Isaiah - యెషయా 14 | View All

1. ఏలయనగా యెహోవా యాకోబునందు జాలిపడును ఇంకను ఇశ్రాయేలును ఏర్పరచుకొనును వారిని స్వదేశములో నివసింపజేయును పరదేశులు వారిని కలిసికొందురు వారు యాకోబు కుటుంబమును హత్తుకొనియుందురు

1. yēlayanagaa yehōvaa yaakōbunandu jaalipaḍunu iṅkanu ishraayēlunu ērparachukonunu vaarini svadheshamulō nivasimpajēyunu paradheshulu vaarini kalisikonduru vaaru yaakōbu kuṭumbamunu hatthukoniyunduru

2. జనములు వారిని తీసికొనివచ్చి వారి స్వదేశమున వారిని ప్రవేశపెట్టుదురు ఇశ్రాయేలు వంశస్థులు యెహోవా దేశములోవారిని దాసులనుగాను పనికత్తెలనుగాను స్వాధీనపరచు కొందురు వారు తమ్మును చెరలో పెట్టినవారిని చెరలో పెట్టి

2. janamulu vaarini theesikonivachi vaari svadheshamuna vaarini pravēshapeṭṭuduru ishraayēlu vanshasthulu yehōvaa dheshamulōvaarini daasulanugaanu panikattelanugaanu svaadheenaparachu konduru vaaru thammunu cheralō peṭṭinavaarini cheralō peṭṭi

3. తమ్మును బాధించినవారిని ఏలుదురు.

3. thammunu baadhin̄chinavaarini ēluduru.

4. నీ బాధను నీ ప్రయాసమును నీచేత చేయింపబడిన కఠినదాస్యమును కొట్టివేసి యెహోవా నిన్ను విశ్రమింపజేయు దినమున నీవు బబులోనురాజును గూర్చి అపహాస్యపు గీతము ఎత్తి యీలాగున పాడుదువు బాధించినవారు ఎట్లు నశించిపోయిరి? రేగుచుండిన పట్టణము ఎట్లు నాశనమాయెను?

4. nee baadhanu nee prayaasamunu neechetha cheyimpabaḍina kaṭhinadaasyamunu koṭṭivēsi yehōvaa ninnu vishramimpajēyu dinamuna neevu babulōnuraajunu goorchi apahaasyapu geethamu etthi yeelaaguna paaḍuduvu baadhin̄chinavaaru eṭlu nashin̄chipōyiri? Rēguchuṇḍina paṭṭaṇamu eṭlu naashanamaayenu?

5. దుష్టుల దుడ్డుకఱ్ఱను మానని హత్యచేత జనములను క్రూరముగా కొట్టిన ఏలికల రాజదండమును యెహోవా విరుగగొట్టియున్నాడు.

5. dushṭula duḍḍukarranu maanani hatyachetha janamulanu krooramugaa koṭṭina ēlikala raajadaṇḍamunu yehōvaa virugagoṭṭiyunnaaḍu.

6. వారు ఆగ్రహపడి మానని బలాత్కారముచేత జనములను లోపరచిరి.

6. vaaru aagrahapaḍi maanani balaatkaaramuchetha janamulanu lōparachiri.

7. భూలోకమంతయు నిమ్మళించి విశ్రమించుచున్నది జనములు పాడసాగుదురు. నీవు పండుకొనినప్పటినుండి నరుకువాడెవడును మా మీదికి రాలేదని

7. bhoolōkamanthayu nimmaḷin̄chi vishramin̄chuchunnadhi janamulu paaḍasaaguduru. neevu paṇḍukoninappaṭinuṇḍi narukuvaaḍevaḍunu maa meediki raalēdani

8. నిన్నుగూర్చి తమాలవృక్షములు లెబానోను దేవదారువృక్షములు హర్షించును

8. ninnugoorchi thamaalavrukshamulu lebaanōnu dhevadaaruvrukshamulu harshin̄chunu

9. నీవు ప్రవేశించుచుండగానే నిన్ను ఎదుర్కొనుటకై క్రింద పాతాళము నీ విషయమై కలవరపడుచున్నది. అది నిన్ను చూచి ప్రేతలను రేపుచున్నది భూమిలో పుట్టిన సమస్త శూరులను జనముల రాజుల నందరినివారి వారి సింహాసనములమీదనుండి లేపుచున్నది

9. neevu pravēshin̄chuchuṇḍagaanē ninnu edurkonuṭakai krinda paathaaḷamu nee vishayamai kalavarapaḍuchunnadhi. adhi ninnu chuchi prēthalanu rēpuchunnadhi bhoomilō puṭṭina samastha shoorulanu janamula raajula nandarinivaari vaari sinhaasanamulameedanuṇḍi lēpuchunnadhi

10. వారందరు నిన్ను చూచినీవును మావలె బలహీనుడ వైతివా? నీవును మాబోటివాడవైతివా? అందురు.

10. Vaarandaru ninnu choochineevunu maavale balaheenuḍa vaitivaa? Neevunu maabōṭivaaḍavaitivaa? Anduru.

11. నీ మహాత్మ్యమును నీ స్వరమండలముల స్వరమును పాతాళమున పడవేయబడెను. నీ క్రింద పురుగులు వ్యాపించును కీటకములు నిన్ను కప్పును.

11. nee mahaatmyamunu nee svaramaṇḍalamula svaramunu paathaaḷamuna paḍavēyabaḍenu. nee krinda purugulu vyaapin̄chunu keeṭakamulu ninnu kappunu.

12. తేజోనక్షత్రమా, వేకువచుక్కా, నీవెట్లు ఆకాశమునుండి పడితివి? జనములను పడగొట్టిన నీవు నేలమట్టమువరకు ఎట్లు నరకబడితివి?
లూకా 10:18, ప్రకటన గ్రంథం 8:10

12. thējōnakshatramaa, vēkuvachukkaa, neeveṭlu aakaashamunuṇḍi paḍithivi? Janamulanu paḍagoṭṭina neevu nēlamaṭṭamuvaraku eṭlu narakabaḍithivi?

13. నేను ఆకాశమున కెక్కిపోయెదను దేవుని నక్షత్రములకు పైగా నా సింహాసనమును హెచ్చింతును ఉత్తరదిక్కుననున్న సభాపర్వతముమీద కూర్చుందును
మత్తయి 11:23, లూకా 10:15

13. nēnu aakaashamuna kekkipōyedanu dhevuni nakshatramulaku paigaa naa sinhaasanamunu hechinthunu uttharadhikkunanunna sabhaaparvathamumeeda koorchundunu

14. మేఘమండలముమీది కెక్కుదును మహోన్నతునితో నన్ను సమానునిగా చేసికొందును అని నీవు మనస్సులో అనుకొంటివిగదా?

14. mēghamaṇḍalamumeedi kekkudunu mahōnnathunithoo nannu samaanunigaa chesikondunu ani neevu manassulō anukoṇṭivigadaa?

15. నీవు పాతాళమునకు నరకములో ఒక మూలకు త్రోయబడితివే.
మత్తయి 11:23, లూకా 10:15

15. neevu paathaaḷamunaku narakamulō oka moolaku trōyabaḍithivē.

16. నిన్ను చూచువారు నిన్ను నిదానించి చూచుచు ఇట్లు తలపోయుదురు

16. ninnu choochuvaaru ninnu nidaanin̄chi choochuchu iṭlu thalapōyuduru

17. భూమిని కంపింపజేసి రాజ్యములను వణకించినవాడు ఇతడేనా? లోకమును అడవిగాచేసి దాని పట్టణములను పాడు చేసినవాడు ఇతడేనా? తాను చెరపట్టినవారిని తమ నివాసస్థలమునకు పో నియ్యనివాడు ఇతడేనా?

17. bhoomini kampimpajēsi raajyamulanu vaṇakin̄chinavaaḍu ithaḍēnaa? Lōkamunu aḍavigaachesi daani paṭṭaṇamulanu paaḍu chesinavaaḍu ithaḍēnaa? thaanu cherapaṭṭinavaarini thama nivaasasthalamunaku pō niyyanivaaḍu ithaḍēnaa?

18. జనముల రాజులందరు ఘనత వహించినవారై తమ తమ నగరులయందు నిద్రించుచున్నారు.

18. janamula raajulandaru ghanatha vahin̄chinavaarai thama thama nagarulayandu nidrin̄chuchunnaaru.

19. నీవు సమాధి పొందక పారవేయబడిన కొమ్మవలె నున్నావు. ఖడ్గముచేత పొడువబడి చచ్చినవారి శవములతో కప్పబడినవాడవైతివి త్రొక్కబడిన పీనుగువలెనైతివి బిలముయొక్క రాళ్లయొద్దకు దిగుచున్నవానివలెనున్నావు

19. neevu samaadhi pondaka paaravēyabaḍina kommavale nunnaavu. Khaḍgamuchetha poḍuvabaḍi chachinavaari shavamulathoo kappabaḍinavaaḍavaithivi trokkabaḍina peenuguvalenaithivi bilamuyokka raaḷlayoddhaku diguchunnavaanivalenunnaavu

20. నీవు నీ దేశమును పాడుచేసి నీ ప్రజలను హతమార్చితివి నీవు సమాధిలో వారితోకూడ కలిసియుండవు దుష్టుల సంతానము ఎన్నడును జ్ఞాపకమునకు తేబడదు.

20. neevu nee dheshamunu paaḍuchesi nee prajalanu hathamaarchithivi neevu samaadhilō vaarithookooḍa kalisiyuṇḍavu dushṭula santhaanamu ennaḍunu gnaapakamunaku thēbaḍadu.

21. వారు పెరిగి భూమిని స్వతంత్రించుకొని పట్టణము లతో లోకమును నింపకుండునట్లు తమ పితరుల దోషమునుబట్టి అతని కుమారులను వధిం చుటకు దొడ్డి సిద్ధపరచుడి.

21. vaaru perigi bhoomini svathantrin̄chukoni paṭṭaṇamu lathoo lōkamunu nimpakuṇḍunaṭlu thama pitharula dōshamunubaṭṭi athani kumaarulanu vadhiṁ chuṭaku doḍḍi siddhaparachuḍi.

22. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా వాక్కు ఇదే నేను వారిమీదికి లేచి బబులోనునుండి నామమును శేషమును కుమారుని మనుమని కొట్టి వేసెదనని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

22. sainyamulakadhipathiyagu yehōvaa vaakku idhe nēnu vaarimeediki lēchi babulōnunuṇḍi naamamunu shēshamunu kumaaruni manumani koṭṭi vēsedhanani yehōvaa selavichuchunnaaḍu.

23. నేను దానిని తుంబోడికి స్వాధీనముగాను నీటి మడుగులగాను చేయుదును. నాశనమను చీపురుకట్టతో దాని తుడిచివేసెదను అని సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

23. nēnu daanini thumbōḍiki svaadheenamugaanu neeṭi maḍugulagaanu cheyudunu. Naashanamanu chipurukaṭṭathoo daani thuḍichivēsedanu ani sainyamulakadhipathiyagu yehōvaa selavichu chunnaaḍu.

24. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ప్రమాణ పూర్వ కముగా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను ఉద్దేశించినట్లు నిశ్చయముగా జరుగును నేను యోచించినట్లు స్థిరపడును.

24. sainyamulakadhipathiyagu yehōvaa pramaaṇa poorva kamugaa eelaagu selavichuchunnaaḍu nēnu uddheshin̄chinaṭlu nishchayamugaa jarugunu nēnu yōchin̄chinaṭlu sthirapaḍunu.

25. నా దేశములో అష్షూరును సంహరించెదను నా పర్వతములమీద వాని నలుగద్రొక్కెదను వాని కాడి నా జనులమీదనుండి తొలగిపోవును వాని భారము వారి భుజముమీదనుండి తొలగింప బడును.

25. naa dheshamulō ashshoorunu sanharin̄chedanu naa parvathamulameeda vaani nalugadrokkedanu vaani kaaḍi naa janulameedanuṇḍi tolagipōvunu vaani bhaaramu vaari bhujamumeedanuṇḍi tolagimpa baḍunu.

26. సర్వలోకమునుగూర్చి నేను చేసిన ఆలోచన ఇదే జనములందరిమీద చాపబడిన బాహువు ఇదే.

26. sarvalōkamunugoorchi nēnu chesina aalōchana idhe janamulandarimeeda chaapabaḍina baahuvu idhe.

27. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించి యున్నాడు రద్దుపరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని త్రిప్పగలవాడెవడు?

27. sainyamulakadhipathiyagu yehōvaa daani niyamin̄chi yunnaaḍu radduparachagalavaaḍevaḍu? Baahuvu chaachinavaaḍu aayanē daani trippagalavaaḍevaḍu?

28. రాజైన ఆహాజు మరణమైన సంవత్సరమున వచ్చిన దేవోక్తి

28. raajaina aahaaju maraṇamaina samvatsaramuna vachina dhevōkthi

29. ఫిలిష్తియా, నిన్ను కొట్టిన దండము తుత్తునియలుగా విరువబడెనని అంతగా సంతోషింపకుము సర్పబీజమునుండి మిడునాగు పుట్టును దాని ఫలము ఎగురు సర్పము.

29. philishthiyaa, ninnu koṭṭina daṇḍamu thutthuniyalugaa viruvabaḍenani anthagaa santhooshimpakumu sarpabeejamunuṇḍi miḍunaagu puṭṭunu daani phalamu eguru sarpamu.

30. అప్పుడు అతిబీదలైనవారు భోజనము చేయుదురు దరిద్రులు సురక్షితముగా పండుకొందురు కరవుచేత నీ బీజమును చంపెదను అది నీ శేషమును హతము చేయును.

30. appuḍu athibeedalainavaaru bhōjanamu cheyuduru daridrulu surakshithamugaa paṇḍukonduru karavuchetha nee beejamunu champedanu adhi nee shēshamunu hathamu cheyunu.

31. గుమ్మమా, ప్రలాపింపుమీ, పట్టణమా, అంగలార్పుమీ. ఫిలిష్తియా, నీవు బొత్తిగా కరిగిపోయియున్నావు ఉత్తరదిక్కునుండి పొగ లేచుచున్నది వచ్చువారి పటాలములలో వెనుకతీయువాడు ఒకడును లేడు.

31. gummamaa, pralaapimpumee, paṭṭaṇamaa, aṅgalaarpumee. Philishthiyaa, neevu botthigaa karigipōyiyunnaavu uttharadhikkunuṇḍi poga lēchuchunnadhi vachuvaari paṭaalamulalō venukatheeyuvaaḍu okaḍunu lēḍu.

32. జనముల దూత కియ్యవలసిన ప్రత్యుత్తరమేది? యెహోవా సీయోనును స్థాపించియున్నాడు ఆయన జనులలో శ్రమనొందినవారు దాని ఆశ్రయింతురు అని చెప్పవలెను.

32. janamula dootha kiyyavalasina pratyuttharamēdi? Yehōvaa seeyōnunu sthaapin̄chiyunnaaḍu aayana janulalō shramanondinavaaru daani aashrayinthuru ani cheppavalenu.


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.