Jeremiah - యిర్మియా 40 | View All

1. రాజదేహసంరక్షకులకధిపతియైన నెబూజరదాను యెరూషలేములోనుండియు యూదాలోనుండియు బబులోనునకు చెరగా కొనిపోబడిన బందీ జనులందరిలోనుండి, సంకెళ్లచేత కట్టబడియున్న యిర్మీయాను తీసికొని రామాలో నుండి పంపివేయగా, యెహోవా యొద్దనుండి అతనికి ప్రత్యక్షమైన వాక్కు.

2. రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి యిర్మీయాను అవతలికి తీసికొపోయి అతనితో ఈలాగు మాటలాడెను ఈ స్థలమునకు నేను ఈ కీడు చేసెదనని నీ దేవుడగు యెహోవా ప్రకటించెను గదా.

3. తాను చెప్పిన ప్రకారము యెహోవా దాని రప్పించి చేయించెను, మీరు యెహోవాకు విరోధముగా పాపముచేసి ఆయన మాటలు వినక పోతిరి గనుక మీకీగతి పట్టినది.

4. ఆలకించుము, ఈ దినమున నేను నీ చేతుల సంకెళ్లను తీసి నిన్ను విడిపించుచున్నాను, నాతోకూడ బబులోనునకు వచ్చుట మంచిదని నీకు తోచినయెడల రమ్ము, నేను నిన్ను భద్రముగా కాపాడెదను; అయితే బబులోనునకు నాతోకూడ వచ్చుట మంచిదికాదని నీకు తోచినయెడల రావద్దు, దేశమంతట నీకేమియు అడ్డములేదు, ఎక్కడికి వెళ్లుట నీ దృష్టికి అను కూలమో, యెక్కడికి వెళ్లుట మంచిదని నీకు తోచునో అక్కడికి వెళ్లుము.

5. ఇంకను అతడు తిరిగి వెళ్లక తడవు చేయగా రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి అతనితో ఈలాగు చెప్పెను బబులోను రాజు షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదల్యాను యూదాపట్టణములమీద నియమించి యున్నాడు, అతని యొద్దకు వెళ్లుము; అతని యొద్ద నివసించి ప్రజలమధ్యను కాపురముండుము, లేదా యెక్కడికి వెళ్లుట నీ దృష్టికి అనుకూలమో అక్కడికే వెళ్లుము. మరియు రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి అతనికి బత్తెమును బహుమానము ఇచ్చి అతని సాగనంపగా

6. యిర్మీయా మిస్పాలోనుండు అహీకాము కుమారుడైన గెదల్యాయొద్దకు వెళ్లి అతనితో కూడ దేశములో మిగిలిన ప్రజలమధ్య కాపురముండెను.

7. అయితే అచ్చటచ్చటనుండు సేనల యధిపతులందరును వారి పటాలపువారును, బబులోనురాజు అహీకాము కుమారుడైన గెదల్యాను దేశముమీద అధికారిగా నియమించి, బబులోనునకు చెరగొని పోబడక నిలిచినవారిలో స్త్రీలను పురుషులను పిల్లలను, దేశములోని అతినీరసులైన దరిద్రులను అతనికి అప్పగించెనని వినిరి.

8. కాగా నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలును కారేహ కుమారులైన యోహానాను యోనాతానులును తన్హుమెతు కుమారుడైన శెరాయాయును నెటోపాతీయుడైన ఏపయి కుమారులును మాయ కాతీయుడైనవాని కుమారుడగు యెజన్యాయును వారి పటాలపువారును మిస్పాలో నుండిన గెదల్యాయొద్దకు వచ్చిరి.

9. అప్పుడు షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదల్యా ప్రమాణముచేసి వారితోను వారి పటాలపువారితోను ఈలాగు చెప్పెను-మీరు కల్దీయులను సేవించుటకు భయపడకుడి, దేశములో కాపురముండి బబులోనురాజును సేవించినయెడల మీకు మేలు కలుగును.

10. నేనైతేనో నాయొద్దకు వచ్చు కల్దీయుల యెదుట నిలుచుటకై మిస్పాలో కాపురముందును గాని మీరు ద్రాక్షారసమును వేసవికాల ఫలములను తైలమును సమకూర్చుకొని, మీ పాత్రలలో వాటిని పోసికొని మీరు స్వాధీనపరచుకొనిన పట్టణములలో కాపురముండుడి.

11. మోయాబులో నేమి అమ్మోనీయుల మధ్యనేమి ఎదోములో నేమి యేయే ప్రదేశములలోనేమి యున్న యూదులందరు బబులోనురాజు యూదాలో జనశేషమును విడిచెననియు, షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదల్యాను వారిమీద నియమించెననియు వినినప్పుడు

12. అందరును తాము తోలివేయబడిన స్థలములన్నిటిని విడిచి మిస్పాకు గెదల్యాయొద్దకు వచ్చి బహు విస్తారము ద్రాక్షారసమును వేసవికాలపు పండ్లను సమకూర్చుకొనిరి.

13. మరియకారేహ కుమారుడైన యోహానానును, అచ్చటచ్చటనున్న సేనల యధిపతులందరును మిస్పా లోనున్న గెదల్యాయొద్దకు వచ్చి

14. నిన్ను చంపుటకు అమ్మోనీయుల రాజైన బయలీను నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలును పంపెనని నీకు తెలియదా అని చెప్పిరి. అయితే అహీకాము కుమారుడైన గెదల్యా వారి మాట నమ్మలేదు.

15. కారేహ కుమారుడగు యోహానాను మిస్పాలో గెదల్యాతో రహస్యముగా ఇట్లనెను నీ యొద్దకు కూడివచ్చిన యూదులందరు చెదరిపోవునట్లును, యూదా జనశేషము నశించు నట్లును నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలు నిన్ను చంపనేల?దయచేసి నన్ను వెళ్లనిమ్ము,ఎవనికి తెలియకుండ నేను వానిని చంపెదను.

16. అందుకు అహీకాము కుమారుడైన గెదల్యా కారేహ కుమారుడైన యోహానానుతో ఇష్మాయేలునుగూర్చి నీవు అబద్ధమాడుచున్నావు, నీవాకార్యము చేయకూడదనెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
40:1-6 ఈ వాక్యభాగం 39:11-14 వచనాల్ని విశదీకరిస్తుంది, వాటికి అనుబంధంగా కూడా ఉంది (అక్కడ వివరణ చూడండి). 

40:1 యెహోవాయొద్దనుండి అతనికి (యిర్మీయా) ప్రత్యక్షమైన వాక్కును 42:9 వరకు ప్రకటించలేదు. బబులోను రాజు యొక్క రాజదేహ సంరక్షకుల అధిపతి యిర్మీయాను రామా దగ్గర విడుదల చేశాడు. ప్రస్తుత ఇర్- రామ్ అయిన నాటి రామా యెరూషలేముకు ఉత్తరంలో సుమారు అయిదు మైళ్ల దూరంలో ఉంది. బబులోను చెరలోకి వెళ్లేవారికి ఇది మజిలీ చోటు. బహుశా బబులోనువారు యిర్మీయాకు సంకెళ్లు వేసి చెరలోకి తరలించడం పొరబాటున జరిగిన పని అయ్యుండవచ్చు. 

40:2-3 బబులోనీయుడైన నెబూజరదాను ఈ విధంగా ఉన్నతమైన హెబ్రీ వేదాంతాన్ని మాట్లాడ గలగడం గురించి కొందరు పండితులకు సందేహాలున్నాయి. అయితే, అష్బూరీయులు తమ శత్రువుల మనోభావాల్ని దెబ్బదీయడం కోసం శత్రువుల మతపరమైన నమ్మకాల్ని నిశితంగా పరిశీలించేవారని 2రాజులు 18:22 నుండి స్పష్టంగా తెలిసిన విషయం . ఈ రాజదేహ సంరక్షకుల అధిపతికి యిర్మీయా సందేశాల గురించి తెలిసి ఉండవచ్చు. బహుశా రాయబారులు పంపించిన సందేశాల ద్వారా, లేదా చెరలో ఉన్నవారికి యిర్మీయా పంపించిన లేఖల ద్వారా గాని లేదా బబులోను పక్షాన చేరిన యూదావారి నుండి గాని తెలుసుకొని ఉండవచ్చు.

40:5 షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదల్యా దగ్గరకు వెళ్లాలని యిర్మీయాకు చెప్పారు. 1935 సంవత్సరంలో లాకీషు దగ్గర శిథిలాల త్రవ్వకం చేపట్టిన జేమ్స్ స్టార్కీ ఈ మాటలతో ఉన్న ముద్ర నొకదాన్ని కనుగొన్నాడు: “గెదల్యాహు, గృహనిర్వాహకుడు”, అంటే రాజపరివారం మీద అధిపతి (యెషయా 36:22). గెడల్యా అనే పేరు సామాన్యంగా చాలా మందికి ఉండే పేరైనప్పటికీ ఇక్కడున్న వ్యక్తి ఆ గెదల్యానే అయ్యుండవచ్చు. హెబ్రీలో “గృహనిర్వాహకుడు" అనే బిరుదు రాజపరివారంలోని పాలనాధికారిని సూచిస్తున్నది. 

40:6 మిస్పా బహుశా ప్రస్తుత టెల్ ఎన్-నస్బె అయ్యుండవచ్చు, ఇది యెరూషలేముకు ఉత్తరంలో సుమారు ఎనిమిది మైళ్ల దూరంలో ఉంది. కొందరు ఇది రామాకు నైరుతిదిశలో నాలుగు మైళ్ల దూరంలో ఉన్న ప్రస్తుత
నబి సమ్విల్ అని చెబుతారు. గెదల్యా దీన్ని తన పరిపాలనా కేంద్రంగా అ చేసుకొన్నాడు.

40:7-8 బబులోనువారు యూదా ప్రజల్ని చెరలోకి తీసుకొని వెళ్లిన తర్వాత, యూదాలో శాంతిభద్రతల్ని కాపాడే నాయకులు లేకపోవడం వలన అప్పటివరకు దాగి ఉన్న గెరిల్లా తిరుగుబాటు దళాలు బయటికి వచ్చాయి. రాజ వంశానికి చెందిన ఒకరో ఇద్దరో తప్ప, యూదాలో మిగిలిన ప్రజలు అణగారినవారు మాత్రమే (43:6). నెటోపాతీయులుండే నెటోపా యూదాలో బేల్లెహేముకు, తెకోవకు మధ్య ఉన్న పట్టణం. మాయకాతీయులుండే మయకా హెర్మోనుకు ఆగ్నేయంలో ఉంది.

40:9 అధికారియైన గెదల్యా గెరిల్లా దళాల్ని శాంతింపజేసి దేశంలో వారు నివాసం ఉండాలని ప్రమాణ పూర్వకమైన సలహా ఇచ్చాడు. గెదర్య వీరికి, బబులోను వారికి మధ్య మధ్యవర్తిగా ఉన్నాడు. 

40:10 బబులోను వారు నాశనం చేయని కొన్ని పట్టణాలు, ముఖ్యంగా యెరూషలేముకు ఉత్తరంలో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. 

40:11-12 శరణార్థులైన యూదులు మోయాబునుండి అమ్మోనునుండి ఎదోమునుండి యేయే ప్రదేశముల లోనేమి నున్నవారు అక్కడనుండి తిరిగి రావడం ప్రారంభించారు. వేసవికాలం ముగియబోతున్నది. చలికాలం కోసం, బబులోను వారికి పన్నులు చెల్లించడం కోసం పంట కూర్చుకొనడం చాలా అవసరం (బహు విస్తారము ద్రాక్షారసమును వేసవికాలపు పండ్లను సమకూర్చుకొనిరి), ఒక విషయం మాత్రం స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది, యూదాను జయించినవారు నేలను బీడుపెట్టలేదు. 

40:13-14 అమ్మోనీయుల రాజైన బయలీసు కొత్తగా నియమితుడైన అధికారిని చంపడానికి ఇష్మాయేలును పంపించాడని యోహానాను గెదల్యాను హెచ్చరించాడు. 

40:15-16 ఇష్మాయేలు విషయాన్ని యోహానాను ముందుగానే చెప్పినప్పటికీ గెదల్యా అతణ్ణి అడ్డుకొనే ఏ ప్రయత్నమూ చేయలేదు. ఇష్మాయేలు గురించి వస్తున్న వదంతులు అబద్ధమని గెదర్య భావించాడు.


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |