Job - యోబు 3 | View All

1. ఆ తరువాత యోబు మాటలాడ మొదలుపెట్టి తాను పుట్టిన దినమును శపించెను.

2. యోబు ఈలాగు అనెను

3. నా తల్లి గర్భద్వారములను అది మూయనందుకును నా నేత్రములకు అది బాధను మరుగు చేయనందుకును నేను పుట్టిన దినము లేకపోవును గాక మగపిల్ల పుట్టెనని ఒకడు చెప్పిన రాత్రి లేక పోవును గాక.

4. ఆ దినము అంధకారమగును గాకపైనుండి దేవుడు దాని నెంచకుండును గాకవెలుగు దానిమీద ప్రకాశింపకుండును గాక

5. చీకటియు గాఢాంధకారమును మరల దానిని తమ యొద్దకు తీసికొనును గాక.మేఘము దాని కమ్మును గాకపగలును కమ్మునట్టి అంధకారముదాని బెదరించును గాక

6. అంధకారము ఆ రాత్రిని పట్టుకొనును గాకసంవత్సరపు దినములలో నేనొకదాననని అది హర్షింపకుండును గాకమాసముల సంఖ్యలో అది చేరకుండును గాక.

7. ఆ రాత్రి యెవడును జననము కాకపోవును గాకదానిలో ఏ ఉత్సాహధ్వని పుట్టకుండును గాక

8. దినములు అశుభదినములని చెప్పువారు దానిని శపించుదురు గాకభుజంగమును రేపుటకు నేర్పుగలవారు దానిని శపించుదురు గాక.

9. అందులో సంధ్యవేళను ప్రకాశించు నక్షత్రములకు అంధకారము కమ్మును గాకవెలుగుకొరకు అది యెదురుచూడగా వెలుగు లేకపోవును గాక

10. అది వేకువ కనురెప్పలను చూడకుండును గాకపుట్టుకలోనే నేనేల చావకపోతిని?

11. గర్భమునుండి బయలుదేరగానే నేనేల ప్రాణము విడువక పోతిని?

12. మోకాళ్లమీద నన్నేల ఉంచుకొనిరి?నేనేల స్తనములను కుడిచితిని?

13. లేనియెడల నేనిప్పుడు పండుకొని నిమ్మళించి యుందును నేను నిద్రించియుందును, నాకు విశ్రాంతి కలిగి యుండును

14. తమకొరకు బీడుభూములయందు భవనములు కట్టించు కొనిన భూరాజులతోను మంత్రులతోను నేను నిద్రించి నిమ్మళించియుందును.

15. బంగారము సంపాదించి తమ యిండ్లను వెండితో నింపుకొనిన అధిపతులతో నిద్రించి విశ్రమించి యుందును.

16. అకాలసంభవమై కంటబడకయున్న పిండమువంటివాడనై లేకపోయి యుందును.వెలుగు చూడని బిడ్డలవలె లేకపోయి యుందును.

17. అక్కడ దుర్మార్గులు ఇక శ్రమపరచరు బలహీనులై అలసినవారు విశ్రాంతి నొందుదురు

18. బంధింపబడినవారు కార్యనియామకుల శబ్దము వినక యేకముగా కూడి విశ్రమించుదురు

19. అల్పులేమి ఘనులేమి అందరు నచ్చటనున్నారుదాసులు తమ యజమానుల వశమునుండి తప్పించుకొని స్వతంత్రులై యున్నారు.

20. దుర్దశలోనున్న వారికి వెలుగియ్యబడుట ఏల?దుఃఖా క్రాంతులైనవారికి జీవమియ్యబడుట ఏల?

21. వారు మరణము నపేక్షింతురు దాచబడిన ధనముకొరకైనట్టు దానిని కనుగొనుటకైవారు లోతుగా త్రవ్వుచున్నారు గాని అది వారికి దొరకక యున్నది.
ప్రకటన గ్రంథం 9:6

22. సమాధికి చేరినప్పుడు వారు హర్షించి బహుగా సంతోషించెదరు.

23. మరుగుపడిన మార్గముగలవానికిని, దేవుడు చుట్టుకంచె వేసినవానికిని వెలుగు ఇయ్యబడనేల?

24. భోజనమునకు మారుగా నాకు నిట్టూర్పు కలుగుచున్నదినా మొఱ్ఱలు నీళ్లవలె ప్రవహించుచున్నవి.

25. ఏది వచ్చునని నేను బహుగా భయపడితినో అదియేనాకు సంభవించుచున్నదినాకు భీతి పుట్టించినదే నామీదికి వచ్చుచున్నది.

26. నాకు నెమ్మది లేదు సుఖము లేదు విశ్రాంతి లేదు శ్రమయే సంభవించుచున్నది.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
3:1-3 యోబు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ఎన్నడూ ఆలోచించలేదు గానీ తనకేర్పడిన దైన్యస్థితిని బట్టి భావోద్రేకపరంగా స్పందిస్తూ తాను పుట్టినరోజు కేలెండరునుండి తొలగించబడితే బాగుంటుందనుకున్నాడు. మగపిల్ల అనే అర్థాన్నిచ్చే హెబ్రీ పదానికి సాధారణంగా యుక్తవయస్కుడని అర్థం (4:17). బలానికి (యిర్మీయా 41:16-18), ప్రాముఖ్యతకు (2 సమూ 23:1) సూచనగా ఈ పదాన్నుపయోగించడం పరిపాటి. యోబుకు తన శక్తి, తన పలుకుబడి ఇప్పుడు అల్పమైనవిగా కనబడ్డాయి.

3:4-7 ఈ వచనాల్లోని పదజాలం 1:2-5 వచనాల్ని గుర్తు చేస్తున్నది. యోబు తన పుట్టినరోజు “లేకపోవును గాక" అని కోరుకుంటున్నాడు..

3:8-10 భుజంగము యుగారిటిక్ పురాణగాథల్లో ఇది బయలు దేవత ఓడించిన ఒక సముద్ర రాక్షసి. పాత నిబంధనలో “భుజంగం" దేవుణ్ణి వ్యతిరేకించే శక్తులకు సాదృశ్యంగా ఉంది (26:12-14; కీర్తన 74:12-14; 104:26; యెషయా 27:1). “యోబు" గ్రంథంలో పురాణగాథలకు సంబం ధించిన ప్రస్తావన ఉండడం (5:7; 7:12; 9:13; 18:13; 38:12) అన్యమతాల తత్వసిద్ధాంతాల్ని, లేదా జంతువుల రూపాల్లో ఉన్న అన్యదైవాల్ని బైబిలు ఆమోదించినట్టు కాదు. వీటిని ఇక్కడ కేవలం సాహిత్యపరమైన దృష్టాంతాలుగానే ఉపయోగించారు. ప్రాచీన పశ్చిమాసియా పురాణగాథల్లో కల్పిత జంతువు (భీకరరూపంలోని ప్రాణి, లేదా సర్పం) సూర్యుడిని మ్రింగివేసే వర్ణన నేపథ్యంలో, యోబు తన పుట్టినరోజు సూర్యుడిని చూడకుండా ఉంటే బాగుండేదని అంటున్నాడు. సంధ్యవేళను ప్రకాశించు నక్షత్రములంటే శుక్ర గ్రహం, బుధ గ్రహం.

3:11-12 మోకాళ్ళమీద ఉంచుకోవడం బహుశా ప్రసూతి సమయంలో యోబు తల్లి అతణ్ని కనడాన్ని (ఆది 30:3) లేదా అతనికి స్తన్యమివ్వడాన్నీ సూచిస్తుండవచ్చు. 

3:13-19 బైబిల్ లో తరచుగా నిద్రించి అనే పదం మరణానికి, మరి ముఖ్యంగా నీతిమంతుల మరణానికి సాదృశ్యంగా కనబడుతుంది (యోహాను 11:11-15; 1కొరింథీ 15:20). యోబు మాటల్లోని ఉద్దేశం సకల మనుషుల మరణం తర్వాత వారి ఆత్మలెలా ఉంటాయో వర్ణించడం కోసం కాదు. మరణం తర్వాత మానవదేహం సమాధిలో పరుండినా, నీతిమంతులకు నిత్యజీవమనే నిశ్చయమైన నిరీక్షణ ఉంది (కీర్తన 16:9-11; 49:15; 73:25-26; అపొ.కా. 2:25-28; 1కొరింథీ 15:50-57; 2కొరింథీ 5:1-8). అయితే దుషుల గతి ఇందుకు చాలా భిన్నం (కీర్తన 1:4-5; 49:14-15; మత్తయి 8:12; 25:41,46). 

3:20-22 తననెందుకు సజీవుడుగా ఉంచాడో యోబు దేవుణ్ణి అడుగుతు న్నాడు.

3:23-26 దేవుడు యోబు చుట్టూ ఉంచిన కంచె (1:10) ఇప్పుడతణ్ణి శ్రమకు బందీని చేసింది.


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |