Amos - ఆమోసు 2 | View All

1. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మోయాబు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు చేసిన దోషములనుబట్టి నేను తప్ప కుండ దానిని శిక్షింతును; ఏలయనగా వారు ఎదోమురాజు ఎముకలను కాల్చి సున్నముచేసిరి.

2. మోయాబుమీద నేను అగ్నివేసెదను, అది కెరీయోతు నగరులను దహించి వేయును. గొల్లును రణకేకలును బాకానాదమును విన బడుచుండగా మోయాబు చచ్చును.

3. మోయాబీయులకు న్యాయాధిపతియుండకుండ వారిని నిర్మూలము చేసెదను, వారితోకూడ వారి అధిపతులనందరిని నేను సంహరించెదనని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

4. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా యూదా మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు చేసిన దోషములనుబట్టి నేను తప్పకుండ వారిని శిక్షింతును; ఏలయనగా వారు తమ పితరు లనుసరించిన అబద్ధములను చేపట్టి, మోసపోయి యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును విసర్జించి, ఆయన విధులను గైకొనక పోయిరి.

5. యూదామీద నేను అగ్ని వేసెదను, అది యెరూషలేము నగరులను దహించివేయును.

6. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఇశ్రాయేలు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు చేసిన దోషములనుబట్టి నేను తప్పకుండ దానిని శిక్షింతును; ఏలయనగా ద్రవ్యమునకై దాని జనులు నీతిమంతులను అమ్మి వేయుదురు; పాదరక్షలకొరకై బీదవారిని అమ్మి వేయుదురు.

7. దరిద్రుల నోటిలో మన్ను వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల త్రోవకు అడ్డము వచ్చెదరు; తండ్రియు కుమారుడును ఒకదానినే కూడి నా పరిశుద్ధనామమును అవమానపరచుదురు;

8. తాకట్టుగా ఉంచబడిన బట్టలను అప్పగింపక వాటిని పరచుకొని బలి పీఠములన్నిటియొద్ద పండుకొందురు. జుల్మానా సొమ్ముతో కొనిన ద్రాక్షారసమును తమ దేవుని మందిరములోనే పానము చేయుదురు.

9. దేవదారు వృక్షమంత యెత్తయిన వారును సిందూరవృక్షమంత బలముగల వారునగు అమోరీయులను వారిముందర నిలువకుండ నేను నాశనము చేసితిని గదా; పైన వారి ఫలమును క్రింద వారి మూలమును నేను నాశనము చేసితిని గదా,

10. మరియఐగుప్తుదేశములో నుండి మిమ్మును రప్పించి, అమోరీయుల దేశమును మీకు స్వాధీనపర చవలెనని నలువది సంవత్సరములు అరణ్యమందు మిమ్మును నడిపించితిని గదా.

11. మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని ప్రవక్తలుగాను, మీ ¸యౌవనులలో కొందరిని నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశ్రాయేలీయు లారా, యీ మాటలు నిజమైనవికావా? ఇదే యెహోవా వాక్కు.

12. అయితే నాజీరులకు మీరు ద్రాక్షారసము త్రాగించితిరి, ప్రవచింపవద్దని ప్రవక్తలకు ఆజ్ఞ ఇచ్చితిరి.

13. ఇదిగో పంటచేని మోపుల నిండుబండి నేలను అణగ ద్రొక్కునట్లు నేను మిమ్మును అణగద్రొక్కుదును.

14. అప్పుడు అతివేగియగు వాడు తప్పించుకొన జాలకపోవును, పరాక్రమశాలి తన బలమునుబట్టి ధైర్యము తెచ్చుకొన జాలక పోవును, బలాఢ్యుడు తన ప్రాణము రక్షించుకొన జాలకుండును.

15. విలుకాడు నిలువజాలకపోవును, వడిగా పరుగెత్తువాడు తప్పించు కొనలేకపోవును, గుఱ్ఱము ఎక్కిన వాడు తన ప్రాణమును రక్షించుకొనలేకపోవును.

16. మరియు ఆ దినమందు బలాఢ్యులలో బహు ధైర్యము గలవాడు దిగంబరియై పారిపోవును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
2:1-3 మోయాబు “ఎదోము రాజు ఎముకలను కాల్చి సున్నం" చేయడం అనే ఆరోపణ గురించి వ్యాఖ్యాతలు తర్జనభర్జన పడుతున్నారు. అది మానవ దేహాన్ని అవమానానికి గురిచేయడాన్ని సూచిస్తుందని కొందరు అంటే, ఒకని ఎముకలను కాల్చడం ద్వారా వానికి పునరుత్థానంలో పాలు లేకుండా చేయడం కోసం అలా చేస్తారు అని మరికొందరి భావన. కాని అలాంటి నమ్మకానికి ఆధారాలు లేవు. సున్నంతో గోడలకు పూతపూసేవారు. పురాతన యూదా వ్యాఖ్యానం చెప్పేదాన్ని బట్టి, మోయాబు రాజు తన అంతపుర గోడలకు సున్నం వేయించాడు. అష్పూరు రాజులు తరచూ తమ గోడలపై తాము శత్రువులపై చేసిన హింసాకాండను దృశ్యాలుగా చిత్రీకరించుకునేవారని అంటారు. 

2:4-5 అన్యజాతులన్నీ మానవాళిపై చేసిన నేరాల గురించిన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటే, యూదా మాత్రం ధర్మశాస్త్రంలో వివరించిన విధంగా యెహోవాతో తాము చేసుకున్న నిబంధన పట్ల అపనమ్మకత్వం విషయంలో నిందను ఎదుర్కొంది. విగ్రహాలను ఇక్కడ అబద్దములు అని పేర్కొన్నారు. 

2:6 పాదరక్షల కొరకై బీదవారిని అమ్మివేయడం, చిన్నమొత్తంలో అప్పు తీసుకున్నవాడిని సహితం బానిసత్వానికి అమ్మివేయడాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. 

2:7-8 మతసంబంధమైన పుణ్యస్థలాలలో చేసిన దురాగతాలను ఈ వచనాల్లో వివరించారు. ఆ పుణ్యస్థలాలకు చెందిన దేవదాసీలతో పురుషులు లైంగిక సంబంధాలు నెరపేవారు. చివరికి తండ్రియు కుమారుడును ఒకే స్త్రీతో వ్యభిచరించే స్థాయికి దిగజారిపోయారు. తాము తాకట్టుగా తీసుకున్న పేదల బట్టలపై పడుకొని వారు ఈ వ్యభిచారంలో పాల్గొనేవారు. పల్లెలలోని ప్రతి అన్యదేవతల బలిపీఠం దగ్గరా వారు ఇలా చేశారు. నిస్సహాయులైన ప్రజలనుండి లాక్కున్న ద్రాక్షరసమును ఆ విగ్రహాల దగ్గర తాగుతూ జుగుప్సాకరంగా ప్రవర్తించారు.

2:9-12. ఈ భాగంలో దేవుడు తనను అవమానపరచి తృణీకరించిన ఇశ్రాయేలుపై తాను చూపిన దయను చారిత్రాత్మకంగా వారికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు.

2:9-10 చారిత్రక సంఘటనల కాలక్రమాన్ని పక్కనబెట్టి ఇశ్రాయేలీయుల నిర్గమనం, అరణ్యప్రయాణం (వ.10) కన్నా ముందు కనాను స్వాధీనం గురించి పేర్కొనబడింది (వ. 9). కేవలం దేవుని దయవల్లనే ఇశ్రాయేలీయులు ఈ భూమిని స్వాధీనం చేసుకోగలిగారనీ, దేవుడు కావాలనుకుంటే వారిని అంతే సులువుగా బయటికి వెళ్ళగొట్టగలడనీ వారు గ్రహించాలని ఈ విధంగా చెప్పి ఉండవచ్చు. 

2:11-12 దేవుని చిత్తానికి వ్యాఖ్యాతలుగా ఉన్న ప్రవక్తలు, దేవునిపట్ల అత్యంత భక్తికి ఉదాహరణలైన నాజీరులు, దేవుని ప్రతినిధులుగా ప్రజలను నీతివైపుకు తిప్పడానికి వచ్చారు. వారిద్దరినీ ఇశ్రాయేలీయులు తృణీకరించడం అంటే వారు నేరుగా దేవుణ్ణి తృణీకరించడమే. 

2:13 ఈ వచనంలోని హెబ్రీ భాష చాలా కఠినం. మరొక తర్జుమా ఏమిటంటే, “ఒక బండి తనమీద వేసిన పనలతో కుంగిపోయినట్లు నేను మీ బరువు కింద కుంగిపోయాను". ఇదే సరైన భావమైతే, ఇశ్రాయేలీయుల
మొండివైఖరితో దేవుడు ఎంత విసిగిపోయాడో చూపుతుంది. 

2:14-16 ఇశ్రాయేలీయుల సైన్యం ఆ యుద్ధంలో కూలిపోతుంది. సైనికులను వారి పరాక్రమాన్ని బట్టి, సైన్యంలో వారి ప్రత్యేకతను బట్టి వర్ణించాడు. వ.14లో, "అతివేగి యగువాడు" అంటే వేగంగా పరుగెత్తి ఓటమిని తప్పించుకోగలిగే సైనికుణ్ణి సూచిస్తుంది, "పరాక్రమశాలి" అంటే సాధారణంగా యుద్ధంలో చివరివరకూ నిలబడగలిగేవాడు. వ.14 చివరిలో, వ.15 లో నాలుగు ప్రత్యేకమైన సైనిక నైపుణ్యాలు ఉన్నాయి: బలాడ్యుడు (యుద్ధంలోని ముఖ్య భాగంలో ఉండే బలమైన సైన్యాన్ని సూచిస్తుంది), విలుకాడు, వడిగా పరుగెత్తువాడు (తేలికైన కాల్బలం), గుఱ్ఱం ఎక్కినవాడు (అశ్వికదళం). చివరిగా వ.16లో "బలాధ్యులలో బహు ధైర్యము గలవాడు" (సంహారం జరుగుతూ ఉన్నచోట స్థిరంగా నిలబడి పోరాడే విషయంలో ఆధారపడదగినవాడు), దిగంబరియై (తన ఆయుధాలను, కవచాలను, డాలును విసిరివేసి) పారిపోతాడు. 


Shortcut Links
ఆమోసు - Amos : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |