Luke - లూకా సువార్త 15 | View All

1. ఒకప్పుడు సమస్తమైన సుంకరులును పాపులును ఆయన బోధ వినుటకు ఆయన దగ్గరకు వచ్చుచుండగా

2. పరిసయ్యులును శాస్త్రులును అది చూచిఇతడు పాపులను చేర్చుకొని వారితో కూడ భోజనము చేయుచున్నాడని చాల సణుగుకొనిరి.

3. అందుకాయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను

4. మీలో ఏ మనుష్యునికైనను నూరు గొఱ్ఱెలు కలిగి యుండగా వాటిలో ఒకటి తప్పిపోయినయెడల అతడు తొంబది తొమ్మిదింటిని అడవిలో విడిచిపెట్టి, తప్పిపోయి నది దొరకువరకు దానిని వెదక వెళ్లడా?
యెహెఙ్కేలు 34:11, యెహెఙ్కేలు 34:16

5. అది దొరకినప్పుడు సంతోషముతో దానిని తన భుజములమీద వేసి కొని యింటికి వచ్చి తన స్నేహితులను పొరుగువారిని పిలిచి

6. మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తప్పిపోయిన నా గొఱ్ఱ దొరకినదని వారితో చెప్పును గదా.

7. అటువలె మారుమనస్సు అక్కరలేని తొంబది తొమ్మిదిమంది నీతిమంతుల విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనస్సు పొందు ఒక్క పాపి విషయమై పరలొక మందు ఎక్కువ సంతోషము కలుగును.

8. ఏ స్త్రీకైనను పది వెండి నాణములుండగా వాటిలో ఒక నాణము పోగొట్టుకొంటె ఆమె దీపము వెలిగించి యిల్లు ఊడ్చి అది దొరకువరకు జాగ్రత్తగా వెదకదా?

9. అది దొరకినప్పుడు తన చెలికత్తెలను పొరుగువారిని పిలిచి నాతో కూడ సంతోషించుడి, నేను పోగొట్టుకొనిన నాణము దొరకినదని వారితో చెప్పును గదా.

10. అటువలె మారుమనస్సు పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట సంతోషము కలుగునని మీతో చెప్పు చున్నాననెను.

11. మరియు ఆయన ఇట్లనెను ఒక మనుష్యునికి ఇద్దరు కుమారులుండిరి.

12. వారిలో చిన్నవాడు తండ్రీ, ఆస్తిలో నాకువచ్చు భాగమిమ్మని తన తండ్రి నడు గగా, అతడు వారికి తన ఆస్తిని పంచిపెట్టెను.

13. కొన్నిదినములైన తరువాత ఆ చిన్న కుమారుడు సమస్తమును కూర్చుకొని దూర దేశమునకు ప్రయాణమై పోయి, అచ్చట తన ఆస్తిని దుర్వ్యాపారమువలన పాడుచేసెను.
సామెతలు 29:3

14. అదంతయు ఖర్చు చేసిన తరువాత ఆ దేశమందు గొప్ప కరవు రాగా వాడు ఇబ్బంది పడ సాగి,

15. వెళ్లి ఆ దేశస్థులలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన పొలములలోనికి వానిని పంపెను.

16. వాడు పందులు తిను పొట్టుతో తన కడుపు నింపుకొన అశపడెను గాని యెవడును వాని కేమియు ఇయ్యలేదు.

17. అయితే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు వాడు నా తండ్రియొద్ద ఎంతోమంది కూలివాండ్రకు అన్నము సమృద్ధిగా ఉన్నది, నేనైతే ఇక్కడ ఆకలికి చచ్చిపోవు చున్నాను.

18. నేను లేచి నా తండ్రియొద్దకు వెళ్లి -తండ్రీ, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ యెదుటను పాపము చేసితిని;
కీర్తనల గ్రంథము 51:4

19. ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అని పించుకొనుటకు యోగ్యుడను కాను; నన్ను నీ కూలి వారిలో ఒకనిగా పెట్టుకొనుమని అతనితో చెప్పుదుననుకొని, లేచి తండ్రియొద్దకు వచ్చెను.

20. వాడింక దూరముగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెత్తి వాని మెడమీదపడి ముద్దుపెట్టుకొనెను.

21. అప్పుడు ఆ కుమారుడు అతనితో తండ్రీ, నేను పరలోక మునకు విరోధముగాను నీ యెదుటను పాపము చేసితిని; ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగ్యుడను కాననెను.

22. అయితే తండ్రి తన దాసులను చూచి ప్రశస్త వస్త్రము త్వరగా తెచ్చి వీనికికట్టి, వీని చేతికి ఉంగరము పెట్టి, పాదములకు చెప్పులు తొడిగించుడి;

23. క్రొవ్విన దూడను తెచ్చి వధించుడి, మనము తిని సంతోషపడుదము;

24. ఈ నా కుమారుడు చనిపోయిమరల బ్రదికెను, తప్పిపోయి దొరకెనని చెప్పెను; అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి.

25. అప్పుడు అతని పెద్ద కుమారుడు పొలములో ఉండెను. వాడు (పొలమునుండి) వచ్చుచు ఇంటిదగ్గరకు రాగా, వాద్యములును నాట్యమును జరుగుట విని

26. దాసులలో ఒకని పిలిచి ఇవి ఏమిటని అడుగగా

27. ఆ దాసుడు అతనితో నీ తమ్ముడు వచ్చి యున్నాడు, అతడు తన యొద్దకు సురక్షితముగా వచ్చి నందున నీ తండ్రి క్రొవ్విన దూడను వధించెననెను.

28. అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళ్లనొల్లక పోయెను గనుక అతని తండ్రి వెలుపలికి వచ్చి (లోపలికి రమ్మని) బతిమాలుకొనెను.

29. అందుకతడు తన తండ్రితో ఇదిగో యిన్నియేండ్లనుండి నిన్ను సేవించుచున్నానే, నీ ఆజ్ఞను నేనెన్నడును మీరలేదే; అయినను నా స్నేహితులతో సంతోషపడునట్లు నీవు నాకెన్నడును ఒక మేకపిల్లనైన ఇయ్యలేదు.

30. అయితే నీ ఆస్తిని వేశ్యలతో తిని వేసిన యీ నీ కుమారుడు రాగానే వీనికొరకు క్రొవ్విన దూడను వధించితివని చెప్పెను.

31. అందుకతడు కుమారుడా, నీ వెల్లప్పుడును నాతోకూడ ఉన్నావు; నావన్నియు నీవి,

32. మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుక్తమే; ఈ నీ తమ్ముడు చనిపోయి తిరిగి బ్రదికెను, తప్పిపోయి దొరకెనని అతనితో చెప్పెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
15:1-2 సుంకరులును పాపులును గురించి 5:29-30 నోట్సు చూడండి. ఒకప్పుడూ, ఇప్పుడు కూడా ఎవరితోనైనా కలిసి భోజనం చేయడమనేది వారు ఒకరినొకరు అంగీకరిస్తున్నారని సూచిస్తుంది. 

15:3-7 తప్పిపోయిన ఒక్క గొట్టెను వెదకడం కోసం తొంబది తొమ్మిదింటిని విడిచిపెట్టడం దుస్సాహసంగా పరిగణించబడినప్పటికీ, తప్పిపోయిన ప్రతీ పాపిని దేవుడెంతగా పట్టించుకుంటాడో, దొరికిన ప్రతివాని గురించి ఎంత ఆనందంగా స్పందిస్తాడో యేసు చెప్పిన ఈ ఉపమానం నొక్కి చెబుతుంది. 

15:8-10 పోగొట్టుకున్న నాణెము (గ్రీకు. డ్రాక్కా, సగటు మనిషికి ఒక రోజు కూలీ) కోసం ఇంట్లో వెదకడానికి దీపము వెలిగించాల్సి వచ్చేది, ఎందుకంటే చాలా తక్కువ ఇళ్లల్లోనే కిటికీలు ఉండేవి. మట్టినేల కాబట్టి ఇలా వెదుకుతున్నప్పుడు యిల్లు ఊడ్చాల్సి వచ్చేది. దేవుని దూతల యెదుట సంతోషము అంటే మారుమనస్సు పొందిన పాపి విషయంలో దేవుని ఆనందం.

15:11-12 ఈ సుపరిచితమైన ఉపమానం (వ.11-32) తప్పిపోయిన కుమారుని కథ అని పేర్కొనబడినప్పటికీ, ఇంకో కుమారుడు, తండ్రి కూడా ఇందులో ముఖ్యమైన వ్యక్తులే. ఒక తండ్రి తన మరణానికి ముందే తన ఆస్తిని పంచి ఇవ్వడం అసాధారణమైనదే, కానీ ఇలాంటి వార్తలు అప్పుడప్పుడూ వినబడుతుంటాయి. పెద్దకుమారునికి తన తండ్రి ఆస్తిలో రెండు భాగాలు వస్తాయి కాబట్టి చిన్నకుమారుని భాగం (నాకు వచ్చు భాగము) బహుశా తన తండ్రి ఆస్తిలో మూడవభాగం అయి ఉంటుంది. 

15:13-16 తన కుటుంబం దగ్గరకు తిరిగి రావాలనే ఆలోచన చిన్న కుమారునికి లేదు. అతని దుర్వ్యాపారములో వేశ్యలతో సహజీవనం నిజంగా ఉందా లేక అది అతనిపై కోపంతో అతని అన్న వేసిన అభాండమా అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం అసాధ్యం (వ.30), పందులు యూదులకు అపవిత్రమైన జంతువులు (లేవీ 11:7). దరిద్రుడైన చిన్న కుమారుని కొత్త ఉద్యోగం ఆ పందుల దగ్గరే కావడం శోచనీయం. జంతువులకూ పందులకూ, కొన్నిసార్లు బీదలకూ ధాన్యం తొలగించిన పొట్టును ఆహారంగా ఇచ్చేవారు. చిన్న కుమారుడు అతని కొత్త జీవితంలో అత్యంత అథమస్థాయిలో ఉన్నాడు. 

15:17-19 చిన్న కుమారుడు చేసిన దుష్కార్యాలు ఎంత ఘోరమైనవైనప్పటికీ, తన తండ్రి ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళి అతనికున్న కూలివారిలో ఒకనిగా ఉండడమే సరైన మార్గమని గుర్తించి బుద్ధి తెచ్చుకోడానికి అతనికున్న విపరీతమైన
పేదరికం, ఆకలి అతణ్ణి పురికొల్పాయి. అయితే అలా చేయడానికి తాను చాలా ఘోరమైన పాపం చేశానని, కుమారుడు అని పిలువబడడానికి తాను
యోగ్యుడు కాదని ఒప్పుకోవడం అత్యవసరం. ఘోరంగా పతనమై, చివరికి పాపపు పరిమాణాన్ని గుర్తించిన వ్యక్తికి ఇదొక స్పష్టమైన ఉదాహరణగా ఉంది. 

15:20-23 తన కుమారుడు చాలా దూరముగా ఉన్నప్పుడే అతని తండ్రి అతణ్ణి చూశాడు అనే మాట తన కుమారుని రాక కోసం తండ్రి ప్రతినిత్యం ఎదురుచూస్తూ ఉన్నాడనే విషయాన్ని సూచిస్తుంది. అటువంటి చిన్నకుమారుని పునరాగమనం చూస్తే సాధారణ తల్లిదండ్రులు కోపంతోనో లేదా తీవ్రమైన అసంతృప్తితోనో స్పందిస్తారు. అయితే ఈ తండ్రి స్పందన కనపరచిన విషయాలు: (1) కనికరపడి, (2) ప్రేమ (మెడ మీద పడి, ముద్దు పెట్టుకొనెను), (3) వేడుక (తిని సంతోషపడుట), (4) సంతోషంగా కుమారుని హోదాను ఇవ్వడం (ప్రశస్త వస్త్రము, కుటుంబ అధికారాన్ని సూచించే ఉంగరము, వట్టి కాళ్లతో ఉండే బానిసలకు విరుద్ధంగా కుమారుడు ధరించే చెప్పులు).

15:24 తప్పిపోయిన వారిని రక్షించడంలో దేవుని ఆనందం గురించి ఇంతకు ముందు చెప్పిన రెండు ఉపమానాలను కలిపిన అంశం ఈ ఉపమానంలో ఇక్కడే ఉంది. పశ్చాత్తాపపడిన పాపులను తండ్రియైన దేవుడు చేర్చుకునే విధానం ఈ ఉపమానంలో వేడుక చేసుకుంటున్న తండ్రి వైఖరి ద్వారా వ్యక్తపరచబడుతుంది. యేసు దగ్గరకు వచ్చిన పాపుల యెడల పరిసయ్యులు శాస్త్రులు కనపరచిన ద్వేషానికి ఇది భిన్నంగా ఉంది (వ.2). 

15:25-30 ఆనందోత్సాహాలతో ఉపమానం ముగుస్తుందని ఎవరైనా ఊహి స్తారు. అయితే అనూహ్యమైన రీతిలో కథ పెద్ద కుమారుని వైపుకు తిరుగు తుంది. తండ్రి సానుకూల దృక్పథంతో స్పందించాడు. దానికి భిన్నంగా పెద్ద కుమారుడు (1) పాపం చేసిన తన సహోదరుడు తిరిగి రావడం చూసి ఆశ్చర్య పోయాడు. (2) తన తండ్రి వేడుక చేస్తున్నందుకు నొచ్చుకున్నాడు, అసూయతో రగిలిపోయాడు. (3) తండ్రికున్న క్షమించగలిగే ప్రేమను చూసి కోపోద్రిక్తుడ య్యాడు. (4) తన స్వనీతిని ప్రకటించాడు. (5) తన సహోదరునిలో కొత్తగా కనబడుతున్న మారుమనస్సుపై కాకుండా అతని గతకాలపు పాప జీవితంపై దృష్టి పెట్టాడు. యూదు మతనాయకులను యేసు ఈ ఉపమానంలో పెద్ద కుమారుని పాత్రలో చూపించాడు. అది వారి స్వనీతిని కఠినంగా గద్దించినట్లే. 

15:31-32 యేసు మతనాయకులను గద్దించడం కొనసాగించాడు. (1) దేవునితో సన్నిహిత సంబంధం కలిగియుండే అవకాశాన్ని (2) ఆయన కృపా సమృద్ధినీ (3) పాపుల రక్షణ విషయంలో ఆయనకుండే ఆనందాన్ని (4) రక్షించబడిన వ్యక్తిలో కనబడే గంభీరమైన మార్పును వాళ్లు అర్థం చేసుకోలేదు. ఈ నీ తమ్ముడు అనే మాట పాపుల మధ్య ఉండే బంధుత్వానికి జ్ఞాపికగా ఉంది. ఇది అత్యంత కీలకమైన మాట. ఈ ఉపమానంలో పెద్దకుమారుని మాదిరిగానే, పాపులైన యూదులను మతనాయకులు తమ సోదరులుగా అంగీకరించడానికి తిరస్కరించారు. 


Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |