Philippians - ఫిలిప్పీయులకు 1 | View All

1. ఫిలిప్పీలో ఉన్నక్రీస్తు యేసునందలి సకల పరిశుద్ధుల కును అధ్యక్షులకును పరిచారకులకును క్రీస్తుయేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెప్పి వ్రాయునది.

1. philippeelō unnakreesthu yēsunandali sakala parishuddhula kunu adhyakshulakunu parichaarakulakunu kreesthuyēsu daasulaina paulunu thimōthiyunu shubhamani cheppi vraayunadhi.

2. మన తండ్రియగు దేవునినుండియు ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు నుండియు మీకు కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక.

2. mana thaṇḍriyagu dhevuninuṇḍiyu prabhuvagu yēsukreesthu nuṇḍiyu meeku krupayu samaadhaanamunu kalugunu gaaka.

3. ముదటి దినమునుండి ఇదివరకు సువార్త విషయములో మీరు నాతో పాలివారై యుండుట చూచి,

3. mudaṭi dinamunuṇḍi idivaraku suvaartha vishayamulō meeru naathoo paalivaarai yuṇḍuṭa chuchi,

4. మీలో ఈ సత్‌క్రియ నారంభించినవాడు యేసుక్రీస్తు దినము వరకు దానిని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను.

4. meelō ee sat‌kriya naarambhin̄chinavaaḍu yēsukreesthu dinamu varaku daanini konasaagin̄chunani rooḍhigaa nammuchunnaanu.

5. గనుక మీ అందరి నిమిత్తము నేను చేయు ప్రతి ప్రార్థనలో ఎల్లప్పుడును సంతోషముతో ప్రార్థనచేయుచు,

5. ganuka mee andari nimitthamu nēnu cheyu prathi praarthanalō ellappuḍunu santhooshamuthoo praarthanacheyuchu,

6. నేను మిమ్మును జ్ఞాపకము చేసికొనినప్పుడెల్లను నా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను.

6. nēnu mimmunu gnaapakamu chesikoninappuḍellanu naa dhevuniki kruthagnathaasthuthulu chellin̄chuchunnaanu.

7. నా బంధకముల యందును, నేను సువార్తపక్షమున వాదించుటయందును, దానిని స్థిరపరచుటయందును, మీరందరు ఈ కృపలో నాతోకూడ పాలివారై యున్నారు గనుక నేను మిమ్మును నా హృదయములో ఉంచుకొని యున్నాను. ఇందుచేత మిమ్మునందరినిగూర్చి యీలాగు భావించుట నాకు ధర్మమే.

7. naa bandhakamula yandunu, nēnu suvaarthapakshamuna vaadhin̄chuṭayandunu, daanini sthiraparachuṭayandunu, meerandaru ee krupalō naathookooḍa paalivaarai yunnaaru ganuka nēnu mimmunu naa hrudayamulō un̄chukoni yunnaanu. Induchetha mimmunandarinigoorchi yeelaagu bhaavin̄chuṭa naaku dharmamē.

8. క్రీస్తుయేసుయొక్క దయారసమునుబట్టి, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష కలిగియున్నానో దేవుడే నాకు సాక్షి.

8. kreesthuyēsuyokka dayaarasamunubaṭṭi, mee andarimeeda nēnentha apēksha kaligiyunnaanō dhevuḍē naaku saakshi.

9. మీరు శ్రేష్ఠమైన కార్యములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ ప్రేమ తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజ్ఞానముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృద్ధిపొందవలెననియు,

9. meeru shrēshṭhamaina kaaryamulanu vivēchimpagalavaaraguṭaku, mee prēma telivithoonu, sakalavidhamulaina anubhavagnaanamuthoonu kooḍinadai, anthakanthaku abhivruddhipondavalenaniyu,

10. ఇందువలన దేవునికి మహిమయు స్తోత్రమును కలుగునట్లు, మీరు యేసు క్రీస్తువలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన

10. induvalana dhevuniki mahimayu sthootramunu kalugunaṭlu, meeru yēsu kreesthuvalananaina neethiphalamulathoo niṇḍikonina

11. వారై క్రీస్తు దినమునకు నిష్కపటులును నిర్దోషులును కావలెననియు ప్రార్థించుచున్నాను.

11. vaarai kreesthu dinamunaku nishkapaṭulunu nirdōshulunu kaavalenaniyu praarthin̄chuchunnaanu.

12. సహోదరులారా, నాకు సంభవించినవి సువార్త మరి యెక్కువగా ప్రబలమగుటకే సమకూడెనని మీరు తెలిసికొనగోరుచున్నాను.

12. sahōdarulaaraa, naaku sambhavin̄chinavi suvaartha mari yekkuvagaa prabalamaguṭakē samakooḍenani meeru telisikonagōruchunnaanu.

13. ఏలాగనగా నా బంధకములు క్రీస్తు నిమిత్తమే కలిగినవని ప్రేతోర్యమను సేనలోని వారి కందరికిని తక్కినవారి కందరికిని స్పష్ట మాయెను.

13. ēlaaganagaa naa bandhakamulu kreesthu nimitthamē kaliginavani prēthooryamanu sēnalōni vaari kandarikini thakkinavaari kandarikini spashṭa maayenu.

14. మరియు సహోదరులైన వారిలో ఎక్కువమంది నా బంధకముల మూలముగా ప్రభువునందు స్థిర విశ్వాసము గలవారై, నిర్భయముగా దేవుని వాక్యము బోధించుటకు మరి విశేషధైర్యము తెచ్చుకొనిరి.

14. mariyu sahōdarulaina vaarilō ekkuvamandi naa bandhakamula moolamugaa prabhuvunandu sthira vishvaasamu galavaarai, nirbhayamugaa dhevuni vaakyamu bōdhin̄chuṭaku mari vishēshadhairyamu techukoniri.

15. కొందరు అసూయచేతను కలహబుద్ధిచేతను, మరికొందరు మంచిబుద్ధి చేతను క్రీస్తును ప్రకటించుచున్నారు.

15. kondaru asooyachethanu kalahabuddhichethanu, marikondaru man̄chibuddhi chethanu kreesthunu prakaṭin̄chuchunnaaru.

16. వారైతే నా బంధకములతో కూడ నాకు శ్రమ తోడుచేయవలెనని తలంచుకొని, శుద్ధమనస్సుతో కాక కక్షతో క్రీస్తును ప్రకటించుచున్నారు;

16. vaaraithē naa bandhakamulathoo kooḍa naaku shrama thooḍucheyavalenani thalan̄chukoni, shuddhamanassuthoo kaaka kakshathoo kreesthunu prakaṭin̄chuchunnaaru;

17. వీరైతే నేను సువార్తపక్షమున వాదించుటకు నియమింపబడియున్నాననియెరిగి, ప్రేమతో ప్రకటించుచున్నారు.

17. veeraithē nēnu suvaarthapakshamuna vaadhin̄chuṭaku niyamimpabaḍiyunnaananiyerigi, prēmathoo prakaṭin̄chuchunnaaru.

18. అయిననేమి? మిషచేతనేగాని సత్యముచేతనే గాని, యేవిధముచేతనైనను క్రీస్తు ప్రకటింపబడుచున్నాడు. అందుకు నేను సంతోషించుచున్నాను. ఇక ముందును సంతోషింతును.

18. ayinanēmi? Mishachethanēgaani satyamuchethanē gaani, yēvidhamuchethanainanu kreesthu prakaṭimpabaḍuchunnaaḍu. Anduku nēnu santhooshin̄chuchunnaanu. Ika mundunu santhooshinthunu.

19. మరియు నేను ఏ విషయములోను సిగ్గుపడక యెప్పటివలెనే యిప్పుడును పూర్ణధైర్యముతో బోధించుటవలన నా బ్రదుకు మూలముగా నైనను సరే, చావు మూలముగానైనను సరే, క్రీస్తు నా శరీరమందు ఘనపరచబడునని
యోబు 13:16

19. mariyu nēnu ē vishayamulōnu siggupaḍaka yeppaṭivalenē yippuḍunu poorṇadhairyamuthoo bōdhin̄chuṭavalana naa braduku moolamugaa nainanu sarē, chaavu moolamugaanainanu sarē, kreesthu naa shareeramandu ghanaparachabaḍunani

20. నేను మిగుల అపేక్షించుచు నిరీక్షించుచున్న ప్రకారముగా మీ ప్రార్థనవలనను, యేసుక్రీస్తుయొక్క ఆత్మనాకు సమృద్ధిగా కలుగుటవలనను, ఆ ప్రకటన నాకు రక్షణార్థముగా పరిణ మించునని నేనెరుగుదును.

20. nēnu migula apēkshin̄chuchu nireekshin̄chuchunna prakaaramugaa mee praarthanavalananu, yēsukreesthuyokka aatmanaaku samruddhigaa kaluguṭavalananu, aa prakaṭana naaku rakshaṇaarthamugaa pariṇa min̄chunani nēnerugudunu.

21. నామట్టుకైతే బ్రదుకుట క్రీస్తే, చావైతే లాభము.

21. naamaṭṭukaithē bradukuṭa kreesthē, chaavaithē laabhamu.

22. అయినను శరీరముతో నేను జీవించుటయే నాకున్న పనికి ఫలసాధనమైన యెడల నేనేమి కోరుకొందునో నాకు తోచలేదు.

22. ayinanu shareeramuthoo nēnu jeevin̄chuṭayē naakunna paniki phalasaadhanamaina yeḍala nēnēmi kōrukondunō naaku thoochalēdu.

23. ఈ రెంటి మధ్యను ఇరుకునబడియున్నాను. నేను వెడలిపోయి క్రీస్తుతోకూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయున్నది, అదినాకు మరి మేలు.

23. ee reṇṭi madhyanu irukunabaḍiyunnaanu. Nēnu veḍalipōyi kreesthuthookooḍa nuṇḍavalenani naaku aashayunnadhi, adhinaaku mari mēlu.

24. అయినను నేను శరీరమునందు నిలిచి యుండుట మిమ్మునుబట్టి మరి అవసరమైయున్నది.

24. ayinanu nēnu shareeramunandu nilichi yuṇḍuṭa mimmunubaṭṭi mari avasaramaiyunnadhi.

25. మరియు ఇట్టి నమ్మకము కలిగి, నేను మరల మీతో కలిసి యుండుటచేత నన్నుగూర్చి క్రీస్తు యేసునందు మీకున్న అతిశయము అధికమగునట్లు.

25. mariyu iṭṭi nammakamu kaligi, nēnu marala meethoo kalisi yuṇḍuṭachetha nannugoorchi kreesthu yēsunandu meekunna athishayamu adhikamagunaṭlu.

26. మీరు విశ్వాసమునందు అభివృద్ధియు ఆనందమును పొందు నిమిత్తము, నేను జీవించి మీ అందరితో కూడ కలిసియుందునని నాకు తెలియును.

26. meeru vishvaasamunandu abhivruddhiyu aanandamunu pondu nimitthamu, nēnu jeevin̄chi mee andarithoo kooḍa kalisiyundunani naaku teliyunu.

27. నేను వచ్చి మిమ్మును చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒక్క భావమఇుతో సువార్త విశ్వాసపక్షమున పోరాడుచు, ఏక మనస్సుగలవారై నిలిచియున్నారని నేను మిమ్మును గూర్చి వినులాగున, మీరు క్రీస్తు సువార్తకు తగినట్లుగా ప్రవర్తించుడి.

27. nēnu vachi mimmunu chuchinanu, raakapōyinanu, meeru ē vishayamulōnu edirin̄chuvaariki bedharaka, andarunu okka bhaavamai̔uthoo suvaartha vishvaasapakshamuna pōraaḍuchu, ēka manassugalavaarai nilichiyunnaarani nēnu mimmunu goorchi vinulaaguna, meeru kreesthu suvaarthaku thaginaṭlugaa pravarthin̄chuḍi.

28. అట్లు మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశనమును మీకు రక్షణయును కలుగుననుటకు సూచనయై యున్నది. ఇది దేవునివలన కలుగునదే.

28. aṭlu meeru bedharakuṇḍuṭa vaariki naashanamunu meeku rakshaṇayunu kalugunanuṭaku soochanayai yunnadhi. Idi dhevunivalana kalugunadhe.

29. ఏలయనగా మీరు నాయందు చూచినట్టియు, నాయందున్నదని మీరిప్పుడు వినుచున్నట్టియు పోరాటము మీకును కలిగి యున్నందున

29. yēlayanagaa meeru naayandu chuchinaṭṭiyu, naayandunnadani meerippuḍu vinuchunnaṭṭiyu pōraaṭamu meekunu kaligi yunnanduna

30. క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచుట మాత్రమే గాక ఆయన పక్షమున శ్రమపడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగ్రహింపబడెను.

30. kreesthunandu vishvaasamun̄chuṭa maatramē gaaka aayana pakshamuna shramapaḍuṭayu aayana pakshamuna meeku anugrahimpabaḍenu.Shortcut Links
ఫిలిప్పీయులకు - Philippians : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |