Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 19 | View All

1. ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి అంతరిక్షము ఆయన చేతిపనిని ప్రచురపరచుచున్నది.
రోమీయులకు 1:20

దేవునికి ఉన్న సాక్షుల గురించి ఈ కీర్తనలో రాసి ఉంది. ఒకటి సృష్టి (1-6 వ), రెండోది దేవుడు వెల్లడించిన ఉపదేశాలు (7-11 వ). పాపానికి దూరంగానూ, తన సృష్టికర్తకు ఆనందం కలిగించే రీతిలోనూ ఉండాలన్న కోరికతో ఈ కీర్తన ముగుస్తున్నది.

2. పగటికి పగలు బోధచేయుచున్నది. రాత్రికి రాత్రి జ్ఞానము తెలుపుచున్నది.

సృష్టి దేవుని ఉనికికీ, మహిమకూ సాక్ష్యంగా ఉందని దావీదు దేవుని ఆత్మమూలంగా గట్టిగా చెప్తున్నాడు. రోమీయులకు 1:19-20 లో క్రీస్తు రాయబారి పౌలు కూడా ఇలానే రాశాడు. సృష్టి దైవ జ్ఞానాన్నీ మహిమనూ, మనుషుల పట్ల ఆయనకున్న శ్రద్ధనూ గురించి నేర్పుతున్నదని క్రీస్తే సూచించాడు (మత్తయి 6:26-30; మత్తయి 10:29). కాబట్టి విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞుడు గానీ వేదాంతి గానీ ఎవరైనా దీన్ని త్రోసిపుచ్చడం వ్యర్థమైన పనే. అలా చేసినవారు తమ ఆధ్యాత్మిక అంధత్వాన్ని, లేక పక్షపాత బుద్ధిని బయటపెట్టుకొంటున్నారు.

3. వాటికి భాషలేదు మాటలులేవు వాటి స్వరము వినబడదు.

ఆకాశాలు, సూర్యచంద్ర నక్షత్రాదులు మాటలు పలకవు. కానీ వాటి మౌన సాక్ష్యమే విశ్వ వ్యాప్తం, మహా శక్తివంతం. అది భూమిపై ఉన్న ప్రతి జాతినీ, తెగనూ, ప్రతి గ్రామాన్నీ చేరుతుంది. శుభవార్త ప్రచారకులెవరూ ఇంతవరకు వెళ్ళని ప్రదేశాలకు కూడా అది వెళుతుంది.

4. వాటి కొలనూలు భూమియందంతట వ్యాపించి యున్నది లోకదిగంతములవరకు వాటి ప్రకటనలు బయలువెళ్లు చున్నవివాటిలో ఆయన సూర్యునికి గుడారము వేసెను.
రోమీయులకు 10:18

దేవుని మహిమను ప్రచురం చేసే అధిక కాంతివంతమైన గోళంగా సూర్యుడి గురించి ప్రత్యేకంగా రాశాడు దావీదు. ఆయా ప్రదేశాల్లో ఆయా సమయాల్లో మనుషులు సూర్యుణ్ణి దేవుడుగా పూజించారు. కానీ దేవుని ఆత్మావేశం పొందిన బైబిలు రచయితలకు ఇది ఘోరమైన తప్పని తెలుసు (ద్వితీయోపదేశకాండము 4:19; ద్వితీయోపదేశకాండము 17:2-5; యెహెఙ్కేలు 8:15-17). సూర్యుడు కేవలం దేవుడు సృష్టించిన ఒక గోళం మాత్రమే (ఆదికాండము 1:1 ఆదికాండము 1:16).

5. అతడు తన అంతఃపురములోనుండి బయలుదేరు పెండ్లి కుమారుని వలె ఉన్నాడుశూరుడు పరుగెత్త నుల్లసించునట్లు తన పథమునందు పరుగెత్త నుల్లసించుచున్నాడు.

6. అతడు ఆకాశమున ఈ దిక్కునుండి బయలుదేరి ఆ దిక్కువరకు దానిచుట్టు తిరిగి వచ్చుచున్నాడు అతని వేడిమికి మరుగైనది ఏదియు లేదు.

7. యెహోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థ మైనది అది ప్రాణమును తెప్పరిల్లజేయును యెహోవా శాసనము నమ్మదగినది అది బుద్ధిహీనులకు జ్ఞానము పుట్టించును.

దేవుడు తన వాక్కులో ఇచ్చిన ఉపదేశం కూడా ఆయన మహిమను వెల్లడిస్తూ ఉంది. ఇక్కడ మోషే రాసిన గ్రంథాల గురించి దావీదు మాట్లాడుతున్నాడన్నది స్పష్టం. ఇప్పుడైతే విశ్వాసులకు పూర్తి బైబిలు అందుబాటులో ఉంది. ఇది దేవుని జ్ఞానం, ప్రేమ, ప్రభావం, మహిమలను గురించి మరింత సంపూర్ణంగా ప్రకటిస్తున్నది. “నమ్మతగ్గవి”– కీర్తనల గ్రంథము 93:5; కీర్తనల గ్రంథము 111:7. దేవుని వాక్కును తెలుసుకొని నమ్మి అనుసరించే సాధారణ వ్యక్తికి, అలా చెయ్యని మహా జ్ఞానికంటే మేధావికంటే ఎంతో ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది యెహోవా భయాన్ని అతనికి నేర్పుతుంది (కీర్తనల గ్రంథము 111:10; కీర్తనల గ్రంథము 119:99; సామెతలు 1:7).

8. యెహోవా ఉపదేశములు నిర్దోషమైనవి, అవిహృదయమును సంతోషపరచును యెహోవా ఏర్పరచిన ధర్మము నిర్మలమైనది, అది కన్ను లకు వెలుగిచ్చును.

దేవుని వాక్కును స్వీకరించడం వల్ల కలిగే మరి రెండు ఫలితాలు – ఆనందం (కీర్తనల గ్రంథము 119:111; యిర్మియా 15:16; యోహాను 17:13; 1 థెస్సలొనీకయులకు 1:6; 1 యోహాను 1:4), కాంతి (కీర్తనల గ్రంథము 119:105 కీర్తనల గ్రంథము 119:130; సామెతలు 6:23; 2 కోరింథీయులకు 4:4; 2 పేతురు 1:19).

9. యెహోవాయందైన భయము పవిత్రమైనది, అది నిత్యము నిలుచును యెహోవా న్యాయవిధులు సత్యమైనవి, అవి కేవలము న్యాయమైనవి.
ప్రకటన గ్రంథం 16:7, ప్రకటన గ్రంథం 19:2

“భయభక్తులు”– కీర్తనల గ్రంథము 34:11-14; ఆదికాండము 20:11 నోట్స్ చూడండి. ఒక మనిషి జీవితంలో శాశ్వతమైన మేలు కలిగేందుకు దేవుని పట్ల భయభక్తులు సాధనాలుగా ఉన్నాయి. బైబిల్లోని దేవుని ఉపదేశాల్లో ఉన్న దివ్యమైన విషయాల్లో ఒకటి ఏమంటే అవి కేవలం పవిత్రమైనవి, న్యాయమైనవి, మేలైనవి (రోమీయులకు 7:12).

10. అవి బంగారుకంటెను విస్తారమైన మేలిమి బంగారు కంటెను కోరదగినవి తేనెకంటెను జుంటితేనెధారలకంటెను మధురమైనవి.

మనుషులు ధనార్జనకు తహతహలాడినట్లు దేవుని వాక్కులోని అద్భుత సత్యాల కోసం పాటుబడితే వారెంత ధన్యులౌతారు! అప్పుడు ఈ లోకమంతా ఎంత భిన్నంగా ఉంటుంది! (కీర్తనల గ్రంథము 119:72 కీర్తనల గ్రంథము 119:127; సామెతలు 8:10-11 సామెతలు 8:19). దేవుని వాక్కు ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తికి ఎంతో మధురంగా అనిపిస్తుంది (కీర్తనల గ్రంథము 119:103; సామెతలు 24:13-14). మన విషయంలో కూడా ఇది నిజం కాని పక్షంలో మనం ఇంకా చాలావరకు శరీర స్వభావాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నామన్న మాట, పాపం మనలో బలంగా పని చేస్తూ ఉందన్న మాట.

11. వాటివలన నీ సేవకుడు హెచ్చరిక నొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొప్ప లాభము కలుగును.

“హెచ్చరిక”– మనమీ లోకంలో ఉన్నంత కాలం దేవుని నుంచి అస్తమానమూ మనకు హెచ్చరికలు అవసరమే (2 దినవృత్తాంతములు 19:10; యెహెఙ్కేలు 3:18-21; అపో. కార్యములు 20:31; 1 కోరింథీయులకు 4:14; కొలొస్సయులకు 1:28; 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:14; హెబ్రీయులకు 11:7). దేవుని వాక్కు చాలా శక్తివంతమైనది. అది పనిచేస్తుంది, గొప్ప ప్రతిఫలాలు కలిగిస్తుంది. “బహుమానం”– కీర్తనల గ్రంథము 17:4; కీర్తనల గ్రంథము 25:10; కీర్తనల గ్రంథము 119:9; యెహోషువ 1:7-8; యెషయా 66:2; యోహాను 17:17; యాకోబు 1:21; 1 పేతురు 2:2. ఆధ్యాత్మిక క్షేమం, విజయం, భద్రత, దేవుని ప్రేమ పూర్వకమైన అనుగ్రహం, పవిత్ర జీవనం, దేవుని ముఖకాంతి, పాపవిముక్తిలో ఎదుగుదల – ఇవి దేవుని వాక్కుకు లోబడినందువల్ల కలిగే “ఫలితాల”లో కొన్ని. ఇవి గాక పరలోకంలో అనుభవించబోయే శాశ్వత బహుమతులు కూడా ఉంటాయి (ప్రకటన గ్రంథం 22:12).

12. తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహస్యముగా చేసిన తప్పులు క్షమించి నన్నునిర్దోషినిగా తీర్చుము.

కీర్తనల గ్రంథము 90:8; కీర్తనల గ్రంథము 139:23-24; లేవీయకాండము 4:1-2 (నోట్‌). మనం చేసే పనులలో కొన్ని దేవుని దృష్టిలో తప్పులుగా, పాపాలుగా కనిపించినప్పటికీ మన దృష్టిలో అవి అలా అనిపించకపోవచ్చు.

13. దురభిమాన పాపములలో పడకుండ నీ సేవకుని ఆపుము, వాటిని నన్ను ఏలనియ్యకుము అప్పుడు నేను యథార్థవంతుడనై అధిక ద్రోహముచేయకుండ నిందా రహితుడనగుదును.

సంఖ్యాకాండము 15:30-31 నోట్. అహంభావంతో పాపం చెయ్యడం ఎంతైనా ప్రమాదకరం. పాపం ఏదైనా సరే మనల్ని వశపరచుకొని ఏలడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. రోమీయులకు 6:14 లోని వాగ్దానం ఎంత శ్రేష్ఠమైనది!

14. యెహోవా, నా ఆశ్రయదుర్గమా, నా విమోచకుడా, నా నోటి మాటలును నా హృదయ ధ్యానమునునీ దృష్టికి అంగీకారములగును గాక.

“ఆధారశిల”– ద్వితీయోపదేశకాండము 32:4 నోట్. “విమోచకుడు”– కీర్తనల గ్రంథము 78:35 నోట్. “మాటలు”– మాటల, ఆలోచనల ప్రాముఖ్యత అతనికి తెలుసు. మత్తయి 12:37 పోల్చి చూడండి. “హృదయాలోచనలు”– కీర్తనల గ్రంథము 1:2; కీర్తనల గ్రంథము 104:34; కీర్తనల గ్రంథము 119:99 కీర్తనల గ్రంథము 119:148; యెహోషువ 1:8; 1 తిమోతికి 4:15.


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.