Job - యోబు 40 | View All

1. మరియయెహోవా యోబునకు ఈలాగు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను

2. ఆక్షేపణలు చేయజూచువాడు సర్వశక్తుడగు దేవునితో వాదింపవచ్చునా? దేవునితో వాదించువాడు ఇప్పుడు ప్రత్యుత్తర మియ్యవలెను.

3. అప్పుడు యోబు యెహోవాకు ఈలాగున ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను

4. చిత్తగించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని ప్రత్యుత్తరమిచ్చెదను? నా నోటిమీద నా చేతిని ఉంచుకొందును.

5. ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెత్తను. రెండు సారులు మాటలాడితిని ఇకను పలుకను.

6. అప్పుడు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగు యోబుతో ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను

7. పౌరుషము తెచ్చుకొని నీ నడుము కట్టుకొనుము నేను నీకు ప్రశ్నవేసెదను నీవు ప్రత్యుత్తరమిమ్ము.
లూకా 12:35

8. నీవు నా న్యాయమును బొత్తిగా కొట్టివేసెదవా? నిర్దోషివని నీవు తీర్పు పొందుటకై నామీద అపరాధము మోపుదువా?

9. దేవునికి కలిగియున్న బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధ్వనివంటి స్వరముతో నీవు గర్జింప గలవా?

10. ఆడంబర మహాత్మ్యములతో నిన్ను నీవు అలంకరించు కొనుము గౌరవప్రభావములను ధరించుకొనుము.

11. నీ ఆగ్రహమును ప్రవాహములుగా కుమ్మరించుము గర్విష్టులైన వారినందరిని చూచి వారిని క్రుంగ జేయుము.

12. గర్విష్టులైన వారిని చూచి వారిని అణగగొట్టుము దుష్టులు ఎక్కడనున్నను వారిని అక్కడనే అణగ ద్రొక్కుము.

13. కనబడకుండ వారినందరిని బూడిదెలో పాతిపెట్టుము సమాధిలో వారిని బంధింపుము.

14. అప్పుడు నీ దక్షిణహస్తమే నిన్ను రక్షింపగలదని నేను నిన్నుగూర్చి ఒప్పుకొనెదను.

15. నేను చేసిన నీటిగుఱ్ఱమును నీవు చూచియున్నావు గదా ఎద్దువలె అది గడ్డి మేయును.

16. దాని శక్తి దాని నడుములో ఉన్నది దాని బలము దాని కడుపు నరములలో ఉన్నది.

17. దేవదారుచెట్టు కొమ్మ వంగునట్లు అది తన తోకను వంచును దాని తొడల నరములు దిట్టముగా సంధింపబడి యున్నవి.

18. దాని యెముకలు ఇత్తడి గొట్టములవలె ఉన్నవి దాని ప్రక్క టెముకలు ఇనుపకమ్ములవలె ఉన్నవి

19. అది దేవుడు సృష్టించినవాటిలో గొప్పది దాని సృజించినవాడే దాని ఖడ్గమును దానికిచ్చెను.

20. పర్వతములలో దానికి మేత మొలచును అరణ్యజంతువులన్నియు అచ్చట ఆడుకొనును.

21. తామర చెట్లక్రిందను జమ్ముగడ్డి మరుగునను పఱ్ఱలోను అది పండుకొనును

22. తామరచెట్ల నీడను అది ఆశ్రయించును నదిలోని నిరవంజిచెట్లు దాని చుట్టుకొనియుండును.

23. నదీప్రవాహము పొంగి పొర్లినను అది భయపడదు యొర్దానువంటి ప్రవాహము పొంగి దానినోటియొద్దకు వచ్చినను అది ధైర్యము విడువదు.

24. అది చూచుచుండగా ఎవరైన దానిని పట్టుకొనగలరా? ఉరియొగ్గి దాని ముక్కునకు సూత్రము వేయగలరా?బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
40:1-2 దేవుడు యోబుకు మరొక నూతన సవాలును సంధించాడు, యోబు జవాబైనా చెప్పాలి. లేదా వెనుకకు తగ్గాలి. లేదా యోబు తన వ్యాఖ్యలను నిరాధారమైనవని అంగీకరించాలి. యోబు ఇదివరలో చాలాసార్లు దేవుణ్ణి ఆక్షేపిస్తూ మాట్లాడడం (9:14-20; 16:11-12; 21:17-26), దేవుడు తనకేం జవాబు చెబుతాడో తెలుసుకోవాలనుకొని ఆయన ముందు తన వ్యాజ్యాన్ని వినిపించాలని కోరుకున్నాడు (23:2-5; 31:35-37). ఇప్పుడు యోబుకు ఆ అవకాశం లభించింది.

40:3-5 యోబు జవాబు అసలు జవాబే కాదు. నేను నీచుడను అనే మాటలకు హెబ్రీలో అక్షరాలా "నేను అల్పుడను" అని అర్థం. యోబు తన యథార్థతను కాదనడం లేదు. తన దురవస్థ గురించి ఏం చెప్పాలనుకున్నాడో ఇదివరకే చెప్పడం జరిగింది. యోబు. తన నోటి మీద తన చేతిని ఉంచుకొనడం ఇక ఏమైనా చెప్పడానికి అయిష్టాన్ని చూపిస్తున్నాడని, లేదా సంకోచిస్తున్నాడని తెలియజేస్తుంది.

40:6-7 దేవుడు తనకు ప్రత్యుత్తరమియ్యాలని యోబు మొట్టి పెట్టాడు (30:20). ఇప్పుడు యోబు జవాబు చెప్పాలని దేవుడు అడుగుతున్నాడు. 

40:8 దేవుడు అసలు విషయాన్ని అడుగుతున్నాడు. సర్వజీవుల పట్ల కనికరం చూపిస్తున్న - దేవుని న్యాయాన్ని యోబు - కొట్టివేయాలనుకుంటున్నాడా? యోబు తాను నీతిమంతుడననీ, నిర్దోషిననీ తెలియజేయడం కోసం దేవుని మీద అపరాధం మోపడానికి సిద్ధపడ్డాడా? (27:3 చూడండి). యోబు తన శ్రమను దేవుని బృహత్సంకల్పం నేపథ్యంలో చూడడానికి బదులు, తాను నిర్దోషినని తనకు తానే తీర్పు తీర్చుకొనగలడా? (27:6). యోబుకు దేవునితో సహవాసం పునఃస్థాపితమవ్వాలంటే ముందుగా అతని మనోవైఖరికి ఎదురైన సమస్య పరిష్కారమవ్వాలి (14:15; 19:26-27; 29:2-6) 

40:9 బాహుబలము- బలాన్ని తెలియజేసే అలంకారిక దృష్టాంతం బాహువు. - యోబు తనకు న్యాయం జరిగించుకొనేలా తన నిర్ణయాలను అమలు చేసుకోగలిగిన బలం అతనికున్నదా అని దేవుడు అడుగుతున్నాడు. దేవుడు తన బాహువును చాచి తన ప్రజలను ఐగుప్తు దాస్యం నుండి విడిపించాడు (నిర్గమ 6:6; ద్వితీ 4:34; 26:8). దేవుని బాహువులు లోకానికి తీర్పు తీర్చి న్యాయాన్ని అమలుచేస్తాయి. (యెషయా 51:5; 63:5-6; యిర్మీయా 21:3-5). 

40:10 యోబు ఆధిపత్యం, హోదా ఉన్నవాడయితే అతని రాజవస్త్రాలు, అతని అధికారాలు ఎక్కడ? గౌరవప్రభావాలు దేవునికే చెందుతాయి (కీర్తన 29:1-2; 112:9; 113:4; ప్రక 4:10-11). 

40:11-14 దుష్టులు ఈ లోకంలో బ్రతికి ఉండగా దేవుడు వారికి తీర్పు తీర్చడం లేదనీ (21:30-33; 24:1-17), తనకు న్యాయం చేయడం లేదనీ యోబు ఆక్షేపించడం జరిగింది. (27:2). దుష్టులకు తీర్పు తీర్చగల శక్తిసామర్థ్యాలు యోబుకున్నట్లయితే, యోబు తనకు తాను చాలినవాడని అంగీకరిస్తానని దేవుడు చెబుతున్నాడు. దక్షిణహస్తము (కుడిచెయ్యి) గౌరవానికీ, అధికారానికి లేదా శక్తికి ప్రతీక (కీర్తన 110:1-2; 118:15-16). దేవుడు తన దక్షిణహస్తంతో శత్రువులను, దుష్టులను చిక్కించుకొని, వారికి తీర్పు తీర్చుతాడు (కీర్తన 21:8-13). యోబు దుష్టులను. ఈవిధంగా చేయలేకపోయినట్లయితే, అతడు దేవుడు అన్యాయస్థుడని ఆక్షేపించ కూడదు. 

40:15 నీటి గుఱ్ఱమును (హెబ్రీ. బెహెమోత్) గురించి కొందరు పురాణగాథ ల్లోని ఒక జంతువని చెప్పారు. అంటే ఇది. మెసొపొతమియాకు చెందిన గిల్గామెష్ పురాణగాథలోని వృషభం వంటిది లేదా అనాతు అనే యుగారిటిక్ దేవత ఓడించిన వృషభం వంటిది. పురాణగాథల్లోని జంతువుల ప్రస్తావన ఇదివరకు కనబడింది గానీ (3:8; 7:12; 9:13-14; 26:12-13), ఇప్పుడు మటుకు ఈ నీటిగుఱ్ఱం యోబుకు తెలిసిన జంతువే. లేదా, ఒక గేదె, ఒక డైనోసార్ లేక ఖడ్గమృగాన్ని సైతం సూచిస్తుండవచ్చు. కీర్తన 73:22లో కీర్తనకారుడు తనను తాను తెలివిలేని పశుప్రాయుడుగా పోల్చుకున్న సందర్భంలో దీనిని మృగము అని ప్రస్తావించారు. 

40:16-18 "తోక" నీటి గుఱ్ఱం యొక్క (లేదా ఖడ్గమృగం) బలాన్ని తెలియజేసే వర్ణనాత్మక పదంగా కనబడుతున్నది. ప్రాచీన రాతప్రతులు ఈ అర్థాన్నే సమర్థిస్తున్నాయి. వంచును అనే పదానికి హెబ్రీలో ఉన్న ఖఫాక్స్ అనే పదం ఈ అర్థంలో ఇక్కడ మాత్రమే కనబడుతుంది. దీనికున్న బెత్తెడు తోకకు, దేవదారు. చెట్టుకు మధ్య పోలిక వాటి దృఢత్వానికి సంబంధించినది. ఇతరచోట్ల ఈ హెబ్రీ పదం "సంతోషించు" అనే అర్థాన్నిస్తుంది. 

40:19 దేవుడు మాత్రమే ఈ మృగాన్ని బంధించగలడు (వ. 24). దేవుడు సృష్టించిన భూజంతువుల్లో పశువులు (హెబ్రీ. బెహెమా) మొదటివి. బెహెమోత్ (బహువచనం) దేవుడు సృష్టించిన జంతువులన్నిటిలో గొప్ప (ముందటి) వాటిని సూచిస్తున్నాయి. నీటిగుర్రాన్ని బంధించలేని యోబుకు దుష్టులకు తీర్పు తీర్చగలిగే శక్తి ఉన్నదా? (వ. 10-14). యోబు. దీనిని సృష్టించిన సృష్టికర్తకే న్యాయాన్ని అమలుచేసే బాధ్యతను కూడా విడిచిపెట్టాలి (వ.15). 

40:20-22 నీటిగుబ్దానికి పర్వతములలో... మొలిచే గడ్డీగాదమే మేత (వ.15 చూడండి). అయితే ఇవి చిత్తడినేలల్లో పెరిగే తామరచెట్ల నీడను ఆశ్రయిస్తుంది. తామరచెట్లు అనే పదం తేమ ఎక్కువగా ఉండే పల్లపు మైదానాల్లో పెరిగే తుప్పలను లేదా ముళ్లచెట్లను సైతం సూచిస్తుండవచ్చు.

40:23 యొర్దాను అనేది ఇక్కడ నీళ్లు వడివడిగా పారే ఏ నదినైనా సూచిస్తుండవచ్చు (జాన్ ఇ హార్ట్లీ) 

40:24 వేటగాళ్లు నీటిగుజ్జాన్ని ఉచ్చులోకి (ఉరియొగ్గి) లాగడం కోసం ముం దుగా అది ఊపిరిపీల్చుకొనకుండా చేయాలని దాని ముక్కునకు సూత్రము (కొక్కెం) వేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అది చూస్తుండగా దాని కళ్లయెదుటే వేటగాళ్లు దాని ముక్కుకు కొక్కెం వేయడం అంత తేలికైన పని కాదు. 


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |