Isaiah - యెషయా 28 | View All

1. త్రాగుబోతులగు ఎఫ్రాయిమీయుల అతిశయ కిరీటమునకు శ్రమ వాడిపోవుచున్న పుష్పమువంటివారి సుందర భూషణ మునకు శ్రమ ద్రాక్షారసమువలన కూలిపోయినవారి ఫలవంతమైన లోయ తలమీదనున్న కిరీటమునకు శ్రమ.

2. ఆలకించుడి, బలపరాక్రమములు గలవాడొకడు ప్రభువుకు ఉన్నాడు ప్రచండమైన వడగండ్లును ప్రచండమైన జలముల ప్రవాహమును ప్రచండమైన వరదయు కొట్టివేయునట్లు ఆయన తన బలముచేత పడద్రోయువాడు.

3. త్రాగుబోతులగు ఎఫ్రాయిమీయుల అతిశయ కిరీటము కాళ్లతో త్రొక్కబడును.

4. ఫలవంతమైన లోయ తలమీదనున్న వాడిపోవు పుష్పమువంటిదాని సుందరభూషణము వసంతకాలము రాకమునపు పండిన మొదటి అంజూరపు పండువలె అగును దాని కనుగొనువాడు దాని చూడగానే అది వాని చేతిలో పడినవెంటనే అది మింగివేయబడును.

5. ఆ దినమున సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా శేషిం చిన తన ప్రజలకు తానే భూషణ కిరీటముగా నుండును సౌందర్యముగల మకుటముగా నుండును.

6. ఆయన న్యాయపీఠముమీద కూర్చుండువారికి తీర్పు తీర్చ నేర్పు ఆత్మగాను గుమ్మమునొద్ద యుద్ధమును పారగొట్టువారికి పరాక్రమము పుట్టించువాడుగాను ఉండును.

7. అయితే వీరును ద్రాక్షారసమువలన సొక్కి సోలుదురు మద్యమువలన తత్తరపడుదురు యాజకులేమి ప్రవక్తలేమి అందరును మద్యమువలన సొక్కి సోలుదురు ద్రాక్షారసము వారిని మింగివేయుచున్నది మద్యమువలన తత్తరపడుచున్నారు దర్శనము కలుగునప్పుడు సోలుదురు తీర్పుతీర్చుకాలమున తత్తరపడుదురు.

8. వారి భోజనపు బల్లలన్నియు వాంతితోను కల్మషముల తోను నిండియున్నవి అవి లేనిచోటు లేదు.

9. వాడు ఎవరికి విద్య నేర్పును? ఎవరికి వర్తమానము తెలియ జేయును? తల్లిపాలు విడిచినవారికా? చన్ను విడిచినవారికా?

10. ఆజ్ఞవెంబడి ఆజ్ఞ ఆజ్ఞవెంబడి ఆజ్ఞ సూత్రమువెంబడి సూత్రము సూత్రమువెంబడి సూత్రము కొంత ఇచ్చట కొంత అచ్చట చెప్పుచున్నాడని వారనుకొందురు.

11. నిజమే అలసినవానికి నెమ్మది కలుగజేయుడి ఇదే నెమ్మది ఇదే విశ్రాంతి అని చెప్పినవాడు నత్తివారి పెదవుల చేతను అన్యభాషతోను ఈ జనులతో మాటలాడుచున్నాడు.
1 కోరింథీయులకు 14:21

12. అయినను వారు విననొల్లరైరి. కావున వారు వెళ్లి వెనుకకు మొగ్గి విరుగబడి చిక్కు బడి పట్టబడునట్లు

13. ఆజ్ఞవెంబడి ఆజ్ఞ ఆజ్ఞవెంబడి ఆజ్ఞ సూత్రమువెంబడి సూత్రము సూత్రమువెంబడి సూత్రము కొంత ఇచ్చట కొంత అచ్చట యెహోవా వాక్యము మీకు వచ్చును.

14. కాబట్టి యెరూషలేములోనున్న యీ జనులను ఏలు అపహాసకులారా, యెహోవా వాక్యము వినుడి

15. మేము మరణముతో నిబంధన చేసికొంటిమి పాతాళముతో ఏకమైతివిు ఉపద్రవము ప్రవాహమువలె వడిగా దాటునప్పుడు అది మాయొద్దకు రాదు అబద్ధములను మాకు ఆశ్రయముగా చేసికొంటిమి మాయక్రింద దాగియున్నాము అని మీరు చెప్పుకొనుచున్నారే.

16. ప్రభువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచ్చుచున్నాడు సీయోనులో పునాదిగా రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూల్యమైన తలరాయి బహు స్థిరమైన పునాదియైన మూలరాయియైయున్నది విశ్వసించువాడు కలవరపడడు.
రోమీయులకు 9:33, రోమీయులకు 10:11, 1 కోరింథీయులకు 3:11, ఎఫెసీయులకు 2:20, 1 పేతురు 2:4-6

17. నేను న్యాయము కొలనూలుగాను నీతి మట్టపుగుండుగాను పెట్టెదను వడగండ్లు మీ మాయాశరణ్యమును కొట్టివేయును దాగియున్నచోటు నీళ్లచేత కొట్టుకొనిపోవును.

18. మరణముతో మీరు చేసికొనిన నిబంధన కొట్టివేయ బడును పాతాళముతో మీరు చేసికొనిన ఒడంబడిక నిలు వదు ప్రవాహమువలె ఉపద్రవము మీ మీదుగా దాటు నప్పుడు మీరు దానిచేత త్రొక్కబడిన వారగుదురు

19. వచ్చునప్పుడెల్లను అది మిమ్మును ఈడ్చుకొనిపోవును ప్రతి ఉదయము ప్రతి పగలు ప్రతి రాత్రి అది వచ్చును ఇట్టి ప్రకటన గ్రహించుటవలన మహా భయము పుట్టును.

20. పండుకొనుటకు మంచము పొడుగు చాలదు కప్పుకొనుటకు దుప్పటి వెడల్పు చాలదు.

21. నిజముగా తన కార్యమును తన ఆశ్చర్యమైన కార్యమును చేయుటకు అపూర్వమైన తన కార్యము నొనరించుటకు ఆయన పెరాజీము అను కొండమీద లేచినట్లు యెహోవా లేచును గిబియోనులోయలో ఆయన రేగినట్లు రేగును.

22. మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునట్లు పరిహాసకులై యుండకుడి భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింప బడెను ప్రభువును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని

23. చెవియొగ్గి నా మాట వినుడి ఆలకించి నేను పలుకునది వినుడి

24. దున్నువాడు విత్తుటకు నిత్యము తన పొలముదున్నునా? అతడు దుక్కి పెల్లలు నిత్యము బద్దలగొట్టునా?

25. అతడు నేల సదునుచేసిన తరువాత నల్ల జీలకఱ్ఱ చల్లును తెల్ల జీలకఱ్ఱ చల్లును గోధుమలు వరుసగా విత్తును యవలను తానేర్పరచిన చేనిలో చల్లును దాని అంచున మిరపమొలకలు వేయును గదా?

26. వాని దేవుడే తగిన క్రమము వానికి నేర్పియున్నాడు ఆయన వానికి ఆ పని బోధించుచున్నాడు.

27. సేద్యగాడు నల్ల జీలకఱ్ఱ పదునుగల యంత్రముచేత నూర్చడు బండిచక్రములను జీలకఱ్ఱమీద నడిపింపడు గాని కఱ్ఱచేత నల్ల జీలకఱ్ఱను చువ్వచేత జీలకఱ్ఱను దుళ్ల గొట్టును గదా?

28. మనుష్యులు గోధుమలు గాలింపగా దాని నలుచుదురా? సేద్యగాడును ఎల్లప్పుడు దాని నూర్చుచుండడు ఎల్లప్పుడును అతడు బండిచక్రమును గుఱ్ఱములను దాని మీద నడిపించుచుండడు, దాని నలుపడు గదా!

29. జనులు సైన్యములకధిపతియగు యెహోవాచేత దాని నేర్చుకొందురు. ఆశ్చర్యమైన ఆలోచనశక్తియు అధిక బుద్ధియు అనుగ్రహించువాడు ఆయనేబైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
28:1 శ్రమ అనే పదం అంత్యక్రియలకు సంబంధించిన ప్రకటనను ప్రారంభిస్తుంది (1:4 నోట్సు చూడండి). 28-33 అధ్యాయాల్లో (29:1,15; 30:1; 31:1; 33:1) మొదటి శ్రమ ఇదే. ఈ ప్రకటన ఎవరి గురించి చేయబడుతున్నదో ఆ ఉత్తరరాజ్య మైన ఇశ్రాయేలు. (వీరిలో ప్రధాన తెగయైన ఎఫ్రాయిమను పేరుతో పిలువబడుతుంది) నిర్జీవమైన దానితో సమానంగా ఉంటుందని వారికి ఆ ప్రకటన ప్రభావాన్ని ఇది ప్రకటిస్తుంది. ఎఫ్రాయిమీయుల అతిశయ కిరీటము బహుశా వారి ముఖ్యపట్టణమైన షోమ్రోనును సూచిస్తుండవచ్చు. ఇది ఆ ప్రాంతాన్నంతా పరికించగల చోటైన ఒక పెద్ద కొండ మీద ఉంటుంది. ఉత్తర రాజ్యంలోని త్రాగుబోతుల గురించి సూచన ఆ ప్రాంతంలో, మరీ ముఖ్యంగా అధిపతుల్లోని మితిమీరిన మద్యపానాన్ని తెలియజేస్తుంది. అయితే, ఇది ప్రవచనాత్మకంగా ఉగ్రత పాత్రను కూడా సూచిస్తుంది (యిర్మీయా 12). దేవుని ఉగ్రత పాత్రలోనిది త్రాగిన వీరు కూలిపోయి వాడిపోతారు (యెషయా 19:14 నోట్సు చూడండి). 

28:2 దేవుని తీర్పు ప్రచండమైన వినాశనాన్ని కలిగించే వడగండ్లు, వరద ప్రవాహంతో పోల్చబడింది. దేవుడు వడగండ్లు కురిపించి కనానులో దక్షిణాన ఉన్న పట్టణాల కూటమిని ఓడించడాన్ని వర్ణించిన యెహోషువ అధ్యా. 10 ని ఇది గుర్తుచేస్తుంది. జలప్రళయం (ఆది 6-9), ఎల్ల సముద్రం దాటడం (నిర్గమ 14-15) దేవుడు తన శత్రువుల్ని ఓడించడానికి ప్రవాహజలాలనెలా ఉపయోగించుకుంటాడో వివరణాత్మకంగా తెలియజేస్తున్నాయి. 

28:3-4 ప్రవక్త కిరీటము... పుష్పము (వ.1) సాదృశ్యాల్ని మరల ఉపయోగిస్తూ ఎఫ్రాయిము మీదకు రాబోతున్న వినాశనకరమైన శిక్షను వర్ణిస్తున్నాడు. కోసుకొని మ్రింగడానికి సిద్ధంగా ఉన్న పండిన... అంజూరపు పండు సాదృశ్యాన్ని కూడా ప్రవక్త ఉపయోగిస్తున్నాడు.

28:5-6 ఆ దినమున గురించి 24:21 నోట్సు చూడండి. ఎఫ్రాయిము

అతిశయ కిరీటం “కాళ్లతో తొక్క" బడుతుండగా (వ.3),
రాబోతున్న శిక్షలను తప్పించుకొని దేవునికి చెందిన నీతిదాయకమైన నూతన జనాంగంగా ఉండబోయే శేషించిన తన ప్రజలకు దేవుడు తానే భూషణ కిరీటముగా ఉంటాడు. దైవాత్మ ప్రేరితులైన న్యాయాధిపతులు మళ్లీ న్యాయం తీర్చుతారు, పరాక్రమశాలురైన సైనికులు తమ పట్టణాన్ని కాపాడుకుంటారు. 

28:7-13 అధిపతులు, ఘనులు మత్తులయ్యారని 1-6 వచనాలు విమర్శిం చగా, ఈ విభాగం యాజకుల మీదా ప్రవక్తల మీదా దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుంది.

28:7-8 యాజకులు, ప్రవక్తలు జాతికి కీలకమైన ఆధ్యాత్మిక నాయకులు. అయితే ఇక్కడ వీరి ఆలోచనలు మద్యం వలన , తత్తరపడుతున్నాయి. వీరెంతగా మితిమీరి త్రాగుతున్నారంటే వీరు వాంతి చేసుకొని అందులో మునిగి పోతున్నారు. దేశంలో అత్యంత ముఖ్యమైన బాధ్యతగల వీరి గురించి అప్రతిష్ఠపాలు చేసే అమర్యాదకరమైన చిత్రణ ఇక్కడ కనబడుతుంది.

28:9-10 క్షీణదశలో ఉన్న ఈ నాయకులు తల్లిపాలు విడిచిన చిన్నపిల్లలకు బోధిస్తున్నట్టుగా ఉన్నారు గానీ, పెద్దవారికి బోధిస్తున్నట్టుగా లేరు. వారి బోధ అపహాస్యాస్పదంగా ఉంది. వారు చెప్పినదాన్నే మళ్లీ చెబుతూ అర్ధ రహితంగా మాట్లాడుతున్నారు.

28:11-13 దేవుని ప్రజలు ఇంత బాధ్యతారహితంగా ఉన్నారు. కాబట్టి, సమ్మతిపూర్వకంగా దేవునిలో నెమ్మది పొందడానికి నిరాకరిస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన తన ప్రజలతో నత్తివారి పెదవులచేతను అన్యభాషతోను, అంటే అషూరీయుల భాషయైన అక్కాడియన్ భాషతో మాట్లాడబోతున్నాడు. పౌలు 1కొరింథీ 14:21లో అన్య భాషల గురించి మాట్లాడే సందర్భంలో ఈ వచనాల్నే ఉటంకిస్తున్నాడు. తన

28:14-22 ఈ వచనాల్లోని ప్రకటన ఉత్తరరాజ్యం గురించి కాక, దక్షిణరాజ్యం గురించి తెలియజేస్తుంది. 

28:14 అపహాసకులనే పదం దేవునికి భయపడనివారిని, ఎవరు దేవునికి భయపడుతున్నారో వారిని హేళనచేసే వారిని సూచిస్తుంది. (సామె 1:22; 9:7-8,12; 13:1). 

28:15 యూదా పాలకులు మరణముతో, పాతాళముతో ప్రమాదకరమైన నిబంధన చేసుకొన్నారు. పాతాళము మృత్యువును .... లేదా సమాధిని సూచిస్తుంది, మరి కొన్ని సందర్భాల్లో, అధఃలోకాన్ని సూచిస్తుంది. ఉపద్రవము ప్రవాహమువలె అష్పూరు . నుండి......ఎదురయ్యే దాడిని, ఓటమిని తప్పించుకొనడానికి యూదా అన్యదేశాలతో రాజకీయ పొత్తు నేర్పరచుకొనడాన్ని బహుశా యెషయా సూచిస్తుండవచ్చు. 

28:16 యూదాను బలోపేతం చేసేది. దేవునితో వారికున్న సంబంధం మాత్రమే గానీ అన్యదేశాలతో పొత్తు కాదు. ఆయన వారిని నిర్మించినవాడు, ఆయన వారికి పునాదియైన మూల రాయిగా ఉన్నాడు. పరిశోధింపబడిన రాయి అనే వర్ణనకు ఖండితమైన భావం తెలియడం లేదు. “పరిశోధింప బడిన రాయి ధర్మశాస్త్రం, దేవాలయం, రాజు పరిపాలన, పట్టణం, యెహోవా రక్షణ కార్యం, యెహోవాతో ప్రజలకున్న సంబంధం, విశ్వాసం గల నిజమైన సమాజం, సీయోను, మెస్సీయ, విశ్వాసం, శేషజనం, ఆశ్రయాస్పదుడి నుండి వచ్చే అసలు వాగ్దానం" అని జాన్ గోర్లిన్‌ వ్యాఖ్యానించారు. "పరిశోధింపబడిన రాయి" పైన ఉన్న వర్ణన అంతటినీ సూచిస్తుండవచ్చు. ఈ వచనాన్ని రోమా 9:33; 10:11; 1 పేతురు 2:6 వచనాల్లో ఉటంకించడం జరిగింది.

28:17 న్యాయము... నీతి అనేవి దేవుని ప్రామాణిక కొలమానాలు. అంటే సహపౌరుల పట్ల పక్షపాతం లేని ప్రవర్తన, విశ్వాస సహితమైన విధేయత. యూదాలో ఈ రెండూ లోపించాయి. 

28:18 మరణముతో చీకటి ఒప్పందం (వ.15 నోట్సు చూడండి) వినాశనానికి వైఫల్యానికి దారితీస్తుంది... 

28:20 అష్పూరు నెదిరించడానికి యూదా చేసుకున్న ఏర్పాట్లు చాలినవి కావు, ఇవి పండుకొనుటకు మంచము పొడుగు చాలదు అన్నట్టుగా ఉన్నాయి.

28:21 పెరాజీము (2సమూ 5:20 లో దీని గురించి "ప్రవాహముల స్థలము” అనే వర్ణన కనబడుతుంది) వద్ద దేవుడు దావీదుకు ఫిలిపీయుల మీద ఘనవిజయాన్నిచ్చాడు. యెహోషువ కనానులో దక్షిణాన ఉన్న పట్టణాల కూటమిని ఓడించేలా దేవుడు గిబియోను లోయలో వడగండ్లను కురిపించాడు (యెహో 10:11). ఈ ప్రకటనతో పాటు, యెషయా పలికిన అనేక ప్రకటనలు దేవుడు అన్యజనుల మీదకు రప్పించబోయే తీవ్రమైన తీర్పుని వర్ణించినప్పటికీ, ఇక్కడ అది ఆశ్చర్యమైనదని అపూర్వమైనదని పిలువబడుతుంది. దేవునికి, ఆయన నిబంధన ప్రజలకు మధ్య సాధారణంగా ఉండవలసిన సంబంధం ఇది కాదు. 28:22 యూదాలో అపహాసకులైన అధిపతులు దేవుని నుండి వచ్చే తీర్పును తప్పించుకొనలేకపోయినా, రాబోయే రోజుల్లో వారి ప్రవర్తన ఈ తీర్పు ఇంకా దారుణంగా (మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుంటునట్లు) ఉంటుందా ఉండదా అనే విషయాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. 

28:23-29 ఈ విభాగంలో యెషయా వ్యవసాయదారుని పనికి, దేవుడు యూదాపట్ల చేయబోయే కార్యానికి మధ్య పోలికను. తెలియజేస్తున్నాడు. మంచి ఫలితాలకు వేర్వేరు పనులు చేయవలసి ఉంటుంది. వేర్వేరు సమయాల్లో వేర్వేరు విధానాలు పాటించవలసి ఉంటుంది. ఈ వాక్యభాగం ఉపమానరీతిలో కనబడుతుంది.

28:24-26 దున్నువాడు ఊరకే దున్నుకుంటూ వెళ్లడు, విత్తనాలు కూడా విత్తుతాడు. వేర్వేరు చోట్ల వేర్వేరు విత్తనాల్ని విత్తుతాడు. దేవుడే అతనికి క్రమము నేర్పుతాడు. 

28:27 ప్రతి మొక్కను వేర్వేరుగా చూడవలసి ఉంటుంది. దేవుడు పాపాత్ముల విషయంలో ఎవరికి తగినట్టుగా వారికి తీర్పు విధిస్తాడని ఈ పోలిక తెలియజేస్తుంది. 

28:28-29 తీర్పుకు సాదృశ్యాలైన నలపడం, నూర్చడమనేవి అంతం లేకుండా ఎప్పటికీ చేస్తూ ఉండే పనులు కావు. ఫలాని సమయంలో వాటిని చేసి ముగించాలి. నూర్చడాన్ని ఎప్పుడు ఆపాలో అప్పుడు ఆపివేయడం మంచి ఫలితాన్నిచ్చినట్లే, తీర్పు రావడం, ఆ తీర్పు ముగిసిపోవడం మంచి ఫలితాలనిస్తాయి. వ్యవసాయదారుడు పాటించే క్రమం, దేవుడు తన “ఆశ్చర్యమైన కార్యము” చేయడం (వ.21), దేవుని జ్ఞానం(అధిక బుద్ధి వలన సిద్దించే సత్ఫలితాలు.


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |