిమ్మళము నిబ్బరము కలుగును. అప్పుడు నా జనుల విశ్రమ స్థలమునందును ఆశ్రయ స్థానములయందును సుఖకరమైన నివాసముల యందును నివసించెదరు
యాకోబు 3:18

18. అయినను అరణ్యము ధ్వంసమగునప్పుడు వడగండ్లు పడును

19. పట్టణము నిశ్చయముగా కూలిపోవును.

20. సమస్త జలములయొద్దను విత్తనములు చల్లుచు ఎద్దులను గాడిదలను తిరుగనిచ్చు మీరు ధన్యులు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
32:1 రాజు నీతినిబట్టి రాజ్యపరిపాలన చేయును అనే మాటలు సూటిగా మెస్సీయను సూచిస్తున్నాయా లేక చరిత్రలోని రాజైన హిజ్కియాను గానీ యోషీయాను గానీ సూచిస్తున్నాయా అనే విషయంలో వేదపండితుల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలున్నాయి. మెస్సీయ ఆదర్శవంతుడైన రాజు అనే విషయం నిర్వివాదాంశం. అయితే, హిజ్కియా యోషీయాలు మెస్సీయను చూచాయగా చూపెట్టే రాజులు. విషయమేమిటంటే, భవిష్యత్తులో వచ్చే రాజు న్యాయాన్ని బట్టి పరిపాలిస్తాడు.

32:2 ప్రజలు మేళ్ల ననుభవించడానికి కారణం వారి నాయకులు నీతిమం తులై ఉండడమేనని ఈ అలంకారిక వర్ణన తెలియజేస్తుంది. నీతిమంతులైన నాయకులు కష్టసమయాల్లో ప్రజలకు రక్షణ గాను సంరక్షణ గాను ఉంటారు. 

32:3 న్యాయవంతుడైన రాజు" అందించే నీతిమంతమైన పాలనలో ప్రజలు జ్ఞానవివేకాలు కలిగినవారుగా ఉంటారు.

32:4-5 మూర్ఖుడైన వ్యక్తి రాజుగా ఉండడమెంత అపాయకరమైనదో ప్రసంగి గ్రంథంలోని ఉపదేశకుడు తెలియజేశాడు, రాజ్యం. తలక్రిందులవుతుంది (ప్రసంగి 10:16-17). ఇక్కడ మూడుడు (హెబ్రీ. నాబాల్), ఘనుడ(హెబ్రీ. నాదివ్)నే శబ్దచమత్కారం కనబడుతుంది.

32:6-7 దేవుణ్ణి తృణీకరించేవారు మూడులు అని, వీరివలన సమాజానికి హాని కలుగుతుందని సామెతలు గ్రంథం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. దేశాన్నేలే రాజుల్లో, అధిపతుల్లో మూఢత్వం ప్రజల్ని ఆకలిదప్పులకు గురి చేస్తుందని యెషయా స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు.

32:8 ఘనులు (హెబ్రీ. నాదివ్) అనే పదం నైతికస్వభావాన్ని తెలియజేస్తుంది: “ఔదార్యం , హృదయ విశాలత గలవారు, సర్వజ్ఞానియైన దేవుడు తమ అవసరాలు తీరుస్తాడని ఎరిగి, దీనులపట్ల ఉదారత చూపించేవారు ఘనులు” ( జాన్ ఆస్వాల్) 

32:9 ప్రవచనాత్మకమైన ప్రకటన ఇక్కడ దేవుని ప్రజల సమాజంలోని స్త్రీల గురించి (స్త్రీలారా... కుమార్తెలారా) తెలియజేస్తుంది. వీరు సైతం యెహోవాను బట్టి అతిశయించడానికి బదులు మానవ వనరుల్ని బట్టి అతిశయిస్తున్నారు. వీరు సుఖాసక్తి మరియు నిశ్చింత గలవారిగా కనబడుతున్నారు. స్త్రీల గురించి ఇది వరకటి ప్రకటన కోసం 3:16; 3:17-24; 3:25-4:1 నోట్సు చూడండి. 

32:10 ఈ స్త్రీలు నిశ్చింతగా ఉండడానికి కారణం దేశంలో సస్యసమృద్ధి ఉండడమని తెలుస్తుంది. అయితే ఈ సమృద్ధి తాత్కాలికమైనదేనని యెషయా తెలియజేస్తున్నాడు. తరువాతి సంవత్సరంలో ద్రాక్ష పంట ఉండదు, ఏరుటకు పండ్లు ఉండవు. 

32:11-12 బట్టలు తీసివేయడం, చింపుకొనడం (దిగంబరులై), వాటికి బదులు గోనెపట్ట కట్టుకొనడం, రొమ్ము కొట్టుకొంటూ ఏడ్వడం దుఃఖాన్ని తెలియజేసే రీతులు. రానున్న తీర్పును బట్టి ప్రజలు నేరుగా దుఃఖాన్ని తెలియజేయవలసి ఉంటుందని ఈ ప్రకటన సూచిస్తుంది.

32:13 దేశంలో ధాన్యం, ద్రాక్షలు పండడానికి బదులు నిరుపయోగమైన ముండ్లతుప్పులును బలురక్కసి చెట్టును పెరుగుతాయి. ఈ భావన ఆది 3:17-18లో ఆదాము శాపాన్ని పోలి ఉంది. 

32:14-15 పొలాలు మాత్రమే. కాదు, యెరూషలేము పట్టణం కూడా పాడుబడిపోయి నిస్సారమవుతాయి. ఇది అడవి జంతువులు తిరిగే చోటుగా మారబోతుంది. అయితే, భవిష్యకాలంలో "పైనుండి... ఆత్మ... కుమ్మరింప” బడినప్పుడు (వ.13), దేవునివలన అద్భుతమైన పరివర్తన కలుగుతుంది. నిస్సారంగా ఉన్న దేశం ఫలభరితమైన భూమిగా మారుతుంది. 


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |