Luke - లూకా సువార్త 15 | View All

1. ఒకప్పుడు సమస్తమైన సుంకరులును పాపులును ఆయన బోధ వినుటకు ఆయన దగ్గరకు వచ్చుచుండగా

1. okappuḍu samasthamaina suṅkarulunu paapulunu aayana bōdha vinuṭaku aayana daggaraku vachuchuṇḍagaa

2. పరిసయ్యులును శాస్త్రులును అది చూచిఇతడు పాపులను చేర్చుకొని వారితో కూడ భోజనము చేయుచున్నాడని చాల సణుగుకొనిరి.

2. parisayyulunu shaastrulunu adhi chuchi'ithaḍu paapulanu cherchukoni vaarithoo kooḍa bhōjanamu cheyuchunnaaḍani chaala saṇugukoniri.

3. అందుకాయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను

3. andukaayana vaarithoo ee upamaanamu cheppenu

4. మీలో ఏ మనుష్యునికైనను నూరు గొఱ్ఱెలు కలిగి యుండగా వాటిలో ఒకటి తప్పిపోయినయెడల అతడు తొంబది తొమ్మిదింటిని అడవిలో విడిచిపెట్టి, తప్పిపోయి నది దొరకువరకు దానిని వెదక వెళ్లడా?
యెహెఙ్కేలు 34:11, యెహెఙ్కేలు 34:16

4. meelō ē manushyunikainanu nooru gorrelu kaligi yuṇḍagaa vaaṭilō okaṭi thappipōyinayeḍala athaḍu tombadhi tommidiṇṭini aḍavilō viḍichipeṭṭi, thappipōyi nadhi dorakuvaraku daanini vedaka veḷlaḍaa?

5. అది దొరకినప్పుడు సంతోషముతో దానిని తన భుజములమీద వేసి కొని యింటికి వచ్చి తన స్నేహితులను పొరుగువారిని పిలిచి

5. adhi dorakinappuḍu santhooshamuthoo daanini thana bhujamulameeda vēsi koni yiṇṭiki vachi thana snēhithulanu poruguvaarini pilichi

6. మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తప్పిపోయిన నా గొఱ్ఱె దొరకినదని వారితో చెప్పును గదా.

6. meeru naathookooḍa santhooshin̄chuḍi; thappipōyina naa gorra dorakinadani vaarithoo cheppunu gadaa.

7. అటువలె మారుమనస్సు అక్కరలేని తొంబది తొమ్మిదిమంది నీతిమంతుల విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనస్సు పొందు ఒక్క పాపి విషయమై పరలొక మందు ఎక్కువ సంతోషము కలుగును.

7. aṭuvale maarumanassu akkaralēni tombadhi tommidimandi neethimanthula vishayamai kalugu santhooshamukaṇṭe maarumanassu pondu okka paapi vishayamai paraloka mandu ekkuva santhooshamu kalugunu.

8. ఏ స్త్రీకైనను పది వెండి నాణములుండగా వాటిలో ఒక నాణము పోగొట్టుకొంటె ఆమె దీపము వెలిగించి యిల్లు ఊడ్చి అది దొరకువరకు జాగ్రత్తగా వెదకదా?

8. ē streekainanu padhi veṇḍi naaṇamuluṇḍagaa vaaṭilō oka naaṇamu pōgoṭṭukoṇṭe aame deepamu veligin̄chi yillu ooḍchi adhi dorakuvaraku jaagratthagaa vedakadaa?

9. అది దొరకినప్పుడు తన చెలికత్తెలను పొరుగువారిని పిలిచి నాతో కూడ సంతోషించుడి, నేను పోగొట్టుకొనిన నాణము దొరకినదని వారితో చెప్పును గదా.

9. adhi dorakinappuḍu thana chelikattelanu poruguvaarini pilichi naathoo kooḍa santhooshin̄chuḍi, nēnu pōgoṭṭukonina naaṇamu dorakinadani vaarithoo cheppunu gadaa.

10. అటువలె మారుమనస్సు పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట సంతోషము కలుగునని మీతో చెప్పు చున్నాననెను.

10. aṭuvale maarumanassu pondu oka paapi vishayamai dhevuni doothalayeduṭa santhooshamu kalugunani meethoo cheppu chunnaananenu.

11. మరియు ఆయన ఇట్లనెను ఒక మనుష్యునికి ఇద్దరు కుమారులుండిరి.

11. mariyu aayana iṭlanenu oka manushyuniki iddaru kumaaruluṇḍiri.

12. వారిలో చిన్నవాడు తండ్రీ, ఆస్తిలో నాకువచ్చు భాగమిమ్మని తన తండ్రి నడు గగా, అతడు వారికి తన ఆస్తిని పంచిపెట్టెను.

12. vaarilō chinnavaaḍu thaṇḍree, aasthilō naakuvachu bhaagamimmani thana thaṇḍri naḍu gagaa, athaḍu vaariki thana aasthini pan̄chipeṭṭenu.

13. కొన్నిదినములైన తరువాత ఆ చిన్న కుమారుడు సమస్తమును కూర్చుకొని దూర దేశమునకు ప్రయాణమై పోయి, అచ్చట తన ఆస్తిని దుర్వ్యాపారమువలన పాడుచేసెను.
సామెతలు 29:3

13. konnidinamulaina tharuvaatha aa chinna kumaaruḍu samasthamunu koorchukoni doora dheshamunaku prayaaṇamai pōyi, acchaṭa thana aasthini durvyaapaaramuvalana paaḍuchesenu.

14. అదంతయు ఖర్చు చేసిన తరువాత ఆ దేశమందు గొప్ప కరవు రాగా వాడు ఇబ్బంది పడ సాగి,

14. adanthayu kharchu chesina tharuvaatha aa dheshamandu goppa karavu raagaa vaaḍu ibbandi paḍa saagi,

15. వెళ్లి ఆ దేశస్థులలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన పొలములలోనికి వానిని పంపెను.

15. veḷli aa dheshasthulalō okanichentha jērenu. Athaḍu pandulanu mēpuṭaku thana polamulalōniki vaanini pampenu.

16. వాడు పందులు తిను పొట్టుతో తన కడుపు నింపుకొన అశపడెను గాని యెవడును వాని కేమియు ఇయ్యలేదు.

16. vaaḍu pandulu thinu poṭṭuthoo thana kaḍupu nimpukona ashapaḍenu gaani yevaḍunu vaani kēmiyu iyyalēdu.

17. అయితే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు వాడు నా తండ్రియొద్ద ఎంతోమంది కూలివాండ్రకు అన్నము సమృద్ధిగా ఉన్నది, నేనైతే ఇక్కడ ఆకలికి చచ్చిపోవు చున్నాను.

17. ayithē buddhi vachinappuḍu vaaḍu naa thaṇḍriyoddha enthoomandi koolivaaṇḍraku annamu samruddhigaa unnadhi, nēnaithē ikkaḍa aakaliki chachipōvu chunnaanu.

18. నేను లేచి నా తండ్రియొద్దకు వెళ్లి -తండ్రీ, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ యెదుటను పాపము చేసితిని;
కీర్తనల గ్రంథము 51:4

18. nēnu lēchi naa thaṇḍriyoddhaku veḷli -thaṇḍree, nēnu paralōkamunaku virōdhamugaanu nee yeduṭanu paapamu chesithini;

19. ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అని పించుకొనుటకు యోగ్యుడను కాను; నన్ను నీ కూలి వారిలో ఒకనిగా పెట్టుకొనుమని అతనితో చెప్పుదుననుకొని, లేచి తండ్రియొద్దకు వచ్చెను.

19. ikameedaṭa nee kumaaruḍanani ani pin̄chukonuṭaku yōgyuḍanu kaanu; nannu nee kooli vaarilō okanigaa peṭṭukonumani athanithoo cheppudunanukoni, lēchi thaṇḍriyoddhaku vacchenu.

20. వాడింక దూరముగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెత్తి వాని మెడమీదపడి ముద్దుపెట్టుకొనెను.

20. vaaḍiṅka dooramugaa unnappuḍu thaṇḍri vaanini chuchi kanikarapaḍi, parugetthi vaani meḍameedapaḍi muddupeṭṭukonenu.

21. అప్పుడు ఆ కుమారుడు అతనితో తండ్రీ, నేను పరలోక మునకు విరోధముగాను నీ యెదుటను పాపము చేసితిని; ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగ్యుడను కాననెను.

21. appuḍu aa kumaaruḍu athanithoo thaṇḍree, nēnu paralōka munaku virōdhamugaanu nee yeduṭanu paapamu chesithini; ikameedaṭa nee kumaaruḍanani anipin̄chukonuṭaku yōgyuḍanu kaananenu.

22. అయితే తండ్రి తన దాసులను చూచి ప్రశస్త వస్త్రము త్వరగా తెచ్చి వీనికి కట్టి, వీని చేతికి ఉంగరము పెట్టి, పాదములకు చెప్పులు తొడిగించుడి;

22. ayithē thaṇḍri thana daasulanu chuchi prashastha vastramu tvaragaa techi veenikikaṭṭi, veeni chethiki uṅgaramu peṭṭi, paadamulaku cheppulu toḍigin̄chuḍi;

23. క్రొవ్విన దూడను తెచ్చి వధించుడి, మనము తిని సంతోషపడుదము;

23. krovvina dooḍanu techi vadhin̄chuḍi, manamu thini santhooshapaḍudamu;

24. ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బ్రదికెను, తప్పిపోయి దొరకెనని చెప్పెను; అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి.

24. ee naa kumaaruḍu chanipōyimarala bradhikenu, thappipōyi dorakenani cheppenu; anthaṭa vaaru santhooshapaḍasaagiri.

25. అప్పుడు అతని పెద్ద కుమారుడు పొలములో ఉండెను. వాడు (పొలమునుండి) వచ్చుచు ఇంటిదగ్గరకు రాగా, వాద్యములును నాట్యమును జరుగుట విని

25. appuḍu athani pedda kumaaruḍu polamulō uṇḍenu. Vaaḍu (polamunuṇḍi) vachuchu iṇṭidaggaraku raagaa, vaadyamulunu naaṭyamunu jaruguṭa vini

26. దాసులలో ఒకని పిలిచి ఇవి ఏమిటని అడుగగా

26. daasulalō okani pilichi ivi ēmiṭani aḍugagaa

27. ఆ దాసుడు అతనితో నీ తమ్ముడు వచ్చి యున్నాడు, అతడు తన యొద్దకు సురక్షితముగా వచ్చి నందున నీ తండ్రి క్రొవ్విన దూడను వధించెననెను.

27. aa daasuḍu athanithoo nee thammuḍu vachi yunnaaḍu, athaḍu thana yoddhaku surakshithamugaa vachi nanduna nee thaṇḍri krovvina dooḍanu vadhin̄chenanenu.

28. అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళ్లనొల్లక పోయెను గనుక అతని తండ్రి వెలుపలికి వచ్చి (లోపలికి రమ్మని) బతిమాలుకొనెను.

28. ayithē athaḍu kōpapaḍi lōpaliki veḷlanollaka pōyenu ganuka athani thaṇḍri velupaliki vachi (lōpaliki rammani) bathimaalukonenu.

29. అందుకతడు తన తండ్రితో ఇదిగో యిన్నియేండ్లనుండి నిన్ను సేవించుచున్నానే, నీ ఆజ్ఞను నేనెన్నడును మీరలేదే; అయినను నా స్నేహితులతో సంతోషపడునట్లు నీవు నాకెన్నడును ఒక మేకపిల్లనైన ఇయ్యలేదు.

29. andukathaḍu thana thaṇḍrithoo idigō yinniyēṇḍlanuṇḍi ninnu sēvin̄chuchunnaanē, nee aagnanu nēnennaḍunu meeralēdhe; ayinanu naa snēhithulathoo santhooshapaḍunaṭlu neevu naakennaḍunu oka mēkapillanaina iyyaledu.

30. అయితే నీ ఆస్తిని వేశ్యలతో తిని వేసిన యీ నీ కుమారుడు రాగానే వీనికొరకు క్రొవ్విన దూడను వధించితివని చెప్పెను.

30. ayithē nee aasthini vēshyalathoo thini vēsina yee nee kumaaruḍu raagaanē veenikoraku krovvina dooḍanu vadhin̄chithivani cheppenu.

31. అందుకతడు కుమారుడా, నీ వెల్లప్పుడును నాతోకూడ ఉన్నావు; నావన్నియు నీవి,

31. andukathaḍu kumaaruḍaa, nee vellappuḍunu naathookooḍa unnaavu; naavanniyu neevi,

32. మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుక్తమే; ఈ నీ తమ్ముడు చనిపోయి తిరిగి బ్రదికెను, తప్పిపోయి దొరకెనని అతనితో చెప్పెను.

32. manamu santhooshapaḍi aanandin̄chuṭa yukthamē; ee nee thammuḍu chanipōyi thirigi bradhikenu, thappipōyi dorakenani athanithoo cheppenu.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
Coming Soon

Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |