Acts - అపొ. కార్యములు 22 | View All

1. సహోదరులారా, తండ్రులారా, నేనిప్పుడు మీ యెదుట చెప్పు సమాధానము నాలకించుడి.

1. sahōdarulaaraa, thaṇḍrulaaraa, nēnippuḍu mee yeduṭa cheppu samaadhaanamu naalakin̄chuḍi.

2. అతడు హెబ్రీభాషలో మాటలాడుట వారు విని ఎక్కువ నిశ్శబ్దముగా ఉండిరి. అప్పుడతడు ఈలాగు చెప్పసాగెను.

2. athaḍu hebreebhaashalō maaṭalaaḍuṭa vaaru vini ekkuva nishshabdamugaa uṇḍiri. Appuḍathaḍu eelaagu cheppasaagenu.

3. నేను కిలికియలోని తార్సులో పుట్టిన యూదుడను. అయితే ఈ పట్టణములో గమలీయేలు పాదములయొద్ద పెరిగి, మన పితరుల ధర్మశాస్త్రసంబంధమగు నిష్ఠయందు శిక్షితుడనై, మీరందరు నేడు ఉన్న ప్రకారము దేవుని గూర్చి ఆసక్తుడనైయుండి

3. nēnu kilikiyalōni thaarsulō puṭṭina yooduḍanu. Ayithē ee paṭṭaṇamulō gamaleeyēlu paadamulayoddha perigi, mana pitharula dharmashaastrasambandhamagu nishṭhayandu shikshithuḍanai, meerandaru nēḍu unna prakaaramu dhevuni goorchi aasakthuḍanaiyuṇḍi

4. ఈ మార్గములోనున్న పురుషులను స్త్రీలను బంధించి చెరసాలలో వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని.

4. ee maargamulōnunna purushulanu streelanu bandhin̄chi cherasaalalō vēyin̄chuchu maraṇamuvaraku hinsin̄chithini.

5. ఇందునుగూర్చి ప్రధాన యాజకుడును పెద్దలందరును నాకు సాక్షులైయున్నారు. నేను వారివలన సహోదరులయొద్దకు పత్రికలు తీసికొని, దమస్కులోని వారినికూడ బంధించి దండించుటకై యెరూషలేమునకు తేవలెనని అక్కడికి వెళ్లితిని.

5. indunugoorchi pradhaana yaajakuḍunu peddalandarunu naaku saakshulaiyunnaaru. Nēnu vaarivalana sahōdarulayoddhaku patrikalu theesikoni, damaskulōni vaarinikooḍa bandhin̄chi daṇḍin̄chuṭakai yerooshalēmunaku thēvalenani akkaḍiki veḷlithini.

6. నేను ప్రయాణము చేయుచు దమస్కునకు సమీపించినప్పుడు మధ్యాహ్నకాలమందు ఆకాశమునుండి గొప్ప వెలుగు అకస్మాత్తుగా నా చుట్టు ప్రకాశించెను.

6. nēnu prayaaṇamu cheyuchu damaskunaku sameepin̄chinappuḍu madhyaahnakaalamandu aakaashamunuṇḍi goppa velugu akasmaatthugaa naa chuṭṭu prakaashin̄chenu.

7. నేను నేలమీద పడి సౌలా సౌలా, నీవెందుకు, నన్ను హింసించుచున్నావని నాతో ఒక స్వరము పలుకుట వింటిని.

7. nēnu nēlameeda paḍi saulaa saulaa, neevenduku, nannu hinsin̄chuchunnaavani naathoo oka svaramu palukuṭa viṇṭini.

8. అందుకు నేను ప్రభువా, నీవెవడవని అడిగినప్పుడు ఆయననేను నీవు హింసించుచున్న నజరేయుడనగు యేసును అని నాతో చెప్పెను.

8. anduku nēnu prabhuvaa, neevevaḍavani aḍiginappuḍu aayananēnu neevu hinsin̄chuchunna najarēyuḍanagu yēsunu ani naathoo cheppenu.

9. నాతోకూడ నున్నవారు ఆ వెలుగును చూచిరి గాని నాతో మాటలాడినవాని స్వరము వారు వినలేదు.

9. naathookooḍa nunnavaaru aa velugunu chuchiri gaani naathoo maaṭalaaḍinavaani svaramu vaaru vinalēdu.

10. అప్పుడు నేను ప్రభువా, నేనేమి చేయవలెనని అడుగగా, ప్రభువు నీవు లేచి దమస్కులోనికి వెళ్లుము; అక్కడ నీవు చేయుటకు నియమింపబడినవన్నియు నీకు చెప్పబడునని నాతో అనెను.

10. appuḍu nēnu prabhuvaa, nēnēmi cheyavalenani aḍugagaa, prabhuvu neevu lēchi damaskulōniki veḷlumu; akkaḍa neevu cheyuṭaku niyamimpabaḍinavanniyu neeku cheppabaḍunani naathoo anenu.

11. ఆ వెలుగు యొక్క ప్రభావమువలన నేను చూడలేక పోయినందున నాతోకూడ ఉన్నవారు నన్ను నడిపింపగా దమస్కులోనికి వచ్చితిని.

11. aa velugu yokka prabhaavamuvalana nēnu chooḍalēka pōyinanduna naathookooḍa unnavaaru nannu naḍipimpagaa damaskulōniki vachithini.

12. అంతట ధర్మశాస్త్రము చొప్పున భక్తి పరుడును, అక్కడ కాపురమున్న యూదులందరిచేత మంచిపేరు పొందినవాడునైన అననీయ అను ఒకడు నాయొద్దకు వచ్చి నిలిచి

12. anthaṭa dharmashaastramu choppuna bhakthi paruḍunu, akkaḍa kaapuramunna yoodulandarichetha man̄chipēru pondinavaaḍunaina ananeeya anu okaḍu naayoddhaku vachi nilichi

13. సౌలా! సహోదరా, దృష్టి పొందుమని నాతో చెప్పగా ఆ గడియలోనే నేను దృష్టిపొంది అతని చూచితిని.

13. saulaa! Sahōdharaa, drushṭi pondumani naathoo cheppagaa aa gaḍiyalōnē nēnu drushṭipondi athani chuchithini.

14. అప్పుడతడు మన పితరుల దేవుడు తన చిత్తమును తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నిన్ను నియ మించియున్నాడు;

14. appuḍathaḍu mana pitharula dhevuḍu thana chitthamunu telisikonuṭakunu, aa neethimanthuni choochuṭakunu, aayana nōṭimaaṭa vinuṭakunu ninnu niya min̄chiyunnaaḍu;

15. నీవు కన్నవాటిని గూర్చియు విన్న వాటిని గూర్చియు సకల మనుష్యులయెదుట ఆయనకు సాక్షివైయుందువు.

15. neevu kannavaaṭini goorchiyu vinna vaaṭini goorchiyu sakala manushyulayeduṭa aayanaku saakshivaiyunduvu.

16. గనుక నీవు తడవు చేయుట ఎందుకు? లేచి ఆయన నామమునుబట్టి ప్రార్థనచేసి బాప్తిస్మము పొంది నీ పాపములను కడిగివేసికొనుమని చెప్పెను.
యోవేలు 2:32

16. ganuka neevu thaḍavu cheyuṭa enduku? Lēchi aayana naamamunubaṭṭi praarthanachesi baapthismamu pondi nee paapamulanu kaḍigivēsikonumani cheppenu.

17. అంతట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చి దేవాలయములో ప్రార్థన చేయుచుండగా పరవశుడనై ప్రభువును చూచితిని.

17. anthaṭa nēnu yerooshalēmunaku thirigi vachi dhevaalayamulō praarthana cheyuchuṇḍagaa paravashuḍanai prabhuvunu chuchithini.

18. అప్పుడాయన నీవు త్వరపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘ్రముగా వెళ్లుము. నన్నుగూర్చి నీవిచ్చు సాక్ష్యము వారంగీకరింపరని నాతో చెప్పెను.

18. appuḍaayana neevu tvarapaḍi yerooshalēmu viḍichi sheeghramugaa veḷlumu. Nannugoorchi neevichu saakshyamu vaaraṅgeekarimparani naathoo cheppenu.

19. అందుకు నేను ప్రభువా, ప్రతి సమాజమందిరములోను నీయందు విశ్వాసముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచుకొట్టుచు నుంటినని వారికి బాగుగా తెలియును.

19. anduku nēnu prabhuvaa, prathi samaajamandiramulōnu neeyandu vishvaasamun̄chuvaarini nēnu cherasaalalō vēyuchukoṭṭuchu nuṇṭinani vaariki baagugaa teliyunu.

20. మరియు నీ సాక్షియైన స్తెఫను రక్తము చిందింపబడినప్పుడు నేనుకూడ దగ్గర నిలిచి అందుకు సమ్మతించి అతని చంపినవారి వస్త్రములకు కావలియుంటినని చెప్పితిని.

20. mariyu nee saakshiyaina stephanu rakthamu chindimpabaḍinappuḍu nēnukooḍa daggara nilichi anduku sammathin̄chi athani champinavaari vastramulaku kaavaliyuṇṭinani cheppithini.

21. అందుకు ఆయన వెళ్లుము, నేను దూరముగా అన్యజనులయొద్దకు నిన్ను పంపుదునని నాతో చెప్పెను.

21. anduku aayana veḷlumu, nēnu dooramugaa anyajanulayoddhaku ninnu pampudunani naathoo cheppenu.

22. ఈ మాటవరకు అతడు చెప్పినది వారు ఆలకించు చుండిరి. అప్పడు ఇటువంటివాడు బ్రదుకతగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి.

22. ee maaṭavaraku athaḍu cheppinadhi vaaru aalakin̄chu chuṇḍiri. Appaḍu iṭuvaṇṭivaaḍu bradukathagaḍu, bhoomimeeda uṇḍakuṇḍa vaanini champivēyuḍani kēkalu vēsiri.

23. వారు కేకలు వేయుచు తమపై బట్టలు విదుల్చుకొని ఆకాశముతట్టు దుమ్మెత్తి పోయుచుండగా

23. vaaru kēkalu vēyuchu thamapai baṭṭalu vidulchukoni aakaashamuthaṭṭu dummetthi pōyuchuṇḍagaa

24. వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో తెలిసికొనుటకై, సహస్రాధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొట్టి, విమర్శింపవలెనని చెప్పి, కోటలోనికి తీసికొనిపొండని ఆజ్ఞాపించెను.

24. vaarathaniki virōdhamugaa eelaagu kēkalu vēsina hēthuvēmō telisikonuṭakai, sahasraadhipathi koraḍaalathoo athanini koṭṭi, vimarshimpavalenani cheppi, kōṭalōniki theesikonipoṇḍani aagnaapin̄chenu.

25. వారు పౌలును వారులతో కట్టుచున్నప్పుడు అతడు తన దగ్గర నిలిచియున్న శతాధిపతిని చూచిశిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుష్యుని కొరడాలతో కొట్టుటకు మీకు అధికారమున్నదా? అని యడిగెను.

25. vaaru paulunu vaarulathoo kaṭṭuchunnappuḍu athaḍu thana daggara nilichiyunna shathaadhipathini chuchishiksha vidhimpakayē rōmeeyuḍaina manushyuni koraḍaalathoo koṭṭuṭaku meeku adhikaaramunnadaa? Ani yaḍigenu.

26. శతాధిపతి ఆ మాట విని సహస్రాధిపతి యొద్దకు వచ్చి నీవేమి చేయబోవుచున్నావు? ఈ మనుష్యుడు రోమీయుడు సుమీ అనెను.

26. shathaadhipathi aa maaṭa vini sahasraadhipathi yoddhaku vachi neevēmi cheyabōvuchunnaavu? ee manushyuḍu rōmeeyuḍu sumee anenu.

27. అప్పుడు సహస్రాధిపతి వచ్చి అతనిని చూచినీవు రోమీయుడవా? అది నాతో చెప్పు మనగా

27. appuḍu sahasraadhipathi vachi athanini chuchineevu rōmeeyuḍavaa? adhi naathoo cheppu managaa

28. అతడు అవునని చెప్పెను. సహస్రాధిపతి నేను బహు ద్రవ్యమిచ్చి యీ పౌరత్వము సంపాదించు కొంటిననెను; అందుకు పౌలునేనైతే పుట్టుకతోనే రోమీయుడ ననెను.

28. athaḍu avunani cheppenu. Sahasraadhipathi nēnu bahu dravyamichi yee pauratvamu sampaadhin̄chu koṇṭinanenu; anduku paulunēnaithē puṭṭukathoonē rōmeeyuḍa nanenu.

29. కాబట్టి అతని విమర్శింపబోయిన వారు వెంటనే అతనిని విడిచిపెట్టిరి. మరియు అతడు రోమీయుడని తెలిసికొన్నప్పుడు అతని బంధించినందుకు సహస్రాధిపతికూడ భయపడెను.

29. kaabaṭṭi athani vimarshimpabōyina vaaru veṇṭanē athanini viḍichipeṭṭiri. Mariyu athaḍu rōmeeyuḍani telisikonnappuḍu athani bandhin̄chinanduku sahasraadhipathikooḍa bhayapaḍenu.

30. మరునాడు, యూదులు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తాను నిశ్చయముగా తెలిసికొనగోరి, సహస్రాధిపతి అతని వదిలించి, ప్రధానయాజకులును మహాసభవారందరును కూడి రావలెనని ఆజ్ఞాపించి, పౌలును తీసి కొనివచ్చి వారియెదుట నిలువబెట్టెను.

30. marunaaḍu, yoodulu athanimeeda mōpina nēramēmō thaanu nishchayamugaa telisikonagōri, sahasraadhipathi athani vadhilin̄chi, pradhaanayaajakulunu mahaasabhavaarandarunu kooḍi raavalenani aagnaapin̄chi, paulunu theesi konivachi vaariyeduṭa niluvabeṭṭenu.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |