Acts - అపొ. కార్యములు 19 | View All

1. అపొల్లో కొరింథులో నున్నప్పుడు జరిగినదేమనగా, పౌలు పైప్రదేశములలో సంచరించి ఎఫెసునకు వచ్చికొందరు శిష్యులను చూచిమీరు విశ్వసించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందితిరా? అని వారి నడుగగా

2. వారు పరిశుద్ధాత్ముడున్నాడన్న సంగతియే మేము వినలేదని చెప్పిరి.

3. అప్పుడతడు ఆలాగైతే మీరు దేనినిబట్టి బాప్తిస్మము పొందితిరని అడుగగా వారు యోహాను బాప్తిస్మమునుబట్టియే అని చెప్పిరి.

4. అందుకు పౌలు యోహాను తన వెనుక వచ్చువానియందు, అనగా యేసు నందు విశ్వాసముంచవలెనని ప్రజలతో చెప్పుచు, మారు మనస్సు విషయమైన బాప్తిస్మమిచ్చెనని చెప్పెను.

5. వారు ఆ మాటలు విని ప్రభువైన యేసు నామమున బాప్తిస్మము పొందిరి.

6. తరువాత పౌలు వారిమీద చేతులుంచగా పరిశుద్ధాత్మ వారిమీదికి వచ్చెను. అప్పుడు వారు భాషలతో మాటలాడుటకును ప్రవచించుటకును మొదలుపెట్టిరి.

7. వారందరు ఇంచుమించు పండ్రెండుగురు పురుషులు.

8. తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళ్లి ప్రసంగించుచు, దేవుని రాజ్యమును గూర్చి తర్కించుచు, ఒప్పించుచు, ధైర్యముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు గడిపెను.

9. అయితే కొందరు కఠినపరచబడినవారై యొప్పుకొనక, జనసమూహము ఎదుట ఈ మార్గమును దూషించుచున్నందున అతడు వారిని విడిచి, శిష్యులను ప్రత్యేకపరచుకొని ప్రతిదినము తురన్ను అను ఒకని పాఠశాలలో తర్కించుచు వచ్చెను.

10. రెండేండ్లవరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి గ్రీసుదేశస్థులేమి ఆసియలో కాపురమున్న వారందరును ప్రభువు వాక్యము వినిరి.

11. మరియదేవుడు పౌలుచేత విశేషమైన అద్భుతములను చేయించెను;

12. అతని శరీరమునకు తగిలిన చేతి గుడ్డలైనను నడికట్లయినను రోగులయొద్దకు తెచ్చినప్పుడు రోగములు వారిని విడిచెను, దయ్యములు కూడ వదలి పోయెను.

13. అప్పుడు దేశసంచారులును మాంత్రికులునైన కొందరు యూదులుపౌలు ప్రకటించు యేసు తోడు మిమ్మును ఉచ్చాటన చేయుచున్నానను మాట చెప్పి, దయ్యములు పట్టినవారిమీద ప్రభువైన యేసు నామమును ఉచ్చరించుటకు పూనుకొనిరి.

14. యూదుడైన స్కెవయను ఒక ప్రధానయాజకుని కుమారులు ఏడుగురు ఆలాగు చేయుచుండిరి.

15. అందుకు ఆ దయ్యము నేను యేసును గుర్తెరుగుదును, పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా

16. ఆ దయ్యముపట్టినవాడు ఎగిరి, వారిమీద పడి, వారిలో ఇద్దరిని లొంగదీసి గెలిచెను; అందుచేత వారు దిగంబరులై గాయము తగిలి ఆ యింటనుండి పారిపోయిరి.

17. ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమున్న సమస్తమైన యూదు లకును గ్రీసు దేశస్థులకును తెలియవచ్చినప్పుడు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక ప్రభువైన యేసు నామము ఘనపరచబడెను.

18. విశ్వసించినవారు అనేకులు వచ్చి, తాము చేసినవాటిని తెలియజేసియొప్పుకొనిరి.

19. మరియు మాంత్రిక విద్య అభ్యసించినవారు అనేకులు తమ పుస్తకములు తెచ్చి, అందరియెదుట వాటిని కాల్చివేసిరి. వారు లెక్క చూడగా వాటి వెల యేబదివేల వెండి రూకలాయెను.

20. ఇంత ప్రభావముతో ప్రభువు వాక్యము ప్రబలమై వ్యాపించెను.

21. ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ దేశముల మార్గమునవచ్చి యెరూషలేమునకు వెళ్లవలెనని మన స్సులో ఉద్దేశించి నేనక్కడికి వెళ్లిన తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను.

22. అప్పుడు తనకు పరిచర్యచేయు వారిలో తిమోతి ఎరస్తు అను వారి నిద్దరిని మాసిదోనియకు పంపి, తాను ఆసియలో కొంతకాలము నిలిచియుండెను.

23. ఆ కాలమందు క్రీస్తు మార్గమునుగూర్చి చాల అల్లరి కలిగెను.

24. ఏలాగనగా దేమేత్రియను ఒక కంసాలి అర్తెమిదేవికి వెండి గుళ్లను చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను.

25. అతడు వారిని అట్టి పనిచేయు ఇతరులను గుంపుకూర్చి అయ్యలారా, యీ పనివలన మనకు జీవనము బహు బాగుగా జరుగు చున్నదని మీకు తెలియును.

26. అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు చెప్పి, ఎఫెసులో మాత్రము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒప్పించి, త్రిప్పియున్న సంగతి మీరు చూచియు వినియు నున్నారు.

27. మరియు ఈ మన వృత్తియందు లక్ష్యము తప్పిపోవుటయే గాక, మహాదేవియైన అర్తెమి దేవియొక్క గుడి కూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియయందంతటను భూలోకమందును పూజింపబడుచున్న ఈమెయొక్క గొప్పతనము తొలగిపోవునని భయముతోచుచున్నదని వారితో చెప్పెను.

28. వారు విని రౌద్రముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అర్తెమిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి;

29. పట్టణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో ప్రయాణమై వచ్చిన మాసిదోనియ వారైన గాయియును అరిస్తర్కును పట్టుకొని దొమ్మిగా నాటకశాలలో చొరబడిరి.

30. పౌలు జనుల సభ యొద్దకు వెళ్లదలచెను, గాని శిష్యులు వెళ్లనియ్యలేదు.

31. మరియఆసియ దేశాధికారులలో కొందరు అతనికి స్నేహితులైయుండి అతనియొద్దకు వర్తమానము పంపినీవు నాటక శాలలోనికి వెళ్లవద్దని అతని వేడుకొనిరి.

32. ఆ సభ గలిబిలిగా ఉండెను గనుక కొందరీలాగున, కొందరాలాగున కేకలువేసిరి; తామెందు నిమిత్తము కూడుకొనిరో చాల మందికి తెలియలేదు.

33. అప్పుడు యూదులు అలెక్సంద్రును ముందుకు త్రోయగా కొందరు సమూహములో నుండి అతనిని ఎదుటికి తెచ్చిరి. అలెక్సంద్రు సైగచేసి జనులతో సమాధానము చెప్పుకొనవలెనని యుండెను.

34. అయితే అతడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినప్పుడు అందరును ఏకశబ్దముతో రెండు గంటలసేపు ఎఫెసీయుల అర్తెమిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి.

35. అంతట కరణము సమూహమును సముదాయించి ఎఫెసీయులారా, ఎఫెసీయుల పట్టణము అర్తెమి మహాదేవికిని ద్యుపతియొద్దనుండి పడిన మూర్తికిని పాలకురాలై యున్నదని తెలియని వాడెవడు?

36. ఈ సంగతులు నిరాక్షేపమైనవి గనుక మీరు శాంతము కలిగి ఏదియు ఆతురపడి చేయకుండుట అవశ్యకము.

37. మీరు ఈ మనుష్యులను తీసికొనివచ్చితిరి. వీరు గుడి దోచినవారు కారు, మన దేవతను దూషింపను లేదు.

38. దేమేత్రికిని అతనితోకూడనున్న కమసాలులకును ఎవని మీదనైనను వ్యవహారమేదైన ఉన్నయెడల న్యాయసభలు జరుగుచున్నవి, అధిపతులు ఉన్నారు గనుక వారు ఒకరితో ఒకరు వ్యాజ్యె మాడవచ్చును.

39. అయితే మీరు ఇతర సంగతులనుగూర్చి యేమైనను విచారణ చేయవలెనని యుంటే అదిక్రమమైన సభలో పరిష్కారమగును.

40. మనము ఈ గలిబిలినిగూర్చి చెప్పదగిన కారణమేమియు లేనందున, నేడు జరిగిన అల్లరినిగూర్చి మనలను విచారణ లోనికి తెత్తురేమో అని భయమవుచున్నది. ఇట్లు గుంపు కూడినందుకు తగిన కారణము చెప్పజాలమని వారితో అనెను.

41. అతడీలాగు చెప్పి సభను ముగించెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
19:1-6 ఎఫెసులో పౌలును కలిసిన శిష్యులు ఎన్నడూ పరిశుద్దాత్మ గురించి గాని లేక క్రీస్తులోనికి బాప్తిస్మము గురించి గాని వినలేదు (18:25 తో పోల్చండి). కొ.ని.లో వ్యాఖ్యానించడానికి అతి క్లిష్టమైన వాక్యభాగాలలో ఇది ఒకటి. పౌలు ఈ శిష్యులను మొదట కలిసినప్పుడు వారు అసలైన క్రైస్తవులేనా అన్నది అసలు ప్రశ్న. వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందలేదు, క్రీస్తులోనికి బాప్తిస్మం కూడా పొందలేదు కాబట్టి వారు అసలైన క్రైస్తవులు కారని కొందరు వాదిస్తారు. వారు యథార్థ క్రైస్తవులే గానీ విశ్వాసాన్ని గురించిన పూర్తి అవగాహనను ఇంకా పొందలేదని కొందరు వక్కాణిస్తారు. సంఘారంభ సంవత్సరాలలో అనేక రూపాలలో అసంపూర్ణ క్రైస్తవ్యం ప్రబలుతూ ఉండేది. అలాంటివాటి అభివృద్ధిని పరీక్షించి, వాటిని సరిచేసి, కాబోయే శిష్యులకు సంపూర్ణ సువార్త సందేశాన్ని అందించడం చాలా ముఖ్యమైన పనిగా అపొస్తలులు స్పష్టంగా భావించారు. 

19:4 యోహాను తానే ఒప్పుకున్నదాన్ని బట్టి, అతని బాప్తిస్మం అసంపూర్ణం. తన వెనుకవచ్చు వానియందు... విశ్వాసముంచవలెనని తాను బాప్తిస్మం ఇచ్చినవారికి యోహాను విజ్ఞప్తి చేశాడు (మత్తయి 3:11 నోట్సు చూడండి).

19:5-7 హస్తనిక్షేపణం (చేతులుంచడం), పరిశుద్దాత్మ రాకకు తక్షణ ఫలితాలుగా అన్యభాషల, ప్రవచించే సామర్థ్య ప్రస్తావనలతో కూడినదిగా, ఇక్కడ కనిపించే మారుమనస్సు క్రమం సహజంగా ఈ గ్రంథం అంతటిలో కనిపించే క్రమాన్ని పోలి ఉంది. 

19:8 పౌలు సమాజమందిరమును సందర్శించడానికి అవకాశం రాకముందే, పౌలు ఎఫెసులోని శిష్యులను కలిశాడనేది స్పష్టం (వ.1-7). అపొ.కా. లో పౌలు రెండవసారి మాత్రమే తన ప్రసంగంలో దేవుని రాజ్యమును పేర్కొనడం అక్కడ అతడు చేసిన చర్చలో చూస్తాం (14:22). 

19:9 ఈ మార్గము దూషించబడినందున, ఆ గుంపు ఇంక నమ్మరని స్పష్టమై పౌలు సమాజ మందిరాన్ని విడిచిపెట్టాడు. అతని నిర్ణయం యేసు బోధలను అనుసరించినదిగా కనిపిస్తుంది (మత్తయి 7:6; లూకా 9:3-5 చూడండి). తురన్ను బహుశా ఆ పాఠశాల యజమాని కావచ్చు లేక అక్కడ క్రమంగా బోధించేవాడు కావచ్చు. ఈ కాలానికి సంబంధించి, అతని పేరు రాసివున్న శిలాఫలకం ఎఫెసులో దొరికింది. ఆ పాఠశాల మాత్రం ఇంకా కనుగొనబడలేదు. 

19:10 మూడునెలలు సమాజ మందిరంలో బోధించిన తర్వాత (వ.8), మరి రెండేండ్లపాటు పౌలు ఎఫెసులో బోధించి, ఆసియ ప్రాంతమంతటిపై తగినంత ప్రభావం చూపించాడు. బహుశా ఈ కాలంలో పౌలు జీవితంలో జరిగిన ఇతర సంఘటనలు వేరొకచోట రాయబడ్డాయి. ఇందులో చెరలో ఉండడం, దెబ్బలు తినడం కూడా ఉన్నాయి (2కొరింథీ 1:8-10; 11:23-25). 

19:11-12 ఈ స్వస్థతలలో విశ్వాసం ద్వారా క్రియాశీలకమైన దేవుని శక్తి కనిపిస్తూ ఉంది (5:15-16 నోట్సు చూడండి; లూకా 8:44 కూడా చూడండి). పౌలు శరీరమునకు తగిలిన వస్తువులు (చేతిగుడ్డలు, నడికట్లు) కూడా స్వస్థతకు కారణం కావడం అతడు అపొస్తలుడు అని గుర్తించడానికి చిహ్నాలు. 

19:13 దేశసంచారులును, మాంత్రికులునైన కొందరు యూదులు, యేసు నామమును వాడుకొని అపవిత్రాత్మలను ఆజ్ఞాపించడానికి ప్రయత్నించారు.
ప్రాచీన మంత్ర సాంప్రదాయాలలో దైవనామాలను ఉపయోగించడం తరచుగా జరిగేది.

19:14 లేఖనేతర ప్రాచీన యూదు లేఖనాలలో మంత్రము, యూదు మతము అనే వాటిని ఒకదానికి బదులు మరొకటిగా ప్రయోగించిన విషయాన్ని నిర్ధారిస్తాయి. 

19:15 దయ్యముల మీద అధికారాన్ని సాధించడానికి శక్తిగల దైవనామాలను ఉచ్చరించడం కంటే మరింత ఎక్కువ అవసరమై ఉంది. ఈ మంత్రగాళ్ళకు విశ్వాసం ద్వారా క్రీస్తు అధికారంలో పాలు లేదని దయ్యముకు తెలుసు. 

19:16 అల్పబుద్ధితో యేసు నామాన్ని ఉచ్చరించడం వల్ల చాలా తీవ్రమైన పరిణామాలు వస్తాయి. వారు దిగంబరులై పారిపోవడం చాలా అవమానకరం. ఎందుకంటే యూదులు నగ్నత్వాన్ని ఏహ్యంగా భావించేవారు. 

19:17-18 ఎవరికి బడితే వారికి ఆ ప్రభువు శక్తి దొరకదని, ఎవరు బడితే వారు ఆ నామమును స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకోలేరని ప్రజలు గుర్తించడంవల్ల, ప్రభువైన యేసు నామము అవమానపరచబడకుండా ఘనపరచబడెను. 

19:19-20 ప్రాచీన కాలాల్లో పుస్తకాలు చాలా ఖరీదైనవి. యేబదివేల వెండి రూకలు బహుశా గ్రీకు రూకలైన డ్రాక్మాలు లేక రోమీయుల దీనారాలు అయివుండవచ్చు. ఏ రూకలైనా, అది చాలా అధికమొత్తం. 

19:21 తాను ఇంతకు ముందు తన రెండవ యాత్రలో సువార్త ప్రకటించిన ప్రదేశాలను సందర్శించిన పిమ్మట, మరింత పశ్చిమంగా వెళ్ళడానికి ముందు, యెరూషలేముకు వెళ్ళాలని పౌలు ఉద్దేశించాడు. రోమీయులకు రాసిన పత్రికలో అతడు చెప్పినట్లు (రోమా 15:23-29), తూర్పు ప్రాంతంలో తన మిషనరీ పరిచర్య ముగిసిందని అతడు నమ్మాడు. నుకను యెరూషలేముకు తీసుకువెళ్ళి, అక్కడ నుండి రోమాకు, అక్కడ నుండి పశ్చిమంగా స్పెయిన్ను వెళ్ళాలని అతడు భావించాడు.

19:22 ఇక్కడ పేర్కొన్న ఎరస్తు రోమా 16:23 లోనివాడేనని కొందరు నమ్ముతారు, మరికొందరు దానితో ఏకీభవించరు. రోమా 16:23 లోని ఎరస్తు, కొరింథీయ శాసనాలలో పేర్కొన్నవాడు కావచ్చు. నాటికాలంలో ఆ పేరు ప్రసిద్ధమైనది. 

19:23-25 ఎఫెసులోని అర్తెమి దేవి దుర్మత సమాజం , "మహా మాత" అనబడిన పెద్ద గ్రీకు దుర్మత సమాజమైన అర్తెమిలో ఒక చిన్న విభాగం. ప్రాచీనకాలంలోని అనేక మతాలవలె, దేమేత్రి వంటి కంసాలులు, ప్రతిమలవంటి మత సంబంధమైన వాటిని తయారుచేయడం ద్వారా తమ జీవనోపాధి పొందేవారు. పౌలు సువార్త ప్రకటన వారి వృత్తిని ప్రమాదంలో పడవేసింది (వ.25-26).

19:26-27 పౌలు పేరు ఆసియ అంతటా ప్రసిద్ధిచెంది, బహు జనముల విశ్వాసం, జీవితశైలులకు ప్రమాదకారిగా మారింది. ఎఫెసీయుల అల్టిమిదేవి గుడి పునాదులు క్రీ.పూ. ఎనిమిదవ శతాబ్దానికి చెందినవై, ప్రాచీన ప్రపంచంలోని ఏడు అద్భుతాలలో ఒకటిగా ఉంది. చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని పౌలు తగినంతమందిని ఒప్పించగలిగితే, ఆ ప్రతిష్ఠ మసకబారి, తృణీకరించబడుతుందని దేమేత్రి ముందుగానే చూచాడు. నిజానికి సరిగ్గా అదే జరిగింది. 19వ శతాబ్దంలో ఆ గుడి శిథిలాలు కనుగొన్నారు, బలిపీఠం 1965లో వెలికి తీయబడింది. 

19:28 దేమేత్రి జనసమూహపు భయాలన్నిటినీ ప్రభావవంతంగా రేపగలిగాడు. నష్టపోతామనే భయం తరచూ దేవుని సత్యానికి, శిష్యత్వపు జీవితానికి విరోధంగా అపవాది వాడే ఆయుధం. 

19:29-31 ఎఫెసీయుల నాటకశాల 24 వేలమంది. కూర్చోగలిగే సామర్థ్యంతో, మొదటి శతాబ్దంలో పూర్తిగా ఆధునీకరించ బడింది. శిష్యులు తెలివిగా పౌలును అతనితో ప్రయాణమై వచ్చినవారితో వెళ్ళకుండా ఆపారు. అలాంటి విరోధుల గుంపు చేతిలో పడడం తెలివిలేని స్వీయత్యాగం అయివుండేది. కొందరు దేశాధికారులు కూడా పౌలును వెళ్ళవద్దని చెప్పడం, ఆ ప్రాంతంలోని కొందరు నాయకుల దృష్టిలో కూడా అతడు మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాడని వెల్లడిచేస్తుంది. 

19:32 గుంపుకూడేవారి అసలు మనస్తత్వం ప్రకారం, వారిలో చాల మందికి తాము అక్కడ ఎందుకు కూడుకున్నారో తెలియదు. 

19:33-34 పట్టణంలోని యూదులు పౌలు, అతని అనుచరుల ద్వారా వచ్చిన ఈ వివాదానికి కావాలనే దూరంగా ఉన్నారు. వారు తమలో ఒకడైన హెల్లెనీయుడైన యూదుడు (అతని పేరును బట్టి ఇది మనకు తెలుస్తుంది) అలెక్సంద్రును, తమ పక్షంగా క్షమాపణ చెప్పమన్నట్లుగా ముందుకు తోశారు. చిత్రంగా, అర్తెమిదేవి మతాన్ని గురించి యూదులకు కూడా పౌలుకు, అతని అనుచరులకు ఉన్న అభిప్రాయమే ఉండివుండవచ్చు, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం తాము వారితో కలిపి కట్టబడడాన్ని వారు కోరుకోలేదు. ఎఫెసీయుల గుంపు సంగతికొస్తే, ఆ తేడాను వారు అనుమతించలేదు. యూదామత ఛాయలున్న ఎవరైనా సరే, అర్తెమిదేవికి విరోధులేనని వారికి తెలుసు. 

19:35 ద్యుపతి యొద్ద నుండి పడిన మూర్తి అనే మాటలు, అర్తెమిదేవి మతం భూమిపై పడిన ఒక ఉల్కాశకలం నుండి పుట్టినది అని సూచిస్తుండవచ్చు. లేక మరోవిధంగా చెప్పాలంటే, ఈ మతం దేవతల దగ్గర్నుండి ఆరంభమైంది అని చెప్పే విధానం కావచ్చు.


19:36-39 యేసును, క్రైస్తవ ఉద్యమాన్ని నిందించే తొందరలో, యూదులు, అన్యజనులు కూడా ఒకేవిధంగా తరచు పౌర, చట్ట ప్రక్రియలను అతిక్రమించారు (18:14-15; మత్తయి 26:60). ఈ సందర్భంలో దేమేత్రి చేసినవి చట్టవిరుద్ధమని, సరియైన ప్రక్రియ - ప్రకారం లేవని పట్టణపు కరణము స్పష్టం చేశాడు. 

19:40-41 రోమీయులు విచారణలోకి తెస్తారేమోనన్న భయం, పౌర అలజడులను తొలగించడానికి సామాన్య పేరకం. తరువాత తీసుకునే చట్టపరమైన చర్యలేవీ ఇక్కడ పేర్కొనలేదు. అంటే పౌలు, అతని అనుచరులు ఎలాంటి చట్టాలను అతిక్రమించలేదని ఇది సూచిస్తుంది. అర్జెమిదేవి మతంవల్ల లాభం పొందేవారిని మాత్రం అవి కలవర పెట్టాయి.


Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |