Galatians - గలతీయులకు 2 | View All

1. అటుపిమ్మట పదునాలుగు సంవత్సరములైన తరువాత నేను తీతును వెంటబెట్టుకొని బర్నబాతోకూడ యెరూష లేమునకు తిరిగి వెళ్లితిని.

2. దేవదర్శన ప్రకారమే వెళ్లితిని. మరియు నా ప్రయాసము వ్యర్థమవు నేమో, లేక వ్యర్థమై పోయినదేమో అని నేను అన్యజనులలో ప్రకటించుచున్న సువార్తను వారికిని ప్రత్యేకముగా ఎన్నికైనవారికిని విశదపరచితిని.

3. అయినను నాతోకూడనున్న తీతు గ్రీసు దేశస్థుడైనను అతడు సున్నతి పొందుటకు బలవంతపెట్ట బడలేదు.

4. మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని క్రీస్తు యేసువలన మనకు కలిగిన మన స్వాతంత్ర్యమును వేగు చూచుటకు, రహస్యముగా తేబడి దొంగతనముగా ప్రవేశించిన కపట సహోదరులవలన జరిగినది.

5. సువార్త సత్యము మీ మధ్యను నిలుచునట్లు మేము వారికి ఒక్కగడియయైనను లోబడుటకు ఒప్పుకొనలేదు.

6. ఎన్నికైన వారుగా ఎంచబడినవారియొద్ద నేనేమియు నేర్చుకొనలేదు; వారెంతటివారైనను నాకు లక్ష్యము లేదు, దేవుడు నరునివేషము చూడడు. ఆ యెన్నికైనవారు నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 10:17

7. అయితే సున్నతి పొందినవారికి బోధించుటకై సువార్త పేతురుకేలాగు అప్పగింపబడెనో ఆలాగు సున్నతి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కప్ప గింపబడెనని వారు చూచినప్పుడు,

8. అనగా సున్నతి పొందినవారికి అపొస్తలుడవుటకు పేతురునకు సామర్థ్యము కలుగజేసిన వాడే అన్యజనులకు అపొస్తలుడనవుటకు నాకును సామర్థ్యము కలుగజేసెనని వారు గ్రహించినప్పుడు,

9. స్తంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అను వారు నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అన్యజనులకును తాము సున్నతిపొందినవారికిని అపొ స్తలులుగా ఉండవలెనని చెప్పి, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బర్నబాకును కుడిచేతిని ఇచ్చిరి.

10. మేము బీదలను జ్ఞాపకము చేసికొనవలెనని మాత్రమే వారు కోరిరి; ఆలాగు చేయుటకు నేనును ఆసక్తి కలిగి యుంటిని.

11. అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచ్చినప్పుడు అతడు అపరాధిగా తీర్చబడెను గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని;

12. ఏలయనగా యాకోబు నొద్దనుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు అన్యజనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సున్నతి పొందిన వారికి భయపడి వెనుకతీసి వేరై పోయెను.

13. తక్కిన యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక బర్నబాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోస పోయెను.

14. వారు సువార్త సత్యము చొప్పున క్రమముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను చూచినప్పుడు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెప్పినదేమనగానీవు యూదుడవై యుండియు యూదులవలె కాక అన్యజనులవలెనే ప్రవర్తించు చుండగా, అన్యజనులు యూదులవలె ప్రవర్తింప వలెనని యెందుకు బలవంతము చేయుచున్నావు?

15. మనము జన్మమువలన యూదులమే గాని అన్య జనులలో చేరిన పాపులము కాము. మనుష్యుడు యేసు క్రీస్తునందలి విశ్వా సమువలననేగాని ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలమూల మున నీతిమంతుడుగా తీర్చబడడని యెరిగి మనమును ధర్మ శాస్త్రసంబంధ మైన క్రియలమూలమున గాక క్రీస్తునందలి విశ్వాసము వలననే నీతిమంతులమని తీర్చబడుటకై యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచి యున్నాము;

16. ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియలమూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని తీర్చబడడు గదా.
కీర్తనల గ్రంథము 143:2

17. కాగా మనము క్రీస్తునందు నీతి మంతులమని తీర్చబడుటకు వెదకుచుండగా మనము పాపుల ముగా కనబడినయెడల, ఆ పక్షమందు క్రీస్తు పాపమునకు పరిచారకుడాయెనా? అట్లనరాదు.

18. నేను పడ గొట్టినవాటిని మరల కట్టినయెడల నన్ను నేనే అపరాధినిగా కనుపరచుకొందును గదా.

19. నేనైతే దేవుని విషయమై జీవించు నిమిత్తము ధర్మశాస్త్రమువలన ధర్మశాస్త్రము విషయమై చచ్చినవాడనైతిని.

20. నేను క్రీస్తుతోకూడ సిలువ వేయబడియున్నాను; ఇకను జీవించువాడను నేను కాను, క్రీస్తే నాయందు జీవించుచున్నాడు. నే నిప్పుడు శరీర మందు జీవించుచున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి, నా కొరకు తన్నుతాను అప్పగించుకొనిన దేవుని కుమారునియందలి విశ్వాసమువలన జీవించుచున్నాను.

21. నేను దేవుని కృపను నిరర్థకము చేయను; నీతి ధర్మశాస్త్రమువలననైతే ఆ పక్షమందు క్రీస్తు చనిపోయినది నిష్‌ప్రయోజనమే.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
2:1 ఈ పదునాలుగు సంవత్సరములు పూర్తిగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు కావచ్చు లేక మొదటి, ఆఖరి సంవత్సరాలలో కొంతకాలంతో కలిపి 12 సంవత్సరాలు కావచ్చు. ఈ కాలం: (1) పౌలు మారుమనస్సు పొందిన కాలం (1:15-16); (2) పౌలు ఇంతకు ముందుసారి యెరూషలేము వెళ్ళినప్పటి కాలం (1:18-19), లేక (3) పౌలు సిరియాకు కిలికియకు వెళ్ళిన కాలం (1:21) నుండి గడచిన సమయాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. ఇది పౌలు అపొ.కా. 11:29-30లో యెరూషలేముకు వెళ్ళిన సందర్భమా లేక అపొ.కా. 15లో యెరూషలేము సభకు వెళ్ళిన సందర్భమా అనే విషయంలో కూడా బైబిల్ పండితుల మధ్య వాదోపవాదాలున్నాయి. “ఆదరణ పుత్రుడు” అనే అర్థమిచ్చే పేరుగల (అపొ.కా.4:36) బర్నబాతో పౌలు అనుబంధం యెరూషలేములో ఆరంభమైంది. (అపొ.కా.9:27). తీతు పౌలు పరిచర్యలో మారుమనస్సు పొందిన (తీతు 1:4) తరువాత, ఒక ప్రభావవంతమైన సేవకుడుగా తయారయ్యాడు (2కొరింథీ 2:13: 7:13; తీతు 1:5).

2:2 సువార్తను... ఎన్నికైనవారికిని విశదపరచితిని (వారిలో కనీసం యాకోబు, పేతురు, ఆ యోహాను ఉన్నారు; వ.9 - నోట్సు చూడండి) అని చెప్పినది వారి మధ్య ఒక చర్చను ప్రారంభించింది. ప్రయాసము వ్యర్థమైపోయినదేమో అనే మాటలు సంఘంలో విభేదాలు చెలరేగాయేమో అనే భయాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. పౌలు ఎన్నికైనవారిని (గ్రీకు. డోకుసిన్) యెరూషలేములో వ్యక్తిగతంగా కలిశాడనేది యెరూషలేములో జరిగిన సభను గురించి చెప్పడం లేదు. ఎందుకంటే అది విశాలమైన, బహిరంగంగా జరిగిన సమావేశం (అపొ.కా. 15:6,12).

2:3 యేరుశలేములో నాయకులతో జరిగిన ప్రత్యేక సమావేశములో అతడు తన సువార్త సందేశం గురించి రాజీ పడలేదు అని స్పష్టం చేయడానికి పౌలు తీతును (వ.1 నోట్సు చూడండి) సాక్ష్యంగా నిలిపాడు. ఈ మధ్యకాలంలో గలతీయ సంఘాలలో బోధించబడుతున్న సందేశాన్ని (అన్యుడు క్రైస్తవుడు కావాలంటే అతడు సున్నతి పొంది, మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించాలనే సందేశం, 2:16; 5:2-3) పౌలు సమర్థించి ఉంటే, తీతు అన్యుడైన విశ్వాసి కాబట్టి సున్నతి పొందుటకు బలవంతపెట్టబడాలి; కానీ యెరూషలేము సంఘంలోని ఎన్నికైన నాయకులు ఆ విషయంలో అతన్ని బలవంతపెట్ట లేదనే సత్యం వారు పౌలు సువార్తను అంగీకరించారని స్పష్టం చేస్తుంది.

2:4 కపట సహోదరులు (గ్రీకు. సూడా డెల్ఫోయ్) అనే మాట వారు నిజమైన క్రైస్తవులు కారని చూపుతుంది. పౌలు సువార్త గురించీ, అన్యజనులను గురించి వ్యక్తిగత చర్చలు జరుపుతున్నాడని విని, వారు క్రీస్తులో... స్వాతంత్ర్యమును అడ్డుకొనుటకు గలతీయ సంఘాల్లో అప్పటికే జరుగుతున్నట్టు ఆ క్రైస్తవులను తిరిగి ధర్మశాస్త్రానికి దాసులుగా చేయడానికి ఆ సంఘాల్లోకి చొరబడే ఒక మోసకరమైన విధానాన్ని కనుగొన్నారు (5:1).

2:5 సువార్త సత్యమును కొనసాగించుటకు వారు సున్నతి గురించి చేస్తున్న వాదనకు పౌలు ఏమాత్రం లోబడలేదు. 

2:6 యాకోబు, పేతురు, యోహానులు సంఘమునకు "స్తంభములు"గా ఎంచబడ్డారు (వ.9), వారెంతటి వారైనను... దేవుడు నరుని వేషము చూడడు అనే మాట. వారిని కించపరచినట్టు కాదు. అయితే వ.11-14లో పౌలు గుర్తు చేసుకున్నట్టు, సిరియాలోని అంతియొకయలో అతడు (1) యాకోబు నుండి అధికారం పొందినట్లుగా చెప్పుకున్నవారి నుండీ (వ.12), (2) ఆ గుంపువారిని తృప్తి పరచడానికి పేతురు చేసిన వేషధారణ ప్రయత్నం నుండి సమస్యను ఎదుర్కొన్నాడు.

2:7-8 ఈ వచనాల్లో పౌలు రెండు వేర్వేరు సువార్త సందేశాలున్నాయని చెప్పడం లేదు. అయితే అతడు అన్యజనులకు అపొస్తలుడుగా ఉండడానికి దేవునిచే నియమింపబడ్డాడు. (అపొ.కా.22:21; రోమా 11:13-14), పేతురు యూదులకు అపొస్తలుడుగా సేవచేశాడు. ప్రతి పరిచర్యలోనూ దేవుడే సామర్యము కలుగజేశాడు. 

2:9 పౌలుకు, యెరూషలేములోని సంఘ నాయకులకు మధ్య ఆలోచనలో ఏకభావం ఉన్నది. అనే సంగతి కుడిచేతిని ఇచ్చిరి అనే సాదృశ్యం రూఢిపరుస్తుంది. అది సాధారణంగా స్నేహానికి, నిబంధనకు ఒక సూచన.

2:10 పౌలు, బర్నబాలు ఈసారి యెరూషలేముకు వచ్చిన ముఖ్యకారణం బీదలను జ్ఞాపకము చేసుకోవడమే (అపొ.కా.11:28-30). 

2:11 అంతియొకయ లో పేతురు (కేఫా) వేషధారణ బట్టి పౌలు ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించాడు. 

2:12-13 భయం మూలంగా పేతురు చూపిన వేషధారణ మరీ తీవ్రమైన నేరం అని చెప్పడానికి, సిరియాలోని అంతియొకయ సంఘంలో అతడు అన్యజనులతో భోజనం చేయడమే కాక, అంతకు ముందే అన్యుడైన కొర్నేలీ ఇంటికి వెళ్ళమని దర్శనంలో సూచించబడడం (అపొ.కా.10) ఒక కారణం. అన్యజనులు క్రైస్తవులుగా మారడానికి సున్నతి పొందనక్కరలేదని యాకోబు అంగీకరించినట్టు (అపొ.కా.15:1-5తో 15:13-21 పోల్చండి) యెరూషలేము సభలో అతడు చెప్పిన మాటలు రూఢిపరిచాయి. అయితే విశ్వసించిన అన్యులు యూదుల సాంప్రదాయ ఆచారాలను గౌరవించాలని యాకోబు కోరాడు. (అపొ.కా.15:20-21), పేతురు వేషధారణ వలన అంతియొకయ • సంఘంలోని తక్కిన యూదులును... బర్నబా కూడ, మోసపోయారు.

2:14 సువార్త సత్యము సందేహాస్పదంగా మారిందని గమనించిన పౌలు వెంటనే పేతురును (కేఫాను) అందరి యెదుట (అంటే సంఘ సమావేశంలో) ఎదిరించాడు. “యాకోబు వద్ద నుండి" కొందరు అంతియొకయకు రాకముందు వరకు అన్యుల సహవాస భోజనంలో పాల్గొన్న పేతురు ప్రవర్తన (వ. 11-12), అన్యజనుల మధ్య అన్యజనుల వలెనే ప్రవర్తించుచుండడం సమంజసమే అని అతడు నమ్మినట్లు వెల్లడి చేసింది. అయితే ఆ వెంటనే అతడు తీసుకున్న నిర్ణయం అంతియొకయ సంఘంలోని అన్యజనులను యూదులవలె ప్రవర్తింపవలెనని బలవంతం చేసినట్టుగా ఉండి, అసంగతంగా, వేషధారణగా కనిపించింది. 

2:15 వేదాంతపరంగా (కేవలం అన్యజనులే కాక) అందరూ పాపులని పౌలుకు తెలుసు (రోమా 3:13). అతడు అన్యజనులలో చేరిన పాపులు అనే మాట ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉపయోగించినట్టు స్పష్టం అవుతుంది. ఎందుకంటే, జన్మము వలన యూదులమని అతిశయంతో ఉప్పొంగే తన విరోధులు ఆ పదజాలాన్ని యూదేతరులను సూచిస్తూ ఉపయోగించేవారు. అయితే ఇశ్రాయేలుతో దేవుని కృపా నిబంధనను బట్టి, యూదులకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి (
రోమా 9:4-5). 

2:16 నీతిమంతులుగా తీర్చబడుట అనేది. ఒక చట్టపరమైన ఆలోచన. దాని అర్థం “నీతిమంతుడుగా ప్రకటించడం (చేయబడడం కాదు)". విశ్వాసము అంటే సిలువపై యేసు క్రీస్తు చేసిన విమోచన కార్యాన్ని నమ్మడం. విశ్వాసముంచి యున్నాము అని పౌలు అంటున్నపుడు, అందులోని బహువచనం: (1) పౌలుతో పాటు ఆ సమయంలో ఉన్న “సహోదరులందరినీ (1:2) (2) పౌలు, అతని ప్రసంగాన్ని మొదట విని నమ్మిన గలతీయులను (3:2), లేక (3) పై రెండు గుంపులనూ సూచిస్తుంది. 

2:17 సిరియాలోని అంతియొకయ, గలతీయలోని పౌలు విరోధులు, “యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే నీతిమంతులుగా తీర్చబడుట" అనే అతని సందేశం యూదులను ఆధ్యాత్మికంగా పాపుల స్థాయికి “దిగజార్చి”, క్రీస్తు పాపమునకు పరిచారకుడు (అంటే యూదులను సాధారణ
“పాపులుగా” చేయడం ద్వారా)” గా చేసింది అని చిత్రీకరిస్తున్నట్టుగా ఉంది. అర్థరహితమైన ఈ ఆలోచనకు పౌలు స్పందన అట్లనరాదు! అనే ఒక బలమైన ప్రతికూల పదజాలం. 

2:18 ధర్మశాస్త్రానికి వేరుగా విశ్వాసం ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చబడటం అనే సువార్తను నమ్మిన పౌలు మళ్ళీ వెనక్కు వెళ్ళి ఇంతకు ముందు తాను పడగొట్టిన తప్పు సువార్త సందేశం (“ధర్మశాస్త్ర క్రియల” మూలంగా రక్షణ, వ. 16) మీద మరల కట్టిన ప్రయత్నం చేయడు. అతడలా చేస్తే అతడు కృపకు విరోధంగా పాపం చేసి, ధర్మశాస్త్రం విషయంలో అపరాధి అవుతాడు. 

2:19-20 ధర్మశాస్త్రము వలన ధర్మశాస్త్రము విషయమై చచ్చినవాడనైతిని అనడంలో పౌలు భావం యేసు ధర్మశాస్త్రం క్రింద మరణించాడు (3:13) కాబట్టి ఇప్పుడు పౌలు ధర్మశాస్త్రం నుండి వేరయ్యాడు అని. "చచ్చినవాడనైతిని" అనే మాట క్రీస్తుతో కూడ సిలువ వేయబడి యున్నాను అని సూచిస్తుంది, అంటే విశ్వాసి యేసుతోపాటు సిలువలో మరణించినట్లు అర్థం. క్రైస్తవుడు భౌతికంగా జీవించడం కొనసాగిస్తాడు కానీ ఆధ్యాత్మికమైన ఈ నూతన జీవం క్రీస్తులో విశ్వాసం వల్లనే వచ్చింది.

2:21 ధర్మశాస్త్రము జరిగించడం ద్వారా దేవుని నీతి సంపాదించడం సాధ్యమైతే, క్రీస్తు సిలువపై మరణించడం నిష్ప్రయోజనమే. ధర్మశాస్త్రం ద్వారా రక్షణ సాధ్యం కాదు కాబట్టి, క్రీస్తులో విశ్వాసం ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చబడడమొక్కటే మార్గం. 


Shortcut Links
గలతియులకు - Galatians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |