Proverbs - సామెతలు 10 | View All

1. జ్ఞానముగల కుమారుడు తండ్రిని సంతోషపరచును బుద్ధిలేని కుమారుడు తన తల్లికి దుఃఖము పుట్టించును.

1. A wyse sonne maketh a glad father: but an vndiscrete sonne is an heauinesse vnto his mother.

2. భక్తిహీనుల ధనము వారికి లాభకరము కాదు నీతి మరణమునుండి రక్షించును.

2. Treasures that are wickedly gotten, profite nothing: but righteousnesse deliuereth from death.

3. యెహోవా నీతిమంతుని ఆకలిగొననియ్యడు భక్తిహీనుని ఆశను భంగముచేయును.

3. The Lorde wyll not let the soule of the righteous suffer hunger: but he taketh away the richesse of the vngodly.

4. బద్ధకముగా పనిచేయువాడు దరిద్రుడగును శ్రద్ధగలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడగును.

4. An idle hande maketh poore: but a quicke labouring hande maketh riche.

5. వేసవికాలమున కూర్చువాడు బుద్ధిగల కుమారుడు కోతకాలమందు నిద్రించువాడు సిగ్గుపరచు కుమారుడు.

5. Who so gathereth in sommer is wyse: but he that is sluggishe in haruest, bringeth hym selfe to confusion.

6. నీతిమంతుని తలమీదికి ఆశీర్వాదములు వచ్చును బలాత్కారము భక్తిహీనుని నోరు మూసివేయును.

6. Blessinges are vpon the head of the righteous: and the mouth of the vngodly kepeth mischiefe in secrete.

7. నీతిమంతుని జ్ఞాపకముచేసికొనుట ఆశీర్వాదకరమగును భక్తిహీనుల పేరు అసహ్యత పుట్టించును

7. The memoriall of the iust shall haue a good report: but the name of the vngodly shall stincke.

8. జ్ఞానచిత్తుడు ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును.

8. A wyse man wyll receaue warning: but a prating foole shalbe punished.

9. యథార్థముగా ప్రవర్తించువాడు నిర్భయముగా ప్రవర్తించును. కుటిలవర్తనుడు బయలుపడును.
అపో. కార్యములు 13:10

9. He that walketh vprightly, walketh surely: but whoso goeth a wrong way, shalbe knowen.

10. కనుసైగ చేయువాడు వ్యధ పుట్టించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును.

10. He that winketh with his eye, wyll cause sorowe: but he that hath a foolishe mouth, shalbe beaten.

11. నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భక్తిహీనుల నోరు బలాత్కారము మరుగుపరచును.

11. The mouth of a righteous man is a well of life: but the mouth of the vngodly kepeth mischiefe in secrete.

12. పగ కలహమును రేపును ప్రేమ దోషములన్నిటిని కప్పును.
1 కోరింథీయులకు 13:7, యాకోబు 5:20, 1 పేతురు 4:8

12. Hatred stirreth vp strifes: but loue couereth the multitude of sinnes.

13. వివేకుని పెదవులయందు జ్ఞానము కనబడును బుద్ధిహీనుని వీపునకు బెత్తమే తగును.

13. In the lippes of him that hath vnderstanding, a man shall finde wysdome: but the rod belongeth to the backe of the foolishe.

14. జ్ఞానులు జ్ఞానము సమకూర్చుకొందురు మూఢుల నోరు అప్పుడే నాశనముచేయును.

14. Wyse men lay vp knowledge: but the mouth of the foolish is nye destruction.

15. ధనవంతుని ఆస్తి వానికి ఆశ్రయపట్టణము దరిద్రుని పేదరికము వానికి నాశనకరము.

15. The riche mans goodes are his strong holde: but their owne pouertie feareth the poore.

16. నీతిమంతుని కష్టార్జితము జీవదాయకము భక్తిహీనునికి కలుగు వచ్చుబడి పాపము పుట్టించును.

16. The labour of the righteous [tendeth] to lyfe: but the fruites of the vngodly, to sinne.

17. ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమార్గములో ఉన్నాడు గద్దింపునకు లోబడనివాడు త్రోవ తప్పును.

17. Nurture kepeth the way of lyfe: but he that refuseth to be nurtured, deceaueth hym selfe.

18. అంతరంగమున పగ ఉంచుకొనువాడు అబద్ధికుడు కొండెము ప్రచురము చేయువాడు బుద్ధిహీనుడు.

18. He that hydeth hatred with lying lippes, and he that speaketh slaunder, is a foole.

19. విస్తారమైన మాటలలో దోషముండక మానదు తన పెదవులను మూసికొనువాడు బుద్ధిమంతుడు.

19. Where much babblyng is, there must needes be offence: and he that refrayneth his lippes, is wyse.

20. నీతిమంతుని నాలుక ప్రశస్తమైన వెండివంటిది భక్తిహీనుల ఆలోచన పనికిమాలినది.

20. The tongue of the iust man is as tried siluer: but the heart of the vngodly is a thyng of naught.

21. నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుద్ధి లేకపోవుట చేత మూఢులు చనిపోవుదురు.

21. The lippes of the ryghteous feede a whole multitude: but fooles shall dye in their owne follie.

22. యెహోవా ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యమిచ్చును నరుల కష్టముచేత ఆ యాశీర్వాదము ఎక్కువ కాదు.

22. The blessyng of the Lorde maketh riche: and bryngeth no sorowe of heart with it.

23. చెడుపనులు చేయుట బుద్ధిహీనునికి ఆటగా నున్నది వివేకికి జ్ఞానపరిశ్రమ చేయుట అట్టిదే.

23. A foole doth wickedly, and maketh but a sport of it: but wisdome ruleth the man that hath vnderstandyng.

24. భక్తిహీనుడు దేనికి భయపడునో అదే వానిమీదికి వచ్చును నీతిమంతులు ఆశించునది వారికి దొరుకును.

24. The thing that the vngodly is afraide of, shall come vpon hym: but the ryghteous shall haue their desire.

25. సుడిగాలి వీచగా భక్తిహీనుడు లేకపోవును. నీతిమంతుడు నిత్యము నిలుచు కట్టడమువలె ఉన్నాడు.

25. As the tempest, so passeth away the vngodly and is not: but the ryghteous remayneth sure for euer.

26. సోమరి తనను పని పెట్టువారికి పండ్లకు పులుసువంటివాడు కండ్లకు పొగవంటివాడు.

26. As vineger is to the teeth, & as smoke is vnto the eyes: euen so is a sluggishe person to them that sendeth him foorth.

27. యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట దీర్ఘాయువునకు కారణము భక్తిహీనుల ఆయుస్సు తక్కువై పోవును.

27. The feare of the Lorde maketh a long lyfe: but the yeres of the vngodly shalbe shortened.

28. నీతిమంతుల ఆశ సంతోషము పుట్టించును. భక్తిహీనుల ఆశ భంగమై పోవును.

28. The patient abydyng of the righteous shalbe turned to gladnesse: but the hope of the vngodly shall perishe.

29. యథార్థవంతునికి యెహోవా యేర్పాటు ఆశ్రయదుర్గము పాపముచేయువారికి అది నాశనకరము.

29. The way of the Lord geueth courage vnto the godly: but it is a feare for wicked doers.

30. నీతిమంతుడు ఎన్నడును కదలింపబడడు భక్తిహీనులు దేశములో నివసింపరు.

30. The ryghteous shall neuer be ouerthrowen: but the vngodly shall not remayne in the lande.

31. నీతిమంతుని నోరు జ్ఞానోపదేశమును పలుకును మూర్ఖపు మాటలు పలుకు నాలుక పెరికివేయబడును.

31. The mouth of the iust wyll be talking of wisdome: but the tongue of the frowarde shall be cut out.

32. నీతిమంతుని పెదవులు ఉపయుక్తములైన సంగతులు పలుకును భక్తిహీనుల నోట మూర్ఖపు మాటలు వచ్చును.

32. The lippes of the ryghteous vtter that which is acceptable: but the mouth of the vngodly [speaketh] frowarde thynges.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మనము సామెతలను పూర్తిగా పరిశోధించేటప్పుడు, ప్రతి ప్రకరణము యొక్క ఉపరితలం దాటి లోతైన అర్థాన్ని వెతకాలి మరియు అందులో, మనం క్రీస్తును కనుగొంటాము. అతను ఈ పుస్తకంలో తరచుగా ప్రస్తావించబడిన వివేకం.
1
తల్లిదండ్రుల సౌలభ్యం వారి పిల్లలతో ముడిపడి ఉంది, రెండు పార్టీలకు వారి బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి ప్రేరణను అందిస్తుంది.

2-3
"సద్గురువులు పేదరికాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పటికీ, వారి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణానికి అవసరమైన వాటికి లోటు రాకుండా భగవంతుడు నిర్ధారిస్తాడు."

4
"దేవుని పట్ల వారి భక్తిలో మక్కువ ఉన్న వ్యక్తులు విశ్వాసంలో ధనవంతులుగా మరియు మంచి పనులలో సమృద్ధిగా ఉంటారు."

5
"ప్రస్తుతం మరియు మరణానంతర జీవితంలో అవకాశాలను వృధా చేసే వారిపై ఇది సరైన విమర్శ."

6
"మంచి వ్యక్తులు నిజమైన ఆశీర్వాదాలను శాశ్వతంగా అనుభవిస్తారు."

7
"నీతిమంతులు మరియు దుర్మార్గులు ఇద్దరూ మరణాన్ని ఎదుర్కొంటారు, కానీ వారి ఆత్మల మధ్య లోతైన వ్యత్యాసం ఉంది."

8
"హృదయంలో జ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తి వారి జ్ఞానాన్ని వర్తింపజేస్తాడు."

9
"చివరికి, మోసగాళ్ళు వారి అన్ని మోసపూరిత యుక్తులు ఉన్నప్పటికీ బయటపడతారు."

10
మోసం మరియు మోసం తప్పుకు సమర్థనగా ఉపయోగపడవు.

11
సద్గురువు యొక్క ప్రసంగం ఇతరులకు విద్య, ఓదార్పు మరియు మార్గనిర్దేశం చేసే ఉద్దేశ్యంతో స్థిరంగా ఉపయోగించబడుతుంది.

12
ద్వేషం సమక్షంలో, ప్రతి త్రైమాసికం నుండి సంఘర్షణ పుడుతుంది. పరస్పర సహనం మరియు సహనం ద్వారా శాంతి మరియు సామరస్యం నిలబెట్టబడతాయి.

13
తెలివితక్కువ చర్యలను కొనసాగించేవారు, సారాంశంలో, వారి స్వంత శిక్షా సాధనాలను రూపొందించుకుంటారు.

14
ఏదైనా విలువైన జ్ఞానాన్ని మనం భద్రపరచాలి, తద్వారా అవసరమైనప్పుడు అది తక్షణమే అందుబాటులో ఉంటుంది. జ్ఞానులు ఈ జ్ఞానాన్ని చదవడం, బోధనలు వినడం, ధ్యానం, ప్రార్థన మరియు దైవిక జ్ఞానంగా మనకు ప్రసాదించిన క్రీస్తుపై విశ్వాసం ద్వారా పొందుతారు.

15
ఇది వారి బాహ్య పరిస్థితులకు సంబంధించి వివిధ ఆర్థిక స్థితిగతులు కలిగిన వ్యక్తులు చేసిన భాగస్వామ్య లోపాలకు సంబంధించినది. సంపన్న వ్యక్తుల సంపద వారిని అనేక ప్రమాదాలకు గురి చేస్తుంది, అయితే నిరాడంబరమైన వ్యక్తి వారు సంతృప్తిగా ఉండి, స్పష్టమైన మనస్సాక్షిని కలిగి ఉంటే మరియు విశ్వాసంతో జీవిస్తే సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు.

16
బహుశా ఒక సద్గుణ వ్యక్తి వారు శ్రద్ధతో సంపాదించినది మాత్రమే కలిగి ఉండవచ్చు, అయినప్పటికీ ఆ శ్రమ వారి జీవనోపాధికి దోహదపడుతుంది.

17
తమ మార్గాన్ని కోల్పోయిన మరియు సరైన మార్గానికి మార్గదర్శకత్వం లేదా దిశలను అంగీకరించలేని ప్రయాణీకుడు దారితప్పి తిరుగుతూనే ఉంటాడు.

18
వారు దేవుని నుండి ఏదైనా దాచగలరని ఎవరైనా విశ్వసించడం ప్రత్యేకించి అవివేకం మరియు దుర్మార్గాన్ని ఆశ్రయించడం కూడా అంతే తెలివితక్కువ పని.

19
అతిగా మాట్లాడే వ్యక్తులు తరచుగా తప్పుగా మాట్లాడతారు. జ్ఞాని అయిన వ్యక్తి స్వీయ-నియంత్రణను కలిగి ఉంటాడు మరియు అలా చేయడం ద్వారా అంతర్గత శాంతిని కోరుకుంటాడు.

20-21
నీతిమంతుల మాట నిజాయితీగా ఉంటుంది, మోసం మరియు దుష్ట ఉద్దేశాలు లేకుండా ఉంటుంది. మతపరమైన సంభాషణ ఆధ్యాత్మిక అవసరం ఉన్నవారికి పోషణగా ఉపయోగపడుతుంది. బుద్ధిహీనత, అలాగే ప్రతిబింబం లేకపోవడం వల్ల మూర్ఖులు నశిస్తారని అంటారు.

22
యథార్థంగా కోరుకునే సంపద దాని ఆనందంలో అంతర్గత గందరగోళాన్ని, నష్టంలో దుఃఖాన్ని మరియు దాని ఉపయోగంలో అపరాధాన్ని తీసుకురాదు. దేవుని ప్రేమ నుండి ఉద్భవించినది ఎల్లప్పుడూ దేవుని దయతో కూడి ఉంటుంది.

23
మూర్ఖులు మరియు దుర్మార్గులు మాత్రమే ఇతరులకు హాని కలిగించడంలో లేదా పాపంలోకి వారిని ప్రలోభపెట్టడంలో వినోదాన్ని పొందుతారు.

24
నీతిమంతులు గర్భం ధరించగలిగే శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదాల కోసం అత్యంత ప్రగాఢమైన కోరిక నెరవేరుతుంది.

25
విజయవంతమైన పాపుల మార్గం సుడిగాలిని పోలి ఉంటుంది, అది త్వరగా అయిపోయి అదృశ్యమవుతుంది.

26
వెనిగర్ పళ్లలో పదునైన అనుభూతిని కలిగించి, పొగ కళ్లకు చికాకు తెప్పించినట్లే, సోమరి వ్యక్తి తన యజమానికి చిరాకును కలిగిస్తాడు.

27-28
ఎవరైతే సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని కోరుకుంటారో వారు భగవంతుడిని గౌరవించాలి, ఎందుకంటే ఇది ఈ ప్రపంచంలో అర్ధవంతమైన ఉనికిని మరియు పరలోకంలో శాశ్వతమైనది.

29
నమ్మకమైన వ్యక్తి విశ్వాసం బలపడుతుంది మరియు వారు విధేయతతో మరింత గొప్ప ఆనందాన్ని పొందుతారు.

30
దుష్టులు ఈ ప్రపంచాన్ని తమ శాశ్వత నివాసంగా చేసుకోవాలనుకోవచ్చు, కానీ అది అసాధ్యం. వారు తమ తప్పుడు విగ్రహాలన్నిటినీ విడిచిపెట్టి, నశించవలసి ఉంటుంది.

31-32
సత్ప్రవర్తన గల వ్యక్తి ఇతరుల శ్రేయస్సు కోసం తెలివైన సలహా ఇస్తాడు. దీనికి విరుద్ధంగా, దుష్టుల పతనానికి కారణం దేవునికి నచ్చని మాటలు మాట్లాడడం మరియు వారి సంభాషణలలో కలహాలు రేకెత్తించడం. నీతిమంతులు దేవుని దైవిక శక్తిచే రక్షించబడతారు మరియు క్రీస్తు యేసులో కనుగొనబడిన దేవుని ప్రేమతో వారి సంబంధాన్ని ఏదీ విడదీయదు.
Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |