Esther - ఎస్తేరు 4 | View All

1. జరిగినదంతయు తెలియగానే మొర్దెకై తన బట్టలు చింపుకొని గోనెపట్టలు వేసికొని బూడిదె పోసికొని పట్టణము మధ్యకు బయలువెళ్లి మహా శోకముతో రోదనముచేసి
మత్తయి 11:21

2. రాజు గుమ్మము ఎదుటికి వచ్చెను; గోనె కట్టు కొనినవాడు రాజు గుమ్మమున ప్రవేశింపకూడదన్న ఆజ్ఞ కలదు.

3. రాజుయొక్క ఆజ్ఞయు శాసనమును ఏ సంస్థానమునకు వచ్చెనో అక్కడనున్న యూదులు ఉపవాసముండి మహాదుఃఖములోను ఏడ్పులోను రోదనములోను మునిగినవారైరి,ఆనేకులు గోనెను బూడిదెను వేసికొని పడి యుండిరి.

4. ఎస్తేరు యొక్క పనికత్తెలును ఆమెదగ్గరనున్న షండులును వచ్చి జరిగినదాని ఆమెకు తెలియజేయగా రాణి గొప్ప మనోవిచారము కలదై మొర్దెకై కట్టుకొనియున్న గోనెపట్టను తీసివేయుమని ఆజ్ఞ ఇచ్చి, కట్టించుకొనుటకై అతనియొద్దకు వస్త్రములు పంపెను గాని అతడు వాటిని తీసికొనలేదు.

5. అప్పుడు ఎస్తేరు తన్ను కనిపెట్టి యుండుటకు రాజు నియమించిన షండులలో హతాకు అను ఒకని పిలిచి అది ఏమియైనది, ఎందుకైనది తెలిసి కొనుటకు మొర్దెకైయొద్దకు వెళ్లుమని ఆజ్ఞ నిచ్చెను.

6. హతాకు రాజు గుమ్మము ఎదుటనున్న పట్టణపు వీధిలో నుండు మొర్దెకైయొద్దకు పోగా

7. మొర్దెకై తనకు సంభవించిన దంతయు, యూదులను నాశనము చేయుటకు గాను హామాను వారినిబట్టి రాజు ఖజానాకు తూచి యిచ్చెదనని చెప్పిన సొమ్ము మొత్తము ఇంత యనియును అతనికి తెలిపి

8. వారిని సంహరించుటకై షూషనులో ఇయ్యబడిన ఆజ్ఞ ప్రతిని ఎస్తేరునకు చూసి తెలుపుమనియు, ఆమె తన జనుల విషయమై రాజును వేడుకొని అతని సముఖమందు విన్నపము చేయుటకై అతనియొద్దకు పోవలె నని చెప్పుమనియు దాని నతని కిచ్చెను. హతాకు వచ్చి మొర్దెకైయొక్క మాటలను ఎస్తేరుతో చెప్పెను.

9. అంతట ఎస్తేరు మొర్దెకైతో చెప్పుమని హతాకునకు సెలవిచ్చిన దేమనగా

10. పిలువ బడక పురుషుడే గాని స్త్రీయే గాని రాజు

11. యొక్క అంతర్గృహమున ప్రవేశించినయెడల బ్రదుకునట్లుగా రాజు తన బంగారపుదండమును ఎవరితట్టు చాపునో వారు తప్ప ప్రతివాడు సంహరింప బడునన్న కఠినమైన ఆజ్ఞ కలదని రాజసేవకులకందరికిని అతని సంస్థానములలోనున్న జనులకందరికిని తెలిసే యున్నది. నేటికి ముప్పది దినములనుండి రాజునొద్దకు ప్రవేశించుటకు నేను పిలువబడలేదని చెప్పుమనెను.

12. వారు ఎస్తేరు యొక్క మాటలు మొర్దెకైకి తెలుపగా

13. మొర్దెకై ఎస్తేరుతో ఇట్లు ప్రత్యుత్తర మిచ్చిరాజ నగరులో ఉన్నంతమాత్రముచేత యూదులందరికంటె నీవు తప్పించుకొందువని నీ మనస్సులొ తలంచుకొనవద్దు;

14. నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానున్న యెడల యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దిక్కునుండి వచ్చును గాని, నీవును నీ తండ్రి యింటివారును నశించుదురు. నీవు ఈ సమయమును బట్టియే రాజ్యమునకు వచ్చితివేమో ఆలోచించుకొనుమని చెప్పుమనెను.

15. అప్పుడు ఎస్తేరు మొర్దెకైతో మరల ఇట్లనెను.

16. నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు సమకూర్చి, నా నిమిత్తము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అన్న పానములు చేయకుండుడి; నేనును నా పని కత్తెలును కూడ ఉపవాసముందుము; ప్రవేశించుట న్యాయ వ్యతిరిక్తముగా నున్నను నేను రాజునొద్దకు ప్రవేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను.

17. అటువలెనే మొర్దెకై బయలుదేరి ఎస్తేరు తనకు ఆజ్ఞాపించిన యంతటి ప్రకారముగా జరిగించెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
4:1-3 రాజు చేసిన చట్టానికి మొరైకై స్పందన తన సంస్కృతిలో సాధారణం (ఎజ్రా 9:3; నెహెమ్యా 9:1 నోట్సు చూడండి). అతన్ని చూచిన వారందరూ, ముఖ్యంగా అతడు మహాశోకముతో రోదనము చేసినందున, అతని దు:ఖాన్ని గుర్తించారు. అన్యాయంపై హృదయం బద్దలయ్యేలా చేసే ఆక్రందనను (ఆది. 18:20), వ్యక్తిగత విషాదాన్ని (2సమూ 13:19), లేక జాతీయ విషాదాన్ని (యెహె 9:8) వర్ణించడానికి పా.ని.లో రోదనము (హెబ్రీ. " జాఖ్") అనే పదాన్ని తరచూ ఉపయోగించారు. మొరైకై రాజు దృష్టిని ఆకర్షించలేదు గాని అవసరమైన ఎస్తేరు దృష్టిలో పడ్డాడు (ఎస్తేరు 4:4), రోదించేవాడు రాజు గుమ్మములో ప్రవేశించకూడదు అనే ఆజ్ఞ ఉన్నదనడానికి ప్రాచీన గ్రంథాల్లో ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. అయితే ఇదే సందర్భంలో, నెహెమ్యా తాను రాజైన అర్తహషస్త సన్నిధిలో అంతకు మునుపు “ఎన్నడును... విచారముగా ఉండలేదు” అని, అర్తహషస్త దాని గురించి అడిగినపుడు తాను “మిగుల భయపడ్డా"నని పేర్కొన్నాడు (నెహెమ్యా 2:1-3), దుఃఖంలో ఉన్నవాడు. మొరైకై ఒక్కడే కాదు. ఆ ఆజ్ఞ వచ్చిన సంస్థానములో ఉన్న యూదులు అందరూ ఏడ్చి, మహాదుఃఖములో మునిగినవారై, అనేకులు గోనెను బూడిదెను వేసికొని పడియున్నారు. అనేక విధాలుగా మొరైకై యూదా
ప్రజలకు ప్రతినిధిగా ఉన్నాడు. 

4:4-7 గొప్ప మనోవిచారము అనే మాటలు తరచు “బాధతో మెలికలు తిరుగు, వణకు” అనే ప్రసవవేదన సందర్భంలో ఉపయోగించే మాటలకు హెబ్రీ క్రియాపదం ఖేల్ యొక్క రూపం. ఇక్కడ అదే మాట గాఢమైన భావోద్వేగాన్ని వర్ణించడానికి ఉపయోగించాడు. "వేదనతో మెలికలు తిరిగిపోతూ” లేక “కలవరముతో” అని ఇక్కడ అనువదించవచ్చు. హతాకు అనే పేరుకు అర్ధం "సమాచారం తెచ్చేవాడు” అని కావచ్చు.

4:8-9 ఆజ్ఞను తెలుపుమని సమాచారం తెచ్చినవానికి చెప్పాడు. ఎస్తేరుకు చదవడం రాకపోయినందున ఆజ్ఞను ఆమెకు చదివి వినిపించాల్సి వచ్చి ఉంటుంది. లేక ఆజ్ఞ పర్షియన్ భాషలో రాసినందున అరామిక్ భాషలోకి అనువదించాల్సి వచ్చి ఉంటుంది. రాజును వేడుకొని... అతనియొద్దకు
పోవలెనని మొరైకై ఎస్తేరుకు చెబుతున్నపుడు ఆమెను ప్రమాదంలోకి పంపుతున్నాడని మొరైజైకి తెలుసు. కానీ వారికి వేరే దారిలేదు. తన జాతిని తెలియజేయ కూడదని ఇంతకు ముందు ఆజ్ఞ ఇచ్చిన అతనే (2:10), యూదులు తన జనులు అనే విషయాన్ని నొక్కి చెప్పిన విధానం ఆసక్తికరంగా ఉంది.

4:10-12 హతాకు ద్వారా ఎస్తేరు మొరైకైకి పంపిన జవాబు, పిలవకుండా రాజువద్దకు వెళితే సంహరింపబడునన్న కఠినమైన ఆజ్ఞ ఉందని జ్ఞాపకం చేసింది. రాజకీయ హత్యలతో కూడిన సుదీర్ఘ చరిత్రను బట్టి పారశీక సామ్రాజ్యంలో అలాంటి ఆజ్ఞ ఉండడాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. (నిజానికి ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలకంటే తక్కువ కాలంలోనే అహష్వేరోషు తన మంచం మీదనే హత్య చేయబడ్డాడు).
దానికున్న మినహాయింపు ఏమిటంటే, ఆహ్వానించబడకుండా లోనికి వచ్చిన వ్యక్తిని అనుమతించడానికి, రాజు తన బంగారు దండమును ఎత్తి చూపాలి. తన భర్తతో తాను లేకపోవడానికి కారణం తాను అతని దయను కోల్పోయింది అనీ లేక ఆమె పట్ల అతనికున్న వ్యామోహం తగ్గిపోయిందనీ వ.11 లోని ఎస్తేరు మాటలు సూచిస్తున్నాయని కొందరు అభిప్రాయపడతారు. అందువల్ల రాజు ఆమెను ఆహ్వానించకుండా ప్రవేశించి విన్నవిస్తే రాజు స్పందించే అవకాశాలు తక్కువ. మరొకపక్క సాధారణమైన దినక్రమంలో రాజును తాను తరచుగా కలవడం లేదనీ, ఇలా అడగడానికి తాను అనుకోకుండా ప్రవేశిస్తే ప్రమాదకరమనీ మొరైకైకి చెప్పడం ఎస్తేరు ఉద్దేశం అయి వుండవచ్చు. 

4:13-14 మొరకై ఎస్తేరుకిచ్చిన జవాబు సూటిగా ఉంది: ఎస్తేరు తప్పించుకోడానికి వేరే అవకాశం లేదు. పిలవకుండా రాజు ముందుకు వెళ్ళడం అంటే మరణమే, కానీ యూదుడైన మొరైకైతో ఆమెకున్న బంధుత్వాన్ని ఎరిగిన అనేక సేవకులు, నపుంసకులు ఉన్నపుడు, నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోవడం వలన ఆ హత్యాకాండ ఆమె మరణానికి కూడా కారణం కావచ్చు.
ఎస్తేరు మౌనంగా ఉంటే సహాయము మరియొక దిక్కునుండి వస్తుంది అనే మొరైకై మాటలు ఆసక్తిని రేపుతాయి. “మరియొక దిక్కు" (హెబ్రీ. "మిమ్మఖోమ్ ఆఫొర్") అనేది అన్యాపదేశంగా దేవుణ్ణి సూచిస్తుందనే వ్యాఖ్యానాన్ని ఎస్తేరు గ్రంథానికి ఉన్న గ్రీకు అనుబంధాలు, అరామిక్ టార్గంలు, జోసీఫస్ రచనలు కూడా సమర్ధిస్తాయి. మరికొందరు "మరియొక దిక్కు" అనేది విమోచనకు మానవ సహాయం, అంటే మొర్దికై గాని లేక అహష్వేరోషు కుమారుడు (అర్తహషస్తకు పానదాయకునిగా సేవచేసిన నెహెమ్యా వంటి ఉన్నతస్థానంలోని అధికారి గాని కావచ్చని అంటారు. సహాయమును విడుదలయు ఎక్కడ నుండి వచ్చినా, అది తన ప్రజల యెడల దేవుడు చూపే సంరక్షణేనని మొరైకై, ఎస్తేరులు భావించి ఆయనకే ఆపాదిస్తారు. ఈ భావన మొరైకై ఎస్తేరుతో పలికిన ఈ సమయమును బట్టియే రాజ్యమునకు వచ్చితివేమో అనే ప్రసిద్ధి గాంచిన మాటలను సమర్థిస్తుంది. తిమోతి లెనియాక్ గమనించినట్లుగా, దేవుడు “ఎస్తేరు కోసం ఒక గమ్యాన్ని సిద్ధపరచాడు. ఈ సమయం కోసమే కదా గత నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం అనుకోకుండా జరిగినట్లుగా ఉన్న సంఘటనలు ఆమెను ఈ స్థానంలో నిలబెట్టాయి!" 

4:15-16 తరచు క్లిష్టసమయాల్లో దేవుని ప్రజలు దేవుని సహాయం, విడుదల కోసం ఉపవాసముండి ప్రార్థిస్తారు. (న్యాయాధి 20:26; - 1 రాజులు 21:9; యిర్మీయా 36:9). చెర తరవాతి కాలంలో ఉపవాసం మరింత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది (ఎజ్రా 8:21-23; నెహెమ్యా 1:4; 9:1-2). కానీ యూదులకు వచ్చిన ఉపద్రవ తీవ్రతను ఎత్తిచూపుతూ ఈ ఉపవాసం అసాధారణమైనంత ఎక్కువకాలం ఉంది. ఈ అధ్యాయంలో మొట్టెకు ఎస్తేరు చెప్పిన నేను నశించిన నశించెదను అనే చివరి మాటలు, "నా తలరాత ఎలా ఉంటే అలా" అన్నట్లుగా లేవు. ఈ వ్యాఖ్య “తప్పించుకోవడానికి మార్గం వెదకుతున్న వ్యక్తిని సూచించడం లేదు, కానీ ఒక ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొని, దానితో తలపడుతున్నవానిలాగా ఉంది. ఓడిపోయే అవకాశాన్ని గుర్తిస్తూనే, నిర్దిష్టంగా కాకపోయినా విజయానికైన నిరీక్షణను ప్రకటిస్తూ ఉంది" అని మైకేల్ ఫాక్స్ రాశాడు. 

4:17 వ.12-17 లు ఎస్తేరు వ్యక్తిత్వ వృద్ధిలో ఒక మంచి మలుపుగా పనిచేశాయి. 2:20లో ఆమె "మొరైకై యొక్క పోషణమందున్న కాలమున చేసినట్లుగానే.. అతని మాటకు లోబడుచుండెను” అని మనం చదువుతాం. ఇప్పుడు మొరై బయలుదేరి ఎస్తేరు తనకు ఆజ్ఞాపించిన యంతటి ప్రకారముగా జరిగించెను. “తన పినతండ్రికి లోబడి అతడు నడిపించినట్లుగా నడిచి, రాజు ఇష్టాయిష్టాల మీద ఆధారపడిన ఒక అనాధ స్థాయినుండి, కథ ముగింపుకొచ్చేసరికి ఆమె తన జీవితాన్ని, ఒక దేశ భవిష్యత్తును నియంత్రించే స్థాయికి ఎదిగింది” (జి. హెచ్. జాస్టన్). 


Shortcut Links
ఎస్తేరు - Esther : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |