Revelation - ప్రకటన గ్రంథము 22 | View All

1. మరియు స్ఫటికమువలె మెరయునట్టి జీవజలముల నది దేవునియొక్కయు గొఱ్ఱపిల్లయొక్కయు సింహాసనమునొద్దనుండి
యెహెఙ్కేలు 47:1, యోవేలు 3:18, జెకర్యా 14:8

2. ఆ పట్టణపు రాజవీధిమధ్యను ప్రవహించుట ఆ దూత నాకు చూపెను. ఆ నదియొక్క ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముండెను; అది నెలనెలకు ఫలించుచు పండ్రెండు కాపులు కాయును. ఆ వృక్షము యొక్క ఆకులు జనములను స్వస్థపరచుటకై వినియోగించును.
ఆదికాండము 2:9-10, ఆదికాండము 3:22, యెహెఙ్కేలు 47:7, యెహెఙ్కేలు 47:12

3. ఇకమీదట శాపగ్రస్తమైనదేదియు దానిలో ఉండదు, దేవునియొక్కయు గొఱ్ఱపిల్లయొక్కయు సింహాసనము దానిలో ఉండును.
జెకర్యా 14:11

4. ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖదర్శనము చేయు చుందురు; ఆయన నామము వారి నొసళ్లయందుండును.
కీర్తనల గ్రంథము 17:15, కీర్తనల గ్రంథము 42:2

5. రాత్రి యికనెన్నడు ఉండదు; దీపకాంతియైనను సూర్య కాంతియైనను వారికక్కరలేదు; దేవుడైన ప్రభువే వారిమీద ప్రకాశించును. వారు యుగయుగములు రాజ్యము చేయుదురు.
యెషయా 60:19, దానియేలు 7:18, దానియేలు 7:27, జెకర్యా 14:7

6. మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెప్పెను ఈ మాటలు నమ్మకములును సత్యములునై యున్నవి; ప్రవక్తల ఆత్మలకు దేవుడగు ప్రభువు, త్వరలో సంభవింప వలసినవాటిని తన దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను.
దానియేలు 2:28, దానియేలు 2:45

7. ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను, ఈ గ్రంథములోని ప్రవచనవాక్యములను గైకొనువాడు ధన్యుడు.
యెషయా 40:10

8. యోహానను నేను ఈ సంగతులను వినినవాడను చూచినవాడను; నేను విని చూచినప్పుడు వాటిని నాకు చూపుచున్న దూతపాదముల యెదుట నమస్కారము చేయుటకు సాగిలపడగా,

9. అతడు వద్దుసుమీ, నేను నీతోను, ప్రవక్తలైన నీ సహోదరులతోను, ఈ గ్రంథ మందున్న వాక్యములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమస్కారము చేయుమని చెప్పెను.

10. మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెప్పెను ఈ గ్రంథమందున్న ప్రవచనవాక్యములకు ముద్రవేయవలదు; కాలము సమీపమైయున్నది;
దానియేలు 12:4

11. అన్యాయము చేయువాడు ఇంకను అన్యాయమే చేయనిమ్ము, అపవిత్రుడైన వాడు ఇంకను అపవిత్రుడుగానే యుండ నిమ్ము, నీతి మంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిమ్ము.పరిశుద్ధుడు ఇంకనుపరిశుద్ధుడుగానే యుండనిమ్ము.

12. ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను. వానివాని క్రియచొప్పున ప్రతివాని కిచ్చుటకు నేను సిద్ధపరచిన జీతము నాయొద్ద ఉన్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 28:4, కీర్తనల గ్రంథము 62:12, సామెతలు 24:12, యెషయా 59:18, యెషయా 62:11, యిర్మియా 17:10, యెషయా 40:10

13. నేనే అల్ఫాయు ఓమెగయు, మొదటివాడను కడపటివాడను, ఆదియు అంతమునై యున్నాను.
యెషయా 44:6, యెషయా 48:12

14. జీవ వృక్షమునకు హక్కుగలవారై, గుమ్మములగుండ ఆ పట్టణములోనికి ప్రవేశించునట్లు తమ వస్త్రములను ఉదుకుకొనువారు ధన్యులు.
ఆదికాండము 2:9, ఆదికాండము 49:11, ఆదికాండము 49:11, ఆదికాండము 3:22, యెహెఙ్కేలు 47:12

15. కుక్కలును మాంత్రికులును వ్యభిచారులును నరహంతకులును విగ్రహారాధకులును అబద్ధమును ప్రేమించి జరిగించు ప్రతివాడును వెలుపటనుందురు.

16. సంఘములకోసము ఈ సంగతులనుగూర్చి మీకు సాక్ష్యమిచ్చుటకు యేసు అను నేను నా దూతను పంపి యున్నాను. నేను దావీదు వేరుచిగురును సంతానమును, ప్రకాశమానమైన వేకువ చుక్కయునై యున్నాను.
సంఖ్యాకాండము 24:17, యెషయా 11:1, యెషయా 11:10

17. ఆత్మయు పెండ్లి కుమార్తెయు రమ్ము అని చెప్పు చున్నారు; వినువాడును రమ్ము అని చెప్పవలెను; దప్పి గొనిన వానిని రానిమ్ము; ఇచ్ఛయించువానిని జీవజలమును ఉచితముగా పుచ్చుకొననిమ్ము.
జెకర్యా 14:8, యెషయా 55:1

18. ఈ గ్రంథమందున్న ప్రవచనవాక్యములను విను ప్రతి వానికి నేను సాక్ష్యమిచ్చునది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన తెగుళ్లు దేవుడు వానికి కలుగజేయును;
ద్వితీయోపదేశకాండము 4:2, ద్వితీయోపదేశకాండము 12:32, ద్వితీయోపదేశకాండము 29:20

19. ఎవడైనను ఈ ప్రవచన గ్రంథమందున్న వాక్యములలో ఏదైనను తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుద్ధపట్టణములోను వానికి పాలులేకుండ చేయును.
ఆదికాండము 3:22, యెహెఙ్కేలు 47:12, యెహెఙ్కేలు 47:12, ఆదికాండము 2:9

20. ఈ సంగతులనుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చువాడు అవును, త్వరగా వచ్చుచున్నానని చెప్పుచున్నాడు. ఆమేన్‌; ప్రభువైన యేసూ, రమ్ము.

21. ప్రభువైన యేసు కృప పరిశుద్ధులకు తోడై యుండును గాక. ఆమేన్‌.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
22:1-5 జీవజలముల నది యెహె 47ను జ్ఞాపకం చేస్తుంది. అలాగేయేసు తనయందు విశ్వాసముంచిన వారిలో నుండి “జీవజల నదులు" వలె పరిశుద్దాత్మ ప్రవహిస్తాడనే వాగ్దానం (యోహాను 7:37-39) వైపు చూస్తుంది. జీవ వృక్షము ఏదేను తోట మధ్యలో ఉండేది (ఆది. 2:9; 3:3). మానవాళి పాపంలో పడిన తర్వాత, దేవుడు మానవాళిని ఆ చెట్టు దగ్గరకు వెళ్ళనీయలేదు (ఆది 3:24). యెహె 47:12లో ఔషధ విలువలుగల ఫలవృక్షాల గురించి చెబుతాడు. ఇక్కడ ఉపయోగించిన మాటలు, కొత్త యెరూషలేమును కొత్తదైన శాశ్వత "ఏదెను”గా చూపిస్తుంది. అక్కడ శాపగ్రస్తమైనదేదియు దానిలో నుండదు. (ఆది 3:14-19 చూడండి). పాపంలో పడడానికి ముందు ఆదాము, హవ్వలు దేవునితో నిరంతర సహవాసాన్ని అనుభవించినట్లే (ఆది 3:8), కొత్త “ఏదెను"లో దేవుని సేవకులు ఆయన నిరంతర సన్నిధిని ఇంకెంతగా అనుభవిస్తారో! అక్కడ నివసించే వారందరూ, 144,000
మందిలాగా (14:1) ఆయన నామమును వారి నొసళ్ళయందు ధరిస్తారు. రాత్రి యికనెన్నడు ఉండదు గురించి 21:22-27 నోట్సు చూడండి.

22:6-7 ప్రకటన గ్రంథంలో ఆరవ ధన్యత (ధన్యుడు) ప్రకటనలోని సంభవాలు వెంటనే జరుగుతాయని మరలా నొక్కి చెబుతూ, వాటి ప్రవచనాలను మొదటి ధన్యత (1:3) లో చూచినట్లు (అక్కడ నోట్సు చూడండి) అన్వయించుకోవాల్సిన అవసరాన్ని చెబుతుంది. కానీ ఇక్కడ అవన్నీ వ్యతిరేక క్రమంలో ఉన్నాయి. 

22:8-9 మరొకసారి యోహాను దూతకు నమస్కారం చేయాలని ప్రయత్నించాడు. మరలా దూత అతనిని గద్దించి, వారిద్దరూ సహదాసులు అని అతనికి జ్ఞాపకం చేశాడు (19:10 నోట్సు చూడండి). 

22:10-12 దానియేలు గ్రంథం "అంత్యకాలము వరకు మరుగుగా ఉండునట్లు ముద్రింపబడింది” (దాని 12:9). దానికి స్పష్టంగా విరుద్ధంగా, ప్రకటనలో చూపించిన ఈ సంఘటనలు త్వరలో జరుగుతాయనే వెలుగులో (కాలము సమీపమై యున్నది), ఈ గ్రంథమందున్న ప్రవచన వాక్యములకు ముద్ర వేయవలదు అని యోహానుకు ఆజ్ఞాపించబడింది. ఈ పుస్తకంలోని సంఘటనలు నెరవేరు వరకు, - ప్రజలు తమ స్వభావాన్ని అనుసరించి ప్రవర్తించడం కొనసాగిస్తారు. (అపవిత్రుడైనవాడు... అపవిత్రుడుగా, లేక నీతిమంతుడు... నీతిమంతుడుగా), కానీ ప్రభువు వచ్చినపుడు, ఆయన ప్రతివానికి వాని వాని క్రియలచొప్పున జీతము ఇస్తాడు (20:12; 2 కొరింథీ 5:10).

22:13 అల్ఫాయు, ఓమెగయు గురించి 1:8 నోట్సు చూడండి. 

22:14-15,17 ప్రకటన గ్రంథంలో చివరి ధన్యత (ధన్యులు), “కొత్త ఏదెను” (“జీవవృక్షము"), నిత్య పట్టణం (గుమ్మములగుండ ఆ పట్టణములోనికిప్రవేశించుట)తో కూడిన సువార్తను పొందికగా ప్రదర్శించడంతో ఉంది. తమ వస్త్రములు ఉదుకుకొనువారు అంటే క్రీస్తు కార్చిన రక్తములో విశ్వాసముంచిన వారు. జీవ వృక్షమునకు హక్కును తమ పాపమునుబట్టి ఆదాము, హవ్వలు కోల్పోయారు. యేసునందు విశ్వాసముంచిన వారందరికీ, పట్టణపు గుమ్మములు, జీవవృక్షమునకు పోవు మార్గము తెరవబడి ఉంటాయి. కానీ వారి విభిన్నమైన పాపపూరిత జీవిత విధానాలతో ఉన్న అవిశ్వాసులందరూ, నిషేధించబడతారు. రమ్ము... జీవజలమును ఉచితముగా పుచ్చుకొననిమ్ను (అంటే ఉచిత కృప; ఎఫెసీ 2:8-9 చూడండి) అని పదే పదే ఆహ్వానించడంతో ప్రకటన గ్రంథం, విశేషాసక్తితో కూడిన సువార్త పిలుపుతో ముగుస్తుంది. యూదులు అన్యజనులను కుక్కలు అని పేర్కొన్నా, ఈ సందర్భంలో అది మరి ఎక్కువగా ఫిలిప్పీ 3:2లో వలె, అబద్ధ బోధకులను (వారు ఏ జాతివారైనా) సూచిస్తుంది. 

22:16 యేసు రక్తమును బట్టి దావీదు సంతానము. ప్రకాశమానమైన వేకువ చుక్క గురించి, 2:28 నోట్సు చూడండి.

22:18-19 ఇక్కడున్న మాటలను బట్టి, ఇది బైబిల్ ను (ఈ గ్రంథము) ముగించడాన్ని సూచిస్తుందా అంటే సందేహమే. ఈ గ్రంథమును (గ్రీకు. బిబ్లియోన్) చెరిపితే అనేది ప్రకటన గ్రంథమును గూర్చి, కానీ చెప్పిన విధానం లేఖనమంతా పవిత్రమైనదిగా కాపాడబడాలని, దాన్ని ఎన్నడూ కలిపి, తీసివేసి చెరపకూడదని ధ్వనిస్తుంది. ప్రకటనలో ఉన్న నేపథ్యం “కొత్త ఏదెను” (వ.1-5). అలాగే ఆది 3లో, హవ్వ దేవుని వాక్యమునకు కలిపింది (ఆది 3:3), సర్పము ప్రభువు చెప్పిన దానిలోనుండి తీసివేసింది (ఆది 3:4). దాని ఫలితంగా ఈ "బైబిల్ చివరలు” ఆదికాండము బైబిలు మొదటి పుస్తకంగా, ప్రకటన చివరి పుస్తకంగా ప్రకటన 22:18-19; ఆది 3:3-4 పరోక్షంగా సూచిస్తుంది. 

22:20 తాను త్వరగా వచ్చుచున్నానని యేసు వాగ్దానం చేశాడు (1:1,3 నోట్సు చూడండి). విశ్వాసులు యేసు రాకకోసం ఆత్రంగా చూస్తున్నారు. -దేవుని దీర్ఘశాంతము - సంఘానికి - ఆయన రక్షణ వార్తను ప్రకటించడానికి, విశ్వాసం లేని లోకం -దాన్ని, విని మారుమనస్సు పొందడానికి అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. 

22:21 ప్రకటన గ్రంథము ఎక్కువశాతం ప్రత్యక్షతలతో (1:1), ప్రవచనాలతో (1:3), అక్షరార్థమైన రూపాలతో ఉన్నా, ఒక పత్రికలా మొదలై (1:4), అలాగే ముగుస్తుంది (ముగింపులో కృపతో). అపవాది కార్యాలు, తీర్పు, దేవుని ఉగ్రత మధ్యమధ్యలో ఉన్నప్పటికీ, ప్రత్యక్షత కృపతో మొదలై, కృపతో ముగిసి, కృపనుండి కృపకు సంపూర్ణ వృత్తాన్ని గీస్తుంది. "సర్వ కృపానిధియగు దేవుని" (1 పేతురు 5:10) అంతిమ విజయాన్ని ముందుగా చెప్పే ఈ పుస్తకానికి ఇది తగిన ముగింపు.


Shortcut Links
ప్రకటన గ్రంథం - Revelation : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |