Isaiah - యెషయా 27 | View All

1. ఆ దినమున యెహోవా గట్టిదై గొప్పదై బలమైన తన ఖడ్గము పట్టుకొనును తీవ్రసర్పమైన మకరమును వంకరసర్పమైన మకరమును ఆయన దండించును సముద్రముమీదనున్న మకరమును సంహరించును.

2. ఆ దినమున మనోహరమగు ఒక ద్రాక్షవనముండును దానిగూర్చి పాడుడి.

3. యెహోవా అను నేను దానిని కాపుచేయుచున్నాను ప్రతినిమిషమున నేను దానికి నీరు కట్టుచున్నాను ఎవడును దానిమీదికి రాకుండునట్లు దివారాత్రము దాని కాపాడుచున్నాను.

4. నాయందు క్రోధము లేదు గచ్చపొదలును బలురక్కసి చెట్లును ఒకవేళ నుండిన యెడల యుద్ధము చేయువానివలె నేను వాటిలోనికి వడిగా జొచ్చి తప్పక వాటిని కాల్చివేయుదును.

5. ఈలాగున జరుగకుండునట్లు జనులు నన్ను ఆశ్రయింప వలెను నాతో సమాధానపడవలెను వారు నాతో సమాధాన పడవలెను.

6. రాబోవు దినములలోయాకోబు వేరుపారును ఇశ్రా యేలు చిగిర్చి పూయును. వారు భూలోకమును ఫలభరితముగా చేయుదురు.

7. అతని కొట్టినవారిని ఆయన కొట్టినట్లు ఆయన అతని కొట్టెనా? అతనివలన చంపబడినవారు చంపబడినట్లు అతడు చంపబడెనా?

8. నీవు దాని వెళ్లగొట్టినప్పుడు మితముగా దానికి శిక్ష విధించితివి. తూర్పుగాలిని తెప్పించి కఠినమైన తుపాను చేత దాని తొలగించితివి

9. కావున యాకోబు దోషమునకు ఈలాగున ప్రాయ శ్చిత్తము చేయబడును ఇదంతయు అతని పాపపరిహారమునకు కలుగు ఫలము. ఛిన్నాభిన్నములుగా చేయబడు సున్నపురాళ్లవలె అతడు బలిపీఠపు రాళ్లన్నిటిని కొట్టునప్పుడు దేవతాస్తంభము సూర్యదేవతా ప్రతిమలు ఇకను మరల లేవవు.
రోమీయులకు 11:27

10. ప్రాకారముగల పట్టణము నిర్జనమై అడవివలె విడువ బడును విసర్జింపబడిన నివాసస్థలముగా నుండును అక్కడదూడలు మేసి పండుకొని దాని చెట్లకొమ్మలను తినును.

11. దానికొమ్మలు ఎండినవై విరిచివేయబడును స్త్రీలు వచ్చి వాటిని తగలబెట్టుదురు. వారు బుద్ధిగల జనులు కారు వారిని సృజించినవాడు వారియందు జాలిపడడు. వారిని పుట్టించినవాడు వారికి దయచూపడు.

12. ఆ దినమున యూఫ్రటీసు నదీప్రవాహము మొదలు కొని ఐగుప్తునదివరకు యెహోవా తన ధాన్య మును త్రొక్కును. ఇశ్రాయేలీయులారా, మీరు ఒకరినొకరు కలిసికొని కూర్చబడుదురు.

13. ఆ దినమున పెద్ద బూర ఊదబడును అష్షూరుదేశములో నశింప సిద్ధమైనవారును ఐగుప్తుదేశములో వెలివేయబడినవారును,వచ్చెదరు, యెరూషలేములోనున్న పరిశుద్ధపర్వతమున యెహోవాకు నమస్కారము చేయుదురు.
మత్తయి 24:31బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
27:1 ఆ దినమున అనే పదజాలం అనిర్దిష్టమైన భవిష్యకాలాన్ని సూచిస్తుంది. మకరము. ప్రాచీన కాలంలోని కనాను పురాణాల నుండి బాగా తెలిసినదే. “మకరము" అనే సముద్ర రక్కసి ఈ వచనంలో అల్లకల్లోలానికి, దుష్టత్వానికి ప్రతీక. “దేవుడు దుష్టత్వపు చారిత్రక రూపాల్ని నాశనం చేయడంతో బాటు, వాటికి మూలాలుగా ఉన్న ఆకాశసంబంధమైన శక్తుల్ని కూడా ఒకేసారి నాశనం చేస్తాడని ప్రకటించడానికి యెషయా ఈ సాదృశ్యాన్నుపయోగించాడు" (బ్రెవార్డ్ చైల్స్)

27:2-6 మనోహరమగు ఒక ద్రాక్షవనముండును అనే వర్ణన దేవుని ప్రజలకు సాదృశ్యం. ఈ పద్యానికి, 5:1-7 వచనాల్లో, ద్రాక్షతోట గీతానికి మధ్య చాలా వైరుధ్యాలున్నాయి. - అక్కడ ద్రాక్షతోట సాదృశ్యం దేవుడు పాపానికి తీర్పు విధించడాన్ని సూచిస్తుంది. ఇక్కడ ద్రాక్షతోట సాదృశ్యం తీర్పు తర్వాత దేవుని ప్రజల పునరుద్ధరణను సూచిస్తుంది. అనం

27:4-5 ఈ వచనాల్లోని గచ్చపొదలును బలురక్కసి చెట్లును దేవుణ్ణి వ్యతిరేకిస్తున్న తిరుగుబాటు స్వభావం గలవారిని సూచిస్తున్నట్టుగా ఉన్నాయి. ఈ విధమైన ప్రవర్తన ముందుగా వారిని తీర్పునకు నడిపిస్తుంది. గచ్చపొదలు, బలురక్కసి చెట్లు రెండు చర్యల్ని సూచిస్తుండవచ్చు. ఇవి దేవుని నుండి వస్తున్న వినాశనకరమైన శిక్షననుభవించాలి లేదా ఆయనతో సమాధానపడవలెను.

27:6 రాబోవు దినములలో - అనే పదజాలం, “ఆ దినమున" అనే పదజాలంలాగా (వ.1 నోట్సు చూడండి) భవిష్యకాలాన్ని సూచిస్తుంది గానీ, ఒక నిర్దిష్టమైన కాలాన్ని కాదు. యెషయా ప్రవక్త దేవుని ప్రజలకు కలగబోయే మంచి భవిష్యత్తును చూస్తున్నాడు. అది భూలోకమును వర్ధిల్లజేసే భవిష్యత్తు (ఆది 12:1-3). 

27:7 దేవుడు వాస్తవంగా తన ప్రజల మీదకు తీర్పును రప్పించబోతున్నాడు. అయితే ఆయన తన ప్రజల్ని శిక్షించడానికి ఎవరిని వాడుకుంటున్నాడో (క్రీస్తు పూర్వం ఎనిమిదవ శతాబ్దంలో అషూరు, ఆరవ శతాబ్దంలో బబులోను) వారిని శిక్షించినట్టుగా, తన ప్రజల్ని పూర్తిగా నిర్మూలించడు.

27:8 దేవుడు తన ప్రజల్ని పూర్తిగా నిర్మూలించడానికి బదులు వారిని చెదర గొడతాడు. తీవ్రమైన వేడిమితో ఎడారి మీద నుండి వీచే అపాయకరమైన తూర్పుగాలి సాదృశ్యం పొట్టు ఎగిరిపోయే దృశ్యాన్ని కళ్ల ముందు ఉంచుతుంది. 

27:9 దేవుడు తన ప్రజల్ని శిక్షించడం వారిని శుద్ధి చేయడం కోసమే (ప్రాయశ్చిత్తము చేయబడును), వారి పునరుజ్జీవం కోసమే గానీ వారి సమూల నాశనం కోసం కాదు. మరీ ముఖ్యంగా, వారిలో ఉన్న విగ్రహారాధనకు సంబంధించిన అలవాట్లు పూర్తిగా తొలగిపోనున్నాయి. దేవతా స్తంభము గురించి 17:7-8 నోట్సు చూడండి. 

27:10-11 ప్రాకారముగల పట్టణము, "నిరాకారమైన పట్టణము" లాగా (24:10 నోట్సు చూడండి), “ఎత్తయిన దుర్గము" లాగా (26:5 నోట్సు చూడండి) మనుషుల్లోని గర్వాతిశయానికి ప్రతీక. దేవుని నుండి తీర్పు వచ్చిన తర్వాత, పట్టణం పశువులు మేత మేసిన స్థలంలాగా ఉంటుంది. 

27:12 ఆ దినమున గురించి 24:21 నోట్సు చూడండి. యూఫ్రటీసు నదీప్రవాహము... ఐగుప్తు నది వాగ్దానదేశానికి ఉత్తరంలోను దక్షిణంలోను ఉన్న సరిహద్దులు. ధాన్యమును తొక్కును అనే వర్ణన శుద్ధిచేసే తీర్పును సూచిస్తుంది.. ఎందుకంటే ఈ ప్రక్రియలో పొట్టు నుండి గింజల్ని వేరుచేయడానికి ధాన్యమును సూర్చుతారు. (తొక్కుతారు). అయితే, శిక్ష తర్వాత చెదరిపోయిన చోట్ల నుండి దేవుని ప్రజలు తిరిగి వస్తారు.

27:13 ఆ దినమున గురించి 24:21 నోట్సు చూడండి. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుణ్ణి ఆరాధించడంకోసం తిరిగి వస్తారు. పరిశుద్ధ పర్వతము, దేవాలయ స్థలమైన సీయోనును సూచిస్తుంది. 


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |