Kings II - 2 రాజులు 4 | View All

1. అంతట ప్రవక్తల శిష్యులలో ఒకని భార్యనీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయెను; అతడు యెహోవా యందు భక్తిగలవాడై యుండెనని నీకు తెలిసేయున్నది; ఇప్పుడు అప్పులవాడు నా యిద్దరు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండుటకై వారిని పట్టుకొని పోవుటకు వచ్చి యున్నాడని ఎలీషాకు మొఱ్ఱ పెట్టగా

2. ఎలీషానా వలన నీకేమి కావలెను? నీ యింటిలో ఏమి యున్నదో అది నాకు తెలియ జెప్పుమనెను. అందుకామెనీ దాసు రాలనైన నా యింటిలో నూనెకుండ యొకటి యున్నది; అది తప్ప మరేమియు లేదనెను.

3. అతడునీవు బయటికి పోయి, నీ యిరుగు పొరుగు వారందరియొద్ద దొరుకగలిగిన వట్టి పాత్రలన్నిటిని ఎరవు పుచ్చుకొనుము;

4. అప్పుడు నీవు నీ యింటిలోకి వచ్చి నీవును నీ కుమారులును లోపల నుండి తలుపుమూసి, ఆ పాత్రలన్నిటిలో నూనె పోసి, నిండినవి యొకతట్టున ఉంచుమని ఆమెతో సెలవియ్యగా

5. ఆమె అతని యొద్దనుండి పోయి, తానును కుమారులును లోపలనుండి తలుపుమూసి, కువ రులు తెచ్చిన పాత్రలలో నూనె పోసెను.

6. పాత్రలన్నియు నిండిన తరువాత ఇంక పాత్రలు తెమ్మని ఆమె తన కుమారునితో చెప్పగా వాడుమరేమియు లేవని చెప్పెను. అంతలొనూనె నిలిచి పోయెను.

7. ఆమె దైవజనుడైన అతని యొద్దకు వచ్చి సంగతి తెలియజెప్పగా అతడునీవు పోయి ఆ నూనెను అమ్మి నీ అప్పు తీర్చి మిగిలినదానితో నీవును నీ పిల్లలును బ్రదుకుడని ఆమెతో చెప్పెను.

8. ఒక దినమందు ఎలీషా షూనేము పట్టణమునకు పోగా అచ్చట ఘనురాలైన యొక స్త్రీభోజనమునకు రమ్మని అతని బలవంతముచేసెను గనుక అతడు ఆ మార్గమున వచ్చినప్పుడెల్ల ఆమె యింట భోజనము చేయుచువచ్చెను.
మత్తయి 10:41

9. కాగా ఆమె తన పెనిమిటిని చూచి మనయొద్దకు వచ్చుచు పోవుచున్నవాడు భక్తిగల దైవజనుడని నేనెరుగు దును.

10. కావున మనము అతనికి గోడమీద ఒక చిన్నగది కట్టించి, అందులో అతని కొరకు మంచము, బల్ల, పీట దీప స్తంభము నుంచుదము; అతడు మనయొద్దకు వచ్చునప్పుడెల్ల అందులో బసచేయవచ్చునని చెప్పెను.

11. ఆ తరువాత అతడు అక్కడికి ఒకానొక దినమున వచ్చి ఆ గదిలో చొచ్చి అక్కడ పరుండెను.

12. పిమ్మట అతడు తన దాసుడైన గేహజీని పిలిచిఈషూనేమీయురాలిని పిలువు మనగా వాడు ఆమెను పిలిచెను. ఆమె వచ్చి అతని ముందర నిలువబడినప్పుడు

13. అతడునీవు ఇంత శ్రద్ధా భక్తులు మాయందు కనుపరచితివి నీకు నేనేమి చేయవలెను? రాజుతోనైనను సైన్యాధిపతితోనైనను నిన్నుగూర్చి నేను మాటలాడవలెనని కోరుచున్నావా అని అడుగుమని గేహజీకి ఆజ్ఞ ఇయ్యగా వాడు ఆ ప్రకారము ఆమెతో అనెను. అందుకామెనేను నా స్వజనులలో కాపుర మున్నాననెను.

14. ఎలీషాఆమె నేనేమి చేయకోరుచున్నదని వాని నడుగగా గేహజీఆమెకు కుమారుడు లేడు; మరియు ఆమె పెనిమిటి ముసలివాడని అతనితో చెప్పెను.

15. అందుకతడుఆమెను పిలువుమనగా వాడు ఆమెను పిలిచెను.

16. ఆమె వచ్చి ద్వారమందు నిలువగా ఎలీషామరుసటి యేట ఈ రుతువున నీ కౌగిట కుమారుడుండు నని ఆమెతో అనెను. ఆమె ఆ మాట వినిదైవజనుడవైన నా యేలినవాడా, ఆలాగు పలుకవద్దు; నీ దాసురాలనైన నాతో అబద్ధమాడవద్దనెను.

17. పిమ్మట ఆ స్త్రీ గర్భ వతియై మరుసటి యేట ఎలీషా తనతో చెప్పిన కాలమున కుమారుని కనెను.

18. ఆ బిడ్డ యెదిగిన తరువాత ఒకనాడు కోత కోయువారియొద్దనున్న తన తండ్రి దగ్గరకుపోయి అక్కడ ఉండగా వాడునా తలపోయెనే నా తలపోయెనే, అని తన తండ్రితో చెప్పెను.

19. అతడు వానిని ఎత్తుకొని తల్లియొద్దకు తీసికొని పొమ్మని పనివారిలో ఒకనికి చెప్పగా

20. వాడు ఆ బాలుని ఎత్తికొని వాని తల్లియొద్దకు తీసికొనిపోయెను. పిల్లవాడు మధ్యాహ్నమువరకు తల్లి తొడమీద పండుకొని యుండి చనిపోయెను.

21. అప్పుడు ఆమె పిల్లవానిని దైవజనుని మంచముమీద పెట్టి తలుపువేసి బయటికి వచ్చి

22. ఒక పనివానిని ఒక గాడిదను నాయొద్దకు పంపుము;నేను దైవజనునియొద్దకు పోయి వచ్చెదనని తన పెని మిటితో ఆమె యనగా

23. అతడునేడు అమావాస్య కాదే; విశ్రాంతి దినముకాదే; అతనియొద్దకు ఎందుకు పోవుదువని యడుగగా ఆమెనేను పోవుట మంచిదని చెప్పి

24. గాడిదకు గంతకట్టించి తాను ఎక్కి తన పని వానితోశీఘ్రముగా తోలుము, నేను నీకు సెలవిచ్చి తేనే గాని నిమ్మళముగా తోలవద్దనెను.

25. ఈ ప్రకారము ఆమె పోయి కర్మెలు పర్వతమందున్న ఆ దైవజనునియొద్దకు వచ్చెను. దైవజనుడు దూరమునుండి ఆమెను చూచి అదిగో ఆ షూనేమీయురాలు;
హెబ్రీయులకు 11:35

26. నీవు ఆమెను ఎదు ర్కొనుటకై పరుగున పోయినీవును నీ పెనిమిటియు నీ బిడ్డయు సుఖముగా ఉన్నారా అని అడుగుమని తన పనివాడైన గేహజీతో చెప్పి పంపెను. అందుకామెసుఖముగా ఉన్నామని చెప్పెను.

27. పిమ్మట ఆమె కొండ మీదనున్న దైవజనునియొద్దకు వచ్చి అతని కాళ్లు పట్టు కొనెను. గేహజీ ఆమెను తోలివేయుటకు దగ్గరకు రాగా దైవజనుడుఆమె బహు వ్యాకులముగా ఉన్నది, యెహోవా ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగు చేసెను; ఆమె జోలికి పోవద్దని వానికి ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

28. అప్పుడు ఆమెకుమారుడు కావలెనని నేను నా యేలిన వాడవైన నిన్ను అడిగితినా? నన్ను భ్రమపెట్టవద్దని నేను చెప్పలేదా? అని అతనితో మనవి చేయగా

29. అతడునీ నడుము బిగించు కొని నా దండమును చేతపట్టుకొని పొమ్ము; ఎవరైనను నీకు ఎదురుపడిన యెడల వారికి నమస్కరింపవద్దు; ఎవరైనను నీకు నమస్కరించినయెడల వారికి ప్రతి మర్యాద చేయవద్దు; అక్కడికి పోయి నా దండమును ఆ బాలుని ముఖముమీద పెట్టుమని గేహజీకి ఆజ్ఞ ఇచ్చి పంపెను.
లూకా 10:4, లూకా 12:35

30. తల్లి ఆ మాట వినియెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నిన్ను విడువనని చెప్పగా అతడు లేచి ఆమెతో కూడ పోయెను.

31. గేహజీ వారికంటె ముందుగా పోయి ఆ దండమును బాలుని ముఖముమీద పెట్టెను గాని యే శబ్దమును రాకపోయెను, ఏమియు వినవచ్చినట్టు కన బడలేదు గనుక వాడు ఏలీషాను ఎదుర్కొనవచ్చి బాలుడు మేలుకొనలేదని చెప్పెను.

32. ఎలీషా ఆ యింట జొచ్చి, బాలుడు మరణమైయుండి తన మంచముమీద పెట్టబడి యుండుట చూచి

33. తానే లోపలికిపోయి వారిద్దరే లోపలనుండగా తలుపువేసి, యెహోవాకు ప్రార్థనచేసి
మత్తయి 6:6

34. మంచముమీద ఎక్కి బిడ్డమీద తన్ను చాచుకొని తన నోరు వాని నోటిమీదను తన కండ్లు వాని కండ్లమీదను తన చేతులు వాని చేతులమీదను ఉంచి, బిడ్డమీద పొడుగుగా పండుకొనగా ఆ బిడ్డ ఒంటికి వెట్ట పుట్టెను.

35. తాను దిగి యింటిలో ఇవతలనుండి యవతలకు ఒకసారి తిరిగి నడచి, మరల మంచముమీద ఎక్కి వాని మీద పొడుగుగా పండుకొనగా బిడ్డ యేడుమారులు తుమ్మి కండ్లు తెరచెను.

36. అప్పుడతడు గేహజీని పిలిచిఆ షూనే మీయురాలిని పిలుచుకొని రమ్మనగా వాడు ఆమెను పిలి చెను. ఆమె అతనియొద్దకు రాగా అతడునీ కుమారుని ఎత్తికొనుమని ఆమెతో చెప్పెను.
లూకా 7:15

37. అంతట ఆమె లోప లికివచ్చి అతని కాళ్లమీద సాష్టాంగపడి లేచి తన కుమారుని ఎత్తికొనిపోయెను.

38. ఎలీషా గిల్గాలునకు తిరిగి రాగా ఆ దేశమందు క్షామము కలిగియుండెను. ప్రవక్తల శిష్యులు అతని సమక్షమునందు కూర్చుండి యుండగా అతడు తన పనివానిని పిలిచి పెద్దకుండ పొయిమీద పెట్టి ప్రవక్తల శిష్యులకు కూర వంటచేయుమని సెలవిచ్చెను.

39. అయితే ఒకడు కూరాకులు ఏరుటకు పొలములోనికి పోయి వెఱ్ఱి ద్రాక్షచెట్టును చూచి, దాని గుణమెరుగక దాని తీగెలు తెంపి ఒడినిండ కోసికొని వచ్చి, వాటిని తరిగి కూరకుండలో వేసెను.

40. తినుటకు వారు వడ్డింపగా ప్రవక్తల శిష్యులు రుచిచూచిదైవజనుడా, కుండలో విషమున్నదని కేకలువేసి దానిని తినక మానిరి.

41. అతడుపిండి కొంత తెమ్మనెను. వారు తేగాకుండలో దాని వేసి, జనులు భోజనము చేయు టకు వడ్డించుడని చెప్పెను. వడ్డింపగా కుండలో మరి ఏ జబ్బు కనిపింపకపోయెను.

42. మరియు ఒకడు బయల్షాలిషానుండి మొదటి పంట బాపతు యవల పిండితో చేయబడిన యిరువది రొట్టెలను, క్రొత్త గోధుమ వెన్నులను కొన్ని పండ్లను తీసికొని వచ్చి దైవజనుడైన అతనికి కానుకగా ఇయ్యగా అతడు జనులు భోజనము చేయుటకు దాని వడ్డించుమనెను.

43. అయితే అతని పనివాడునూరుమందికి వడ్డించుటకు ఇవి యెంతవని చెప్పగా అతడువారు తినగా మిగులునని యెహోవా సెలవిచ్చియున్నాడు గనుక జనులు భోజనము చేయునట్లు వడ్డించుమని మరల ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.
మత్తయి 14:20

44. పనివాడు వారికి వడ్డింపగా యెహోవా సెలవిచ్చినట్లు అది వారు తినిన తరువాత మిగిలిపోయెను.
లూకా 9:17, మత్తయి 14:20బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
4:1-7:20 ఈ నాలుగు అధ్యాయాలు రెండు అంశాలను తెలియజేస్తాయి. మొదట, యెహోవాను అనుసరించేవారికి, ఇశ్రాయేలీయుల అన్యదేవతారాధనకు " నడుమ సంఘర్షణలలో జరిగిన అద్భుతాలను నమోదు చేశాయి. రెండవదిగా, తమ పవిత్రమైన బాధ్యతలను విడిచిపెట్టిన రాజుల పాలన విఫలం కావడంతో ప్రజలకు కలిగిన బాధలు చక్కదిద్దడానికి, ప్రవక్తలు దేవునికి కొత్తగా ఏర్పడిన ప్రతినిధులుగా చేసిన కార్యాలను.. నమోదు చేశాయి. ఈ ముఖాముఖి సంఘర్షణలు ఏలీయాతో ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటి వరకు, ఈ సంఘర్షణల వివరాలు ఈ పుస్తకాలలో కాలక్రమానుగతంగా నమోదు చేశారు. అయితే ఈ నాలుగు అధ్యాయాలలో అద్భుతాల గురించి నమోదుచేసే విధానం మారింది. పుస్తకంలో అనుసరించిన కాలక్రమ వరసనుంచి గ్రంథకర్త అద్భుతాలను వేరుగా నమోదుచేశాడు. సాహితీ ప్రక్రియలో అనుసరించిన ఈ విధానం వలన పేరు తెలియని కొందరు రాజులు ఈ సంఘటనలలో కనిపిస్తారు. కాలక్రమంగా వారు పాలించిన కాలం అస్పష్టంగా ఉంది.. ఎలీషా చేసిన అద్భుత కార్యాల పరిచర్య సుదీర్ఘకాలం కొనసాగింది. అందుచేత, ఈ సంఘటనలు ఇశ్రాయేలు దేశపు బలహీన కాలంలో అంటే యెహూ, అతని మనవడు యెహోయాషు కాలంలో (క్రీ.పూ. 798-782) జరిగి ఉంటాయి. స్పష్టంగా సూచించి వుంటే తప్ప, ఈ సంఘటనలను కాలక్రమానుసారంగా నమోదు చేశారని అనుకోకూడదు. 1, 2 రాజులు గ్రంథాల విషయాలు మరలా యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహోరాము వివరాలతో కాలక్రమానుగత శ్రేణిలోనికి తిరిగివచ్చాయి (8:16). ఈ అధ్యాయాలు శక్తి కార్యాల అంశాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి కాబట్టి, వాటిని ఇశ్రాయేలీయుల అవిశ్వాసం, అన్యదేవతారాధన, అవి బోధించిన పాఠాల నేపథ్యంలో - చక్కగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అద్భుత కార్యాలు చేసే దైవజనుల ఖ్యాతి "హెబ్రీయుల ప్రాంతాలను దాటి వెళ్ళిందని ఇక్కడ వివరాలు తెలియజేస్తాయి. ఈ పేరు ప్రఖ్యాతుల కారణంగా ప్రవక్తలు ఆయా సందర్భాలలో - అంతర్జాతీయ స్థాయిలో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించారు. ఈ విస్తృత ప్రభావం, చెరకాలంలో, ఆది క్రైస్తవ శకంలో యూదుల సమాజమందిరం ఎలాంటి ప్రభావం చూపిందో అదే విధంగా ఉంది. దేవుడు అన్యజనుల విశాల ప్రపంచాన్ని సహితం ప్రభావితం చేస్తున్నాడని సూచిస్తుంది. 

4:1 ఈ సంఘటనలో కనిపించే సామాజిక దురభ్యాసానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి. సామాజికంగా, వచ్చిన పరిణామాల వలన ప్రాచీన తెగ, గోత్రాల పట్ల బాధ్యతలు విచ్ఛిన్నమయ్యాయి. విశ్వాస భ్రష్టత్వం నుంచి నైతిక నిర్లక్ష్యం పుట్టుకొచ్చింది. సాంప్రదాయిక భద్రత కనుమరుగైపోయేంతగా మారిపోయిన సామాజిక పరిస్థితులలో బ్రతుకుతున్నామనే భావన వలన ప్రజలకు కలిగే - భక్తిహీనత కొత్త విధ్వంసకర విధానాలు, ఆచారాలు సృష్టించడానికి దారితీస్తుంది. నా భక్తిహీనత విపరీతంగా పెరిగిపోతున్న సమాజంలో అనివార్యంగా కలిగే బాధలు వేదనలు తొలగించడానికి అవసరమైన దేవుని శక్తిని ఈ సంఘటన (వ. 1-7) చూపిస్తుంది. ఆయా వంశాలకు గోత్రాలకు ఖచ్చితమైన బాధ్యతలు ఏర్పరచిన నిబంధనా ధర్మశాస్త్రపు కట్టడలు సక్రమంగా పాటించిన కాలంలో అప్పు తీర్చడానికి మనుషులను దాసులుగా బానిసలుగా పట్టుకుపోయే పరిస్థితి తలెత్తలేదు. అలాంటి దౌర్భాగ్యకరమైన పరిస్థితి కలగకుండా చూడటం దైవభక్తి, బాధ్యత కలిగిన బంధువు (హెబ్రీ. గోయెల్, “విమోచకుడు") లేదా రాజు నిర్వర్తించవలసిన విధి. 

4:2-7 దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థ భక్తిహీనత వలన క్షయమైపోవడంతో అన్యాయం జరిగింది. ఆ వైఫల్యం కలిగింది. దైవజనుడు. ఎలీషా చేసిన అద్భుతమైన ఏర్పాటు దానిని పూరించి, పరిష్కరించింది. ఆ స్త్రీకి, ఆమె పిల్లలకు అవసరమైన జీవనాధారం ఏర్పాటుచేయడం ఒక వ్యక్తిగత కార్యమే, అయితే దైవగ్రంథంలో ఈ సంగతి నమోదు చేయడం దేవుని సమకూర్పుకు బహిరంగ సాక్ష్యంగా నిలిచింది. ఈ వృత్తాంతం లేఖనాలలో చేర్చకముందే బహుశ అనేకులకు తెలిసివుంటుంది...

4:8-10 దైవజనుడు ఎంత ప్రభావం చూపించాడంటే పట్టణంలో ఘనురాలైన ఒక స్త్రీ కుటుంబం అతనికి ప్రత్యేక ఆతిథ్యం ఇవ్వాలని కోరుకుంది. అధిక సంఖ్యాకులు అన్యదేవతారాధనలో తలమునకలైపోయిన ఒక సమాజంలో దైవజనునికి స్నేహహస్తం చాపడం బహుశ దేవునిపట్ల వారికున్న విశ్వాసాన్ని సూచించవచ్చు.

4:11-13 దైవభయం లేని రాజును లేదా ఇతర అధికారులను ప్రభావితం చేయగల స్థాయి ఎలీషాకు ఉన్నట్లు కనబడుతుంది. అవినీతిలో కూరుకుపోయిన రాజకీయ వ్యవస్థలో క్రైస్తవులు ఎలా జీవించాలి అనే మాటకు ఇది ఒక ఉదాహరణగా ఉంది. తానున్న స్థితిలో సంతృప్తిగా ఉన్నట్లు ఆమె తెలియజేసింది. 

4:14-17 గొడ్రాలితనం ఒక శాపంగా పరిగణించబడిన సమాజంలో నివసిస్తున్న ఆ స్త్రీ ఒక గొడ్రాలు. అదే సమయంలో ఏమాత్రం శక్తిగల కార్యం జరిగినా అది దేవుని సత్యాన్ని నిరూపిస్తుంది. అందుచేత ఈ స్త్రీకి చేసిన ప్రత్యేక సహాయం దేవుని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తుంది. ఇంకా నిర్దిష్టంగా చెప్పాలంటే, ఇది దేవుడు తనకు నమ్మకంగా ఉండేవారికి ఇంకా ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వగల సమర్థుడని తెలియజేసే ప్రకటన.

4:18-26 షూనేమీయురాలి కుటుంబంలోనికి మరణం ప్రవేశించినప్పుడు, దేవుడు అద్భుతంగా .. ఆశీర్వదించగలడని చూపించడానికి మరొక అవకాశం లభించింది. ధర్మశాస్త్రం పాటిస్తే భూసంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు కలుగుతాయనే పాత నిబంధన వాగ్దానం నమ్మకంగా విశ్వాసంతో ఉండే ప్రతివారికి తప్పక లభిస్తుందనే వాగ్దానం కాదు. ఆ కాలంలో విశ్వాసం ఉన్నా విడుదల, అభివృద్ధి లభించని వ్యక్తులు అనేకులు ఉన్నారు. నయమానుకు చెందిన యూదురాలైన బానిస విషయం ఇందుకు ఉదాహరణ (5:2). అయినప్పటికీ, ఏ ఆశీర్వాదమైనా తనకు నమ్మకంగా ఉండేవారి పట్ల చూపించే దేవుని శ్రద్ధకు ఒక ఉదాహరణ. సాధారణ అవగాహనలో షూనేమీయురాలు తన కుమారుని పోగొట్టుకోవడం దేవుడు ఇచ్చే ఆశీర్వాదాల విషయంలో ప్రతికూల సందేశం పంపిస్తుంది. అయితే వ.23,26లో (“సుఖముగా ఉన్నాము”) ఆమె విశ్వాస ప్రమాణం స్పష్టంగా కనబడుతుంది. 

4:27 ఎలీషా సున్నితత్వం చూపించాడు. తన పరిమితులను గుర్తించినట్లుగా ప్రవర్తించాడు. యెహోవా ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగుచేసెను అని అతడు పలికిన మాటలు దేవుడు అతనికి అనుగ్రహించిన శక్తి, తెలివితేటల పరిమితులను సూచిస్తాయి.

4:28 ఆమెకు పరవశం కలిగించిన ఆశలు అకస్మాత్తుగా ముక్కలయ్యాయి. కుమారుని పొందక ముందుకంటే ఇప్పుడు ఆమె మనోస్థితి చాలా బలహీనంగా ఉంది. ఒక రకమైన వేదన ఎవరితోనైనా చెప్పడం చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది. తన ఆలోచనలు తన భర్త, గేహజీల దగ్గర దాచిపెట్టిన ఆ షూనేమీయురాలు తన ఆశీర్వాదానికి మూలకారణమైన దేవుని ప్రవక్త ఎలీషాతోనే విషయం తేల్చుకోవాలనుకుంది. 

4:29-31 ఆ స్త్రీ , కుమారునికి స్వస్థత అనుగ్రహించడానికి పంపిన సమయంలో వెళుతున్న పనిపైనే దృష్టి కేంద్రీకరించాలని ఎలీషా గేహజీకి తెలియజేశాడు. స్వస్థత చేకూర్చడంలో గేహజీ విఫలం కావడం ద్వారా దైవజనుని మానవ పరిమితులు వెల్లడి అవుతాయి. షూనేమీయురాలి కుమారుని బాగుచేయడానికి గేహజీని పంపితే సరిపోతుంది అని ఎలీషా నమ్మకంగా ఉన్నట్లు కనిపించాడు. 

4:32-37 అక్కడకు చేరిన తరవాత ఆ కుమారుని బాగుచేయడానికి ఎలీషా చాలా క్లిష్టమైన విధానం చేపట్టాడు. అలాంటి పగటిపూట, నిజంగా దేవుని ఆరాధించేవారు కూడా, ఈ స్వస్థత కార్యం దేవుడు ఎలీషాకు అనుగ్రహించిన అద్భుతశక్తి ఫలితమే అని అనుకుని ఉంటారు. ఈ విధంగా కొందరు ఎలీషా అరుదైన శక్తులు కలిగిన వాడని పొరపడే ప్రమాదం ఉంది. ఇలాంటి భావనలు బైబిలు ప్రత్యక్షతలకు విరుద్ధం. దైవజనులకు, అంధకార శక్తుల ప్రతినిధులకు నడుమ జరిగిన గొప్ప శక్తిగల పోరాటాలలో, ఎలీషా వంటి దైవజనులు దేవుని అద్భుత శక్తికి సాధనాలుగా ఉండటం వలన మాత్రమే అద్భుతమైన కార్యాలు చేయగలిగారు. దానిలో ఎలాంటి మాయమర్మం లేదు. లేదా వారి సొంతం చేసుకోడానికి దేవుడు దైవజనులకు శక్తులు అనుగ్రహించలేదు. ఇక్కడ ఎలీషా విజయం అతడు యెహోవాకు ప్రార్థన చేయడం పైనే ఆధారపడి వుంది. 

4:38 ముందుభాగంలో ఎలీషా ప్రవక్తల శిష్యులతో కలసి బేతేలు దగ్గరున్న ఉత్తరాది గిల్గాలులో ఉన్నట్లు తెలియజేస్తుంది కాబట్టి, ఇది బహుశ అదే ఉత్తరాది గిల్గాలు కావచ్చు. ప్రవక్తల జీవన విధానంలో కనీసం కొన్ని సందర్భాలలోనైనా, తమ ఆహారం తామే సమకూర్చుకుంటారు. ఇలా సమకూర్చుకోవడం ద్వారా కొంతభాగం, భక్తిగల ఇశ్రాయేలీయులు ఇచ్చే కానుకలతో కొంతభాగం ప్రవక్తలు తమను పోషించుకుంటారు. 

4:39-40 ఇలా ఆహారం సమకూర్చుకునే సమయంలో, ఒక శిష్యుడు కొన్ని విషపు తీగలు తెంపి తీసుకొచ్చాడు. ఇలా ఇతర సందర్భాలలో కూడా జరిగి వుంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఒక అద్భుతకార్యం జరగడానికి అవకాశం లభించింది. 

4:41 మరొక అద్భుతకార్యం ద్వారా ఎలీషా కుండలో విషాన్ని తటస్థీకరిం చాడు. దేవుని శక్తి, తీవ్రమైన కరవులో కూడా నిర్లక్ష్యం వలన కలిగే అపాయాల నుంచి తన ప్రజలను కాపాడుతుందని తెలియజేయడానికి ఇదొకపాఠం. 

4:42 మరొకసారి ఒక పోషకుడు ప్రవక్తల కోసం రొట్టెలను కానుకగా తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆహారం పంచడంలో అద్భుతం జరిగింది. ఇచ్చినవ్యక్తి భక్తిహీనతతో నిండిన ఉత్తరాది దేశపు యాజకత్వాన్ని తిరస్కరించాడని అతడు ఇచ్చిన కానుక సూచిస్తుంది. ఎందుకంటే అతడు యెహోవాకు నమ్మకస్తులైన ప్రవక్తలకే ఈ కానుక ఇచ్చాడు. బయల్దాలిషా ఖచ్చితంగా ఎక్కడుందో తెలియదు. 

4:43-44 ఈ అద్భుతంతో కొత్త నిబంధనలో 5000 మందికి ఆహారం పంచి ఇచ్చిన అద్భుతానికి ప్రత్యేక సారూప్యత ఉన్నట్లు కనబడుతుంది. ఈ సారూప్యతలకు (మత్తయి. 14:13-21) లోతైన, దీర్ఘకాలిక కారణాలు ఉన్నాయేమో అని ఆశ్చర్యపోయే విధంగా వీటికి పోలికలు ఉన్నాయి. బహుశ యేసు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ సంఘటనను అనుకరించాడేమో అనిపిస్తుంది. మరొక కోణంలో చూస్తే ఆయన పాత నిబంధనకు నెరవేర్పుగా ఉన్నాడు (మత్తయి 5:17). తెచ్చిన కానుక తగినంత ఉందా లేదా అని ప్రశ్నించడం, తగినంత లేని కానుకను సరిపోయినంతగా చేయడం, ఆహారాన్ని పంచడం, అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ పొందడం వంటివి. ఈ అద్భుతకార్యానికి బోధనాత్మక విలువలో గల మూలకాలు. దేవుడు పోషించగల సమర్థుడనేదే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసిన సార్వత్రిక పాఠం.


Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |