Genesis - ఆదికాండము 50 | View All

1. యోసేపు తన తండ్రి ముఖముమీద పడి అతని గూర్చి యేడ్చి అతని ముద్దుపెట్టుకొనెను.

1. yōsēpu thana thaṇḍri mukhamumeeda paḍi athani goorchi yēḍchi athani muddupeṭṭukonenu.

2. తరువాత యోసేపు సుగంధ ద్రవ్యములతో తన తండ్రి శవమును సిద్ధపరచవలెనని తన దాసులైన వైద్యులకు ఆజ్ఞాపించెను గనుక ఆ వైద్యులు ఇశ్రాయేలును సుగంధ ద్రవ్యములతో సిద్ధపరచిరి.

2. tharuvaatha yōsēpu sugandha dravyamulathoo thana thaṇḍri shavamunu siddhaparachavalenani thana daasulaina vaidyulaku aagnaapin̄chenu ganuka aa vaidyulu ishraayēlunu sugandha dravyamulathoo siddhaparachiri.

3. సుగంధ ద్రవ్యములతో సిద్ధపరచబడువారి కొరకు దినములు సంపూర్ణమగునట్లు అతనికొరకు నలుబది దినములు సంపూర్ణమాయెను. అతనిగూర్చి ఐగుప్తీయులు డెబ్బది దినములు అంగలార్చిరి.

3. sugandha dravyamulathoo siddhaparachabaḍuvaari koraku dinamulu sampoorṇamagunaṭlu athanikoraku nalubadhi dinamulu sampoorṇamaayenu. Athanigoorchi aiguptheeyulu ḍebbadhi dinamulu aṅgalaarchiri.

4. అతనిగూర్చిన అంగ లార్పు దినములు గడచిన తరువాత యోసేపు ఫరో యింటి వారితో మాటలాడి-మీ కటాక్షము నామీద నున్నయెడల మీరు అనుగ్రహించి నా మనవి ఫరో చెవిని వేసి

4. athanigoorchina aṅga laarpu dinamulu gaḍachina tharuvaatha yōsēpu pharō yiṇṭi vaarithoo maaṭalaaḍi-mee kaṭaakshamu naameeda nunnayeḍala meeru anugrahin̄chi naa manavi pharō chevini vēsi

5. నా తండ్రి నాచేత ప్రమాణము చేయించి-ఇదిగో నేను చనిపోవుచున్నాను, కనానులో నా నిమిత్తము సమాధి త్రవ్వించితిని గదా, అందులోనే నన్ను పాతిపెట్టవలెనని చెప్పెను. కాబట్టి సెలవైతే నేనక్కడికి వెళ్లి నా తండ్రిని పాతిపెట్టి మరల వచ్చెదనని చెప్పుడనెను.

5. naa thaṇḍri naachetha pramaaṇamu cheyin̄chi-idigō nēnu chanipōvuchunnaanu, kanaanulō naa nimitthamu samaadhi travvin̄chithini gadaa, andulōnē nannu paathipeṭṭavalenani cheppenu. Kaabaṭṭi selavaithē nēnakkaḍiki veḷli naa thaṇḍrini paathipeṭṭi marala vacchedhanani cheppuḍanenu.

6. అందుకు ఫరో అతడు నీచేత చేయించిన ప్రమాణము చొప్పున వెళ్లి నీ తండ్రిని పాతిపెట్టుమని సెలవిచ్చెను.

6. anduku pharō athaḍu neechetha cheyin̄china pramaaṇamu choppuna veḷli nee thaṇḍrini paathipeṭṭumani selavicchenu.

7. కాబట్టి యోసేపు తన తండ్రిని పాతిపెట్టుటకు పోయెను; అతనితో ఫరో యింటి పెద్దలైన అతని సేవకులందరును ఐగుప్తు దేశపు పెద్దలందరును

7. kaabaṭṭi yōsēpu thana thaṇḍrini paathipeṭṭuṭaku pōyenu; athanithoo pharō yiṇṭi peddalaina athani sēvakulandarunu aigupthu dheshapu peddalandarunu

8. యోసేపు యింటివారందరును అతని సహోదరులును అతని తండ్రి ఇంటివారును వెళ్లిరి. వారు తమ పిల్లలను తమ గొఱ్ఱెల మందలను తమ పశువులను మాత్రము గోషెను దేశములో విడిచిపెట్టిరి.

8. yōsēpu yiṇṭivaarandarunu athani sahōdarulunu athani thaṇḍri iṇṭivaarunu veḷliri. Vaaru thama pillalanu thama gorrela mandalanu thama pashuvulanu maatramu gōshenu dheshamulō viḍichipeṭṭiri.

9. మరియు రథములును రౌతులును అతనితో వెళ్లినందున ఆ సమూహము బహు విస్తారమాయెను.

9. mariyu rathamulunu rauthulunu athanithoo veḷlinanduna aa samoohamu bahu visthaaramaayenu.

10. యెర్దానునకు అవతలనున్న ఆఠదు కళ్లమునొద్దకు చేరి అక్కడ బహు ఘోరముగా అంగలార్చిరి. అతడు తన తండ్రినిగూర్చి యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను.

10. yerdaanunaku avathalanunna aaṭhadu kaḷlamunoddhaku cheri akkaḍa bahu ghōramugaa aṅgalaarchiri. Athaḍu thana thaṇḍrinigoorchi yēḍu dinamulu duḥkhamu salipenu.

11. ఆ దేశమందు నివసించిన కనానీయులు ఆఠదు కళ్లము నొద్ద ఆ దుఃఖము సలుపుట చూచి-ఐగుప్తీయులకు ఇది మిక్కటమైన దుఃఖమని చెప్పుకొనిరి గనుక దానికి ఆబేల్‌ మిస్రాయిము అను పేరు పెట్టబడెను, అది యొర్దానునకు అవతల నున్నది.

11. aa dheshamandu nivasin̄china kanaaneeyulu aaṭhadu kaḷlamu noddha aa duḥkhamu salupuṭa chuchi-aiguptheeyulaku idi mikkaṭamaina duḥkhamani cheppukoniri ganuka daaniki aabēl‌ misraayimu anu pēru peṭṭabaḍenu, adhi yordaanunaku avathala nunnadhi.

12. అతని కుమారులు తన విషయమై అతడు వారి కాజ్ఞాపించినట్లు చేసిరి.

12. athani kumaarulu thana vishayamai athaḍu vaari kaagnaapin̄chinaṭlu chesiri.

13. అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి మక్పేలా పొలమందున్న గుహలో పాతి పెట్టిరి. దానిని ఆ పొలమును అబ్రాహాము తనకు శ్మశానముకొరకు స్వాస్థ్యముగానుండు నిమిత్తము మమ్రే రెదుట హిత్తెయుడైన ఎఫ్రోను యొద్ద కొనెను
అపో. కార్యములు 7:16

13. athani kumaarulu kanaanu dheshamunaku athani shavamunu theesikonipōyi makpēlaa polamandunna guhalō paathi peṭṭiri. daanini aa polamunu abraahaamu thanaku shmashaanamukoraku svaasthyamugaanuṇḍu nimitthamu mamrē reduṭa hitteyuḍaina ephrōnu yoddha konenu

14. యోసేపు తన తండ్రిని పాతిపెట్టిన తరువాత అతడును అతని సహోదరులును అతని తండ్రిని పాతిపెట్ట వెళ్లిన వారందరును తిరిగి ఐగుప్తునకు వచ్చిరి.

14. yōsēpu thana thaṇḍrini paathipeṭṭina tharuvaatha athaḍunu athani sahōdarulunu athani thaṇḍrini paathipeṭṭa veḷlina vaarandarunu thirigi aigupthunaku vachiri.

15. యోసేపు సహోదరులు తమ తండ్రి మృతిపొందుట చూచి ఒకవేళ యోసేపు మనయందు పగపట్టి మన మతనికి చేసిన కీడంతటి చొప్పున మనకు నిశ్చయముగా కీడు జరిగించుననుకొని

15. yōsēpu sahōdarulu thama thaṇḍri mruthiponduṭa chuchi okavēḷa yōsēpu manayandu pagapaṭṭi mana mathaniki chesina keeḍanthaṭi choppuna manaku nishchayamugaa keeḍu jarigin̄chunanukoni

16. యోసేపునకు ఈలాగు వర్తమాన మంపిరి

16. yōsēpunaku eelaagu varthamaana mampiri

17. -నీ తండ్రి తాను చావక మునుపు ఆజ్ఞాపించిన దేమనగా-మీరు యోసేపుతో నీ సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని అతనితో చెప్పుడనెను.కాబట్టి దయచేసి నీ తండ్రి దేవుని దాసులా అపరాధము క్షమించుమనిరి. వారు యోసేపుతో ఈలాగు మాటలాడుచుండగా అతడు ఏడ్చెను.

17. -nee thaṇḍri thaanu chaavaka munupu aagnaapin̄china dhemanagaa-meeru yōsēputhoo nee sahōdarulu neeku keeḍu chesiri ganuka dayachesi vaari aparaadhamunu vaari paapamunu kshamin̄chumani athanithoo cheppuḍanenu.Kaabaṭṭi dayachesi nee thaṇḍri dhevuni daasulaa aparaadhamu kshamin̄chumaniri. Vaaru yōsēputhoo eelaagu maaṭalaaḍuchuṇḍagaa athaḍu ēḍchenu.

18. మరియు అతని సహోదరులు పోయి అతని యెదుట సాగిలపడి ఇదిగో-మేము నీకు దాసులమని చెప్పగా

18. mariyu athani sahōdarulu pōyi athani yeduṭa saagilapaḍi idigō-mēmu neeku daasulamani cheppagaa

19. యోసేపు-భయపడకుడి, నేను దేవుని స్థానమం దున్నానా?

19. yōsēpu-bhayapaḍakuḍi, nēnu dhevuni sthaanamaṁ dunnaanaa?

20. మీరు నాకు కీడుచేయ నుద్దేశించితిరి గాని నేటి దినమున జరుగుచున్నట్లు, అనగా బహు ప్రజలను బ్రదికించునట్లుగా అది మేలుకే దేవుడు ఉద్దేశించెను.

20. meeru naaku keeḍucheya nuddheshin̄chithiri gaani nēṭi dinamuna jaruguchunnaṭlu, anagaa bahu prajalanu bradhikin̄chunaṭlugaa adhi mēlukē dhevuḍu uddheshin̄chenu.

21. కాబట్టి భయపడకుడి, నేను మిమ్మును మీ పిల్లలను పోషించెదనని చెప్పి వారిని ఆదరించి వారితో ప్రీతిగా మాటలాడెను.

21. kaabaṭṭi bhayapaḍakuḍi, nēnu mimmunu mee pillalanu pōshin̄chedhanani cheppi vaarini aadarin̄chi vaarithoo preethigaa maaṭalaaḍenu.

22. యోసేపు అతని తండ్రి కుటుంబపువారును ఐగుప్తులో నివసించిరి, యోసేపు నూటపది సంవత్సరములు బ్రదికెను.

22. yōsēpu athani thaṇḍri kuṭumbapuvaarunu aigupthulō nivasin̄chiri, yōsēpu nooṭapadhi samvatsaramulu bradhikenu.

23. యోసేపు ఎఫ్రాయిముయొక్క మూడవతరము పిల్లలను చూచెను; మరియు మనష్షే కుమారుడైన మాకీరునకు కుమారులు పుట్టి యోసేపు ఒడిలో ఉంచబడిరి.

23. yōsēpu ephraayimuyokka mooḍavatharamu pillalanu chuchenu; mariyu manashshē kumaaruḍaina maakeerunaku kumaarulu puṭṭi yōsēpu oḍilō un̄chabaḍiri.

24. యోసేపు తన సహోదరులను చూచి-నేను చనిపోవు చున్నాను; దేవుడు నిశ్చయముగా మిమ్మును చూడవచ్చి, యీ దేశములోనుండి తాను అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో ప్రమాణము చేసియిచ్చిన దేశమునకు మిమ్మును తీసికొని పోవునని చెప్పెను
హెబ్రీయులకు 11:22

24. yōsēpu thana sahōdarulanu chuchi-nēnu chanipōvu chunnaanu; dhevuḍu nishchayamugaa mimmunu chooḍavachi, yee dheshamulōnuṇḍi thaanu abraahaamu issaaku yaakōbulathoo pramaaṇamu chesiyichina dheshamunaku mimmunu theesikoni pōvunani cheppenu

25. మరియయోసేపు దేవుడు నిశ్చయముగా మిమ్మును చూడవచ్చును; అప్పుడు మీరు నా యెముకలను ఇక్కడనుండి తీసికొని పోవలెనని చెప్పి ఇశ్రాయేలు కుమారులచేత ప్రమాణము చేయించుకొనెను.

25. mariyu yōsēpu dhevuḍu nishchayamugaa mimmunu chooḍavachunu; appuḍu meeru naa yemukalanu ikkaḍanuṇḍi theesikoni pōvalenani cheppi ishraayēlu kumaarulachetha pramaaṇamu cheyin̄chukonenu.

26. యోసేపు నూటపది సంవత్సరములవాడై మృతి పొందెను. వారు సుగంధ ద్రవ్యములతో అతని శవమును సిద్ధపరచి ఐగుప్తు దేశమందు ఒక పెట్టెలో ఉంచిరి.

26. yōsēpu nooṭapadhi samvatsaramulavaaḍai mruthi pondhenu. Vaaru sugandha dravyamulathoo athani shavamunu siddhaparachi aigupthu dheshamandu oka peṭṭelō un̄chiri.Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |