Hebrews - హెబ్రీయులకు 2 | View All

1. కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెట్టి కొట్టు కొనిపోకుండునట్లు వాటియందు మరి విశేష జాగ్రత్త కలిగియుండవలెను.

2. ఎందుకనగా దేవదూతల ద్వారా పలుకబడిన వాక్యము స్థిరపరచబడినందున, ప్రతి అతి క్రమమును అవిధేయతయు న్యాయమైన ప్రతిఫలము పొందియుండగా

3. ఇంత గొప్ప రక్షణను మనము నిర్ల క్ష్యముచేసినయెడల ఏలాగు తప్పించుకొందుము? అట్టి రక్షణ ప్రభువు భోధించుటచేత ఆరంభమై,

4. దేవుడు తన చిత్తానుసారముగా సూచకక్రియలచేతను, మహత్కార్య ములచేతను,నానావిధములైన అద్భుతములచేతను, వివిధము లైన పరిశుద్ధాత్మ వరములను అనుగ్రహించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్ష్యమిచ్చుచుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను.

5. మనము మాటలాడుచున్న ఆ రాబోవు లోకమును ఆయన దూతలకు లోపరచలేదు.

6. అయితే ఒకడు ఒక చోట ఈలాగున దృఢముగా సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడు నీవు మనుష్యుని జ్ఞాపకము చేసికొనుటకు వాడే పాటివాడు?
కీర్తనల గ్రంథము 8:4-6

7. నీవు దేవదూతలకంటె వానిని కొంచెము తక్కువవానిగా చేసితివి మహిమాప్రభావములతో వానికి కిరీటము ధరింప జేసితివి నీ చేతి పనులమీద వానికధికారము అనుగ్రహించితివి వాని పాదములక్రింద సమస్తమును ఉంచితివి.

8. ఆయన సమస్తమును లోపరచినప్పుడు వానికి లోపరచకుండ దేనిని విడిచిపెట్టలేదు. ప్రస్తుతమందు మనము సమస్తమును వానికిలోపరచబడుట ఇంకను చూడ లేదుగాని

9. దేవుని కృపవలన ఆయన ప్రతి మనుష్యుని కొరకు మరణము అనుభవించునట్లు,దూతలకంటె కొంచెము తక్కువవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము పొంది నందున, మహిమాప్రభావములతో కిరీటము ధరించిన వానిగా ఆయనను చూచుచున్నాము

10. ఎవని నిమిత్తము సమస్తమును ఉన్నవో, యెవనివలన సమస్తమును కలుగు చున్నవో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచ్చుచుండగా వారి రక్షణకర్తను శ్రమలద్వారా సంపూ ర్ణునిగా చేయుట ఆయనకు తగును.

11. పరిశుద్ధ పరచువారి కిని పరిశుద్ధపరచబడువారికిని అందరికి ఒక్కటే మూలము. ఈ హేతువుచేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగ్గుపడక
కీర్తనల గ్రంథము 22:22

12. నీ నామమును నా సహోదరులకు ప్రచురపరతును, సమాజముమధ్య నీ కీర్తిని గానము చేతును అనెను.
కీర్తనల గ్రంథము 22:22

13. మరియు నే నాయనను నమ్ముకొనియుందును అనియు ఇదిగో నేనును దేవుడు నాకిచ్చిన పిల్లలును అనియు చెప్పుచున్నాడు.
2 సమూయేలు 22:3, యెషయా 8:17, యెషయా 8:18, యెషయా 12:2

14. కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్తమాంసములు గలవారైనందున ఆ ప్రకారమే మరణముయొక్క బలముగలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణముద్వారా నశింపజేయుటకును,
ఆదికాండము 3:15

15. జీవితకాలమంతయు మరణభయము చేత దాస్యమునకు లోబడినవారిని విడిపించుటకును, ఆయనకూడ రక్తమాంసములలో పాలివాడాయెను.

16. ఏలయనగా ఆయన ఎంతమాత్రమును దేవదూతల స్వభావమును ధరించుకొనక, అబ్రాహాము సంతాన స్వభావమును ధరించుకొనియున్నాడు.
యెషయా 41:8-9

17. కావున ప్రజల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని సంబంధమైన కార్యములలో కనికరమును నమ్మకమునుగల ప్రధానయాజకుడగు నిమిత్తము, అన్నివిషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచ్చెను.

18. తాను శోధింపబడి శ్రమ పొందెను గనుక శోధింపబడువారికిని సహాయము చేయ గలవాడై యున్నాడు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
2:1-18 ఈ అధ్యాయంలో రచయిత యేసు క్రీస్తును మానవునిగా పరిగణించాలని ఎంచుకున్నాడు. ఆయన నిశ్చయముగా దేవుని కుమారుడైనట్లే, నిశ్చయముగా మనుష్య కుమారుడై ఉన్నాడు. వీటిలో ఒక వాస్తవాన్ని నొక్కిచెప్పి, మరొకదాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే విశ్వాసులు పొరపాటు
చేసినట్లవుతుంది. పుస్తకంలోని అనేక బలమైన హెచ్చరికలలో (3:7-19; 5:11-6:3; 10:26-31; 12:1-2,14-29) మొదటిదాన్ని పరిచయం చేయడానికి, ఆజ్ఞ స్థిరమైనదనే సత్యాన్ని రచయిత వాడుతున్నాడు. చరిత్ర విషయంలో దేవుని ప్రణాళిక ముందుకు సాగుతుండగా, సువార్త పనిలో పాల్గొనకుండా, ప్రేక్షకులుగా మిగిలిపోవడానికి జారిపోయే ప్రమాదం గురించి రచయిత తన పాఠకులను హెచ్చరిస్తున్నాడు. సంఘం పునాది స్థాయిలో ఉండగా, సూచకక్రియలు, మహాత్కార్యములు, నానావిధములైన అద్భుతములు, వివిధములైన పరిశుద్ధాత్మ వరములను అనుగ్రహించుటచేత సువార్తను విన్న మొదటి శ్రోతలకు స్థిరపరచబడినట్టే ఎల్లకాలమూ సువార్త ప్రకటనకు అట్టి శక్తివంతమైన ధృవీకరణ కొనసాగుతుందని “సాక్ష్యమిచ్చుచుండగా" అనే పదం తెలియజేయుచున్నది. 

2:5 కుమారుడు దేవదూతలకంటె అధికుడు అనే 1 వ అధ్యాయం అంశానికి రచయిత మళ్ళీ వస్తున్నాడు. రాబోవు లోకము అనేది కుమారుడు భవిష్యత్తులో తన సహచరులతో (1:9) భూమిపై పాలించే కాలం. 

2:8 దేవుని సృష్టిమీద మానవుల పాలన ప్రస్తుతమందు పాపం వల్ల ఆలస్యమైంది (వ. 15). మానవాళి సాతానుతో కలిసి పోవడం, వారందరూ దేవునితో కలహించేలా చేసింది. ఇంకను చూడలేదు అనే మాటలు ఈ ఆలస్యం తాత్కాలికమే అని సూచిస్తున్నాయి. 

2:5-9 నిత్యుడైన కుమారుడు మనుష్యుడుగా మారి సృష్టిలోనికి ప్రవేశించడం ద్వారా ఆయన దేవదూతలకంటె... కొంచెము తక్కువవానిగా అయ్యాడని రచయిత చూపించాడు. ఒకస్థాయిలో, కీర్తన 8 మానవాళికి దేవుడు ఇచ్చిన ఆధిపత్యాన్ని సూచిస్తూ ఉంది. అంతేకాక యేసు క్రీస్తును నరపుత్రునిగా అన్వయించడానికి కూడా వర్తిస్తుంది. కీర్తన 8, వెనక్కు ఆదికాండంవైపు చూస్తూ, అలాగే దేవుడు మానవులను యేసుకు లోబరుస్తూ, తద్వారా సమస్తమును మానవాళికి లోపరచినట్లుగా ఉన్న ప్రకటన గ్రంథంలో బయల్పరచబడిన భవిష్యత్ సంఘటనలవైపు కూడా చూపిస్తుంది. యేసు ప్రతి మనుష్యుని కొరకు మరణము అనుభవించినందున దేవుడు ఆయనకు మహిమా ప్రభావములతో కిరీటము ధరింపజేశాడు. సిలువ మరణం పొందునట్లుగా యేసు తండ్రికి లోబడినందున, యేసు క్రీస్తుకు దేవుడు రాజులరాజుగా కిరీటం ధరింపజేశాడని, ఫిలిప్పీ పత్రిక మాదిరిగా (ఫిలిప్పీ 2:8-9), ఈ పత్రిక కూడా ప్రస్తావిస్తుంది. 

2:10 సంపూర్ణునిగా చేయుట అనే మాటలను బట్టి ఒకప్పుడు యేసు అసంపూర్ణుడు అని పొరపాటు పడకూడదు. ఇక్కడ “సంపూర్ణుడు” (గ్రీకు. టెలేయియో) అనే మాటకు సంపూర్తి చేసిన వాడు అని అర్థం. మానవులను రక్షించే లక్ష్యంతో ఈ లోకానికి వచ్చిన యేసు తన శ్రమల ద్వారా ఆ పనిని సంపూర్తి చేసి లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నాడు. 

2:11-18 నిత్యుడైన కుమారుడు మనుష్యుడుగా ఎందుకు మారాల్సివచ్చిందో ఈ వచనాలలో రచయిత చూపించాడు. మొదటిగా ఆయన మనతో తనను తాను గుర్తించుకొని, అనేకులైన కుమారులను కుమార్తెలను దేవుని సన్నిధిలోనికి తెచ్చేలా మనుషులందరూ అనుభవించే శ్రమలతో సంపూర్ణమైన పరిచర్య కుమారునికి వుండుట తగును. తమకోసం క్రీస్తు బలియాగాన్ని స్వీకరించిన వారందరినీ దేవుని “ పిల్లలు" అని పేర్కొనవచ్చు ఎందుకంటే దేవుని కుమారుడు వారిని తన సహోదరులనుగా సహోదరీలుగా చేసుకున్నాడు. సమకూడిన సంఘంలో (కీర్తన 22:22) కుమారుడు ఉన్నాడనీ, కుమారుడు తండ్రిని నమ్ముతున్నాడనీ (యెషయా 8:17), సంఘం క్రీస్తుతో ఐక్యమైయున్నందున అది తండ్రియెదుటికి రావచ్చని (యెషయా 8:18) చూపించడానికి రచయిత మూడు పా.ని. వచనాలను పేర్కొన్నాడు. రెండవది, కుమారుడు మరణముయొక్క బలముగల వానిని, అనగా అపవాదిని నశింపజేయుటకు మనిషిగా వచ్చి, మరణం పొందాడు. మనపక్షంగా క్రీస్తు మరణించినందున మనం మరణ భయం నుండి విడుదల పొందాం. మూడవది, దేవుని సేవలో నమ్మకము గల ప్రధానయాజకుడుగా ఉండటం కోసం కుమారుడు మనిషిగా మారి, మరణాన్ని పొందాడు. దేవునికి మనుషులకు మధ్యవర్తి కాగలిగే వాడు, ఇటు దేవుడు అలాగే అటు మనుష్యుడు కూడా అయివుండాలి. మనుష్యుడుగా శోధింపబడి శ్రమపొందినపుడు చూపిన నమ్మకత్వమును బట్టి, అతడు ప్రజల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయగలిగాడు. ఆయన మనపక్షముగా దైవోగ్రతను అనుభవించడమే కాక, పాపం విషయంలో తప్ప అన్ని విషయాలలో తన సహోదరులు సహోదరీల వంటివాడు కాబట్టి మనకు సహాయం చేయడానికి సమర్థుడు. 

2:14 మరణముయొక్క బలము: అపవాది ముందుగా పాపం చేయడానికి మనుషులను పురికొల్పి, ఆ తరువాత వారు దేవునిపై తిరగబడ్డారని నిందిస్తాడు. పాపానికి వారిని ప్రేరేపించడం ద్వారా సాతాను మానవుల్ని వారి పాపానికి తగిన శిక్ష (రోమా 5:12) అయిన మరణానికి అప్పగిస్తాడు. నేటికీ అపవాది చురుకుగానే ఉన్నాడు (1 పేతురు 5:8 చూడండి), కానీ వానికి మరణంపై ఉన్న బలం వానినుండి తీసివేయబడింది. పాపానికి తగిన వెల క్రీస్తు మరణం చెల్లించింది. కాబట్టి క్రీస్తులో విశ్వాసముంచడం ద్వారా, సాతాను దుష్టపన్నాగాల నుండి మనం తప్పించుకోవచ్చు. (లూకా 10:18; 2తిమోతి 1:10; ప్రక 1:18). 

2:15 అపవాది మనలను బానిసలుగా చేసుకోవడానికి మరణభయమును ఉపయోగిస్తాడు. అయితే కుమారుడు తన మరణం ద్వారా (వ.14) అలాంటి భయాన్ని తొలగించి, పాపపు, మరణపు దాస్యమునుండి మనల్ని విడిపించాడు.

2:16 అబ్రాహాము సంతానము అనే మాటలు అబ్రాహాము శారీరక, ఆధ్యాత్మిక సంతానాన్ని (అంటే అబ్రాహాములాగా దేవునిలో విశ్వాసముంచిన వారిని) కూడా సూచిస్తున్నాయి (గలతీ 3:7,29 చూడండి).

2:17 హెబ్రీ పత్రికలో ప్రధాన యాజకుడు అనే మాట రావడం ఇదే మొదటిసారి. బైబిల్లో మొదటిసారి ఈ బిరుదు యేసు క్రీస్తుకు అన్వయించబడింది. పరిహారము కలుగజేయుటకు అనే మాటలు పరిశుద్ధుడు, నీతిమంతుడైన దేవుడు, తన ధర్మశాస్త్రమును అతిక్రమించిన పాపుల పట్ల తృప్తిని వ్యక్తంచేయడాన్ని సూచిస్తుంది. మన స్థానంలో సిలువపై మరణించడం ద్వారా, క్రీస్తు దేవుని న్యాయమైన ఉగ్రతను శాంతింపజేసాడు ( రోమా 3:21-26 చూడండి).. పాపరహితుడు, పరిపూర్ణుడు అయినప్పటికీ, క్రీస్తు పాపశిక్షకు స్వచ్చందంగా లోబడి, సిలువపై వేదనకరమైన మరణాన్ని భరించాడు. మన మేలుకోసం ఆయన స్వచ్ఛందంగా చేసిన ఈ బలియాగం, దేవుని న్యాయాన్ని, పరిశుద్ధతను తృప్తి పరచింది. ఆయనలో విశ్వాసముంచిన వారందరికీ, ఆయన బలియాగపు ప్రతిఫలాలు అన్వయించబడ్డాయి. 

2:18 తాను శోధింపబడి: క్రీస్తు శ్రమలలో శోధన కూడా ఉంది. పాపానికి ఆకర్షించబడడం అనే దానిని ఆయన అనుభవించాడు, కానీ ఆయన ఎన్నడూ తనను తాను పాపానికి అప్పగించుకోలేదు. శోధింపబడడం అంటే ఏమిటో ఆయనకు తెలుసు. 


Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |