Nehemiah - నెహెమ్యా 4 | View All

1. మేము గోడ కట్టుచున్న సమాచారము విని సన్బల్లటు మిగుల కోపగించి రౌద్రుడై యూదులను ఎగతాళిచేసి

1. mēmu gōḍa kaṭṭuchunna samaachaaramu vini sanballaṭu migula kōpagin̄chi raudruḍai yoodulanu egathaaḷichesi

2. షోమ్రోను దండువారి యెదుటను తన స్నేహితుల యెదు టను ఇట్లనెనుదుర్బలులైన యీ యూదులు ఏమి చేయుదురు? తమంతట తామే యీ పని ముగింతురా? బలులు అర్పించి బలపరచుకొందురా?ఒక దినమందే ముగింతురా?కాల్చబడిన చెత్తను కుప్పలుగాపడిన రాళ్లను మరల బలమైనవిగా చేయుదురా?

2. shomrōnu daṇḍuvaari yeduṭanu thana snēhithula yedu ṭanu iṭlanenudurbalulaina yee yoodulu ēmi cheyuduru? thamanthaṭa thaamē yee pani muginthuraa? Balulu arpin̄chi balaparachukonduraa?Oka dinamandhe muginthuraa?Kaalchabaḍina chetthanu kuppalugaapaḍina raaḷlanu marala balamainavigaa cheyuduraa?

3. మరియు అమ్మోనీయుడైన టోబీయా అతనియొద్దను ఉండివారు కట్టినదానిపైకి ఒక నక్క యెగిరినట్టయిన వారి రాతిగోడ పడిపోవుననెను.

3. mariyu ammōneeyuḍaina ṭōbeeyaa athaniyoddhanu uṇḍivaaru kaṭṭinadaanipaiki oka nakka yegirinaṭṭayina vaari raathigōḍa paḍipōvunanenu.

4. మా దేవా ఆలకించుము, మేము తిరస్కారము నొందిన వారము; వారి నింద వారి తలలమీదికి వచ్చునట్లుచేసి, వారు చెరపట్టబడినవారై వారు నివసించు దేశములోనే వారిని దోపునకు అప్పగించుము.

4. maa dhevaa aalakin̄chumu, mēmu thiraskaaramu nondina vaaramu; vaari ninda vaari thalalameediki vachunaṭluchesi, vaaru cherapaṭṭabaḍinavaarai vaaru nivasin̄chu dheshamulōnē vaarini dōpunaku appagin̄chumu.

5. వారు కట్టువారినిబట్టి నీకు కోపము పుట్టించి యుండిరి గనుక వారి దోషమును పరిహరింపకుము, నీయెదుట వారి పాపమును తుడిచి వేయకుము.

5. vaaru kaṭṭuvaarinibaṭṭi neeku kōpamu puṭṭin̄chi yuṇḍiri ganuka vaari dōshamunu pariharimpakumu, neeyeduṭa vaari paapamunu thuḍichi vēyakumu.

6. అయినను పని చేయుటకు జనులకు మనస్సు కలిగియుండెను గనుక మేము గోడను కట్టుచుంటిమి, అది సగము ఎత్తు కట్టబడి యుండెను.

6. ayinanu pani cheyuṭaku janulaku manassu kaligiyuṇḍenu ganuka mēmu gōḍanu kaṭṭuchuṇṭimi, adhi sagamu etthu kaṭṭabaḍi yuṇḍenu.

7. సన్బల్లటును టోబీయాయును అరబీయులును అమ్మో నీయులును అష్డోదీయులును, యెరూషలేముయొక్క గోడలు కట్టబడెననియు, బీటలన్నియు కప్పబడెననియు వినినప్పుడు

7. sanballaṭunu ṭōbeeyaayunu arabeeyulunu ammō neeyulunu ashḍōdeeyulunu, yerooshalēmuyokka gōḍalu kaṭṭabaḍenaniyu, beeṭalanniyu kappabaḍenaniyu vininappuḍu

8. మిగుల కోపపడి యెరూషలేము మీదికి యుద్ధమునకు వచ్చి, పని ఆటంకపరచవలెనని వారందరు కట్టుకట్టి మమ్మును కలతపరచగా,

8. migula kōpapaḍi yerooshalēmu meediki yuddhamunaku vachi, pani aaṭaṅkaparachavalenani vaarandaru kaṭṭukaṭṭi mammunu kalathaparachagaa,

9. మేము మా దేవునికి ప్రార్థనచేసి, వారి భయముచేత రాత్రింబగళ్లు కావలి యుంచితివిు.

9. mēmu maa dhevuniki praarthanachesi, vaari bhayamuchetha raatrimbagaḷlu kaavali yun̄chithivi.

10. అప్పుడు యూదావారుబరువులు మోయువారి బలము తగ్గిపోయెను, ఉన్న చెత్త విస్తారము, గోడ కట్టలేమని చెప్పగా,

10. appuḍu yoodhaavaarubaruvulu mōyuvaari balamu thaggipōyenu, unna chettha visthaaramu, gōḍa kaṭṭalēmani cheppagaa,

11. మా విరోధులునువారు తెలిసికొనకుండను చూడకుండను మనము వారిమధ్యకు చొరబడి వారిని చంపి పని ఆటంకపరచుదమనిరి.

11. maa virōdhulunuvaaru telisikonakuṇḍanu chooḍakuṇḍanu manamu vaarimadhyaku corabaḍi vaarini champi pani aaṭaṅkaparachudamaniri.

12. మా శత్రువులయొద్ద నివాసులైయున్న యూదులు వచ్చినలు దిక్కులనుండి మీరు మా సహాయమునకు రావలెనని మాటి మాటికి మాతో చెప్పగా

12. maa shatruvulayoddha nivaasulaiyunna yoodulu vachinalu dikkulanuṇḍi meeru maa sahaayamunaku raavalenani maaṭi maaṭiki maathoo cheppagaa

13. అందు నిమిత్తము గోడవెనుక నున్న దిగువ స్థలములలోను పైనున్న స్థలములలోను జనులను వారి వారి కుటుంబముల ప్రకారముగా వారి కత్తులతోను వారి యీటెలతోను వారి విండ్లతోను నిలిపితిని.

13. andu nimitthamu gōḍavenuka nunna diguva sthalamulalōnu painunna sthalamulalōnu janulanu vaari vaari kuṭumbamula prakaaramugaa vaari katthulathoonu vaari yeeṭelathoonu vaari viṇḍlathoonu nilipithini.

14. అంతట నేను లేచి చూచి ప్రధానులతోను అధికారులతోను జనులతోనువారికి మీరు భయపడకుడి, మహా ఘనుడును భయంకరుడునగు యెహోవాను జ్ఞాపకము చేసికొని, మీ సహోదరుల పక్షముగాను మీ కుమారుల పక్షముగాను మీ కుమార్తెల పక్షముగాను మీ భార్యల పక్షముగాను మీ నివాసము మీకుండునట్లు యుద్ధము చేయుడి అంటిని.

14. anthaṭa nēnu lēchi chuchi pradhaanulathoonu adhikaarulathoonu janulathoonuvaariki meeru bhayapaḍakuḍi, mahaa ghanuḍunu bhayaṅkaruḍunagu yehōvaanu gnaapakamu chesikoni, mee sahōdarula pakshamugaanu mee kumaarula pakshamugaanu mee kumaarthela pakshamugaanu mee bhaaryala pakshamugaanu mee nivaasamu meekuṇḍunaṭlu yuddhamu cheyuḍi aṇṭini.

15. వారి యోచన మాకు తెలియబడెననియు, దేవుడు దానిని వ్యర్థము చేసెననియు మా శత్రువులు సమాచారము వినగా, మాలో ప్రతివాడును తన పనికి గోడదగ్గరకు వచ్చెను.

15. vaari yōchana maaku teliyabaḍenaniyu, dhevuḍu daanini vyarthamu chesenaniyu maa shatruvulu samaachaaramu vinagaa, maalō prathivaaḍunu thana paniki gōḍadaggaraku vacchenu.

16. అయితే అప్పటినుండి నా పని వారిలో సగము మంది పనిచేయుచు వచ్చిరి, సగముమంది యీటెలును బల్లెములును విండ్లును కవచములును ధరించినవారై వచ్చిరి; అధికారులు యూదులలో ఆ యా యింటివారి వెనుక నిలిచిరి.

16. ayithē appaṭinuṇḍi naa pani vaarilō sagamu mandi panicheyuchu vachiri, sagamumandi yeeṭelunu ballemulunu viṇḍlunu kavachamulunu dharin̄chinavaarai vachiri; adhikaarulu yoodulalō aa yaa yiṇṭivaari venuka nilichiri.

17. గోడ కట్టువారును బరువులు మోయువారును బరువులు ఎత్తువారును, ఒక్కొక్కరు ఒక చేతితో పనిచేసి ఒక చేతితో ఆయుధము పట్టుకొని యుండిరి.

17. gōḍa kaṭṭuvaarunu baruvulu mōyuvaarunu baruvulu etthuvaarunu, okkokkaru oka chethithoo panichesi oka chethithoo aayudhamu paṭṭukoni yuṇḍiri.

18. మరియు కట్టువారిలో ఒక్కొకడు తన కత్తిని నడుమునకు బిగించుకొని గోడ కట్టుచు వచ్చెను, బాకా ఊదువాడు నాయొద్ద నిలిచెను.

18. mariyu kaṭṭuvaarilō okkokaḍu thana katthini naḍumunaku bigin̄chukoni gōḍa kaṭṭuchu vacchenu, baakaa ooduvaaḍu naayoddha nilichenu.

19. అప్పుడు నేను ప్రధానులతోను అధికారులతోను మిగిలినవారితోను ఇట్లంటినిపని మిక్కిలి గొప్పది, మనము గోడమీద ఒకరొకరికి చాల యెడముగా ఉన్నాము

19. appuḍu nēnu pradhaanulathoonu adhikaarulathoonu migilinavaarithoonu iṭlaṇṭinipani mikkili goppadhi, manamu gōḍameeda okarokariki chaala yeḍamugaa unnaamu

20. గనుక ఏ స్థలములో మీకు బాకానాదము వినబడునో అక్కడికి మా దగ్గరకు రండి, మన దేవుడు మన పక్షముగా యుద్ధముచేయును.

20. ganuka ē sthalamulō meeku baakaanaadamu vinabaḍunō akkaḍiki maa daggaraku raṇḍi, mana dhevuḍu mana pakshamugaa yuddhamucheyunu.

21. ఆ ప్రకారము మేము పనియందు ప్రయాసపడితివిు; సగముమంది ఉద యము మొదలుకొని నక్షత్రములు అగుపడువరకు ఈటెలు పట్టుకొనిరి.

21. aa prakaaramu mēmu paniyandu prayaasapaḍithivi; sagamumandi uda yamu modalukoni nakshatramulu agupaḍuvaraku eeṭelu paṭṭukoniri.

22. మరియు ఆ కాలమందు నేను జనులతో ప్రతివాడు తన పని వానితోకూడ యెరూషలేములో బస చేయవలెను, అప్పుడు వారు రాత్రి మాకు కాపుగా నుందురు, పగలు పనిచేయుదురని చెప్పితిని.

22. mariyu aa kaalamandu nēnu janulathoo prathivaaḍu thana pani vaanithookooḍa yerooshalēmulō basa cheyavalenu, appuḍu vaaru raatri maaku kaapugaa nunduru, pagalu panicheyudurani cheppithini.

23. ఈలాగున నేను గాని నా బంధువులు గాని నా పనివారు గాని నా వెంబడియున్న పారావారు గాని ఉదుకుకొనుటకు తప్ప మరి దేనికిని మా వస్త్రములను తీసివేయలేదు.

23. eelaaguna nēnu gaani naa bandhuvulu gaani naa panivaaru gaani naa vembaḍiyunna paaraavaaru gaani udukukonuṭaku thappa mari dhenikini maa vastramulanu theesivēyalēdu.Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |