Isaiah - యెషయా 13 | View All

1. ఆమోజు కుమారుడైన యెషయాకు బబులోనుగూర్చి ప్రత్యక్షమైన దేవోక్తి

యెషయా 1:1; యెషయా 2:1. “బబులోను”– బబులోనుకు వ్యతిరేకంగా మరి కొన్ని మాటల కోసం యెషయా 21:1-9; యెషయా 46:1-2; యెషయా 47:1-15; యిర్మీయా 50—51 అధ్యాయాలు చూడండి. యెషయా ఈ సంగతులు రాస్తున్న కాలంలో బబులోను ప్రాంతం అష్షూరు రాజ్యానికి చెందినది. బబులోను నగరం ఆ రాజ్యంలోని రెండు ముఖ్య పట్టణాల్లో ఒకటి. ఇక్కడనుంచి యెషయా 14:28 వరకు బబులోనుకు వ్యతిరేకమైన మాటలు అష్షూరులోని ఒక భాగానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అష్షూరు రాజ్యానికి కూడా వ్యతిరేకమైనవి. అష్షూరు రాజులు కొన్ని సార్లు తమను తాము బబులోను రాజులు అని పిలుచుకున్నారు. “దేవోక్తి” – యెషయా 14:28; యెషయా 15:1; యెషయా 21:1; నహూము 1:1; హబక్కూకు 1:1; జెకర్యా 9:1; జెకర్యా 12:1; మలాకీ 1:1. సంఖ్యాకాండము 23:7 నోట్.

2. జనులు ప్రధానుల ద్వారములలో ప్రవేశించుటకు చెట్లులేని కొండమీద ధ్వజము నిలువబెట్టుడి ఎలుగెత్తి వారిని పిలువుడి సంజ్ఞ చేయుడి.

బబులోనును నాశనం చేసేందుకు దేవుడు సైన్యాలను సిద్ధపరుస్తాడు. యూదా పై నెలకొని వున్న దేవుని కోపం దాని శత్రువులవైపు మళ్ళుతుంది. ఈ సైన్యాలు మాదీయ పారసీక రాజ్యానికి చెందినవి (వ 17; యెషయా 45:1; దానియేలు 5:30-31).

3. నాకు ప్రతిష్ఠితులైనవారికి నేను ఆజ్ఞ ఇచ్చియున్నాను నా కోపము తీర్చుకొనవలెనని నా పరాక్రమశాలురను పిలిపించియున్నాను నా ప్రభావమునుబట్టి హర్షించువారిని పిలిపించి యున్నాను.

“పవిత్రులు”– బబులోనుపై దాడిచేసేందుకు దేవుని ఆదేశం మేరకు సైన్యాలను సమకూర్చే దేవదూతలు కావచ్చు. లేదా మాదీయ పారసీక సైన్యాలే కావచ్చు. రెండవ అర్థమే నిజమైనదైతే పవిత్రులు అనే పదానికి కేవలం ‘తన వాక్కులను నెరవేర్చుకునేందుకు దేవుడు ప్రత్యేకించుకొన్న వారు’ అని మాత్రం అర్థం వహిస్తుంది. హీబ్రూలో పవిత్రం అని అర్థం ఇచ్చేదానికి ఉన్న ప్రాథమికమైన అర్థాలలో ఒకటి దైవ సంకల్పాల నెరవేర్పుకోసం ప్రత్యేకించబడడం.

4. బహుజనులఘోషవలె కొండలలోని జనసమూహము వలన కలుగు శబ్దము వినుడి కూడుకొను రాజ్యముల జనములు చేయు అల్లరి శబ్దము వినుడి సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా యుద్ధమునకై తన సేనను వ్యూహక్రమముగా ఏర్పరచుచున్నాడు

“సేనల ప్రభువు యెహోవా”– 1 సమూయేలు 1:3 నోట్.

5. సర్వలోకమును పాడుచేయుటకై ఆయన దూరదేశమునుండి ఆకాశ దిగంతముల నుండి యెహోవాయును ఆయన క్రోధము తీర్చు ఆయుధములును వచ్చుచున్నారు.

6. యెహోవా దినము వచ్చుచున్నది ఘోషించుడి అది ప్రళయమువలె సర్వశక్తుడగు దేవుని యొద్దనుండి వచ్చును.

ఈ భాగంలో యెహోవా దినం అనే మాటలు నాలుగు సార్లు ఉన్నాయి. క్రొత్త ఒడంబడిక చొప్పున యెహోవా దినం భవిష్యత్తులో రాబోయే దినం (1 థెస్సలొనీకయులకు 5:1-3). 10వ వచనంలో ఉన్నదానికీ మత్తయి 24:19; అపో. కార్యములు 2:20; ప్రకటన గ్రంథం 6:12-13 లో ఉన్న దానికీ పోలికలు ఉన్నాయి. 13వ వచనం హెబ్రీయులకు 12:26-27; ప్రకటన గ్రంథం 16:17-21 లో రాసి ఉన్న సమయాన్ని సూచిస్తున్నట్టు ఉంది. 11వ వచనం కేవలం బబులోను గురించి గాక లోకం గురించి చెప్తున్నది. కాబట్టి మాదీయ పారసీక సైన్యాల చేతుల్లో బబులోను పతనం కావడంతోనే ఈ వాక్కులు నెరవేరాయనుకునేందుకు వీలు లేదు. ఈ యుగాంతంలో జరగబోయే మరింత బ్రహ్మాండమైన సంభవానికి అది ఒక చిన్న సంకేతం మాత్రమే. ప్రవక్తల గ్రంథాల్లో ఈ విధంగా ఎప్పుడో దూర భవిష్యత్తులో జరగబోయే వాటిని గురించిన మాటలను త్వరలో జరగబోయే చిన్న చిన్న సంభవాలతో కలిపేసి చెప్పెయ్యడం సామాన్యంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. “దగ్గరపడింది”– యోవేలు 1:15; ప్రకటన గ్రంథం 1:3 నోట్ చూడండి.

7. అందుచేత బాహువులన్నియు దుర్బలములగును ప్రతివాని గుండె కరగిపోవును

8. జనులు విభ్రాంతినొందుదురు వేదనలు దుఃఖములు వారికి కలుగును ప్రసవవేదన పడుదానివలె వారు వేదనపడెదరు ఒకరినొకరు తేరి చూతురు వారి ముఖములు జ్వాలలవలె ఎఱ్ఱబారును.
యోహాను 16:21

9. యెహోవా దినము వచ్చుచున్నది. దేశమును పాడుచేయుటకును పాపులను బొత్తిగా దానిలోనుండకుండ నశింపజేయుట కును క్రూరమైన ఉగ్రతతోను ప్రచండమైన కోపము తోను అది వచ్చును.

10. ఆకాశ నక్షత్రములును నక్షత్రరాసులును తమ వెలుగు ప్రకాశింపనియ్యవు ఉదయకాలమున సూర్యుని చీకటి కమ్మును చంద్రుడు ప్రకాశింపడు.
మత్తయి 24:29, మార్కు 13:24, లూకా 21:25, ప్రకటన గ్రంథం 6:13-14, ప్రకటన గ్రంథం 8:12

11. లోకుల చెడుతనమునుబట్టియు దుష్టుల దోషమునుబట్టియు నేను వారిని శిక్షింపబోవు చున్నాను అహంకారుల అతిశయమును మాన్పించెదను బలాత్కారుల గర్వమును అణచివేసెదను.

12. బంగారుకంటె మనుష్యులును ఓఫీరు దేశపు సువర్ణముకంటె నరులును అరుదుగా ఉండ జేసెదను.

13. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఉగ్రతకును ఆయన కోపాగ్ని దినమునకును ఆకాశము వణకునట్లును భూమి తన స్థానము తప్పునట్లును నేను చేసెదను.

14. అప్పుడు తరుమబడుచున్న జింకవలెను పోగుచేయని గొఱ్ఱెలవలెను జనులు తమ తమ స్వజనులతట్టు తిరుగుదురు తమ తమ స్వదేశములకు పారిపోవుదురు.

ఈ వచనాల్లో మాదీయ పారసీకుల చేతిలో బబులోను వినాశనం గురించిన వర్ణన ఉన్నట్టు ఉంది.

15. పట్టబడిన ప్రతివాడును కత్తివాత కూలును తరిమి పట్టబడిన ప్రతివాడును కత్తివాత కూలును

16. వారు చూచుచుండగా వారి పసిపిల్లలు నలుగ గొట్టబడుదురు వారి యిండ్లు దోచుకొనబడును వారి భార్యలు చెరుపబడుదురు.

17. వారిమీద పడుటకు నేను మాదీయులను రేపెదను వీరు వెండిని లక్ష్యము చేయరు సువర్ణముకూడ వారికి రమ్యమైనది కాదు

మాదీయవారి నివాసం ప్రస్తుత ఇరాన్ దేశం.

18. వారి విండ్లు ¸యౌవనస్థులను నలుగగొట్టును గర్భఫలమందు వారు జాలిపడరు పిల్లలను చూచి కరుణింపరు.

19. అప్పుడు రాజ్యములకు భూషణమును కల్దీయులకు అతిశ యాస్పదమును మాహాత్మ్యమునగు బబులోను దేవుడు పాడుచేసిన సొదొమ గొమొఱ్ఱాలవలెనగును.

బబులోను నగరం గురించిన దేవోక్తులు. అది అందమైన నగరం. దాన్ని పరిపాలించే గొప్ప రాజుకు అది గర్వకారణం. దానియేలు 4:28-30 చూడండి. బబులోను దక్షిణ ప్రాంతమే కల్దీయ. బబులోను సొదొమ, గొమొర్రాలాగా అయింది. అయితే ఈ పోలిక వాటిని నాశనం చేసేందుకు దేవుడు అవలంబించిన విధానాన్ని బట్టి కాదు. వాటి అంతంలాగే బబులోను అంతం కూడా ఉందని భావం. యిర్మియా 51:29, యిర్మియా 51:37-43, యిర్మియా 51:62 చూడండి. ఈనాటికీ బబులోనునగరం

20. అది మరెన్నడును నివాసస్థలముగా నుండదు తరతరములకు దానిలో ఎవడును కాపురముండడు అరబీయులలో ఒకడైనను అక్కడ తన గుడారము వేయడు గొఱ్ఱెలకాపరులు తమ మందలను అక్కడ పరుండ నియ్యరు

21. నక్కలు అక్కడ పండుకొనును గురుపోతులు వారి యిండ్లలో ఉండును నిప్పుకోళ్లు అక్కడ నివసించును కొండమేకలు అక్కడ గంతులు వేయును
ప్రకటన గ్రంథం 18:2

22. వారి నగరులలో నక్కలును వారి సుఖవిలాస మందిర ములలో అడవికుక్కలును మొరలిడును ఆ దేశమునకు కాలము సమీపించియున్నది దాని దినములు సంకుచితములు.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |