Acts - అపొ. కార్యములు 22 | View All

1. సహోదరులారా, తండ్రులారా, నేనిప్పుడు మీ యెదుట చెప్పు సమాధానము నాలకించుడి.

2. అతడు హెబ్రీభాషలో మాటలాడుట వారు విని ఎక్కువ నిశ్శబ్దముగా ఉండిరి. అప్పుడతడు ఈలాగు చెప్పసాగెను.

3. నేను కిలికియలోని తార్సులో పుట్టిన యూదుడను. అయితే ఈ పట్టణములో గమలీయేలు పాదములయొద్ద పెరిగి, మన పితరుల ధర్మశాస్త్రసంబంధమగు నిష్ఠయందు శిక్షితుడనై, మీరందరు నేడు ఉన్న ప్రకారము దేవుని గూర్చి ఆసక్తుడనైయుండి

4. ఈ మార్గములోనున్న పురుషులను స్త్రీలను బంధించి చెరసాలలో వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని.

5. ఇందునుగూర్చి ప్రధాన యాజకుడును పెద్దలందరును నాకు సాక్షులైయున్నారు. నేను వారివలన సహోదరులయొద్దకు పత్రికలు తీసికొని, దమస్కులోని వారినికూడ బంధించి దండించుటకై యెరూషలేమునకు తేవలెనని అక్కడికి వెళ్లితిని.

6. నేను ప్రయాణము చేయుచు దమస్కునకు సమీపించినప్పుడు మధ్యాహ్నకాలమందు ఆకాశమునుండి గొప్ప వెలుగు అకస్మాత్తుగా నా చుట్టు ప్రకాశించెను.

7. నేను నేలమీద పడి సౌలా సౌలా, నీవెందుకు, నన్ను హింసించుచున్నావని నాతో ఒక స్వరము పలుకుట వింటిని.

8. అందుకు నేను ప్రభువా, నీవెవడవని అడిగినప్పుడు ఆయననేను నీవు హింసించుచున్న నజరేయుడనగు యేసును అని నాతో చెప్పెను.

9. నాతోకూడ నున్నవారు ఆ వెలుగును చూచిరి గాని నాతో మాటలాడినవాని స్వరము వారు వినలేదు.

10. అప్పుడు నేను ప్రభువా, నేనేమి చేయవలెనని అడుగగా, ప్రభువు నీవు లేచి దమస్కులోనికి వెళ్లుము; అక్కడ నీవు చేయుటకు నియమింపబడినవన్నియు నీకు చెప్పబడునని నాతో అనెను.

11. ఆ వెలుగు యొక్క ప్రభావమువలన నేను చూడలేక పోయినందున నాతోకూడ ఉన్నవారు నన్ను నడిపింపగా దమస్కులోనికి వచ్చితిని.

12. అంతట ధర్మశాస్త్రము చొప్పున భక్తి పరుడును, అక్కడ కాపురమున్న యూదులందరిచేత మంచిపేరు పొందినవాడునైన అననీయ అను ఒకడు నాయొద్దకు వచ్చి నిలిచి

13. సౌలా! సహోదరా, దృష్టి పొందుమని నాతో చెప్పగా ఆ గడియలోనే నేను దృష్టిపొంది అతని చూచితిని.

14. అప్పుడతడు మన పితరుల దేవుడు తన చిత్తమును తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నిన్ను నియ మించియున్నాడు;

15. నీవు కన్నవాటిని గూర్చియు విన్న వాటిని గూర్చియు సకల మనుష్యులయెదుట ఆయనకు సాక్షివైయుందువు.

16. గనుక నీవు తడవు చేయుట ఎందుకు? లేచి ఆయన నామమునుబట్టి ప్రార్థనచేసి బాప్తిస్మము పొంది నీ పాపములను కడిగివేసికొనుమని చెప్పెను.
యోవేలు 2:32

17. అంతట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చి దేవాలయములో ప్రార్థన చేయుచుండగా పరవశుడనై ప్రభువును చూచితిని.

18. అప్పుడాయన నీవు త్వరపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘ్రముగా వెళ్లుము. నన్నుగూర్చి నీవిచ్చు సాక్ష్యము వారంగీకరింపరని నాతో చెప్పెను.

19. అందుకు నేను ప్రభువా, ప్రతి సమాజమందిరములోను నీయందు విశ్వాసముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచుకొట్టుచు నుంటినని వారికి బాగుగా తెలియును.

20. మరియు నీ సాక్షియైన స్తెఫను రక్తము చిందింపబడినప్పుడు నేనుకూడ దగ్గర నిలిచి అందుకు సమ్మతించి అతని చంపినవారి వస్త్రములకు కావలియుంటినని చెప్పితిని.

21. అందుకు ఆయన వెళ్లుము, నేను దూరముగా అన్యజనులయొద్దకు నిన్ను పంపుదునని నాతో చెప్పెను.

22. ఈ మాటవరకు అతడు చెప్పినది వారు ఆలకించు చుండిరి. అప్పడు ఇటువంటివాడు బ్రదుకతగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి.

23. వారు కేకలు వేయుచు తమపై బట్టలు విదుల్చుకొని ఆకాశముతట్టు దుమ్మెత్తి పోయుచుండగా

24. వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో తెలిసికొనుటకై, సహస్రాధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొట్టి, విమర్శింపవలెనని చెప్పి, కోటలోనికి తీసికొనిపొండని ఆజ్ఞాపించెను.

25. వారు పౌలును వారులతో కట్టుచున్నప్పుడు అతడు తన దగ్గర నిలిచియున్న శతాధిపతిని చూచిశిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుష్యుని కొరడాలతో కొట్టుటకు మీకు అధికారమున్నదా? అని యడిగెను.

26. శతాధిపతి ఆ మాట విని సహస్రాధిపతి యొద్దకు వచ్చి నీవేమి చేయబోవుచున్నావు? ఈ మనుష్యుడు రోమీయుడు సుమీ అనెను.

27. అప్పుడు సహస్రాధిపతి వచ్చి అతనిని చూచినీవు రోమీయుడవా? అది నాతో చెప్పు మనగా

28. అతడు అవునని చెప్పెను. సహస్రాధిపతి నేను బహు ద్రవ్యమిచ్చి యీ పౌరత్వము సంపాదించు కొంటిననెను; అందుకు పౌలునేనైతే పుట్టుకతోనే రోమీయుడ ననెను.

29. కాబట్టి అతని విమర్శింపబోయిన వారు వెంటనే అతనిని విడిచిపెట్టిరి. మరియు అతడు రోమీయుడని తెలిసికొన్నప్పుడు అతని బంధించినందుకు సహస్రాధిపతికూడ భయపడెను.

30. మరునాడు, యూదులు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తాను నిశ్చయముగా తెలిసికొనగోరి, సహస్రాధిపతి అతని వదిలించి, ప్రధానయాజకులును మహాసభవారందరును కూడి రావలెనని ఆజ్ఞాపించి, పౌలును తీసి కొనివచ్చి వారియెదుట నిలువబెట్టెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
22:1-2 పౌలు తన ప్రసంగాన్ని ఒక సమాధానము (లేక అపొలాజి - సంజాయిషీగా చెప్పాడు. అపొస్తలుల కార్యములు గ్రంథంలో, తన విశ్వాసాన్ని గురించి జవాబివ్వడం (అపొలజెటిక్స్) ఇదే మొదటిసారి. 

22:3 పౌలు తనను గురించి పలు ముఖ్యమైన సత్యాలను చెప్పాడు. తన యవ్వనంలో బహుశా 13 సంవత్సరాల వరకు, పౌలు తార్సులో పెరిగినట్లు కనిపిస్తుంది. అక్కడ అతడు గ్రీకు పాఠశాలలో మొదటిస్థాయి విద్యను అభ్యసించి వుంటాడు. తరువాత అతడు యెరూషలేముకు (ఈ పట్టణము)వెళ్ళి గమలీయేలు దగ్గర తన విద్యను ముగించాడు. అపొ.కా.లో వేరొకచోట, తన యవ్వనమంతా యెరూషలేములో గడిపినట్లు (26:4), అక్కడ తనకు బంధువులున్నట్లు (23:16) పౌలు సూచించాడు. 

22:4 తాను ఈ మార్గములోనున్న వారిని మరణము వరకు హింసించితిని అని పౌలు ఒప్పుకోవడం, అతడు సైఫనును రాళ్ళతో కొట్టిన సంఘటనలో లాగా (7:58), కేవలం ప్రేక్షకుడుగా మాత్రమే కాక, ఎంతో చురుకుగా పాల్గొన్నవాడు అని సూచిస్తుంది. 

22:5-21 అపొ.కా. లో ఇది పౌలు మారుమనస్సును గురించిన రెండవ వృత్తాంతం (9:7; 26:12-18).. 22:5 ఈ సత్యాలు పౌలు సామాజిక స్థాయి, స్థితులను గురించి సూచిస్తాయి. 

22-9 9:7 ప్రకారం, పౌలుతో ప్రయాణం చేస్తున్నవారు దమస్కు మార్గంలో అతనితో మాట్లాడిన స్వరాన్ని విన్నారు. కానీ ఎవరినీ చూడలేదు. ఈ వచనంలో, తనతో మాట్లాడినవాని స్వరము వారు వినలేదు అని పౌలే స్వయంగా చెప్పాడు. పౌలుతో ప్రయాణం చేస్తున్నవారు, స్వరాన్ని విని వుంటారు కానీ అది వారికి అర్థం అయివుండకపోవచ్చని ఇక్కడ ఉన్న వ్యాకరణం సమర్ధిస్తుంది. లేదా అది ప్రభువు స్వరం అని వారికి అర్థం అయ్యుండకపోవచ్చు. 

22:10 పౌలు మారుమనస్సుకు సంబంధించిన వృత్తాంతాలలో, ఇక్కడ మాత్రమే ఒక్క ప్రశ్న కాక రెండు ప్రశ్నలు అడిగినట్లు కనిపిస్తుంది. 

22:11 వారందరిలో పౌలు ఒక్కడే ఆ వెలుగుచేత గ్రుడ్డివాడయ్యాడని గమనించండి. 

22:14-15 మన పితరుల దేవుడు అని అననీయ పేర్కొనడం, అతడు, పౌలు ఇద్దరూ పా.ని. దేవుని సేవించేవారిని చూపుతుంది. నీతిమంతుడు అనే పదం, మెస్సీయకున్న బిరుదు అనేది స్పష్టం. 

22:17-21 పౌలు మారుమనస్సు పొందిన వృత్తాంతాలలో ఇది ఒక్కటే దేవాలయములో దర్శనం పొందడాన్ని పేర్కొంటుంది. ప్రభువుకు జవాబిస్తున్నప్పుడు (అందుకు నేను), క్రైస్తవ్యాన్ని హింసించేవాడుగా ఉన్న తాను, నాటకీయంగా క్రైస్తవ్యాన్ని ప్రకటించేవాడుగా మారడం, యెరూషలేములో ఉన్న యూదులైన క్రైస్తవుల మధ్య బలమైన సాక్ష్యం అవుతుందని కొత్తగా మారుమనస్సు పొందిన పౌలుకు అనిపించింది. కానీ ఈ సమయంలో అతన్ని వారంగీకరింపరు అని ప్రభువుకు తెలుసు. పౌలు మారుమనస్సుకు సంబంధించిన ఆరంభ సంశయాల కోసం 9:26 నోట్సు చూడండి. సైఫనును చంపడాన్ని గురించి వ.4; 7:58 నోట్సు చూడండి. 

22:22-23 అన్యజనులకు తన పరిచర్యను గురించి పౌలు పేర్కొనడం, యూదుల జాతీయతా వాదం మీద కొట్టినట్లయింది. 

22:24 పౌలు గ్రీకు మాట్లాడాడని, అలాగే అతడొక యూదుడని కూడా రోమీయుల సహస్రాధిపతికి తెలుసు. కాబట్టి, విచారణలో మొదటిగా అతన్ని కొరడాలతో కొట్టడం న్యాయమేనని అతడు భావించాడు. 

22:25 శిక్ష విధించబడని రోమీయుడైన మనుష్యుని కొరడాలతో కొట్టడం చట్టరీత్యా నేరమని పౌలుకు తెలుసు; 16:37 నోట్సు చూడండి..

22:26-28 అధికారులకు లంచాలివ్వడం ద్వారా (సుమారు ఒక సంవత్సరపు జీతమంత వెల) రోమా పౌరసత్వాన్ని పొందవచ్చు. కొన్నిసార్లు సామ్రాజ్యానికి మేలుచేసే సేవలు చేసిన పట్టణాలకు లేక వ్యక్తులకు పౌరసత్వం ఇవ్వబడేది. పౌలు పితరులలో ఒకరు రోమాకు గుర్తింపదగిన సేవ చేసివుంటారు - అది సైన్యంలో సేవచేయడంగాని లేక సైన్యానికి అవసరమైన గుడారాలు కుట్టడంవంటి అవసరం తీర్చడం కావచ్చు. ఏదేమైనా, పౌలుకు రోమా పౌరసత్వం వారసత్వంగా వచ్చింది. 

22:29 ఫిలిప్పీలో చూపినట్లుగా (16:37), రోమా పౌరసత్వపు విశిష్టత స్పష్టం. ఈ విధంగా రోమీయునితో తప్పుగా ప్రవర్తిస్తే భారీ జరిమానాలు విధించబడేవి. 

22:30 పౌలు సంకెళ్ళ నుండి లేక రోమా చెరసాల నుండి విడుదల పొందివుంటాడు. కానీ యూదుల మహాసభ సమకూడి అతని మీద యూదుల ధర్మశాస్త్రానికి సంబంధించిన ఆరోపణలు చేయడానికి ప్రయత్నించింది. ఈ సమయంలో అతడు రోమా సైనికుల సంరక్షణలోనే ఉన్నాడు. 


Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |