Mark - మార్కు సువార్త 5 | View All

1. వారాసముద్రమునకు అద్దరినున్న గెరాసేనుల దేశమునకు వచ్చిరి.

2. ఆయన దోనె దిగగానే, అపవిత్రాత్మ పట్టినవాడొకడు సమాధులలోనుండి వచ్చి, ఆయన కెదురు పడెను.

3. వాడు సమాధులలో వాసము చేసెడివాడు, సంకెళ్లతోనైనను ఎవడును వాని బంధింప లేకపోయెను.

4. పలుమారు వాని కాళ్లకును చేతులకును సంకెళ్లు వేసి బంధించినను, వాడు ఆ చేతిసంకెళ్లు తెంపి, కాలిసంకెళ్లను తుత్తునియలుగా చేసెను గనుక ఎవడును వానిని సాధు పరచలేకపోయెను.

5. వాడు ఎల్లప్పుడును రాత్రింబగళ్లు సమాధులలోను కొండలలోను కేకలువేయుచు, తన్నుతాను రాళ్లతో గాయపరచుకొనుచు నుండెను.

6. వాడు దూరమునుండి యేసును చూచి, పరుగెత్తికొనివచ్చి, ఆయనకు నమస్కారముచేసి

7. యేసూ, సర్వోన్నతుడైన దేవునికుమారుడా, నాతో నీకేమి? నన్ను బాధపరచకుమని దేవుని పేరట నీకు ఆనబెట్టుచున్నానని బిగ్గరగా కేకలు వేసెను.
1 రాజులు 17:18

8. ఎందుకనగా ఆయన అపవిత్రాత్మా, యీ మనుష్యుని విడిచి పొమ్మని వానితో చెప్పెను.

9. మరియు ఆయన నీ పేరేమని వాని నడుగగా వాడు నా పేరు సేన, యేలయనగా మేము అనేకులమని చెప్పి

10. తమ్మును ఆ దేశములోనుండి తోలివేయవద్దని ఆయనను మిగుల బతిమాలుకొనెను.

11. అక్కడ కొండదగ్గర పందుల పెద్దమంద మేయుచుండెను.

12. గనుకఆ పందులలో ప్రవేశించునట్లు మమ్మును వాటియొద్దకు పంపుమని, ఆ దయ్యములు ఆయనను బతిమాలుకొనెను.

13. యేసు వాటికి సెలవియ్యగా ఆ అపవిత్రాత్మలు వానిని విడిచి పందులలో ప్రవేశించెను. ప్రవేశింపగా ఇంచుమించు రెండు వేల సంఖ్యగల ఆ మంద ప్రపాతమునుండి సముద్రపుదారిని వడిగా పరుగెత్తికొనిపోయి, సముద్రములో పడి ఊపిరి తిరుగక చచ్చెను.

14. ఆ పందులు మేపుచున్నవారు పారి పోయి పట్టణములోను గ్రామములలోను ఆ సంగతి తెలియజేసిరి.

15. జనులు జరిగినది చూడ వెళ్లి యేసునొద్దకు వచ్చి, సేన అను దయ్యములు పట్టినవాడు బట్టలు ధరించు కొని, స్వస్థచిత్తుడై కూర్చుండియుండుట చూచి భయపడిరి.

16. జరిగినది చూచినవారు దయ్యములు పట్టినవానికి కలిగిన స్థితియు పందుల సంగతియు ఊరివారికి తెలియ జేయగా

17. తమ ప్రాంతములు విడిచిపొమ్మని వారాయనను బతిమాలుకొనసాగిరి.

18. ఆయన దోనెయెక్కినప్పుడు, దయ్యములు పట్టినవాడు ఆయనయొద్ద తన్నుండనిమ్మని ఆయనను బతిమాలుకొనెను గాని

19. ఆయన వానికి సెలవియ్యక నీవు నీ యింటివారియొద్దకు వెళ్లి, ప్రభువు నీయందు కనికరపడి, నీకు చేసిన కార్యములన్నిటిని వారికి తెలియజెప్పుమనెను.

20. వాడు వెళ్లి, యేసు తనకు చేసిన వన్నియు దెకపొలిలో ప్రకటింప నారంభింపగా అందరు ఆశ్చర్యపడిరి.

21. యేసు మరల దోనె యెక్కి అద్దరికి వెళ్లినప్పుడు బహు జనసమూహము ఆయనయొద్దకు కూడి వచ్చెను.

22. ఆయన సముద్రతీరమున నుండగా సమాజమందిరపు అధి కారులలో యాయీరను నొకడు వచ్చి, ఆయనను చూచి ఆయన పాదములమీద పడి

23. నా చిన్నకుమార్తె చావనై యున్నది; అది బాగుపడి బ్రదుకునట్లు నీవు వచ్చి దానిమీద నీ చేతులుంచవలెనని ఆయనను మిగుల బతిమాలుకొనగా

24. ఆయన అతనితో కూడ వెళ్లెను; బహు జనసమూహమును ఆయనను వెంబడించి ఆయన మీద పడుచుండిరి.

25. పండ్రెండేండ్లనుండి రక్తస్రావ రోగము కలిగిన యొక స్త్రీ యుండెను. ఆమె అనేక వైద్యులచేత ఎన్నో తిప్పలుపడి

26. తనకు కలిగినదంతయు వ్యయము చేసికొని, యెంతమాత్రమును ప్రయోజనములేక మరింత సంకట పడెను.

27. ఆమె యేసునుగూర్చి వినినేను ఆయన వస్త్రములు మాత్రము ముట్టిన బాగుపడుదుననుకొని,

28. జనసమూహములో ఆయన వెనుకకు వచ్చి ఆయన వస్త్రము ముట్టెను.

29. వెంటనే ఆమె రక్తధార కట్టెను గనుక తన శరీరములోని ఆబాధ నివారణయైనదని గ్రహించుకొనెను.

30. వెంటనే యేసు తనలోనుండి ప్రభావము బయలువెళ్లెనని తనలోతాను గ్రహించి, జనసమూహమువైపు తిరిగినా వస్త్రములు ముట్టిన దెవరని అడుగగా

31. ఆయన శిష్యులు జనసమూహము నీ మీద పడుచుండుట చూచుచున్నావే; నన్ను ముట్టినదెవడని అడుగుచున్నావా? అనిరి.

32. ఆ కార్యము చేసిన ఆమెను కనుగొనవలెనని ఆయన చుట్టు చూచెను.

33. అప్పుడా స్త్రీ తనకు జరిగినది యెరిగి, భయపడి, వణకుచువచ్చి, ఆయన ఎదుట సాగిలపడి, తన సంగతి యంతయు ఆయనతో చెప్పెను.

34. అందుకాయన కుమారీ, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపర చెను, సమాధానము గలదానవై పొమ్ము; నీ బాధ నివారణయై నీకు స్వస్థత కలుగుగాక అని ఆమెతో చెప్పెను.
1 సమూయేలు 1:17, 1 సమూయేలు 20:42, 2 సమూయేలు 15:9, 2 రాజులు 5:19

35. ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, సమాజమందిరపు అధికారి యింటనుండి కొందరు వచ్చినీ కుమార్తె చని పోయినది; నీవిక బోధకుని ఎందుకు శ్రమ పెట్టుదువనిరి.

36. యేసు వారు చెప్పినమాట లక్ష్య పెట్టకభయ పడకుము, నమ్మిక మాత్రముంచుమని సమాజ మందిరపు అధికారితో చెప్పి

37. పేతురు, యాకోబు, యాకోబు సహోదరుడగు యోహాను అనువారిని తప్ప మరి ఎవరి నైనను తన వెంబడి రానియ్యక

38. సమాజమందిరపు అధికారి యింటికి వచ్చి, వారు గొల్లుగానుండి చాల యేడ్చుచు, ప్రలాపించుచు నుండుట చూచి

39. లోపలికిపోయి మీరేలగొల్లుచేసి యేడ్చుచున్నారు? ఈ చిన్నది నిద్రించు చున్నదేగాని చనిపోలేదని వారితో చెప్పెను.

40. అందుకు వారు ఆయనను అపహసించిరి. అయితే ఆయన వారి నందరిని బయటకు పంపివేసి, ఆ చిన్నదాని తలిదండ్రులను తనతో ఉన్నవారిని వెంటబెట్టుకొని, ఆ చిన్నది పరుండి యున్న గదిలోనికి వెళ్లి

41. ఆ చిన్నదాని చెయిపట్టి తలీతాకుమీ అని ఆమెతో చెప్పెను. ఆ మాటకు చిన్నదానా, లెమ్మని నీతో చెప్పుచున్నానని అర్థము.

42. వెంటనే ఆ చిన్నది లేచి నడవసాగెను; ఆమె పండ్రెండు సంవత్సరముల ప్రాయము గలది. వెంటనే వారు బహుగా విస్మయ మొందిరి.

43. జరిగినది ఎవనికి తెలియకూడదని ఆయన వారికి గట్టిగా ఆజ్ఞాపించి, ఆమెకు ఆహారము పెట్టుడని చెప్పెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
5:1-20 మత్తయి 8:28-34లో సంక్షిప్తంగానూ, లూకా 8:26-39 లోనూ దయ్యం పట్టినవానికి కలిగిన స్వస్థత గురించి రాయబడింది. ఈ భాగంలో ఆ సంఘటన గ్రంథస్థం చేయబడింది. తుపాను వలన ఎగిసిపడుతున్న సముద్రాన్ని అణిచిన విధంగానే దయ్యం పట్టడం వల్ల స్థిరత్వం లేని వ్యక్తికి యేసు నెమ్మదినిచ్చాడు. 5:1 యేసూ ఆయన శిష్యులూ దోనె దిగిన దేశమును గురించిన సమాచారం అస్పష్టంగా ఉంది. 

5:2 మత్తయి 8:28లో అపవిత్రాత్మ పట్టిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రస్తావించబడగా, ఇక్కడ ఒకని గురించే మార్కు రాశాడు. అపవిత్రాత్మ గురించి 1:23-24 నోట్సు చూడండి. 

5:3-5 మిగిలిన సువార్తల్లో కంటే మార్కు రాసిన వివరణే విపులంగా ఉంది. దయ్యం పట్టిన వ్యక్తి సమాధులలో నివసించేవాడని మార్కు మూడు సార్లు రాశాడు. ఆ సమాధులు రాతిని తొలిచి తయారుచేయబడినవి కావచ్చు లేదా సహజమైన కొండగుహలయ్యుండవచ్చు. సమాధులు, శ్మశాన వాటికలు, మృతులకు సంబంధించిన విషయాలు యూదులకు అపవిత్రమైనవి. సంకెళ్లతో పదేపదే అతణ్ణి బంధించినా, ఎవడును వాని బంధింపలేక పోయెను. సాధుపరచడం అంటే "క్రూర జంతువును మచ్చిక చేసుకోవడాన్ని” సూచిస్తుంది (యాకోబు 3:7). ఆ సంకెళ్లను అతడు తుత్తునియలుగా చేయడం అతని సహజాతీత శక్తిని సూచిస్తుంది. ఆ వ్యక్తి ఎల్లప్పుడును... కేకలు వేయుచు అరిచే అరుపులు సమాధులలోను కొండలలోను ప్రతిధ్వనించేవి. తనకూ ఇతరులకూ కూడా అతడు ప్రమాదకరమే. 

5:6 దూరమునుండి అనేమాట 2,6 వచనాల మధ్య వైరుధ్యాన్ని సూచించట్లేదు. దయ్యం పట్టిన వ్యక్తిని వర్ణించిన తర్వాత అనగా వ.6 లో నుంచి మార్కు 2వ వచనంలో చెప్పిన విషయాన్ని చెప్పడం కొనసాగించాడు. 

5:7-8 నాతో నీకేమి అనే మాట 1:24లో అపవిత్రాత్మ పలికిన మాటల్ని పునరావృతం చేస్తుంది. యేసును సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడా అని దయ్యాలు పిలిచాయి. ఈ మాట 4:41లో శిష్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పింది. యేసు ఎవరో అపవిత్రాత్మలకు తెలుసు అని అది వెల్లడి చేస్తున్నది. ఆ దయ్యాలు ఆ వ్యక్తిని బాధపరుస్తూ తమను మాత్రం యేసు బాధపరచకూడదని విన్నవించుకోవడం హాస్యాస్పదం. 

5:9 నా పేరు సేన అనే మాట దయ్యాల బలాన్ని సూచిస్తున్నది. రోమీయ సైన్యంలో సేన అంటే సుమారు 6 వేల మంది సైనికులుండేవారు (వ. 13 లో పందుల సంఖ్యతో పోల్చండి). సేన (లిజియన్) అనే పేరు అధిక సంఖ్యను సూచిస్తుంది. (యేలయనగా మేము అనేకులము). ఈ పేరు ఆ వ్యక్తికున్న సహజాతీత బలాన్ని వివరిస్తుంది. యేసు అత్యంత శక్తిమంతుడనే సత్యాన్ని ఘనపరుస్తుంది (1:7), బలవంతుని ఇంట్లో చొరబడి అతణ్ణి బంధించేవానిగా యేసు ఇక్కడ కనబడుతున్నాడు (3:27). 

5:10 ఆ దేశములో నుండి తోలివేయవద్దని అనే మాట దయ్యాలు ప్రాంతీయమైనవి అనే దురభిప్రాయాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. 

5:11 పందులు యూదులకు అపవిత్రమైనవి. వాటిని మేపడం యూదులకు నిషిద్ధం (లేవీ 11:7; ద్వితీ 14:8). పందుల పెద్ద మంద అనే మాట ఈ సంఘటన అన్యజనులుండే ప్రాంతంలో జరిగిందని గుర్తుచేస్తుంది. 

5:12 తమను ఆ ప్రాంతంలో నుంచి తోలివేయవద్దని అపవిత్రాత్మలు వ.10 లో యేసును బతిమాలుకొనెను. ఈ వచనంలో అపవిత్రమైన జంతువుల్లోకి పంపించమని అవి బతిమాలుకున్నాయి.

5:13 ఊపిరి తిరుగక చచ్చెను అనే మాట అపవిత్రాత్మలకు కాదు, పందులకు సంబంధించినది (మత్తయి 12:43-44తో పోల్చండి). పందుల ప్రాణనష్టం గురించి గానీ, వాటి మరణం వలన కలిగిన ధన నష్టం గురించి గానీ సువార్త గ్రంథకర్తలు ఏమీ వ్యాఖ్యానించలేదు. దయ్యం పట్టిన పందుల చర్య ఆ దయ్యాలు పట్టడం వల్ల తమను తాము నాశనం చేసుకునే ఆలోచనను కలిగించాయనే వాస్తవాన్ని నొక్కి చెబుతున్నాయి (మార్కు 5:5). 

5:14-15 ఆ వ్యక్తికి జరిగిన స్వస్థతను బట్టలు ధరించుకొని, స్వస్థచిత్తుడై కూర్చుండి అనే మాటలు నిరూపిస్తున్నాయి. దయ్యాన్ని వెళ్లగొట్టినాయన కంటే, దయ్యంచేత పీడింపబడిన వానికంటే ప్రజలే ఎక్కువగా భయపడిరి(4:41). ఇది హాస్యాస్పదంగా ఉంది. 

5:16-18 అపవిత్రాత్మలు యేసును బ్రతిమిలాడుకున్నాయి (వ. 10,12), ఆ ప్రాంతవాసులు యేసును బ్రతిమిలాడుకున్నారు (వ.17), ఇప్పుడు స్వస్థపడిన వ్యక్తి తనను యేసుతో ఉండనిమ్మని బ్రతిమాలుకొనెను. 

5:19-20 నీ యింటివారికి... ప్రభువు... నీకు చేసిన కార్యములన్నిటిని తెలియచేయమని యేసు ఆ వ్యక్తికి చెప్పాడు. యేసుచేత మార్చబడిన ప్రజలు లోకానికి ఆయన చేసిన అద్భుతకార్యాల గురించి చెప్పాలి. దెకపొలి (పది పట్టణాలు అని అక్షరార్ధం) అంటే సిరియా, యొర్దాను, పాలస్తీనా దేశాల్లో విస్తరించి ఉన్న 10 గ్రీకు పట్టణాల సమాఖ్య. ఈ పది పట్టణాలు అధికశాతం అన్యజనులతో నిండి ఉండేవి. ఇవి రోమా సామ్రాజ్యంపై ఎక్కువగా ఆధారపడేవి కావు. 

5:21-43 మూడు సమదృక్పథ - సువార్త గ్రంథాల్లోనూ యాయీరు కుమార్తెకు, రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీకి జరిగిన స్వస్థతలు జంట అద్భుతాల్లా ఉన్నాయి (మత్తయి 9:18-26; లూకా 8:40-56 లతో పోల్చండి). ఈ రెండు అద్భుతాలు అపవిత్రత నుంచి విడిపించినవే. 

5:21 అద్దరికి అంటే గలిలయ సముద్రపు పశ్చిమ తీరానికి అని అర్ధం. సముద్రతీరమున జరిగిన కీలకమైన పరిచర్య. సన్నివేశాలను మార్కు ఇప్పటికే గ్రంథస్థం చేశాడు (1:16-20; 2:13-15; 4:1-34). యేసు పునరాగమనం 4:1లో ఆయన సరస్సును దాటక ముందు తిరిగొచ్చిన విధంగానే ఉందని మార్కు రాసిన వివరణ తెలియచేస్తుంది. 

5:22-23 యాయీరు లాంటి సమాజమందిరపు అధికారులలో కొందరు సమాజమందిర బాధ్యతలనూ అందులో జరిగిన కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించే గౌరవనీయులైన వ్యక్తులు. ఆయన పాదములమీద పడి... ఆయనను మిగుల బతిమాలుకొనగా అనే మాటలు తన చిన్నకుమార్తె విషయంలో యాయీరు దైన్యస్థితిని తెలియచేస్తున్నాయి. యాయీరుకు ఆమె ఏకైక కుమార్తె అని లూకా రాశాడు (లూకా 8:42), దానిమీద నీ చేతులుంచవలెనని ఆ అధికారి చేసిన మనవి యేసు స్వస్థపరచిన విధానాన్ని మనకు చూపిస్తుంది (1:31,41; 6:5; 7:32; 8:23,25). బాగుపడి అని పలికిన యాయీరు మాటకు “రక్షింపబడి" అనే అర్థం కూడా ఉంది. అదే పదం వ.28 లో ఆ స్త్రీ విషయంలోనూ, వ.34 లోని యేసు ప్రకటనలోనూ ఉపయోగించబడింది. 

5:24-26 రక్తస్రావ రోగము కలిగిన యొక స్త్రీ పా.ని ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం అపవిత్రురాలు (లేవీ 15:19-33). ఆమె రోగంతో 12 సంవత్సరాల నుండి బాధపడడం (42వ వచనంలో పోల్చండి), అనేక వైద్యులను సంప్రదించినా ఎంత మాత్రమును ప్రయోజనము లేకపోవడం బట్టి చూస్తే ఆమె రోగం ఆనాటి వైద్యసహాయానికి మించినదిగా ఉందని తెలుస్తుంది. ఆమె తనకు కలిగినదంతయు వ్యయము చేసుకొని అనేమాట ఆమె ఆర్థికంగా కూడా చితికిపోయిందని అర్థమవుతుంది. 

5:27-29 వ.25 నుండి చూసిన ఎదురుచూపు చివరికి ఆయన వస్త్రము ముట్టెను అనే మాటతో ముగిసింది. యేసు దగ్గరకు వెళ్ళి ఆయనను తాకాలనే ఆ స్త్రీ ఉద్దేశం నెరవేరింది. మత్తయి 9:21 ని బట్టి ఆయన వస్త్రములు అంటే వస్త్రపు చెంగు అని స్పష్టమవుతోంది. చాలామంది యూదులు తమ బాహ్యవస్త్రాల అంచులకు కుచ్చులను అమర్చుకుంటారు. (సంఖ్యా 15:38-39; ద్వితీ 22:12). వెంటనే అనే దాని గురించి 1:9-11 నోట్సు చూడండి. 

5:30-31 వెంటనే అనే పదం వ.29 లో ఉన్నమాటే. స్త్రీ స్వస్థపరచబడగానే, తనలో నుండి ప్రభావము (గ్రీకు. డునామిస్) బయలువెళ్ళెనని యేసు గ్రహిం చాడు. ఆయన చేసిన ఇతర స్వస్థతల్లో ఈ స్పందన గ్రంథస్థం చేయబడలేదు. 

5:32-33 ఆయన ఎదుట సాగిలపడి అనేమాట యాయీరు చేసిన (వ. 22), దయ్యం పట్టిన వ్యక్తి చేసిన (వ.6) చర్యలను గుర్తుచేస్తుంది. 

5:34 ఎవరినైనా కుమారీ అని యేసు సంబోధించడం ఇక్కడ మాత్రమే జరిగింది. వణుకుతున్న స్త్రీకి ఆ మాట ధైర్యాన్నిచ్చింది. నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచెను అనే మాట 2-5లో పక్షవాతం గల వ్యక్తి స్వస్థతను గుర్తుచేస్తుంది. 10:52లో జరగబోయే దానికి ముందు సూచనగా ఉంది. సమాధానము గలదానివై పొమ్ము అనే మాట వీడ్కోలు సమయంలో హెబ్రీయుల సాధారణ దీవెనను తెలియచేస్తుంది. (నిర్గమ 4:18; న్యాయాధి 18:6; 1సమూ 1:17; 25:35; 2సమూ 15:9; 2రాజులు 5:19; లూకా 7:50; అపొ.కా.16:36; యాకోబు 2:16). ఆమెకు కలిగిన స్వస్థత శాశ్వతమైందని చెప్పడానికి యేసు బాధ అనే పదాన్ని ఉపయోగించాడు (వ. 29), 

5:35 "వ.21-24 ల్లో వేరే అంశాన్ని చర్చించిన తర్వాత ఈ వచనం యాయీరు వృత్తాంతాన్ని తిరిగి చర్చించ నారంభించింది. విలువైన సమయాన్ని కోల్పోవడం జరిగింది, ఫలితంగా బాలిక మరణించింది. 

5:36 నమ్మిక మాత్రముంచుమని యాయీరుకు యేసు చెప్పిన మాటలు వర్తమానకాలపు ఆజ్ఞ. “నమ్ముతూ ఉండు” అని ఆ మాటకు అర్థం. 

5:37 ఇతర ముఖ్య సందర్భాల్లో (9:2; 14:33), మిగిలిన శిష్యులు వెనకుండి ఎదురుచూస్తుండగా పేతురు, యాకోబు... యోహానులు యేసును అనుసరించారు (1:16-20 నోట్సు చూడండి). 

5:38-39 ప్రజలు గొల్లుగానుండి చాల ఏడ్చుచు ప్రలాపించుచు నుండుట మధ్యమ తూర్పుదేశాల్లో సమాధి కార్యక్రమాల్లో సహజంగా జరిగే ప్రక్రియ. పిల్లనగ్రోవులు ఊదేవాళ్లు కూడా ఉండేవాళ్లు (మత్తయి 9:23). ప్రలాపించేవాళ్లు స్నేహితులైనా కావచ్చు, బాడుగకు ఆ విధంగా ప్రలాపించే వృత్తి పరమైన వ్యక్తులైనా కావచ్చు. బాలికను చూడడానికి ముందే ఈ చిన్నది నిద్రించుచున్నదే గాని చనిపోలేదని యేసు ప్రకటించాడు. అందువల్లనే ఆయనను అక్కడున్న వాళ్లు ఎగతాళి చేసారు. ఆమె నిద్ర మరణపు నిద్ర కాదని యేసు ఉద్దేశం.

5:40 నవ్వడం అనేది ఎగతాళినీ, సంశయవాదాన్ని సూచిస్తుంది. తనతో ఉన్నవారిని అంటే పేతురు, యాకోబు, యోహానులను అని అర్థం (వ.37). 

5:41 ఆ బాలిక దేహాన్ని చేయిపట్టి లేపడం యేసును ఆచార పరంగా అపవిత్రం చేసింది. తలీతాకుమీ ("చిన్న గొర్రెపిల్లా లే" అని అక్షరార్ధం) అనేది అరామిక్ పదం. ఈ ఆజ్ఞ వినగానే ఆమె ఆత్మ తిరిగి వచ్చింది (లూకా 8:55). 

5:42-43 ఆమెకు ఆహారము పెట్టుడని యేసు చెప్పిన మాట ఆమె యెడల ఆయన కనపరచిన శ్రద్ధను తెలియచేస్తుంది. 


Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |