Proverbs - సామెతలు 28 | View All

1. ఎవడును తరుమకుండనే దుష్టుడు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె ధైర్యముగా నుందురు.

2. దేశస్థుల దోషమువలన దాని అధికారులు అనేకు లగుదురు బుద్ధిజ్ఞానములు గలవారిచేత దాని అధికారము స్థిరపరచబడును.

3. బీదలను బాధించు దరిద్రుడు ఆహారవస్తువులను ఉండనియ్యక కొట్టుకొనిపోవు వానతో సమానుడు.

4. ధర్మశాస్త్రమును త్రోసివేయువారు దుష్టులను పొగడు చుందురు ధర్మశాస్త్రము ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు.

5. దుష్టులు న్యాయమెట్టిదైనది గ్రహింపరు యెహోవాను ఆశ్రయించువారు సమస్తమును గ్రహించుదురు.

6. వంచకుడై ధనము సంపాదించినవానికంటె యథార్థముగా ప్రవర్తించు దరిద్రుడు వాసి.

7. ఉపదేశము నంగీకరించు కుమారుడు బుద్ధిగలవాడు తుంటరుల సహవాసము చేయువాడు తన తండ్రికి అపకీర్తి తెచ్చును.

8. వడ్డిచేతను దుర్లాభముచేతను ఆస్తి పెంచుకొనువాడు దరిద్రులను కరుణించువానికొరకు దాని కూడబెట్టును.

9. ధర్మశాస్త్రమువినబడకుండ చెవిని తొలగించుకొనువాని ప్రార్థన హేయము.

10. యథార్థవంతులను దుర్మార్గమందు చొప్పించువాడు తాను త్రవ్విన గోతిలో తానే పడును యథార్థవంతులు మేలైనదానిని స్వతంత్రించుకొందురు.

11. ఐశ్వర్యవంతుడు తన దృష్టికి తానే జ్ఞాని వివేకముగల దరిద్రుడు వానిని పరిశోధించును.

12. నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కారణము దుష్టులు గొప్పవారగునప్పుడు జనులు దాగియుం దురు.

13. అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వర్ధిల్లడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరము పొందును.
1,Joh,1,9

14. నిత్యము భయముగలిగి ప్రవర్తించువాడు ధన్యుడు హృదయమును కఠినపరచుకొనువాడు కీడులో పడును.

15. బొబ్బరించు సింహమును తిరుగులాడు ఎలుగుబంటియు దరిద్రులైన జనుల నేలు దుష్టుడును సమానములు.

16. వివేకములేనివాడవై జనులను అధికముగా బాధపెట్టు అధికారీ, దుర్లాభమును ద్వేషించువాడు దీర్ఘాయుష్మంతుడగును.

17. ప్రాణము తీసి దోషము కట్టుకొనినవాడు గోతికి పరుగెత్తుచున్నాడు ఎవరును అట్టివానిని ఆపకూడదు.

18. యథార్థముగా ప్రవర్తించువాడు రక్షింపబడును మూర్ఖప్రవర్తన గలవాడు హఠాత్తుగా పడిపోవును.

19. తన పొలము సేద్యము చేసికొనువానికి కడుపునిండన్నము దొరకును వ్యర్థమైనవాటిని అనుసరించువారికి కలుగు పేదరికము ఇంతంతకాదు.

20. నమ్మకమైనవానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును. ధనవంతుడగుటకు ఆతురపడువాడు శిక్షనొందకపోడు.

21. పక్షపాతము చూపుట మంచిది కాదు రొట్టెముక్కకొరకు ఒకడు దోషముచేయును.

22. చెడు దృష్టిగలవాడు ఆస్తి సంపాదింప ఆతురపడును తనకు దరిద్రత వచ్చునని వానికి తెలియదు.
1 తిమోతికి 6:9

23. నాలుకతో ఇచ్చకములాడు వానికంటె నరులను గద్దించువాడు తుదకు ఎక్కువ దయపొందును.

24. తన తలిదండ్రుల సొమ్ము దోచుకొని అది ద్రోహముకాదనుకొనువాడు నశింపజేయువానికి జతకాడు.

25. పేరాసగలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమ్మకముంచువాడు వర్ధిల్లును.

26. తన మనస్సును నమ్ముకొనువాడు బుద్ధిహీనుడు జ్ఞానముగా ప్రవర్తించువాడు తప్పించుకొనును.

27. బీదలకిచ్చువానికి లేమి కలుగదు కన్నులు మూసికొనువానికి బహు శాపములు కలుగును.

28. దుష్టులు గొప్పవారగునప్పుడు జనులు దాగుకొందురు వారు నశించునప్పుడు నీతిమంతులు ఎక్కువగుదురు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
28:1 దేవుడు దుష్టులకు బెదురునూ, నీతిమంతులకు ధైర్యాన్ని కలిగిస్తాడు (లేవీ 26:17; ద్వితీ 28:25; యెహో 1:5-6; అపొ.కా. 9:31; రోమా 15:5). 

28:2 జ్ఞానవంతులైన రాజులపై సాధారణంగా దేశ ప్రజలు తిరుగుబాటు చేయరు. ఈ వచనంలోని చివరి మాటలను “నీతి స్థిరపరచబడును" అని కూడా అనువదించవచ్చు.

28:3 తీవ్రంగా కురిసిన అకాలపు వాన పొలాల్లోని పంట కొట్టుకొని పోయేలా చేస్తుంది (యిర్మీయా 46:15). 

28:4 ఒక వ్యక్తి దేవుని ఉపదేశం పట్ల (ధర్మశాస్త్రం పట్ల) చూపించే వైఖరి అతను దుష్టుల పట్ల ఏ వైఖరి చూపిస్తాడో నిర్ణయాత్మకంగా తెలియజేస్తుంది. దేవుని ఉపదేశాన్ని (ధర్మశాస్త్రాన్ని) ప్రేమిస్తూ దుష్టత్వాన్ని వ్యతిరేకించే వారుగానైనా, లేదా దేవుని ఉపదేశాన్ని (ధర్మశాస్త్రాన్ని) ద్వేషిస్తూ దుష్టుల్ని పొగడే వారుగానైనా ఉండాలి, రెండింటి నడుమ తటస్థ మార్గం లేదు.

28:5 యెహోవాను ఆశ్రయించడమంటే జ్ఞానవివేకాల కోసం : యెహోవాను వేడుకొనడమనీ (నిర్గమ 33:7; 2సమూ 21:1), లేక ఆయనతో అన్యోన్య సంబంధాన్ని కొనసాగించడమనీ అర్థం (ద్వితీ 4:29; కీర్తన 27:4; జెఫన్యా 2:3). 

28:6 యథార్థముగా ప్రవర్తించు దరిద్రుడు గురించి 11:20 నోట్సు చూడండి. కంటె... మేలు సామెతల కోసం 15:16-17 నోట్సు చూడండి.

28:7 బుద్ధిగలవాడు గురించి 1:5 నోట్సు చూడండి. 

28:8 బీదల్ని దోచుకొని వర్దిల్లేవారిని ఈ లోకంలోనైనా లేక నిత్యత్వంలోనైనా దేవుడు తప్పక శిక్షిస్తాడు. అదే విధంగా దరిద్రులకు సహాయం చేసేవారిని దేవుడు దీవించి ప్రతిఫలమిస్తాడు.

28:9 దేవుని ధర్మశాస్త్రమును వినకుండా తన చెవిని తొలగించుకొనడం, ఆయన పట్ల అపనమ్మకాన్ని అవిధేయతను సూచిస్తుంది. అటువంటి వ్యక్తి ప్రార్థన దేవుని దృష్టికి హేయమైనది (1:23-31; హెబ్రీ 11:6). 

28:10 స్వతంత్రించుకొందురు గురించి 3:35 నోట్సు చూడండి. 

28:11 ఐశ్వర్యవంతుడు గురించి 10:15; 18:10-11 నోట్సు చూడండి. తన దృష్టికి తానే జ్ఞాని గురించి 26:12 నోట్సు చూడండి. 

28:12 ఈ విషయాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఈ వచనాన్ని వ. 28, 29:2,16 లతో పాటుగా చదవండి. నీతిమంతుల నాయకత్వంలో “ఘనమైన వాటికి లేక “సుందరమైన” వాటికి పట్టం లభిస్తుంది. (4:9; 15:31; 17:6; 20:29). దుష్టులు నాయకత్వం వహించినప్పుడు వారు ప్రజలను "వెంటబడి తరుముతారు” అని అక్షరార్థం. 

28:13 ఇతరుల పాపాల్ని బయటపెట్టి - వాటిని ప్రచారం చేయకుండా దాచి పెట్టడం మంచిదే (17:9), కాని తమ స్వంత పాపాలను మాత్రం కప్పిపుచ్చుకోకూడదు. ఎవరి అతిక్రమములను వారు ఒప్పుకొని విడిచి పెట్టడమే పశ్చాత్తాపం. కనికరము పొందువాడు నిత్యత్వంలో సంపూర్ణంగా వర్ధిల్లుతాడు. 

28:14 ధన్యుడు గురించి 3:13-18 నోట్సు చూడండి. భయము గలిగి అనేది ఈ సందర్భంలో యెహోవా యందలి భయమును సూచిస్తుంది (1:26-27). దేవునివైపు తిరిగి ఆయనకు విధేయత చూపడానికి నిరాకరించడమే ఒకడు తన హృదయమును కఠినపరచుకోవడం (నిర్గమ 7:3; యెహె 3:7). 

28:15 జనుల నేలు దుష్టుని కోపావేశాలు ప్రజలకు వినాశనం కలిగిస్తాయి (19:12; 20:2).

28:16 అధికముగా బాధపెట్టు అంటే “విపరీతంగా పీడించు" (యెషయా 33:15) అని అక్షరార్థం. దుర్గాభము గురించి 1: 19 నోట్సు చూడండి.

28:17 గోతికి పరుగెత్తు అనే పదజాలం మరణాన్ని సూచిస్తుంది (1:12). నిర్దోషుల్ని మరణం నుండి తప్పించి కాపాడాలి (24:11), నిరపరాధుల రక్తం ఒలికించి దోషం మూటకట్టుకున్న వారిని కాదు (ద్వితీ 19:11-13). 

28:18 యథార్థము గురించి 11:20 నోట్సు చూడండి. 

28:19 "పని" గురించి 12:11 నోట్సు చూడండి. కడుపు నిండ అనే పదం, ఇంతంత అనే పదం, రెండూ ఒకే హెబ్రీ పదం నుండి ఉత్పన్నమయ్యాయి (18:20). 

28:20 ధనవంతుడగుటకు ఆతురపడువాడు ఎటువంటి అన్యాయాన్నైనా ఎటువంటి అవినీతినైనా చేయగలడు. శిక్షనొందక పోడు గురించి 6:27-29 నోట్సు చూడండి. 

28:21 అన్యాయస్థుడైన న్యాయాధిపతి చిన్న చిన్న లంచాల్ని తీసుకోడానికైనా దిగజారతాడు (24:23; ద్వితీ 16:19). 

28:22 ఆస్తి సంపాదింప ఆతురపడును గురించి వ.19,20 నోట్సు చూడండి.

28:23 అపహాసకులకు బుద్ధిచెప్పడం (9:7) అన్నది ఒకే ఒక మినహాయింపు. 

28:24 ద్రోహం చేసి అది ద్రోహము కాదనుకొనడం సమాజాన్ని నశింప జేస్తుంది. తన తల్లిదండ్రుల నుండి అన్యాయంగా దోచుకోవడాన్ని సమర్థించ డం పాపం (20:21తో పోల్చండి; మత్తయి 15:5-6; లూకా 15:12). ఒక వ్యక్తి ఎటువంటివాడో అతని స్నేహితులను చూచి చెప్పవచ్చు (4:14; కీర్తన 1:1; 119:63; యిర్మీయా 15:17).

28:25 పేరాస అంటే “బాగా తెరచిన గొంతుక" (యెషయా 5:14) అని అక్షరార్థం. లేదా “తృప్తి చెందని కోరిక” (హబ 2:5), 13:2-4 దగ్గర హెబ్రీ పదం నెఫెష్ వివరణ చూడండి. నమ్మకముంచడంలోని ప్రయోజనాల కోసం 16:20; 29:25 తో పోల్చండి. వర్ధిల్లును అంటే అక్షరార్థంగా “పుష్టి" కలిగి ఉండడం (15:30). 28:26 తప్పించుకొనును అంటే “తీర్పును తప్పించుకొనును" (19:5; 19:9 తో పోల్చండి) అని అక్షరార్థం. బుద్ధిహీనుడు నశిస్తాడని ఇది సూచిస్తుంది (1:32). ఎందుకంటే బుద్ధిహీనుడు దేన్ని నమ్ముతున్నాడో అది అతడిని రక్షించలేదు (11:28). 

28:27 దాతృత్వం ఫలితంగా దీవెనలే వస్తాయి. కాని శాపములు రావు (22:9; 21:13 తో పోల్చండి). 

28:28 దుష్టులు గొప్పవారగునప్పుడు (పరిపాలకులైనప్పుడు) గురించి వ. 12 నోట్సు చూడండి. ఎక్కువగుదురు అంటే సంఖ్యలో, ప్రాబల్యంలో వృద్ధి చెందడం (29:16). 


Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |