Kings II - 2 రాజులు 23 | View All

1. అప్పుడు రాజు యూదా పెద్దలనందరినియెరూషలేము పెద్దలనందరిని తనయొద్దకు పిలువనంపించి

2. యూదావారినందరిని యెరూషలేము కాపురస్థులనందరిని, యాజకులను ప్రవక్తలను అల్పులనేమి ఘనులనేమి జనులందరిని పిలుచుకొని, యెహోవా మందిరమునకు వచ్చి వారు వినుచుండగా, యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గ్రంథములోని మాటలన్నిటిని చదివించెను.

3. రాజు ఒక స్తంభముదగ్గర నిలిచియెహోవా మార్గములయందు నడచి, ఆయన ఆజ్ఞలను కట్టడలను శాసనములను పూర్ణహృదయముతోను పూర్ణాత్మ తోను గైకొని, యీ గ్రంథమందు వ్రాయబడియున్న నిబంధన సంబంధమైన మాటలన్నిటిని స్థిరపరచుదుమని యెహోవా సన్నిధిని నిబంధన చేయగా జనులందరు ఆ నిబంధనకు సమ్మతించిరి.

4. రాజుబయలు దేవతకును అషేరా దేవికిని నక్షత్రములకును చేయబడిన ఉపకరణము లన్నిటి యెహోవా ఆలయములోనుండి ఇవతలకు తీసికొని రావలెనని ప్రధానయాజకుడైన హిల్కీయాకును రెండవ వరుస యాజకులకును ద్వారపాలకులకును ఆజ్ఞ ఇయ్యగా హిల్కీయా వాటిని యెరూషలేము వెలుపల కిద్రోను పొలములో కాల్చివేసి, బూడిదెను బేతేలు ఊరికి పంపి వేసెను.

5. మరియయూదా పట్టణములయం దున్న ఉన్నతస్థలములలోను యెరూషలేము చుట్టునున్న చోట్లలోను ధూపము వేయుటకై యూదారాజులు నియమించిన అర్చకులనేమి, బయలునకును సూర్యచంద్రు లకును గ్రహములకును నక్షత్రములకును ధూపము వేయు వారినేమి, అతడు అందరిని నిలిపి వేసెను.

6. యెహోవా మందిరమందున్న అషేరాదేవి ప్రతిమను యెరూషలేము వెలుపలనున్న కిద్రోను వాగుదగ్గరకు తెప్పించి, కిద్రోను వాగు ఒడ్డున దాని కాల్చి త్రొక్కి పొడుముచేసి ఆ పొడుమును సామాన్య జనుల సమాధులమీద చల్లెను.

7. మరియయెహోవా మందిరమందున్న పురుషగాముల యిండ్లను పడగొట్టించెను. అచ్చట అషేరాదేవికి గుళ్లను అల్లు స్త్రీలు వాసము చేయుచుండిరి.

8. యూదా పట్టణము లోనున్న యాజకులనందరిని అతడు అవతలికి వెళ్లగొట్టెను, గెబా మొదలుకొని బెయేరషెబా వరకును యాజకులు ధూపమువేసిన ఉన్నతస్థలములను అతడు అపవిత్ర పరచి, పట్టణములో ప్రవేశించువాని యెడమపార్శ్వమున పట్టణపు అధికారియైన యెహోషువ గుమ్మముదగ్గరనుండు ఉన్నతస్థలములను పడగొట్టించెను.

9. అయినప్పటికి ఆ ఉన్నతస్థలములమీద నియమింపబడిన యాజకులు యెరూ షలేమందున్న యెహోవా బలిపీఠమునొద్దకు రాక తమ సహోదరులయొద్ద పులుసులేని ఆహారము భక్షించువారు.

10. మరియు ఎవడైనను తన కుమారునేగాని కుమార్తెనేగాని మొలెకునకు అగ్నిగుండము దాటించకుండునట్లు బెన్‌ హిన్నోము అను లోయలోనున్న తోఫెతు అను ప్రదేశ మును అతడు అపవిత్రము చేసెను.

11. ఇదియుగాక అతడు యూదారాజులు సూర్యునికి ప్రతిష్ఠించిన గుఱ్ఱములను మంట పములో నివసించు పరిచారకుడైన నెతన్మెలకుయొక్క గది దగ్గర యెహోవా మందిరపు ద్వారమునొద్దనుండి తీసివేసి, సూర్యునికి ప్రతిష్ఠింపబడిన రథములను అగ్నితో కాల్చి వేసెను.

12. మరియయూదారాజులు చేయించిన ఆహాజు మేడగదిపైనున్న బలిపీఠములను, యెహోవా మందిరపు రెండు సాలలలో మనష్షే చేయించిన బలిపీఠములను రాజు పడ గొట్టించి ఛిన్నాభిన్నములుగా చేయించి ఆ ధూళిని కిద్రోను వాగులో పోయించెను.

13. యెరూషలేము ఎదుట నున్న హేయమను పర్వతపు కుడిపార్శ్వమందు అష్తా రోతు అను సీదోనీయుల విగ్రహమునకును, కెమోషు అను మోయాబీయుల విగ్రహమునకును, మిల్కోము అను అమ్మోనీయుల విగ్రహమునకును ఇశ్రాయేలురాజైన సొలొ మోను కట్టించిన ఉన్నతస్థలములను రాజు అపవిత్రపరచి

14. ఆ ప్రతిమలను తునకలుగా కొట్టించి, అషేరాదేవి ప్రతిమను పడగొట్టించి వాటి స్థానములను నరశల్యములతో నింపెను.

15. బేతేలులోనున్న బలిపీఠమును ఉన్నతస్థలమును, అనగా ఇశ్రాయేలు వారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము కట్టించిన ఆ ఉన్నత స్థలమును బలిపీఠమును అతడు పడగొట్టించి, ఆ ఉన్నత స్థలమును కాల్చి పొడుము అగునట్లుగా త్రొక్కించి అషేరాదేవి ప్రతిమను కాల్చివేసెను.

16. యోషీయా అటు తిరిగి అచ్చట పర్వతమందున్న సమాధులను చూచి కొందరిని పంపి సమాధులలోనున్న శల్యములను తెప్పించి, దైవ జనుడు యెహోవా మాట చాటించి చెప్పిన ప్రకారము వాటిని బలిపీఠముమీద కాల్చి దాని అపవిత్రపరచెను.

17. అంతట అతడునాకు కనబడుచున్న ఆ సమాధి యెవరిదని అడిగినప్పుడు పట్టణపు వారు అది యూదాదేశమునుండి వచ్చి నీవు, బేతేలులోని బలిపీఠమునకు చేసిన క్రియలను ముందుగా తెలిపిన దైవజనుని సమాధియని చెప్పిరి.

18. అందు కతడుదానిని తప్పించుడి, యెవడును అతని శల్యములను తీయకూడదని చెప్పగా వారు అతని శల్యములను షోమ్రోను పట్టణమునుండి వచ్చిన ప్రవక్త శల్యములను తప్పించిరి.

19. మరియఇశ్రాయేలు రాజులు షోమ్రోను పట్టణములలో ఏ ఉన్నతస్థలములలో మందిర ములను కట్టించి యెహోవాకు కోపము పుట్టించిరో ఆ మందిరములన్నిటిని యోషీయా తీసివేసి, తాను బేతేలులో చేసిన క్రియలన్నిటి ప్రకారము వాటికి చేసెను.

20. అచ్చట అతడు ఉన్నతస్థలములకు నియమింపబడిన యాజ కులనందరిని బలిపీఠముల మీద చంపించి వాటిమీద నరశల్య ములను కాల్పించి యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చెను.

21. అంతట రాజునిబంధన గ్రంథమునందు వ్రాసి యున్న ప్రకారముగా మీ దేవుడైన యెహోవాకు పస్కాపండుగను ఆచరించుడని జనులకందరికి ఆజ్ఞా పింపగా

22. ఇశ్రాయేలీయులకు న్యాయము నడిపించిన న్యాయాధిపతులున్న దినములనుండి ఇశ్రాయేలు రాజుల యొక్కయు యూదారాజులయొక్కయు దినములన్నిటి వరకు ఎన్నడును జరుగనంత గొప్పగా ఆ సమయమందు పస్కాపండుగ ఆచరింపబడెను.

23. ఈ పండుగ రాజైన యోషీయా యేలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవత్సరమందు యెరూషలేములో యెహోవాకు ఆచరింపబడెను.

24. మరియు కర్ణపిశాచి గలవారిని సోదెచెప్పువారిని గృహ దేవతలను విగ్రహ ములను, యూదాదేశమందును యెరూష లేమునందును కనబడిన విగ్రహములన్నిటిని యోషీయా తీసివేసి, యెహోవామందిరమందు యాజకుడైన హిల్కీ యాకు దొరికిన గ్రంథమందు వ్రాసియున్న ధర్మశాస్త్ర విధులను స్థిరపరచుటకై ప్రయత్నము చేసెను.

25. అతనికి పూర్వమున్న రాజులలో అతనివలె పూర్ణహృదయముతోను పూర్ణాత్మతోను పూర్ణబలముతోను యెహోవావైపు తిరిగి మోషే నియమించిన ధర్మశాస్త్రముచొప్పున చేసినవాడు ఒకడును లేడు; అతని తరువాతనైనను అతనివంటివాడు ఒకడును లేడు.

26. అయినను మనష్షే యెహోవాకు పుట్టించిన కోపమునుబట్టి ఆయన కోపాగ్ని యింకను చల్లారకుండ యూదామీద మండుచునే యుండెను.

27. కాబట్టి యెహోవానేను ఇశ్రాయేలువారిని వెళ్లగొట్టినట్లు యూదావారిని నా సముఖమునకు దూరముగా చేసి, నేను కోరుకొనిన యెరూషలేము పట్టణమును, నా నామమును అచ్చట ఉంచుదునని నేను చెప్పియున్న మందిరమును నేను విసర్జించెదనని అనుకొనియుండెను.

28. యోషీయా చేసిన యితర కార్యములను గూర్చియు, అతడు చేసిన దానినంతటినిగూర్చియు యూదారాజుల వృత్తాంత ముల గ్రంథమందు వ్రాయబడియున్నది.

29. అతని దినముల యందు ఐగుప్తురాజైన ఫరోనెకో అష్షూరురాజుతో యుద్ధముచేయుటకై యూఫ్రటీసునది దగ్గరకు వెళ్లుచుండగా తన్ను ఎదుర్కొనవచ్చిన రాజైన యోషీయాను మెగిద్దో దగ్గర కనుగొని అతని చంపెను.
ప్రకటన గ్రంథం 16:16

30. అతని సేవకులు అతని శవమును రథముమీద ఉంచి, మెగిద్దోనుండి యెరూష లేమునకు తీసికొనివచ్చి అతని సమాధియందు పాతిపెట్టిరి. అప్పుడు దేశపు జనులు యోషీయా కుమారుడైన యెహో యాహాజును తీసికొని అతనికి పట్టాభిషేకముచేసి అతని తండ్రికి మారుగా అతనిని రాజుగానుంచిరి.

31. యెహోయాహాజు ఏలనారంభించినప్పుడు ఇరువది మూడేండ్లవాడై యెరూషలేములో మూడు మాసములు ఏలెను. అతని తల్లి లిబ్నా ఊరివాడైన యిర్మీయా కుమార్తె యగు హమూటలు.

32. ఇతడు తన పితరులు చేసినదంతటి ప్రకారముగా యెహోవా దృష్టికి చెడునడత నడచెను.

33. ఇతడు యెరూషలేములో ఏలుబడి చేయకుండ ఫరోనెకో హమాతు దేశమందున్న రిబ్లా పట్టణమందు అతనిని బంధక ములలో ఉంచి, దేశముమీద ఏబది మణుగుల వెండిని, రెండు మణుగుల బంగారమును పన్నుగా నిర్ణయించి

34. యోషీయా కుమారుడైన ఎల్యాకీమును అతని తండ్రియైన యోషీయాకు మారుగా రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీమను మారుపేరుపెట్టి యెహోయాహాజు ఐగుప్తుదేశమునకు కొనిపోగా అతడచ్చట మృతిబొందెను.

35. యెహోయాకీము ఫరో యిచ్చిన ఆజ్ఞచొప్పున దేశముమీద పన్ను నిర్ణయించి ఆ వెండి బంగారములను ఫరోకు చెల్లించుచువచ్చెను. దేశపు జనులయొద్దనుండి వారి వారికి నిర్ణయమైన చొప్పున వసూలుచేసి అతడు ఫరోనెకోకు చెల్లించెను.

36. యెహోయాకీము ఏలనారంభించినప్పుడు ఇరువది యయిదేండ్లవాడై యెరూషలేమున పదకొండు సంవత్సర ములు ఏలెను. అతని తల్లి రూమా ఊరివా డైన పెదాయా కుమార్తెయగు జెబూదా.

37. ఇతడును తన పితరుల చర్యలన్నిటి ప్రకారముగా యెహోవా దృష్టికి చెడునడతనడిచెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
23:1-2 ఈ అధ్యాయంలో వివరించిన శుద్ధీకరణ కార్యాలన్నీ ధర్మశాస్త్రం కనుగొన్న వెంటనే ప్రారంభమై, గొప్ప జ్ఞాపకార్థ పస్కాపండుగతో ముగిశాయి. కాలక్రమానుగత శ్రేణిలో ఇవి యోషీయా పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో జరిగాయని చెప్పవచ్చు (1రాజులు 22:3; 23:23). 

23:3 ఇక్కడ పేర్కొన్న స్తంభము బహుశ నిబంధన నూతన పరచడానికి యోషీయా ఉపయోగించిన స్తంభం అంటే అతడు దగ్గరగా నిలబడిన స్తంభం కావచ్చు (11:13-14 నోట్సు చూడండి; 1రాజులు 7:15-22). 2దినవృత్తాంతములు గ్రంథములో పేర్కొన్న అస్పష్టమైన సమాంతర వృత్తాంతంలో ఈ ప్రదేశాన్ని మరొక విధంగా గుర్తించారు. అప్పుడు, రాజైన యోషీయా నిబంధనకు విధేయత చూపడానికి నిబద్ధత చూపాడు. జనులందరూ కూడా నిబంధనకు సమ్మతించారు.

23:4 యోషీయా మొదట చూపిన భక్తి, కపట అన్యదేవతలను పూర్తిగా తొలగించే స్థాయిలో అతడికి ప్రేరణ కలిగించలేదు, కానీ ఈ సమయంలో అతడు యెహోవాపై చూపిన భక్తి ప్రత్యేకంగా ఉంది, దృఢసంకల్పంతో యూదాను తప్పుడు దేవతల ఆరాధన నుండి ప్రక్షాళన చేయడం ప్రారంభించింది. 

23:5-7 యూదాలో మునుపటి రాజులు విగ్రహారాధికులైన అర్చకులను నియమించారు. బహుశ వారికి నిధులు కూడా సమకూర్చారు. ఇప్పుడు ఉత్తర ఇశ్రాయేలు దేశంలో చేసిన విధంగా వారిని వధకు గురిచేయలేదు గానీ, వారిని తొలగించాలని లేదా రద్దుచేయాలనే ఆజ్ఞలు జారీ అయ్యాయి (వ.20). ఈ సమయం వరకు మత సంబంధమైన పురుషగాములను మందిరంలో అనుమతించడం చూస్తే అన్యదేవతారాధనను ఎలా సహించారో ఎంత అవమానకరమైన స్థితికి దేశం దిగజారిందో అర్థమవుతుంది. 

23:8-9 ఉన్నత స్థలములను అపవిత్ర పరచి, కనీసం ఆచార సంబంధంగా శుద్ధీకరించే వరకైనా ఈ బలిపీఠాలు మరలా ఉపయోగించడానికి పనికిరాకుండా చేశారు. ఉన్నత స్థలముల మీద నియమింపబడిన యాజకులు యెరూషలేము వచ్చి ఆరాధనలో పాల్గొనడానికి అనుమతించకపోయినా వారికి అసలు యాజకుల హోదా ఇచ్చినట్లు కనబడుతుంది. ఈ ఉన్నత స్థలాలు అన్యమత దేవతలకు చెందినవి అనడం కంటే, ధర్మశాస్త్ర విరుద్ధంగా యెహోవా దేవుని ఆరాధన కొరకు ఏర్పరచిన ఉన్నత స్థలాలని వీరు చూపించిన ఈ సానుకూలత వలన తెలుస్తుంది.

23:10 తో ఫెతు నరబలి అర్పించిన ప్రదేశం (యిర్మీయా 7:31). ఇది మొలకు దేవతను ఘనపరచిందని ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా తెలుస్తుంది. దీనిని నిలిపివేయడానికి యోషీయా మరలా ఈ ప్రదేశాన్ని కూడా అపవిత్ర పరచాడు. 

23:11 సూర్యునికి ప్రతిష్ఠించిన... రథములను ఆకాశవీధులలో లాగినట్లు సూచనప్రాయంగా ఈ గుఱ్ఱములు కనబడతాయి. 

23:12-14 సొలొమోను కట్టించినవైనా ధర్మశాస్త్ర విరుద్ధంగా ఏర్పడిన ప్రతి బలిపీఠం లేదా ప్రార్థనా స్థలాన్ని అపవిత్ర పరచే కార్యక్రమాన్ని యోషీయా కొనసాగించాడు. వీటిని నరశల్యములతో కూడా అపవిత్ర పరచాడు. 

23:15-20 ఉత్తర ఇశ్రాయేలు దేశంలో జరిగిన ఈ ప్రక్షాళన, షోమ్రోనులో అష్నూరు సామ్రాజ్య పరిపాలన పతనం, ఐగుప్తీయులు యూదాపై నియంత్రణ సాధించిన మధ్య స్వల్పకాలంలో జరిగిందని దాదాపు ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు. ఇది రాజకీయ విస్తరణవాదమో, మత ప్రక్షాళనో లేక రెండూ కలగలసిన కార్యమో చెప్పడం కష్టం. ఒకవేళ ఈ ప్రక్షాళన యోషీయా పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో జరిగి ఉంటే, అది అంత సంపూర్ణంగా జరిగివుండేది కాదు.
ఈ సాహసయాత్ర అప్పుడప్పుడే తమ ప్రత్యామ్నాయ ధర్మశాస్త్ర (తోరా) ఆధారిత సంప్రదాయాలలో అభివృద్ధి చెందుతున్న షోమ్రోనులోని యూదు సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసి ఉండాలి. యూదా ప్రజల సాధారణ విశ్వాసభ్రష్ట తను చూచిన ఆనాటి సమరయులు, యూదుల కన్నా ఘోరమైన స్థితికి దిగజారి ఉండరు. అందుచేత ఆయా సందర్భాలలో ధర్మశాస్త్రానికి వారు చూపిన విధేయత కలుగజేసిన మంచి ప్రభావాన్ని మనం తగ్గించి చూడకూడదు. యోషీయా ఈ సమాజాన్ని రెండింటిలో ఒక విధంగా ప్రభావితం చేసి ఉండవచ్చు. అతని సనాతన విధానాలు సమరయుల సమాజాన్ని శత్రువులుగా పరిగణించి ఉంటే, అతడు వారి పెరుగుదల, అభివృద్ధికి ముప్పుగా ఉండేవాడు. మరోవైపు, విగ్రహారాధనను పూర్తిగా అణచివేయడం వారి అనుకూల అభివృద్ధికి వ్యతిరేకంగానున్న శక్తులను బలహీనపరచి ఉంటుంది. మొత్తంమీద ఈ సాహసయాత్ర ఉత్తరాది ఇశ్రాయేలు దేశంలో భక్తిగలవారి సంఖ్యను పెంచి ఉంటుంది. అందుకే వారు యోషీయా చేసిన పస్కా ఆచరణలో (2దిన 35:17) పాలుపొందారు.

23:15-16 బేతేలులో ఉన్నతస్థలమును నాశనంచేసి వాటిని సమాధులలో నున్న శల్యములతో నింపి అపవిత్రపరచి బేతేలును ప్రక్షాళన చేయడానికి యోషీయా కేవలం పది మైళ్ళు ఉత్తరంగా ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. 1రాజులు 13:1-2 లో తెలియజేసిన ప్రవచనాన్ని ఇది నెరవేర్చింది. అష్వూరీయులు అప్పటికే బంగారు దూడను తమదేశానికి తీసుకుపోయారు.

23:17-18 యోషీయా చేసిన పనులను ముందుగానే ప్రవచించిన యూదా ప్రవక్త సమాధి గురించి యోషీయాకు అప్పుడు తెలిసింది. ఆ ప్రవక్త శల్యములు కదపకుండా వదిలేశాడు. కానీ బేతేలు దగ్గరనున్న ఇతర సమాధులను తవ్వించి అపవిత్రం చేశాడు. ఇక్కడ షోమ్రోను పట్టణమునుండి అనే మాట ఆ ప్రవక్త ఇశ్రాయేలు దేశస్థుడని మాత్రమే సూచిస్తుంది. ఎందుకంటే చాలాసార్లు ఇశ్రాయేలు దేశమంతటినీ "షోమ్రోను” అని ూచించారు. 

23:19-20 యోషీయా చేపట్టిన సంస్కరణలు ఉత్తరాది ఇశ్రాయేలు దేశంలో మరింత క్రూరంగా అమలు జరిగాయి. అతడు ధర్మశాస్త్ర విరుద్ధంగా నియమితులైన యాజకులనందరిని దారుణంగా చంపించాడు. యాజకులను వారి బలిపీఠములమీదనే చంపించి ఆ బలిపీఠాలను అపవిత్రపరచాడు. 

23:21-23 పైన వివరించిన సంఘటనలు పస్కాపండుగ ఆచరణకు ముందు యోషీయాకు పదునెనిమిదవ సంవత్సరమందు జరిగి ఉంటాయి. యోషీయా చేపట్టిన సంస్కరణలలో ఈ పస్కాపండుగ ఆచరించడం ముఖ్యమైనది. ఇంత ఘనంగా ఆచరించడానికి కారణాలేంటో ఇక్కడ వివరణబట్టి సరైన అంచనా తెలియదు గానీ దినవృత్తాంతములు గ్రంథంలో (2దిన 35) తెలియజేసిన వివరణ దీని ప్రాముఖ్యతను స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. ఇశ్రాయేలీయుల ఆధ్యాత్మిక ఆచరణల కొరకు నైపుణ్యంగల వ్యక్తులను, సిబ్బందిని పునర్నియమించడానికి పస్కాను- ఒక వేదికగా వృత్తాంతకారుడు వివరంగా పేర్కొన్నాడు. 

23:24 ఈ వచనంలో యూదాలో గృహదేవతలను విగ్రహములను గురించిన అరుదైన ప్రస్తావన ఉంది. (న్యాయాధి 17:5; 18:14-21; 1సమూ 19:13). ఇటువంటి పాపం ఉత్తర ఇశ్రాయేలు, దక్షిణ యూదాలో కూడా ఉన్నట్లు పురావస్తుశాస్త్ర పత్రాలద్వారా తెలుస్తుంది. 

23:25 యోషీయాకు ఇచ్చిన ఇంత గొప్ప ప్రశంసలో ద్వితీ 6:5 లో పేర్కొన్న మాటలు కూడా జతకలిశాయి. 

23:26-27 గ్రంథకర్త మరోసారి వైఫల్యమనే అంశానికి తిరిగి వచ్చాడు. జనులందరూ పశ్చాత్తాపపడినా అది దేవుని తీర్పు తప్పించుకోడానికి అవసరమైన స్థాయికంటే తక్కువగా ఉంది. ఈ పునరుజ్జీవం ప్రజలను చేరుకోలేదని చరిత్ర తెలియజేస్తుంది. 

23:28 యోషీయా పాలన గురించి అధికారిక ప్రకటనతో ముగించారు, తరవాత అతని మరణం గురించిన వివరాలు ఉన్నాయి. 

29:29-30 ఇంతకు ముందు అష్పూరు అతి పెద్ద పరాజయాలు చవిచూసింది. మాదీయులు, బబులోనీయుల కూటమి క్రీ.పూ. 612 లో నీనెవెను నాశనం చేసి, క్రీ.పూ. 610లో హారానును హస్తగతం చేసుకుంది. అప్పుడు అష్బూరీయులు తిరిగి హారానును స్వాధీనం చేసుకునేలా వారికి సహాయం చేయడానికి ఐగుప్తురాజైన ఫరో నెకో ఉత్తరాన యూఫ్రటీసు నది వైపు వెళ్ళాడు. ఈ ఐగుప్తు సేనను యోషీయా మెగిప్ట్ దగ్గర ఎదుర్కొన్నాడు. యుద్ధంలో గాయాలపాలై చనిపోయాడు. యోషీయా సాధించిన విజయాలు అతని గొప్పతనాన్ని ధృవీకరించాయి. అతని సంస్కరణలు దేవుని తీర్పును నిలువరించకపోయినా అతడు పునఃస్థాపించిన ఆధ్యాత్మిక , ఆచరణలు ఇశ్రాయేలీయులు చెరనుంచి విడుదల పొందిన తరవాత వారు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నూతన పరచబడటానికి అవశ్యకమయ్యాయి. 

23:31-33 ప్రజలు యోషీయా కుమారుడు యెహోయాహాజును (షల్లూము అని కూడా పిలిచారు, యిర్మీయా 22:11-12) రాజుగా చేశారు. ఫరో నెకో యెహోయాహాజును బంధకములలో ఉంచి యూదాకు కప్పం విధించాడు. యోషీయాపై నెకో సాధించిన విజయం ఒక విశిష్టమైన పోరాట శక్తిగా ఉండే యూదా సైన్యాన్ని గణనీయంగా నిర్మూలించింది. 

23:34-35 నెకో, యెహోయాహాజు సహోదరుడైన ఎల్యాకీము పేరు యెహోయాకీము అని మార్చి అతనిని రాజుగా చేశాడు. ఒక సామంతరాజు పేరు మార్చడం ఆ సామంతరాజుపై పాలకునికి ఉండే శక్తిని సూచిస్తుంది. యెహోయాకీము ఫరోకు కప్పం కట్టాడు. యెహోయాహాజు రాచఖైదీగా ఐగుప్తులో ఉన్నాడు. 

23:36-37 యెహోయాకీము గురించి తెలియజేసిన అధికారిక ప్రారంభ వాక్యాలు, అతనిని మరొక చెడ్డ రాజుగా సూచిస్తాయి. పేదలను విస్మరిస్తూ, భారీ రాజభవనం నిర్మించుకోవడంలో అతడు చేసిన సామాజిక అన్యాయానికి ప్రవక్త యిర్మీయా అతనిని ఖండించాడు (యిర్మీయా 22:13-17). 


Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |