Genesis - ఆదికాండము 18 | View All

1. మరియమమ్రే దగ్గరనున్న సింధూరవనములో అబ్రాహాము ఎండవేళ గుడారపు ద్వారమందు కూర్చుని యున్నప్పుడు యెహోవా అతనికి కనబడెను.
హెబ్రీయులకు 13:2

1. And Yahweh appeared unto him among the oaks of Mamre, as, he, was sitting at the opening of the tent in the heat of the day.

2. అతడు కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు ముగ్గురు మనుష్యులు అతని యెదుట నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదుర్కొనుటకు పరుగెత్తి, నేలమట్టుకు వంగి

2. And he lifted up his eyes and looked, and lo! three men, standing over against him, so he looked and ran to meet them from the opening of the tent, and bowed himself to the earth;

3. ప్రభువా, నీ కటాక్షము నామీద నున్న యెడల ఇప్పుడు నీ దాసుని దాటి పోవద్దు.

3. and said, O My Lord! if, I pray thee, I have found favour in thine eyes, do not I pray thee pass on from thy servant.

4. నేను కొంచెము నీళ్లు తెప్పించెదను; దయచేసి కాళ్లు కడుగుకొని ఈ చెట్టు క్రింద అలసట తీర్చుకొనుడి.
లూకా 7:44

4. Let there be fetched, I pray thee a little water, and bathe ye your feet, and rest yourselves under the tree.

5. కొంచెము ఆహారము తెచ్చెదను; మీ ప్రాణములను బలపరచు కొనుడి; తరువాత మీరు వెళ్లవచ్చును; ఇందు నిమిత్తము గదా మీ దాసుని యొద్దకు వచ్చితిరనెను. వారు నీవు చెప్పినట్లు చేయుమనగా

5. And let me fetch a morsel of bread, and stay ye your heart, Afterwards, ye may pass on, For on this account, have ye passed by, over against your servant. And they said, Thus, shalt thou do as thou hast spoken.

6. అబ్రాహాము గుడారములో నున్న శారా యొద్దకు త్వరగా వెళ్లి నీవు త్వరపడి మూడు మానికల మెత్తనిపిండి తెచ్చి పిసికి రొట్టెలు చేయుమని చెప్పెను.

6. So Abraham hastened towards the tent unto Sarah, and said, Hasten thou three measures of fine meal, knead it, and make hearth-cakes.

7. మరియఅబ్రాహాము పశువుల మందకు పరుగెత్తి ఒక మంచి లేత దూడను తెచ్చి ఒక పనివాని కప్పగించెను. వాడు దాని త్వరగా సిద్ధపరచెను.

7. And unto the herd, ran Abraham, and took a calf tender and good and gave unto the young man, and he hastened to make it ready.

8. తరువాత అతడు వెన్నను పాలను తాను సిద్ధము చేయించిన దూడను తెచ్చి వారి యెదుట పెట్టి వారు భోజనము చేయుచుండగా వారియొద్ద ఆ చెట్టుక్రింద నిలుచుండెను.

8. And he took butter and milk and the calf that he had made ready, and set before them, while, he, was standing near them under the tree, they did eat.

9. వారతనితో నీ భార్యయైన శారా ఎక్కడ నున్నదని అడుగగా అతడు అదిగో గుడారములో నున్నదని చెప్పెను.

9. And they said unto him, As to Sarah thy wife And he said Lo! she is in the tent.

10. అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొద్దకు నిశ్చయముగా మరల వచ్చెదను. అప్పడు నీ భార్యయైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెప్పెను. శారా ఆయన వెనుక నుండిన గుడారపు ద్వారమందు వినుచుండెను.
రోమీయులకు 9:9

10. And he said, I will, surely return, unto thee at the quickening season, and lo! a son for Sarah thy wife. Now Sarah, was hearkening at the opening of the tent, it, being behind him.

11. అబ్రాహామును శారాయును బహుకాలము గడచిన వృద్ధులై యుండిరి. స్త్రీ ధర్మము శారాకు నిలిచి పోయెను గనుక
లూకా 1:18, హెబ్రీయులకు 11:11

11. But Abraham and Sarah, were old, far gone in days, it had ceased to be with Sarah after the manner of women.

12. శారా - నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? నా యజమానుడును వృద్ధుడై యున్నాడు గదా అని తనలో నవ్వుకొనెను.
1 పేతురు 3:6

12. So then Sarah laughed within herself, saying: After I am past age, hath there come to me pleasure, my lord, also being old?

13. అంతట యెహోవా అబ్రాహాముతో వృద్ధురాలనైన నేను నిశ్చయముగా ప్రసవించెదనా అని శారా నవ్వనేల?

13. And Yahweh said unto Abraham, Wherefore now did Sarah laugh saying. Can it really and truly be that I should bear, seeing that have become old?

14. యెహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదైన నున్నదా? మీదటికి ఈ కాలమున నిర్ణయకాలమందు నీ యొద్దకు తిరిగి వచ్చెదను. అప్పుడు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను.
మత్తయి 19:26, మార్కు 10:27, లూకా 1:37, రోమీయులకు 9:9

14. Is anything, too wonderful for Yahweh? At the appointed time, I will return unto thee, at the quickening season and Sarah, shall have a son.

15. శారా భయపడి - నేను నవ్వలేదని చెప్పగా ఆయన అవును నీవు నవ్వితివనెను.
1 పేతురు 3:6

15. And Sarah denied, saying, I laughed not, For she was afraid. And he said Nay! but thou didst laugh!

16. అప్పుడా మనుష్యులు అక్కడనుండి లేచి సొదొమ తట్టు చూచిరి. అబ్రాహాము వారిని సాగనంపుటకు వారితోకూడ వెళ్లెను.

16. And the men rose up from hence, and looked out over the face of Sodom, Abraham also going with them to set them on their way.

17. అప్పుడు యెహోవానేను చేయబోవు కార్యము అబ్రాహామునకు దాచెదనా?

17. Now, Yahweh, had said, Am I going to hide from Abraham what I do,

18. అబ్రాహాము నిశ్చయముగా బలముగల గొప్ప జనమగును. అతని మూలముగా భూమిలోని సమస్త జనములును ఆశీర్వదింపబడును.
అపో. కార్యములు 3:25, రోమీయులకు 4:13, గలతియులకు 3:8

18. when, Abraham, shall surely become, a great and mighty nation, and all the nations of the earth, shall be blessed in him?

19. ఎట్లనగా యెహోవా అబ్రాహామును గూర్చి చెప్పినది అతనికి కలుగ జేయునట్లు తన తరువాత తన పిల్లలును తన యింటి వారును నీతి న్యాయములు జరిగించుచు, యెహోవా మార్గమును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజ్ఞాపించినట్లు నేనతని నెరిగియున్నాననెను.

19. For I have become his intimate friend, To the end that he may command his sons and his house after him, so shall they keep the way of Yahweh, by doing righteousness and justice. To the end that Yahweh may bring in for Abraham, what he hath spoken concerning him.

20. మరియయెహోవా సొదొమ గొమొఱ్ఱాలను గూర్చిన మొర గొప్పది గనుకను వాటి పాపము బహు భారమైనది గనుకను
లూకా 17:28, మత్తయి 10:15

20. So Yahweh said, The outcry of Sodom and Gomorrah, because it hath become great, And their sin, because it hath become exceeding grievous,

21. నేను దిగిపోయి నాయొద్దకు వచ్చిన ఆ మొర చొప్పుననే వారు సంపూర్ణముగా చేసిరో లేదో చూచెదను; చేయనియెడల నేను తెలిసికొందుననెను.
ప్రకటన గ్రంథం 18:5, లూకా 17:28

21. Let me go down, pray, and let me behold, whether according to their outcry which hath come in unto me, they have done altogether, And if not. I must know!

22. ఆ మనుష్యులు అక్కడనుండి తిరిగి సొదొమ వైపుగా వెళ్లిరి. అబ్రాహాము ఇంక యెహోవా సన్నిధిని నిలుచుండెను.

22. And the men turned from thence, and went their way, towards Sodom, but, Yahweh was yet standing before Abraham.

23. అప్పడు అబ్రాహాము సమీపించి యిట్లనెను దుష్టులతో కూడ నీతిమంతులను నాశనము చేయుదువా?

23. So then Abraham drew near and said, Wilt thou really sweep away, the righteous with the lawless?

24. ఆ పట్టణములో ఒకవేళ ఏబదిమంది నీతిమంతులుండిన యెడల దానిలో నున్న యేబదిమంది నీతిమంతుల నిమిత్తము ఆ స్థలమును నాశనము చేయక కాయవా?

24. Peradventure there are fifty righteous, in the midst of the city, Wilt thou really sweep away, and not spare the place, for the sake of the fifty righteous which are therein?

25. ఆ చొప్పున చేసి దుష్టులతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుష్టునితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. సర్వలోకమునకు తీర్పు తీర్చువాడు న్యాయము చేయడా అని చెప్పినప్పుడు
హెబ్రీయులకు 12:23

25. Far be it from thee! to do after this manner. to put to death the righteous with the lawless! Then should righteous and lawless be alike, Far be it from thee! Shall, the Judge of all the earth not do justice?

26. యెహోవా సొదొమ పట్టణములో ఏబదిమంది నీతిమంతులు నాకు కనబడినయెడల వారిని బట్టి ఆ స్థలమంతటిని కాయుదుననెను

26. And Yahweh said, If I find in Sodom fifty righteous in the midst of the city, then will I spare all the place for their sake.

27. అందుకు అబ్రాహాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను ప్రభువుతో మాటలాడ తెగించుచున్నాను.

27. And Abraham responded and said, Behold I pray thee I have ventured to speak unto My Lord, though I am dust and ashes:

28. ఏబదిమంది నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తక్కువైతే ఐదుగురు తక్కువైనందున ఆ పట్టణమంతయు నాశనము చేయుదువా అని మరల అడిగెను. అందుకాయన అక్కడ నలుబది యైదుగురు నాకు కనబడినయెడల నాశనము చేయననెను;

28. Peradventure there may lack, of the fifty righteous, five, Wilt thou destroy for five all the city? And he said, I will not destroy, if I find there forty and five.

29. అతడింక ఆయనతో మాటలాడుచు ఒకవేళ అక్కడ నలుబదిమందియే కనబడుదురేమో అనినప్పుడు ఆయన ఆ నలుబది మందిని బట్టి నాశనము చేయక యుందునని చెప్పగా

29. And he added, yet once more, to speak unto him, and said, Peradventure there may be found there forty. And he said I will not do it, for the sake of the forty.

30. అతడు ప్రభువు కోపపడని యెడల నేను మాటలాడెదను; ఒకవేళ అక్కడ ముప్పది మందియే కనబడుదురేమో అనినప్పుడు ఆయన అక్కడ ముప్పదిమంది నాకు కనబడినయెడల నాశనము చేయననెను.

30. And he said Let it not, I pray thee, be vexing to My Lord, but let me speak, Peradventure there may be found there thirty And be said, I will not to it, if I find there thirty.

31. అందుకతడు ఇదిగో ప్రభువుతో మాటలాడ తెగించితిని; ఒకవేళ అక్కడ ఇరువదిమంది కనబడుదురేమో అని నప్పుడు ఆయన ఆ యిరువదిమందినిబట్టి నాశనము చేయకుందుననగా

31. And he sad Behold, I pray thee, I have ventured to speak unto My Lord, Peradventure there may be found there twenty. And he said I will not destroy it, for the sake of the twenty.

32. అతడు ప్రభువు కోపపడని యెడల నేనింకొక మారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ అక్కడ పదిమంది కనబడుదురేమో అనినప్పుడు ఆయన ఆ పదిమందిని బట్టి నాశనము చేయకయుందుననెను.

32. And he said, Let it not, I pray thee, be vexing to My Lord, but let me speak only this once, Peradventure there may be found there ten. And he said, I will not destroy it , for the sake of the ten!

33. యెహోవా అబ్రాహాముతో మాటలాడుట చాలించి వెళ్లిపోయెను. అబ్రాహాము తన యింటికి తిరిగి వెళ్లెను.

33. And Yahweh went his way, when he had made an end. of speaking unto Abraham, Abraham, also returned to his place.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 18 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
ప్రభువు అబ్రాహాముకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. (1-8) 
అబ్రాహాము అలసిపోయి, విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఒక స్థలం అవసరమైన ప్రజలకు మంచిగా ఉండేందుకు వేచి ఉన్నాడు. అతను ముగ్గురు వ్యక్తులు రావడం చూశాడు, కాని వారు నిజానికి దేవదూతలుగా నటిస్తున్నారు. మర్యాదగా ఉండేందుకు అబ్రాహాము వారి పాదాలను కడిగాడు. అపరిచితుల పట్ల దయ చూపడం చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే వారు మారువేషంలో ఉన్న దేవదూతలు కావచ్చు. ప్రకటన గ్రంథం 3:20 

శారా యొక్క అవిశ్వాసం ఖండించబడింది. (9-15) 
శారా ఎక్కడ అని ఎవరో అడిగారు, మరియు ఆమె తన డేరాలో తన పని చేసుకుంటూ ఉందని సమాధానం వచ్చింది. మన సరైన స్థలంలో ఉంటూ మన విధులను నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే అప్పుడే మనం దేవుని నుండి ఓదార్పును పొందగలము. అయితే, మన నిజమైన భావాలు మరియు ఆలోచనలు దేవునికి తెలుసు. శారా అబద్ధం చెప్పింది మరియు ఆమె నవ్వలేదు, ఇది పాపం. కానీ దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తాడు మరియు మన తప్పులను చూసి పశ్చాత్తాపపడడానికి సహాయం చేస్తాడు.

సొదొమ నాశనాన్ని దేవుడు అబ్రాహాముకు వెల్లడిచేశాడు. (16-22) 
ఒకప్పుడు ఇద్దరు దేవదూతలు సొదొమ అనే ప్రాంతానికి వెళ్లారు. యెహోవా అని పిలువబడే మరో ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి అబ్రాహాము అనే వ్యక్తితో ఉంటూ తన ప్రణాళికల గురించి చెప్పాడు. చెడ్డ పనులు చేసే వ్యక్తుల పట్ల దేవుడు సహనం చూపినప్పటికీ, చివరికి వారిని శిక్షిస్తాడు. కానీ దేవుడు అబ్రాహామును ప్రశ్నలు అడగడానికి మరియు అతని కారణాలను వివరించడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు. అబ్రాహాము ఒక మంచి ఉదాహరణ, ఎందుకంటే అతను తన కుటుంబంతో కలిసి ప్రార్థించడమే కాకుండా మంచి మరియు నిజాయితీ గల వ్యక్తులుగా ఉండాలని వారికి నేర్పించాడు. దురదృష్టవశాత్తు, ఈ రోజుల్లో చాలా మంది దీన్ని చేయరు. తల్లిదండ్రులు మరియు నాయకులు వారి కుటుంబాలు ఎలా ఉన్నాయో శ్రద్ధ వహించాలి మరియు దేవునిని అనుసరించే మంచి వ్యక్తులుగా మారడానికి వారికి సహాయం చేయాలి.

సొదొమ కొరకు అబ్రహం యొక్క మధ్యవర్తిత్వం. (23-33)
సొదొమ అనే నగరాన్ని నాశనం చేయకుండా కాపాడమని దేవుడిని ప్రార్థించిన అబ్రహం అనే వ్యక్తికి సంబంధించిన కథ ఇది. అక్కడ కొంతమంది మంచి వ్యక్తులు నివసిస్తున్నట్లయితే, ఆ నగరాన్ని రక్షించమని దేవుడిని కోరాడు. తప్పులు చేసే వ్యక్తుల పట్ల మనం కనికరం చూపాలని మరియు వారు బాగా చేయమని ప్రార్థించాలని అబ్రాహాము నుండి మనం నేర్చుకోవచ్చు. అబ్రాహాము ప్రార్థన మొత్తం నగరాన్ని రక్షించనప్పటికీ, ఒక వ్యక్తి రక్షించబడ్డాడు. మనం మన కుటుంబాలు, స్నేహితులు మరియు పొరుగువారి కోసం కూడా ప్రార్థించాలి మరియు సరైనది చేయడం ద్వారా అబ్రాహాములా ఉండేందుకు ప్రయత్నించాలి. దేవుడు న్యాయమైన మరియు న్యాయమైన దానిని చేస్తాడని అబ్రాహాము నమ్మాడు. తప్పు చేసిన వ్యక్తుల కోసం కూడా యేసు ప్రార్థించాడు, కానీ వారి ప్రవర్తనకు సాకులు చెప్పలేదు. బదులుగా, అతను వారిని క్షమించమని దేవుణ్ణి కోరాడు మరియు వారి కోసం తన త్యాగాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు.


Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |