Matthew - మత్తయి సువార్త 28 | View All

1. విశ్రాంతిదినము గడచిపోయిన తరువాత ఆదివారమున, తెల్లవారుచుండగా మగ్దలేనే మరియయు వేరొక మరియయు సమాధిని చూడవచ్చిరి.

2. ఇదిగో ప్రభువు దూత పరలోకమునుండి దిగివచ్చి, రాయి పొర్లించి దాని మీద కూర్చుండెను; అప్పుడు మహాభూకంపము కలిగెను.

3. ఆ దూత స్వరూపము మెరుపువలె నుండెను, అతని వస్త్రము హిమమంత తెల్లగా ఉండెను.

4. అతనికి భయ పడుటవలన కావలివారు వణకి చచ్చినవారివలె నుండిరి.

5. దూత ఆ స్త్రీలను చూచిమీరు భయపడకుడి, సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు వెదకుచున్నారని నాకు తెలియును;

6. ఆయన ఇక్కడ లేడు; తాను చెప్పినట్టే ఆయన లేచి యున్నాడు; రండి ప్రభువు పండుకొనిన స్థలము చూచి

7. త్వరగా వెళ్లి, ఆయన మృతులలోనుండి లేచియున్నాడని ఆయన శిష్యులకు తెలియజేయుడి; ఇదిగో ఆయన గలిలయలోనికి మీకు ముందుగా వెళ్లు చున్నాడు, అక్కడ మీరు ఆయనను చూతురు; ఇదిగో మీతో చెప్పితిననెను.

8. వారు భయముతోను మహా ఆనందముతోను సమాధియొద్దనుండి త్వరగా వెళ్లి ఆయన శిష్యులకు ఆ వర్తమానము తెలుప పరుగెత్తుచుండగా

9. యేసు వారిని ఎదుర్కొని మీకు శుభమని చెప్పెను.వారు ఆయన యొద్దకు వచ్చి, ఆయన పాదములు పట్టుకొని ఆయనకు మ్రొక్కగా

10. యేసు భయపడకుడి; మీరు వెళ్లి, నా సహోదరులు గలిలయకు వెళ్లవలెననియు వారక్కడ నన్ను చూతురనియు వారికి తెలుపుడనెను.

11. వారు వెళ్లుచుండగా కావలివారిలో కొందరు పట్టణము లోనికి వచ్చి జరిగిన సంగతులన్నిటిని ప్రధాన యాజకులతో చెప్పిరి.

12. కాబట్టి వారు పెద్దలతో కూడి వచ్చి ఆలోచనచేసి ఆ సైనికులకు చాల ద్రవ్యమిచ్చి

13. మేము నిద్రపోవుచుండగా అతని శిష్యులు రాత్రి వేళవచ్చి అతనిని ఎత్తికొనిపోయిరని మీరు చెప్పుడి;

14. ఇది అధిపతి చెవిని బడినయెడల మేమతని సమ్మతిపరచి మీకేమియు తొందరకలుగకుండ చేతుమని చెప్పిరి.

15. అప్పుడు వారు ఆ ద్రవ్యము తీసికొని తమకు బోధింపబడినప్రకారము చేసిరి. ఈ మాట యూదులలో వ్యాపించి నేటివరకు ప్రసిద్ధమైయున్నది.

16. పదునొకండుమంది శిష్యులు యేసు తమకు నిర్ణయించిన గలిలయలోని కొండకు వెళ్లిరి.

17. వారు ఆయనను చూచి ఆయనకు మ్రొక్కిరిగాని, కొందరు సందేహించిరి.

18. అయితే యేసు వారియొద్దకు వచ్చి పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు సర్వాధి కారము ఇయ్యబడియున్నది.
దానియేలు 7:14

19. కాబట్టి మీరు వెళ్లి, సమస్త జనులను శిష్యులనుగాచేయుడి; తండ్రియొక్కయు కుమారునియొక్కయు పరిశుద్ధాత్మయొక్కయు నామములోనికి వారికి బాప్తిస్మ మిచ్చుచు

20. నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజ్ఞాపించి తినో వాటినన్నిటిని గైకొన వలెనని వారికి బోధించుడి.ఇదిగో నేను యుగసమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉన్నానని వారితో చెప్పెను.
హగ్గయి 1:13బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
28:1 ఈ సంఘటనలు ఆదివారం పెందలకడ జరిగినవి. వేరొక మరియ ఎవరో తెలుసుకోవాలంటే 27:55-56 నోట్సు చూడండి. సలోమే కూడా వారితో వెళ్ళిందని మార్కు సూచించాడు (మార్కు 16:1). స్త్రీలు నమ్మదగ్గ వాళ్ళు కాదని పూర్వీకులు అనేవాళ్ళు కాబట్టి యేసు పునరుత్థానం గురించి పాఠకులను ఒప్పించే వృత్తాంతాన్ని రాయాలనుకునేవాడు ఎవరూ స్త్రీలను పునరుత్థానానికి మొదటి సాక్షులుగా చేయడు. మత్తయి స్త్రీలను కలిపాడు అంటే, సమాజం వాటిని నమ్మశక్యం కానివని అనుకున్నా సరే నిజంగా జరిగిన సంఘటనలు నమోదు చేయడంలో అతడు నమ్మకంగా ఉన్నాడని నిర్ధారిస్తుంది. 

28:2-3 దూత స్వరూపము అతనిని పరలోక జీవిగా గుర్తిస్తుంది. (దాని 7:9; 10:6). 

28:4 సైనికులు స్పృహ కోల్పోయి, నేలమీద పడ్డారు. 

28:5-7 తాను చెప్పినట్టే అనే మాటలు, తన పునరుత్థానం గురించి యేసు ప్రవచనాలను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి (12:40, 16:21; 17:23; 20:19). పా.ని. ప్రవచనాలు దేవునినుండి వచ్చాయి కాబట్టి అవి నెరవేరాలని యేసు బోధించాడు (5:18; 26:54,56).

28:8-10 అరణ్యములో శోధింపబడినప్పుడు (4:10లో), యేసు ద్వితీ 6:13 ని పేర్కొంటూ “నీ ప్రభువైన దేవునికి మ్రొక్కి ఆయనను మాత్రమే సేవింపవలెను” అన్నాడు. ఇక్కడ ఆరాధనను స్వీకరించడం ద్వారా, యేసు తనను తాను "ప్రభువైన దేవుడు"గా చెప్పుకుంటున్నట్లే. 

28:11-15 ఈ కథ బహుగా ప్రసిద్ధి చెందడం వల్లనే, సమాధిచేసిన శవాన్ని ఎవరైనా తొలగిస్తే వారికి మరణ శిక్ష అని నజరేతు శాసనాలలో (సుమారు క్రీ.శ. 41-54 కావచ్చు) చక్రవర్తి చేత లిఖించబడడానికి కారణమైంది. సైనికుల కథలో అనేకమైన విషయాలు అర్థరహితంగా ఉన్నాయి. సైనికులంతా నిద్రపోతుంటే, యేసు శరీరాన్ని దొంగిలించినవారు యేసు శిష్యులని వాళ్ళకెలా తెలుస్తుంది? అంతేకాక, సైనికులందరూ ఒకే సమయంలో నిద్రించడం చాలా అరుదు. చివరిగా, విధిలో ఉండగా నిద్రపోయిన సైనికులకు చాలా తీవ్రమైన శిక్ష లేక మరణశిక్ష విధించేవారు. 

28:16-17 శిష్యుల ఆరాధనలోని ప్రత్యేకతను గురించి, 28:8-10 నోట్సు చూడండి. యేసు పునరుత్థానం గురించి కొనసాగిన గందరగోళం, యేసు తిరిగి లేస్తాడని శిష్యులందరూ ఆశించడం వలన వారందరికీ ఆయన పునరుత్థాన మైనట్లు భ్రమ కలిగిందనే సందేహాస్పద సిద్ధాంతం బలహీనమౌతుంది. 

28:18 పునరుత్థానానికి ముందు, యేసుకు అధికారం ఉంది (7:29; 9:6,8; 11:27; 21:23). అయితే పునరుత్థానం ద్వారా, తండ్రి ఆయనకు పరలోకమందును భూమిమీదను... సర్వాధికారము అనుగ్రహించాడు. ఈ అధికారం సాతాను ఆయనకు వ్యర్ధంగా వాగ్దానం చేసినదానికన్నా చాలా గొప్పది (4:8-9 నోట్సు చూడండి).

28:19 మత్తయి మరలా మరలా చెప్పిన "దేవుని రక్షణలో అన్యజనులు పాల్గొనడం" అనే అంశం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా శిష్యులు వారి పనిని విస్తరించా లనే ఆజ్ఞతో ఒక పతాకస్థాయి చేరింది. యేసు వంశావళిలో నలుగురు అన్యజనులైన స్త్రీలను కలపడం, జ్ఞానులు శిశువైన క్రీస్తును ఆరాధించడం, సమస్త జనులను శిష్యులను చేసే శిష్యుల పనికి ముందస్తు సూచనగా ఉంది. ఒక వ్యక్తి విశ్వాస సమాజంలోనికి చేరడానికి బాప్తిస్మం గుర్తుగా ఉంది. తండ్రియొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్దాత్మ యొక్కయు నామములో నికి అనేది త్రిత్వానికి సూచనగా ఉంది. బాప్తిస్మానికి ముందు యేసు స్వభావాన్ని స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవడం, ఆయన దేవుడు అని గుర్తించడం అవసరం అని మత్తయి భాష తెలియజేస్తుంది.

28:20 గొప్ప ఆజ్ఞ (వ. 19-20)కు ముందు యేసు అధికారాన్ని సూచించే మాటలు, దాని తర్వాత మనతో యేసు ఆధ్యాత్మిక సన్నిధి ఉంటుందనే వాగ్దానం ఇవ్వబడ్డాయి. దేవుడు మనకిచ్చిన పనిని పూర్తిచేయాలంటే ఈ రెండూ అవసరమే.

Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |